DiCoTe: Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys

DiCoTe-prosjektet skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager ved å utvikle ressurser som kan brukes i barnehagelærerutdanningene

Publisert Sist oppdatert
Fakta

DiCoTe er en forkortelse for Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys. Tildelinger: DiCoTe har fått tildelt 12. mill kr fra Norges Forskningsråd (FINNUT) for 2021 - 2025. Prosjekteier: Universitetet i Stavanger Prosjektleder: Førsteamanuensis Francesca Granone. Partnere: NTNU, Høgskulen på Vestlandet, Aalborg Universitet, Dronning Maud Minnes Høgskole, Matematikksenteret og Vitenfabrikken, samt kommunene Sandnes, Røros og Melhus. Kontakt: dicote@uis.no For vitenskapelig formidling, se prosjektets sider hos Norges Forskningsråd.

Med DiCoTe ønsker vi å styrke norske barnehagelæreres digitale kompetanse, noe som vil påvirke barnehagekvaliteten og barns læring av viktige ferdigheter som logisk tenking, samarbeid, inkludering og emosjonelle og sosiale ferdigheter.

Førsteamanuensis Francesca Granone , prosjektleder

I Didaktisk Digitalt Verksted ved UiS tester tidligere barnehagelærerstudenter ut digitale leker ment for bruk i barnehage.

DiCoTe står for "Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys." Prosjektet som ble tildelt barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning skal bidra til bygge forskningskompetanse som møter viktige samfunnsutfordringer.

Ressursene om utvikles skal bidra til å berike og støtte barns lek med teknologi i barnehagen. Fokuset vil være på lek med kodeleker som barn i alderen 3-5 år, i samarbeid, kan programmere ved å gi logiske meldinger til en robot via direkte interaksjon med leken, uten bruk av skjerm.

Ressursene skal utvikles i partnerskap mellom barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, barnehageeiere og forskere. Et bredt spekter av metoder vil bli brukt, som spørreundersøkelser, fokusgruppeintervjuer, diskursanalyse, systematiske gjennomganger og observasjoner.

Hvorfor jobbe med teknologi i barnehagen?

Det er et pressende behov for å heve den profesjonelle digitale kompetansen i barnehagelærerutdanningene. Teknologi er en viktig del av barns læring og lek i dag, og digital praksis fremheves som et viktig fokusområde i Rammeplanen for barnehagen. Det har også vært høyt prioritert av regjeringen det siste tiåret. Til tross for denne innsatsen er det rapportert at ansatte i norske barnehager mangler den nødvendige kompetansen for å kunne legge til rette for bruk av digitale verktøy som støtter barns lek og læring.

Samarbeid på tvers

Ni barnehager og tolv barnehagelærere fra de tre kommuner er inkludert i partnerskapet med forskerteamet. I første omgang vil ressursene bli pilotert i barnehagelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger og Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim, med mål om å etablere en nasjonal standard for å øke norske barnehagelærere profesjonelle digitale kompetanse

Senere vil ressursene vil bli tilgjengelige for alle barnehagelærerutdanningsinstitusjoner i Norge gjennom en sikker server. I tillegg vil Matematikksenteret og Vitenfabrikken bidra til å formidle prosjektets resultater til et bredere og ikke-spesialisert publikum.

Forskningsspørsmål og arbeidspakker

Det overordna forskningsspørsmålet i DiCoTe er hvordan norske barnehagelærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse kan økes, gjennom å trene dem til å berike og støtte barns lek og læring med kodeleker i barnehagen.

Forskergruppen skal i arbeidspakke 1 undersøke hva som er status for norske barnehagelæreres profesjonsfaglige digitale kompetanse med tanke på kodelek, og hva forskningslitteraturen sier om dette.

Arbeidspakke 2 dreier seg om å utforske hvilke forskningsbaserte ressurser som trengs for å forberede barnehagelærerstudenter slik at de kan støtte og berike barns lek med kodeleker, med vekt på samarbeid i barnegruppen, problemløsning, matematikk og kommunikasjonsferdigheter.

En tredje arbeidspakke skal undersøke hvordan forskningsbaserte ressurser for barnehagen kan utvikles og implementeres for å bli en del av den obligatoriske undervisningen for norske barnehagelærerstudenter.

Partnere

DiCoTe er et samarbeid mellom forskningsmiljøer ved UiS, NTNU, Høgskolen på Vestlandet, Aalborg Universitet, Dronning Mauds Minne Høgskole, Matematikksenteret og Vitenfabrikken, samt kommunene Sandnes, Røros og Melhus.

Kontakt oss

Førsteamanuensis i matematikk
51833446
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i allmennpedagogikk
51833267
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i matematikk
51831332
Kunnskapssenter for utdanning
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i datateknikk
51832061
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i digitale medier
51832089
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Teknisk assistent
51831714
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Teknisk assistent
51831716
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Les mer om DiCoTe