Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversitet i Malawi og Tanzania .

Published Endret
Fakta
Partnarar

Kamuzu University of Health Sciences (KUHeS) i Malawi Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania Universitetet i Stavanger

Prosjektleiar

Ingrid Tjoflåt

Finansiering

NORHED II

Budsjett

18,7 millionar

Prosjektperiode

2021 - 2026

Bildet viser sjukepleiestudentar frå Madagaskar (Foto: Ingrid Tjoflåt).

Simuleringsbasert opplæring blir i stadig større grad tatt i bruk for å forbetra eller utfylla tradisjonell undervisning og praksisopplæring slik at studentar blir betre førebudd på kliniske utfordringar. Likevel er ikkje bruken av slike undervisningsmetodar utbreidd blant helseutdanningar i Afrika sør for Sahara.

For å løysa identifiserte kunnskapshol i sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania, vil kapasitetsbygging innan simuleringsbasert utdanning ved universiteta og praksisfeltet vera ein nøkkelkomponent.

Det overordna målet for prosjektet er derfor å dela kunnskap om og implementera simuleringsbasert undervisning for å styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania. Betre kompetanse blant vitskapleg tilsette og kliniske rettleiarar kan auka kvaliteten på helseutdanning og tenester i låg- og mellominntektsland.

Det skal òg utviklast eit system for å sikra berekraftig kapasitet på simuleringsbasert utdanning og forsking i Malawi og Tanzania, og styrka regionalt og internasjonalt samarbeid. Mellom anna vil prosjektet finansiera fire doktorgradsstudentar og seks masterstudentar, som igjen kan formidla kunnskap vidare til lærarar ved sjukepleiar- og jordmorutdanningar i landa.

Prosjektet har fått støtte frå Norad gjennom programmet NORHED II.

Forskarar ved UiS

Dosent i sykepleie
51834171
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51834183
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor i sykepleiefag
51831664
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor i sykepleiefag/kurskoordinator SAFER
51834194
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Forskarar ved partnaruniversitet

Dean Faculty of Nursing
Kilimanjaro Christian Medical University College
Faculty of Nursing
Kilimanjaro Christian Medical University College
Dean, Faculty of Nursing Studies
Kamuzu College of Nursing
Deputy Head, Department of Clinical Nursing
Kamuzu College of Nursing
Dean, Faculty of Applied Health Studies
Kamuzu College of Nursing

Samarbeidspartnarar

Du er kanskje også interessert i:

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Styrker utdanningskapasiteten i Afrika

NORHED-II prosjektet i Malawi og Tanzania finansierer fire doktorgrader. De fire kandidatene fikk god tid til å presente...

Med riktig trening kan jordmødre i Tanzania redde flere nyfødte

Når en baby blir født vil den vanligvis trekke sine første åndedrag i løpet av sekunder. Dersom den ikke puster, må jord...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Positiv tilbakemelding etter digital workshop

Den første digitale workshopen i NORHED II-prosjektet var vellykka, og utvikling av simuleringbasert opplæring er i rute...

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten». Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv» ønsker forfattarane å frem...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukeple...

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-lær...

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nasjonalt opplæringspro...

Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Forskningsrådet til fo...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hje...

EU-støtte til nytt simuleringskurs innan akuttmedisin

Saman med ni partnarar, har Det helsevitskaplege fakultet ved UiS fått omlag 10 millionar kroner frå EU til utvikling av...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter

KRONIKK: Det er sykepleierutdanningens oppgave å sikre at studentene er så dyktige som mulig før de får prøve seg på vir...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...