Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvordan vi kan sikre god rekruttering til sykepleierutdanningen og hvordan vi kan sørge for at utdannede sykepleiere blir i yrket sitt.

Publisert Sist oppdatert

Innledningsvis belyste Bjørg Oftedal, som er prorektor for utdanning ved UiS, situasjonen rundt sykepleierutdanningen. Høsten 2023 ble ikke alle studieplassene fylt opp.

–  Jeg har fulgt med på sykepleierutdanningen vår i 30 år, og har aldri tidligere opplevd at vi ikke har fylt opp alle studieplassene, sa Oftedal.

Kvinne som holder foredrag.

Bjørg Oftedal belyste situasjonen rundt sykepleierutdanningen. Foto: Cathrine Sneberg

Mann som holder foredrag.

Eldar Søreide ønsket sammen med Bjørg Oftedal deltakerne velkommen til arrangementet. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Prorektoren påpekte en bekymringsfull diskrepans mellom søkertall og det reelle samfunnsbehovet, men trakk samtidig frem en positiv utvikling med lavere frafall blant studenter dette året. Videre refererte hun til det nylig publiserte Studiebarometeret, hvor studentene anga faglig interesse, forventede karrieremuligheter og muligheter for videreutdanning som de mest avgjørende faktorene for valg av studieprogram.

Sykepleieryrket nå og i 2034

Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), og fikk i forbindelse med arrangementet oppdrag om å belyse situasjonen for sykepleieryrket i 2034.

– Arbeidsmåtene har endret seg, teknologien har endret seg mye, men sykepleien kommer nok til å være ganske lik om ti år. Jeg pleier å kalle det for verdens fineste yrke. Sykepleieres kompetanse er viktig for at samfunnet skal fungere. Det er de som bidrar til dette vi virkelig må ta vare på. Vi må heie på, rekruttere og beholde sykepleiere fremover, sa Larsen innledningsvis.

Forbundslederen understreker at det ikke har vært en massiv teknologisk endring de siste ti årene, men at bruken vår av teknologien har utviklet seg vesentlig. Hun tror kunstig intelligens i større grad kommer til å brukes i beslutningsstøtte, arbeidsoppfølging og lignende fremover.

Kvinne som holder foredrag.
Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, fremhevet viktigheten av å bevare og utvikle sykepleieryrket i møte med teknologisk utvikling og samfunnsmessige utfordringer for et bærekraftig helsevesen i 2034. Foto: Cathrine Sneberg

– Dette krever at vi er langt fremme i skoen som sykepleierforbund, sykepleiere og innen utdanning. Her kommer verktøy som endrer ansvarsområdene våre, sa NSF-lederen.

Larsen advarte om at helse- og utdanningssektoren må endre kurs for å sikre tilstrekkelig rekruttering og utdanning av helsepersonell. Hun pekte på viktigheten av realistiske tilnærminger og samarbeid mellom departementer for å forhindre en nedvurdering av kompetanse i offentlig sektor. Et velfungerende helsevesen er avgjørende for samfunnet, noe som ifølge henne vil kreve en landsdekkende innsats.

– Vi kan ikke redusere diskusjonen til at så lenge det «er nok hender», så er det greit. Problemforståelsen må være at vi mangler kompetanse, ikke at vi «mangler hender». Akademia har et ansvar for å få frem dette. Vi trenger mer av de ville ideene om hvordan vi kan løse problemene, fortsatte Larsen.

Helseprofesjonene og den demografiske utviklingen i Norge

Per Morten Fredriksen, professor og tidligere dekan ved Høgskolen i Innlandet, understreker alvoret i situasjonen med at sykepleiermangelen kommer til å forverre seg i årene fremover. Fødselsraten har lenge ligget rundt 1,5, men har i de siste årene sunket til 1,4. Et faktum som i seg selv har medført at SSB har nedjustert befolkningstallet i Norge for år 2100 med 1 million mennesker. Dette, kombinert med eldrebølgen og redusert innvandring på grunn av global aldring og pandemirestriksjoner, peker mot en fremtid hvor eldre vil utgjøre en større del av befolkningen enn de yngste. Dette har allerede skjedd i deler av landet vårt, og er forventet å skje i Rogaland i 2037.

Mann som holder foredrag.
Professor Per Morten Fredriksen advarte om sykepleiermangelens alvorlige konsekvenser for Norges fremtid og diskuterte hvordan vi kan rekruttere fra et bredere spekter for å sikre helsepersonell i møte med befolkningsendringer. Foto: Cathrine Sneberg

Fredriksen argumenterer for at det må iverksettes tiltak for å øke fødselstallene og adressere den negative påvirkningen dette vil ha på antallet studenter i fremtiden. Han foreslår å utvide rekrutteringsbasen, inkludert å målrette studentrekruttering mot innvandrere og deres barn, samt å revurdere holdningen til såkalt "mastersyke" ved å anerkjenne behovet for høyere utdanning innen helsefag. Videre diskuterer han dilemmaet rundt import av helsepersonell versus behovet for å utnytte potensialet i arbeidsinnvandring i lys av etiske betraktninger og globalt ansvar. Professoren utfordrer dermed etablerte perspektiver på hvordan Norge kan møte sine fremtidige helsepersonellbehov.

Samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet innen simulering

Randi Magnus Sommerfelt er dekan ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold, og satt spesielt søkelys på betydningen som simuleringssenteret SimFredrikstad har hatt for samarbeid mellom høgskolen og praksisfeltet. Senteret åpnet i september 2021, og er utstyrt med avansert teknologi for å tilrettelegge for realistiske scenarier. SimFredrikstad har siden dette blitt et sentralt verktøy i sykepleierutdanningen, hvor studenter øver på komplekse situasjoner og ferdigheter i et trygt miljø som forbereder dem for den virkelige verden.

Kvinne som holder foredrag.
Dekan Randi Magnus Sommerfelt ved Høgskolen i Østfold understreket simuleringssenteret SimFredrikstad sin rolle i å forberede studenter for realistiske helseutfordringer. Foto: Cathrine Sneberg

Med en vektlegging på å integrere simulering tidlig i utdanningsløpet, bidrar senteret til å knytte teori og praksis nærmere sammen, samtidig som det gir studentene en unik mulighet til å bygge tillit og samarbeidsevner. Senterets suksess skyldes i stor grad det tette samarbeidet med lokale helseinstitusjoner og stor støtte fra Fredrikstad Kommune, noe som har muliggjort skapelsen av en øvingskultur som ikke bare løfter pasientsikkerheten, men også styrker kommunens helsepersonell gjennom målrettet og praktisk læring.

Diskuterte muligheter og utfordringer med rekruttering og bevaring

Etter arrangementets faglige innlegg ledet Kine Gjesdal, som er avdelingsleder og førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, en paneldebatt. Panelet besto av følgende deltakere:

  • Lill Sverresdatter Larsen (forbundsleder NSF)
  • Anne Marie Joa (utdanningssjef, Stavanger universitetssjukehus)
  • Helge Dragsund (kommunalsjef helse og omsorg, Stavanger kommune)
  • Liv Øyvor Leidland Sønstabø (kommunalsjef levekår, Sola kommune)
  • Torunn Strømme (studieprogramleder bachelor sykepleie og førsteamanuensis, UiS)
Paneldebatt
Fra venstre: Kine Gjesdal, Helge Dragsund, Liv Øvor Leidland Sønstabø, Anne Marie Joa, Lill Sverresdatter Larsen og Torunn Strømme. Foto: Cathrine Sneberg

Ordstyrer Gjesdal nevnte innledningsvis at søknadsfristen for sykepleierutdanningen i år er 15. april og utfordret panelet til å belyse hvorfor kommende studenter skal velge denne utdanningen.

Sykepleierstudiet muliggjør ifølge Anne Marie Joa en fantastisk karrierevei, og det er utrolig viktig å ikke glemme alle mulighetene. Vi må jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet for sykepleiere for å gi håp og tro til de unge. Realisme og ærlighet er viktige ord.

Torunn Strømme mistenkte at søkerne vet for lite om utdanningen vår i forkant. Må få frem mulighetene og at de går ut til trygge og sikre jobber. Det må fortelles mer om muligheten til å være tett på folk i de mest krevende periodene i livet.

Liv Øyvor Leidland Sønstabø mente at både kommunene, UiS og SUS bør jobbe bedre med rekruttering og hva studentene kan vente seg etter utdanning. Forventningsavklaring og mulighet til å oppleve mestring må inn tidlig.

Helge Dragsund mente vi er nødt til å gjøre studentene mer klare for det som møter dem i arbeidslivet, og i den anledning i større grad må tenke at sykepleierne er del av et større fellesskap med andre yrkesgrupper. Sykepleiere må trene på å lede, prioritere og lære fra seg.

Lill Sverresdatter Larsen fremhevet at vi må gjenspeile virkeligheten ute i kommuner og sykehus i utdanningen, utdanne i forhold til befolkningens behov, og møte studentene der de er.

Når noe skal inn, må noe annet ut

Deretter trakk ordstyrer Gjesdal frem prioriteringer i utdanningen, og utfordret panelet på hva de tenker det bør bli mer av og omvendt.

Dragsund mente simulering og ferdighetstrening er kjempeviktig. Trening sammen med andre profesjoner er også formålstjenlig.

Sønstabø mente omtale av sykepleiens historie kan tones ned til fordel for hvordan studentene skal løse mer konkrete kliniske problemer og prosedyrer. Hun understreket viktigheten av et maksimalt samsvar mellom det tjenestene trenger og det undervisningsinstitusjoner leverer.

Kvinne som holder foredrag.
Liv Øyvor Leidland Sønstabø understreket viktigheten av et maksimalt samsvar mellom det tjenestene trenger og det undervisningsinstitusjoner leverer. Foto: Cathrine Sneberg

– Å ta bort teori fra utdanningen er å ta vekk sykepleien. Det som gjør prosedyrer til å bli sykepleie er teorien rundt, sa Larsen.

Joa ønsket et sterkere søkelys på forventningene til studenter, praksislærere og praksisveiledere. Løftet frem at SUS og UiS har etablert et felles strategisk utdanningsråd.

Utfordringer med å beholde eksisterende sykepleiere

Ordstyrer Gjesdal utfordret utdanningssjefen på evnen til å beholde sykepleiere.

– Vi har utfordringer på dette området. SUS som organisasjon må trene systematisk på HMS. En god arbeidsplass er viktig, og vi har laget et kompetanseprogram i sykepleie for å løfte dette frem, svarte Joa.

Strømme fremhevet at kompetanse er helt avgjørende med tanke på å beholde ansatte. På sykehus har en mye rutiner, mens det kreves mer beslutningskompetanse i hjemmesykepleien.

Kvinne som holder foredrag.
Lill Sverresdatter Larsen fremhevet at konkrete tiltak for finansiering fra Regjeringen er nødvendig for å beholde kompetanse. Foto: Cathrine Sneberg.

– Konkrete tiltak for finansiering fra Regjeringen er nødvendig for å beholde kompetanse, sa Larsen avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...