Hvilke konsekvenser har digitaliseringen av klasserommet?

Skjermbruk i undervisningen kan gi tilpasset opplæring og være motiverende for elevene. Men vi må holde på papirlesinga i norsk skole, og lærerne må være oppmerksomme på hvilke valg de tar i undervisninga. Det er budskapet fra regjeringens skjermbruksutvalg.

Publisert Sist oppdatert

Barn i klasserom med hver sin pc. Kvinnelig lærer hjelper en elev.
Hvordan påvirker det elevene at klasserommene blir stadig mer digitale? Skjermbrukutvalget gjør en grundig gjennomgang av eksisterende forskning, og har oppsummert hva vi vet om dette i dag. (Foto: Getty)

Diskusjonen om hvilke konsekvenser digitaliseringen av skolen har for elevenes læring, har rast i høst, etter at både PIRLS 2021, Nasjonale prøver 2023 og PISA 2022 har vist at leseferdighetene til norske elever går ned. Nasjonale prøver og PISA viser også at elevene har fått svakere ferdigheter i regning/matematikk og naturfag enn tidligere.

Dette har skjedd samtidig med en økt digitalisering av skolen, der elevene bruker Ipad og Chromebook, og i økende grad har erstattet bruken av lærebøker og annet arbeid på papir.

En oversikt over konsekvenser av digitaliseringen av klasserommet

Mange har meninger om digitaliseringen i skolen, men for å forstå hvilken betydning det har på elevenes læring og læringsmiljø, trengs det forskning. Det er gjort en stor mengde forskning på bruken av skjerm blant barn og unge, men det er fortsatt en rekke ting vi vet for lite om.

For å få kunnskap basert på den forskningen som finnes, har regjeringen bedt en gruppe forskere og fagpersoner (se faktaboks nederst i denne saken) om å samle forskningen på barn og unges skjermbruk i barnehage, skole og fritid, for å få kunnskap om hvordan bruken påvirker helse, livskvalitet, læring og oppvekst. Denne gruppen utgjør skjermbruksutvalget. Utvalget skal også vurdere om de aktivt skal gjøre forskning på de områdene der det i dag er såkalte kunnskapshull.

Portrett: Anne Mangen - Foto: Elisabeth Tønnessen
Professor Anne Mangen ved Lesesenteret er medlem i Skjermbruksutvalget. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Kunnskapsdepartementet har sammenstilt forskningsfunn om konsekvensene av skjermbruk i norske skoler. Utvalget har undersøkt virkningene av digitale enheter, lese- og skriveferdigheter, samt regler om mobilbruk.

Basert på dette arbeidet, skal gruppen gi innspill til politikkutvikling, og gi råd om behovet for tiltak.

Oppsummering av hovedfunnene

15. desember leverte skjermbruksutvalget et temanotat om konsekvenser av skjerm i skolen. Dette notatet handler om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm i skolen: Hvordan skjerm påvirker undervisningspraksis, hvordan skjermbruk kan påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter, og konsekvenser av mobilbruk i skolen.

Du finner temanotatet "Konsekvenser av skjerm i skolen – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbruksutvalget" her.

I notatet oppsummerer utvalget følgende:

Undervisningspraksis og digitale enheter

Skjermbruk i norske skoler har økt på relativt kort tid. De fleste elevene har tilgang på en egen digital enhet og digitale læremidler er vanlig i skolen.

Forskningen viser en tendens til at elevene jobber mer alene og at det er mindre helklasseundervisning i klasserom som har en-til-en-dekning av digitale enheter. Vi vet for lite om hvilke konsekvenser økt alenearbeid har for elevenes læring og trivsel, men kan likevel anta et dette er en arbeidsform som kan virke demotiverende for noen. Samtidig opplever elever at digitale enheter kan gjøre fagene mer interessante og at det er mulig å tilpasse aktiviteter til deres behov.

Det er behov for å vurdere hvordan digitale enheter skal brukes i klasserommet, og når det er hensiktsmessig å velge penn og papir.

Flere studier peker på at det er behov for undervisningspraksiser som er tilpasset og utnytter potensialet i digitale enheter. Likevel har digitale enheter noen egenskaper som kan bidra til å forstyrre elevenes læring, og kan utfordre deres evne til konsentrasjon og oppmerksomhet. Det gir et behov for å vurdere hvordan digitale enheter skal brukes i klasserommet, og når det er hensiktsmessig å velge penn og papir. Digital teknologi i klasserommene stiller nye krav til skolene om å bygge opp kapasitet og kompetanse.

Skjermbruk og leseferdigheter

Forskningen viser at leseforståelsen er bedre på papir når vi blant annet leser sammenhengende informasjonstekster. Når vi leser på skjerm har vi en tendens til å lese mer overfladisk og ikke konsentrere oss i samme grad som når vi leser på papir. Det kan være flere forstyrrelser på skjerm, som kan være særlig utfordrende for barn og unge som må øve på ferdigheter som evnen til utholdenhet og konsentrasjon.

Lesing av lengre sammenhengende tekster er særlig viktig for å utvikle gode leseferdigheter, men også for å utvikle kognitive ferdigheter som kritisk tenkning.

Samtidig som vi leser mer på skjerm, tyder forskningen på at elevene bør lese mer på papir.

For de som er gode til å lese, ser valg av skjerm eller papir ut til å spille en mindre rolle. Elevene med lave leseferdigheter har mindre utbytte av å lese på skjerm. Samtidig kan enkelte med læringsutfordringer ha god nytte av å trene på tekniske aspekter ved lavere ordens leseferdigheter, på skjerm.

Samtidig som vi leser mer på skjerm, tyder forskningen på at elevene bør lese mer på papir. Dette understøttes også av en nedadgående trend i leseferdigheter og økning av antall elever på laveste leseferdighetsnivå i PISA og PIRLS. Diskusjonen om skjerm og lesing bør handle om å ta informerte valg om når elevene bør lese digitalt og når de bør lese på papir. Basert på forskningsfunnene kan vi konkludere med at lærerens valg om elevene skal lese på skjerm eller papir bør tas med utgangspunkt i hva formålet med lesingen er, teksttypen og hvem eleven er.

Skjermbruk og skriveferdigheter

Når det gjelder skriving er det delte funn i spørsmålet om barn bør lære seg å skrive for hånd eller på tastatur. Håndskrift kan forbedre barns finmotorikk og kognitive evner, men skriving på tastatur kan også virke motiverende for enkelte elever.

Forskning som sammenligner håndskrift med tastatur i begynneropplæringen, finner ikke en forskjell på utvikling av elevenes skriveferdigheter. Dermed kan både håndskrift og tastatur bidra til å utvikle elevenes skriveferdigheter. Samtidig har disse studiene vurdert effekt på elevenes skriveferdigheter innenfor en gitt tidsperiode. Studiene har ikke vurdert utvikling av skriveferdigheter over lengre tid eller konsekvenser på elevenes kognitive evner.

Både håndskrift og tastatur kan bidra til å utvikle elevenes skriveferdigheter.

For eldre elever kan KI og prediktiv skriving påvirke skriveferdighetene til elevene, særlig i ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Digitaliseringen av samfunnet og utviklingen av KI vil kanskje også påvirke hvilke skriveferdigheter vi trenger i framtida. Her finnes det foreløpig flere spørsmål enn svar.

Effekten av mobilregler

Mobilbruk i skolen kan være et verktøy for læring, men kan også virke forstyrrende og dermed føre til lavere læringsutbytte hos elevene. Undersøkelsene vi har tyder på at mobilregler i klasserommet og friminuttet i ulik grad er utbredt i norske skoler. Det er ikke gjort nok forskning på effekter av mobilregler i skolen, og det er dermed vanskelig å konkludere hvordan regler virker.

Av de studiene som finnes, kan det virke som at strenge mobilregler kan ha positiv effekt på både skoleprestasjoner og mobbing i skolen. Det gjelder spesielt for noen elevgrupper, og særlig for jenter og lavt presterende elever. Samtidig kan et totalforbud i klasserommet virke mot sin hensikt fordi det kan være krevende å håndheve, spesielt hos eldre elever.

Innføring av nasjonale mobilregler vil ikke nødvendigvis føre til store forbedringer av resultater hos elevene, særlig hos skoler som allerede har uformelle regler på bruk av mobil.

Veien videre: Behov for mer kunnskap

Utvalget fremhever flere kunnskapsbehov for fremtidig arbeid om skjermbruk i skolen. Det omfatter behovet for innsikt i digital undervisningspraksis, påvirkning av kunstig intelligens (KI) på skriveferdigheter, mer forskning på elever i ulike aldersgrupper og longitudinelle studier for å vurdere virkningene over tid.

Du finner temanotatet "Konsekvenser av skjerm i skolen – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbruksutvalget" her.

Om skjermbruksutvalget

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan barn og unges skjermbruk i barnehage, skole og fritid påvirker helse, livskvalitet, læring og oppvekst. Der utvalget avdekker at særlige utfordringer er tilstrekkelig godt dokumentert, skal utvalget gi innspill til politikkutvikling og gi råd om behovet for tiltak. Utvalget skal levere en delrapport i form av 2-5 temanotater innen 15.12.2023. Temanotatene skal omtale kunnskapsgrunnlag som er særlig relevant for ungdom 5.-10. trinn, og er relevant som grunnlag for Kunnskapsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om denne aldersgruppen i skolen. Temanotatene skal også omtale kunnskapsgrunnlag som er relevant for meldingsarbeidet med trygg digital oppvekst etter nærmere dialog med Barne- og familiedepartementet. Utvalgets endelige anbefalinger skal avleveres til Kunnskapsdepartementet innen 1.11. 2024. Les mer på utvalgets nettsider.

Medlemmer
Robert Steen

Utvalgsleder

Anne Mangen

Professor i lesevitenskap, Lesesenteret, UiS

Steinar Krokstad

Professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Siv M. Gamlem

Professor ved Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda (HVO)

Christer Hyggen

Sosiolog og forsker I i Seksjon for ungdomsforskning på NOVA ved OsloMet

Torstein Undstad

Universitetslektor i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen ved UiT – Norges arktiske universitet

Lars Wichstrøm

Professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved Institutt for Psykologi, NTNU

Niamh Ní Bhroin

Førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Agder

Jens Christoffer Skogen

Seniorforsker ved Avdeling for helsefremmende arbeid (Folkehelseinstituttet) og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR, Helse Stavanger)

Mari Hysing

Professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, samt tilknyttet RKBU Vest, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Les flere saker fra Lesesenteret:

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle analytisk og kritisk ...

Lesesenteret-forsker ga innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi

Professor Anne Mangen var en av dem som ga innspill til statsminister Erna Solberg og regjeringens digitaliseringsutvalg...

Blogg: Slik kan du bruke dataspill i skolen

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Hva er skjermtekster, og hva gjør de med måten vi leser på?

Vi vet at det ikke er det samme å lese på skjerm og å lese på papir. Men hva er det som skiller, hva skal vi se etter?

Hvordan påvirkes ungdom av media- og nettbruk?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken. Arti...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Suksess for SPrELL-prosjektet i Forskingsrådet

Forskingsprosjektet SPrELL ved Lesesenteret, UiS, har blitt tildelt 15 millionar kroner frå Forskingsrådets satsing på å...

Maryanne Wolf: Hvordan ivareta dybdelesing i en digital verden

Den internasjonalt anerkjente forskeren Maryanne Wolf deler sine synspunkter på temaet dybdelesing, såkalt deep reading.

Å lese og tolke tegn og symboler i estetiske fag

I de estetiske fagene møter elevene på multimodale tekster, og må kunne lese og tolke tegn og symboler.

Blogg: Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller e...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen

Klok bruk av teknologi i klasserommet kan gi elevene nye muligheter for meningsfull deltakelse i skoleaktiviteter. Det e...

Digital literacy og multimodale praksiser hos barn

Forskere ved Lesesenteret er involvert i internasjonal forskning på hvordan digitalisering former utviklingen av literac...

Blogg: Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Digitale verktøy i barnehagen gir muligheter, men det må være en tanke bak bruken

Digitale verktøy skal inn i barnehagen. Hvordan kan teknologi få plass i en norsk barnehagehverdag?

Dårlige e-bøker går ut over barna

Tilgangen til god digital barnelitteratur på norsk er for dårlig. Det er negativt både for lesinga og for det norske spr...

Bør dere lese papirbøker eller bok-apper i barnehagen?

Det kommer an på hva som er formålet med lesingen, mener forskere fra Lesesenteret.

Lag en plan for nettbrettlesing i barnehagen

Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.