Avdeling for folkehelse

Avdeling for folkehelse skal bidra til kunnskap om helsefremming, førebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakingsutfordringar i skule og arbeidsliv.

Published Endret
Fakta
Tilsette

48

Avdelingsleiar

Britt Marit Haga

Stipendiatar

9

Finn tilsette

Vitskapleg tilsette

Besøksadresse

Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Avdelingsleder
51832748
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Om avdelinga

Foto: Emma Simpson
Vi vektlegg deltaking og eigenhandtering av sjukdom i vår forsking.

Avdeling for folkehelse bidrar til kunnskap for å forstå helse, sjukdom og deltakingsutfordringar, og korleis personar med langvarige helseplager opplever å meistra og leva med desse.

Avdelinga har fokus på intervensjonar i utdanning, forsking, formidling og innovasjon. Kompetansen til dei tilsette ved avdelinga dekker utvikling av kunnskap om effektar for betre helse og auka deltaking, og dessutan kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og korleis tenester opplevast på individnivå. Avdelinga utfører helseforsking og velferds- og helsetenesteforsking, tverrvitskapleg og tverrfagleg. Brukarmedverknad i forsking og samproduksjon av kunnskap er sentrale aspekt ved arbeidsmåtane til avdelinga, og gjer mogleg implementering.

Fagområde ved avdelinga er:

  • Helsefremming og førebygging ved helseutfordringar i eit livsløpsperspektiv
  • Utforskande og teoribyggande forsking for å forstå helseutfordringar og samfunnsdeltaking, både som individuelle og sosiale fenomen
  • Innhald, nytte og effekt av tiltak som kan bidra til betre helse og auka samfunnsdeltaking
  • Deltaking og inkludering som strategi for betre helse og kvardagsmestring

Aktuelt

Hvordan bør en digital oppfølgingstjeneste for pasienter være utformet?

En ny studie beskriver viktige aspekter i utviklingen av en digital oppfølgingstjeneste til pasienter med behov for lang...

Den viktigste livsstilsendringen etter kreftdiagnosen starter med jobben

– Pasientene har ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne, men blir ofte sykmeldt likevel når de får en kreftdiagnose, sie...

Helsesykepleier må møte både mor, far og babyens individuelle behov i barseltiden

Ny norsk studie viser at barselkvinner ønsker mer omsorg for familien i barseltiden.

Hvordan kan vi oppdage utsatte barn og unge tidligere?

Tilsyn med kommunale tjenester viser at barn og unge i vanskelige livssituasjoner ikke fikk hjelp og støtte tidlig nok. ...

Kan e-helseløsninger gi bedre oppfølging av pasienter med hjertesvikt?

En kunnskapsoppsummering fra prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home viser at e-helseløsninger egner seg godt til oppfølgin...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse

Britt Marit Haga er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse fra 16. august 2022.

Fleire gode dagar heime (HEIME)

Forskingsprosjektet HEIME skal styrka helsefremmande og tverrfagleg praksis i kommunale helse- og omsorgstenester til el...

Fedre vil delta mer på helsestasjonen i barseltiden

Mange fedre er ikke klar over alt som venter etter en fødsel. En ny studie viser at ansatte på helsestasjonen bør se hel...

Hvordan opplever pasienter å leve med hjertesvikt?

Pasienter med hjertesvikt opplever behandling og egenomsorg hjemme som en byrde.Det kan lede til stress og redusert livs...

Veiing og måling av barn bør fortsette – på riktig måte

KRONIKK: Hvordan vi veier, måler og kommuniserer om overvekt og fedme er det sentrale punktet. Ikke om vi skal veie og m...

Eldre fikk mer matlyst når de spiste sammen med andre

Underernæring er et betydelig problem blant eldre. Å ha noen å dele måltidet med er bra for ernæring, trivsel og måltids...

En oppdatert modell kan bedre beregne risiko for hjerte- og karsykdom blant innvandrere

Det kan legge til rette for mer treffsikre forebyggende tiltak rettet mot høyrisikogrupper.

Behandlingsbyrde blant pasienter med kronisk hjertesvikt

I en ny artikkel ser forskere ved UiS på sammenhengen mellom behandlingsbyrde, psykisk stress og helserelatert livskvali...

Six shades of grey – ein meir medviten og risikoforebyggande drikkekultur i arbeidslivet

Den mykje nytta, men samstundes gjerne kontroversielle bruken av alkohol på arenaen mellom arbeid og fritid skjer ikkje ...

PARTAKE vil utvikla ny modell for oppfølging av sjukemelde

Muskel- og skjelettplager er ein av dei vanlegaste årsakene til sjukefråvær i Noreg. I utviklinga av ein ny modell for o...

Kor førebudd var norske fastlegar på handtering av Covid-19?

Ein ny studie utført blant 200 norske fastlegar viser at fleirtalet av fastlegar hadde klare mål og tiltak for å førebyg...

Skal forske på lederes rolle i oppfølging av sykemeldte

Etter flere års erfaring fra arbeidshelse og sykefraværsoppfølging i arbeidslivet, er stipendiat Malin Rosell Magerøy sæ...

Gode vanar for ein sunnare og friskare kvardag

Eit nytt år, ein ny start og nye moglegheiter. Har du planar om å komma i betre form i 2021? Her deler idrettsprofessore...

PARTAKE styrkes med kompetanse fra NAV

Fjoralba Sadja kommer fra stilling i NAV for å styrke forskning på tjenestene som tilbys til langtidssykemeldte.

Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Forskningsrådet til fo...

Hva er kjernen i jobbspesialisters støtte?

En ny kunnskapsoppsummering viser at jobbspesialistenes bidrag for å få personer med psykiske utfordringer i jobb kan be...

Truer pandemifokuset folkehelsen?

KRONIKK: Vi trenger et helhetlig regime for folkehelsevern, ikke bare for smittevern, skriver forskere ved UiS i Stavang...

Bedriftshelsetjenesten bør ha en aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid

Forskning viser at bedriftshelsetjenesten har et uforløst potensiale for alkoholforebyggende arbeid, men trenger mer kun...

PARTAKE deltar i utvikling av ny nasjonal strategi for arbeid og helse

Hva skal det satses på innen arbeid og helseområdet de neste årene? Det var hovedsak i nasjonalt fagråd for arbeid og he...

Hvem opplever at de har de mest stressende jobbene?

En studie viste at 15 prosent av de ansatte hadde jobber som ga høyt stress. Risikoen for å ha en slik jobb var høyere f...

Ansatte som drikker mye alkohol kan ha redusert arbeidsevne på jobb

En gjennomgang av forskning på mer enn 92.000 ansatte i 15 land tyder på at ansatte som har et høyt alkoholforbruk opple...

Digital helsehjelp kan lette pasienters behandlingsbyrde

I et nytt prosjekt ved UiS skal det utvikles og testes en digital helsetjeneste til kronisk syke, og utprøves nye samhan...

Sykehuset bør flyttes hjem til meg og deg

KRONIKK: Koronapandemien flytter sykehuset og fastlegen nærmere deg, skriver Bjørg og Jan Erik Karlsen i Klassekampen.

Forsking på innvandrarhelse

Kjersti Stormark Rabanal ved Det helsevitskaplege fakultet skal forske på trendar i hjarte- og karsjukdom blant innvandr...

PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling

Forskningsmiljøet PARTAKE har fokus på samfunnsdeltakelse som mål og middel til å oppnå helse, mestring, gode tjenester ...

Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HevHelse)

Helsefremmende perspektiver får stadig større betydning når det gjelder å leve og fungere best mulig med ulike helseu...

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom. Hvordan forholder disse seg til de enorme mengdene med...

Disputas om å leva med uforklarte brystsmerter

Korleis er det å leva med uforklarte brystsmerter? Det har Ingrid Ølfarnes Røysland forska på i doktorgraden sin.

Får kronisk syke stadig mer ansvar for egen helse?

KRONIKK: Når energien er lav, når smertene og bivirkningene er plagsomme og kroppen ikke fungerer som den skal, mangler ...

Rusforskar Sverre Nesvåg er utnemnt til professor ved UiS

Sverre Nesvåg er tildelt opprykk til professor II i rus og psykisk helse ved Det helsevitskaplege fakultet. Han er ein a...

Forsker på alkohol og sykefravær

UiS har fått 12 millioner kroner for å forske videre på alkoholbruk, sykefravær og sykenærvær. Forventningene fra arbeid...

Disputas om trening under behandling av brystkreft

Har kvinner med brystkreft nytte av trening under cellegiftbehandling? Det har Anne Marie Lunde Husebø forska på i dokto...

Se også