Avdeling for folkehelse

Avdeling for folkehelse skal bidra til kunnskap om helsefremming, førebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakingsutfordringar i skule og arbeidsliv.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

68

Avdelingsleiar

Britt Marit Haga

Stipendiatar

7

Finn tilsette

Vitskapleg tilsette

Besøksadresse

Havindustritilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Avdelingsleder
51832748
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Om avdelinga

Foto: Emma Simpson
Vi vektlegg deltaking og eigenhandtering av sjukdom i vår forsking.

Avdeling for folkehelse bidrar til kunnskap for å forstå helse, sjukdom og deltakingsutfordringar, og korleis personar med langvarige helseplager opplever å meistra og leva med desse.

Avdelinga har fokus på intervensjonar i utdanning, forsking, formidling og innovasjon. Kompetansen til dei tilsette ved avdelinga dekker utvikling av kunnskap om effektar for betre helse og auka deltaking, og dessutan kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og korleis tenester opplevast på individnivå. Avdelinga utfører helseforsking og velferds- og helsetenesteforsking, tverrvitskapleg og tverrfagleg. Brukarmedverknad i forsking og samproduksjon av kunnskap er sentrale aspekt ved arbeidsmåtane til avdelinga, og gjer mogleg implementering.

Fagområde ved avdelinga er:

  • Helsefremming og førebygging ved helseutfordringar i eit livsløpsperspektiv
  • Utforskande og teoribyggande forsking for å forstå helseutfordringar og samfunnsdeltaking, både som individuelle og sosiale fenomen
  • Innhald, nytte og effekt av tiltak som kan bidra til betre helse og auka samfunnsdeltaking
  • Deltaking og inkludering som strategi for betre helse og kvardagsmestring