Hvordan søke på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)?

Se hvordan du søker på PPU og opptakskravene til de forskjellige retningene. Se også hvordan søkerne rangeres.

Publisert Sist oppdatert
Spørsmål om søking?

ppu-opptak@uis.no Tlf.: 51 83 15 44

Spørsmål om studiet?

Ta kontakt med studiekoordinator Eivind Øvrebø E-post: eivind.ovrebo@uis.no

Søknadsfrist: 1. mars. Sjekk oversikt over ledige studieplasser om vi har plass til flere innenfor ditt fagområde.

Utfyllende regler for opptak til PPU (PDF)

Slik søker du på PPU

 1. Registrerer søknaden din i Søknadsweb. Velg først ‘Søknad om opptak til masterstudier, PPU og videreutdanninger ved UiS’ og deretter 'Opptak til PPU.'
 2. Deretter legger du inn og prioriterer fagdidaktikkene du vil søke på. Det kommer opp en liste med alle fagdidaktikkene som UiS tilbyr innenfor allmennfag og yrkesfag. Noen fagdidaktikker tilbys i både yrkesfaglig og allmennfaglig variant. Flere av fagdidaktikkene tilbys som heltids- og deltidsstudium.
 3. Du kan søke på opptil tre valg. Dersom du mener du kvalifiserer til flere fagdidaktikker utover disse, skriv det inn i merknadsfeltet. Gjerne marker i karakterutskriften emnene som du mener dekker de faglige fordypningskravene til fagdidaktikkene du søker på.
 4. Last opp dokumenter som viser at du dekker opptakskravene. Sjekk hvilke dokumenter som godkjennes.

NB: Fra 2023 skal alle lokale søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet.

Opptakskrav til allmennfaglig PPU

Du må ha en mastergrad, og minst 60 studiepoeng i et fag som er undervisningsfag i skolen. Til PPU i kroppsøving kan det gis opptak på grunnlag av bachelorgrad, siste gang til høst 2024.

Faglige fordypningskrav

Nedenfor ser du fagdidaktikkene som UiS tilbyr. Sjekk fagene som kan være relevante for deg, for å se om du dekker fordypningskravene.

60 studiepoeng som inneholder minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner.

60 studiepoeng som inneholder minst 20 studiepoeng nordiske språkemne og 20 studiepoeng nordisk litteratur.

Studenten må ha avlagt eksamener på både nynorsk og bokmål, eller på annen måte dokumentere at begge målformene beherskes.

60 studiepoeng i enten tysk, fransk eller spansk. Minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner. I enkelte tilfeller kan emner i kultur/samfunnsfag godkjennes i stedet for litteraturemner.

Her kan historie, samfunnskunnskap og geografi inngå.

Fagkrav i historie: 60 studiepoeng historieemner, som omfatter blant annet europeisk historie.

Samfunnskunnskap: 60 studiepoeng innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi eller en kombinasjon av disse som til sammen utgjør 60 studiepoeng.

Geografi: 60 studiepoeng geografiemner som omfatter både samfunnsgeografi og naturgeografi.

Det kan godkjennes 50 studiepoeng innen disse fagene + 10 studiepoeng innen kriminologi, samfunnsøkonomi, utviklingsstudier, kjønnsstudier eller samfunnsfaglig teori og metode. Fag som psykologi, juss, bedriftsøkonomi, administrasjon, ledelse utelukkes.

60 studiepoeng som inneholder minst 30 studiepoeng innen studier av en eller flere religioner eller religionsfaglige emner. De resterende kan være innenfor idehistorie, filosofi eller andre emner som er klart relevant for undervisning i filosofi, etikk eller livssyn. Dersom mer enn 40 studiepoeng er studier bare innenfor samme religion må det foretas en individuell vurdering av kompetansen.

60 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk. Alle UiS-emner med MAT eller STA i kurskoden kan benyttes så lenge det ikke er overlapp. Inntil 10 studiepoeng innen informatikk kan vurderes.

60 studiepoeng fra minst to av naturvitenskapene fysikk, kjemi, biologi eller geologi. Emner innen disse temaene godkjennes:

 • Fysikk: astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk, statikk
 • Kjemi: organisk kjemi, fysikalsk kjemi, biokjemi, analytisk kjemi
 • Biologi: botanikk, zoologi, økologi, ferskvannsbiologi, evolusjonsbiologi, genetikk, ernæring, miljøfag, bioteknologi
 • Geologi: geofag, naturgeografi, metrologi, geofysikk, oceanografi, hydrologi

Vitenskapsteori/forskningsmetode kan utgjøre maksimum 10 studiepoeng i opptaksgrunnlaget.

60 studiepoeng. Søkere med bachelorgrad i kroppsøving må ha minst 120 studiepoeng i fordypning. Opptak på grunnlag av bachelorgrad forutsetter gjennomsnittskarakter C (3,0) eller bedre i bachelorgraden.

Mulighet til betinget tilbud for søkere som fullfører relevant bachelorgrad etter søknadsfristen: Du må vise full studieprogresjon til og med 5. semester og dekke karakterkravet for opptak med de avlagte eksamenene. Fullført grad må dokumenteres innen 1. juli.

Opptak på grunnlag av bachelorgrad kan gis siste gang til oppstart høsten 2024.

60 studiepoeng innen medier og kommunikasjon, massekommunikasjon eller filmvitenskap.

60 studiepoeng innen samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomiske fag. Bedriftsøkonomiske fag kan omfatte emner i økonomistyring, økonomi og ledelse, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, service og samferdsel.

Kravet om mastergrad

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt 1. desember 2005 i Forskrift om krav til mastergrad. Søkere med utenlandsk utdanning, se tilleggsinformasjon nederst på siden. Siviløkonomutdanningen på fire år godkjennes ikke som fullført og bestått masterutdanning.

Fullfører du din mastergrad etter søknadsfristen?

Søkere som fullfører en mastergrad som kvalifiserer til opptak, kan få betinget opptak dersom de viser full studieprogresjon til og med 3. semester. For å kunne få et tilbud før mastergraden er fullført, må det lastes opp: 1) en oppdatert karakterutskrift som viser alle studiepoeng avlagt innen fristen 2) bekreftelse fra studiested som nevner emnene en er meldt opp til og at mastergraden vil bli fullført når disse emnene er bestått. Hvis en får betinget opptak, må mastergradsvitnemål eller bekreftelse på fullført mastergrad dokumenteres innen 30. september.

Opptakskrav til yrkesfaglig PPU

Søkere må ha bakgrunn i enten profesjonsrettet bachelorgrad eller fag-/svennebrev.

Med bakgrunn i bachelorgrad må disse kravene dekkes:

 1. fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad
 2. minimum to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

Med bakgrunn i fag-/svennebrev må disse kravene dekkes:

 1. Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå
 2. generell studiekompetanse
 3. to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå
 4. fire års yrkespraksis etter fullført fag-/svennebrev

Utdanningsbakgrunnen må kunne dekke de kompetansekrav som stilles i læreplanene for de enkelte fag.

NB: Arbeidserfaringen må være tydelig dokumentert.

Se fagtilbudet for det aktuelle studieåret til PPU heltid og PPU deltid.

Rangering av søkere

Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, vil søkerne bli rangert etter følgende kriterier.

Kvalifiserte søkere som har undervisningsstilling i skolen vil bli prioritert. Nåværende stilling må være dokumentert.

For både PPU allmennfag og PPU yrkesfag vil fagkombinasjoner og de muligheter UiS til enhver tid har til å kunne skaffe praksisplasser med den aktuelle bakgrunnen spille inn ved rangeringen av søkerne.

PPU allmennfag

Fullført grad fra universitet eller høgskole.

 1. Høyeste grad går foran.
 2. Søkere med tre undervisningsfag i utdanningen rangeres foran søkere med to. Søkere med to undervisningsfag rangeres foran søkere med ett.
 3. Totalt antall avlagte studiepoeng.
 4. Ved ellers lik rangering rangeres søkerne på bakgrunn av loddtrekning.

PPU yrkesfag

Søkere rangeres etter ansiennitet:

 • Yrkeserfaring skal være relevant innenfor søkers fagbakgrunn.
 • Yrkespraksis regnes fra etter fullført fagbrev/høyere utdanning.
 • Ved lik ansiennitet avgjøres det ved loddtrekning.

NB: Arbeidserfaringen må være tydelig dokumentert.

Spesielle søknadsgrunnlag

Utenlandsk utdanning

Dokumentasjon som viser at norsk- og engelskkravet dekkes, må legges ved søknaden.

Dersom utdanningen ble vurdert av NOKUT/HK-dir, bør godkjenningen vedlegges.

Mastergrader fra utlandet blir vurdert etter kriteriene for godkjenning av høyere utdanning i HK-dir sin landdatabase og nettside om godkjenning av høyere utdanning. Mastergrader som ikke godkjennes av NOKUT/HK-dir blir ikke godkjent ved opptak til PPU ved Universitetet i Stavanger.

Realkompetansevurdering

Søkere til PPU yrkesfag kan be om realkompetansevurdering. Søker må ha opparbeidet seg de nødvendige kunnskapene gjennom yrkespraksis eller på annen måte. Kompetansen må vurderes ut fra det søkeren ønsker å studere. Fakultetet vil sørge for den endelige vurderingen av om søkerens kompetanse kan gi grunnlag for opptak.

Søknaden må registreres innen 1. mars og det må hukes av for at en søker på grunnlag av realkompetanse.

Les mer om realkompetanse.

Tilbake til