Hopp til hovedinnhold

Hvordan søke på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Informasjon om hvordan du søker på PPU, spesifikke fagkrav, rangering av søkere og mer.

Publisert: Endret:
Bli lærer!
Spørsmål om opptak?

ppu-opptak@uis.no Tlf.: 51 83 15 44

Spørsmål om studiet?

Studiekoordinator Anja Helen Steinsland   Epost:anja.steinsland@uis.no

Søknadsfrist: 1. mars, men du kan fremdeles søke på ledige studieplasser.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Hvordan søker jeg på PPU?

Du registrerer din søknad i Søknadsweb til Universitetet i Stavanger. Velg først ‘Søknad om opptak til masterstudier, PPU og videreutdanninger ved UiS’ og deretter 'Opptak til PPU.'

I neste trinn legger du inn og prioriterer fagdidaktikkene du vil søke på. Det kommer opp en liste med alle fagdidaktikk som UiS tilbyr innenfor allmennfag og yrkesfag. Noen fagdidaktikk tilbys i både yrkesfaglig og allmennfaglig variant.

Flere fagdidaktikk tilbys som heltids-, deltids- eller samlingsbasert studium. Her er det viktig å dobbeltsjekke at du søker på den studievarianten som passer deg best.

Du kan søke på opptil 3 valg. Dersom du mener du kvalifisere til flere fagdidaktikk utover disse, skriv det inn i merknadsfeltet. Gjerne marker i karakterutskriften emnene som du mener dekke de faglige fordypningskravene til fagdidaktikktene du søker på.

Last opp dokumenter som viser at du dekker opptakskravene. Les om opptakskravene lengre ned på denne siden for å ikke søke på feil program. Mer informasjon om hvilken dokumentasjon godkjennes finner du her.

PPU allmennfag

Opptakskrav

Søkere må ha allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.

I fagdidaktikkene til kroppsøving og forming, kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.

Les mer om de faglige fordypningskravene nedenfor.

Mer om kravet om mastergrad

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt 1. desember 2005 i Forskrift om krav til mastergrad.

Har du utenlandsk utdanning, se tilleggsinformasjon nederst på siden.

Siviløkonomutdanningen på fire år godkjennes ikke som fullført og bestått masterutdanning.

Fullfører du din mastergrad etter søknadsfristen?

Søkere som fullfører en mastergrad som kvalifiserer til opptak, kan få betinget opptak dersom de viser full studieprogresjon til og med 3. semester.

For å kunne få et tilbud før du har fullført din mastergrad, må du laste opp:

1) en oppdatert karakterutskrift som viser alle studiepoeng du har avlagt innen fristen

2) bekreftelse fra studiested som nevner emnene du er meldt opp til og at mastergraden vil bli fullført når disse emnene er bestått.

Hvis du får et betinget opptak, må du dokumentere mastergradsvitnemål eller bekreftelse på fullført mastergrad innen 30. september.

Faglige fordypningskrav til PPU allmennfag

60 studiepoeng som inneholder minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner.

60 studiepoeng som inneholder minst 20 studiepoeng nordiske språkemne og 20 studiepoeng nordisk litteratur. Studenten må ha avlagt eksamener på både nynorsk og bokmål, eller på annen måte dokumentere at begge målformene beherskes.

60 studiepoeng i enten tysk, fransk eller spansk. Minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner. I enkelte tilfeller kan emner i kultur/samfunnsfag godkjennes i stedet for litteraturemner.

Her kan historie, samfunnskunnskap og geografi inngå.

Fagkrav i historie: 60 studiepoeng historieemner, som omfatter blant annet europeisk historie.

Samfunnskunnskap: 60 studiepoeng innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi eller en kombinasjon av disse som til sammen utgjør 60 studiepoeng.

Geografi: 60 studiepoeng geografiemner som omfatter både samfunnsgeografi og naturgeografi.

Det kan godkjennes 50 studiepoeng innen disse fagene + 10 studiepoeng innen kriminologi, samfunnsøkonomi, utviklingsstudier, kjønnsstudier eller samfunnsfaglig teori og metode. Fag som psykologi, juss, bedriftsøkonomi, administrasjon, ledelse utelukkes.

60 studiepoeng som inneholder minst 30 studiepoeng innen studier av en eller flere religioner eller religionsfaglige emner. De resterende kan være innenfor idehistorie, filosofi eller andre emner som er klart relevant for undervisning i filosofi, etikk eller livssyn. Dersom mer enn 40 studiepoeng er studier bare innenfor samme religion må det foretas en individuell vurdering av kompetansen.

60 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk. Alle UiS-emner med MAT eller STA i kurskoden kan benyttes så lenge det ikke er overlapp. Inntil 10 studiepoeng innen informatikk sammen med økonomi matte kan vurderes.

60 studiepoeng fra minst to av naturvitenskapene fysikk, kjemi, biologi eller geologi. Emner innen følgende tema godkjennes:

Fysikk: astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk, statikk

Kjemi: organisk kjemi, fysikalsk kjemi, biokjemi, analytisk kjemi

Biologi: botanikk, zoologi, økologi, ferskvannsbiologi, evolusjonsbiologi, genetikk, ernæring, miljøfag, bioteknologi

Geologi: geofag, naturgeografi, metrologi, geofysikk, oceanografi, hydrologi

Vitenskapsteori/forskningsmetode kan utgjøre maksimum 10 studiepoeng i opptaksgrunnlaget.

60 studiepoeng. Søkere med bachelorgrad i kroppsøving må ha minst 120 studiepoeng i fordypning. Opptak på grunnlag av bachelorgrad forutsetter gjennomsnittskarakter C eller bedre.

60 studiepoeng innen medier og kommunikasjon, massekommunikasjon eller filmvitenskap.

60 studiepoeng innen samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomiske fag. Bedriftsøkonomiske fag kan omfatte emner i økonomistyring, økonomi og ledelse, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, service og samferdsel.

60 studiepoeng innen kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag. Søkere med bachelorgrad innen kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag må ha 120 studiepoeng i fordypning. Opptak på grunnlag av bachelorgrad forutsetter gjennomsnittskarakter C eller bedre.

Rangering av søkere

Fullført grad fra universitet eller høgskole.

a) Høyeste grad går foran.

b) Søkere med tre undervisningsfag i utdanningen rangeres foran søkere med to. Søkere med to undervisningsfag rangeres foran søkere med ett.

c) Høyest antall studiepoeng i undervisningsfagene.

d) Ved lik rangering går søkere med høyest karaktersnitt i undervisningsfagene foran.

PPU Yrkesfag

Les mer om hvilke fagdidaktikk tilbys og de respektive opptakskravene.

Opptakskrav

Utdanningsbakgrunnen må kunne dekke de kompetansekrav som stilles i læreplanene for de enkelte fag.

Søkere må ha fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Søkere må ha fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Søkere må ha fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Aktuell yrkesbakgrunn kan være sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter ansiennitet:

  • Yrkeserfaring skal være relevant innenfor søkers fagbakgrunn
  • Yrkespraksis regnes fra etter fullført fagbrev/høyere utdanning
  • Ved lik ansiennitet avgjøres det ved loddtrekning.

NB: Arbeidserfaringen må være tydelig dokumentert.

Søkere til PPU yrkesfag kan be om realkompetansevurdering. Søker må ha opparbeidet seg de nødvendige kunnskapene gjennom yrkespraksis eller på annen måte. Kompetansen må vurderes ut fra det søkeren ønsker å studere. Fakultetet vil sørge for den endelige vurderingen av om søkerens kompetanse kan gi grunnlag for opptak.

Søknaden må registreres innen 1. mars og det må hukes av for at en søker på grunnlag av realkompetanse.

Les mer om realkompetanse.

Generell informasjon

Søkere med utenlandsk utdanning

Om du har NOKUT-godkjenning bør den vedlegges.

Mastergrader fra utlandet blir vurdert etter kriteriene for godkjenning av høyere utdanning i NOKUT sin landdatabase. Mastergrader som ikke godkjennes av NOKUT blir ikke godkjent ved opptak til PPU ved UiS.

Du må inkludere dokumentasjon som dekker norsk- og engelskkravet.

Mer om rangering og opptak

Kvalifiserte søkere som har undervisningsstilling i skolen vil bli prioritert. Nåværende stilling må være dokumentert.

For både PPU allmennfag og PPU yrkesfag vil fagkombinasjoner og de muligheter UIS til enhver tid har til å kunne skaffe praksisplasser med den aktuelle bakgrunnen spille inn ved rangeringen av søkerne.

Tilbake til