Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag

Har du utdannelse i musikk, dans, drama/teater? Ønsker du å undervise innen ditt fagfelt? Ta praktisk-pedagogisk utdanning som kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år - heltid 2 år - deltid

Antall studiepoeng

60

Antall studieplasser

10

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

1. mars - lokalt opptak Stengt - sekundært opptak

Hvem underviser på PPU?

Finn ansatte ved fakultetet.

På Universitetet i Stavanger tilbyr vi Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag.

Studer kunstfaglig PPU i Stavanger

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig påbygningsstudium. Sammen med en utøvende utdanning i musikk, dans, teater/drama, kvalifiserer PPU for arbeid som musikk- og dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet.

Foto fra Jazzskolen. Jazzstudent Vegard Haugen. Foto: Morten Berentsen.
Jazzskolen er en av praksisarenaene for PPU-studentene. Foto: Morten Berentsen.

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag har en profilering av pedagogisk utdanning innen musikk, dans, drama og teater. Fakultetet har dermed en sammensetning av PPU-studenter som sammen skaper et unikt studiemiljø på tvers av kunstfagene. Studiets profil kjennetegnes også av et rikt forgrenet entreprenørskap innen kunstområdet, med vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats.

Pedagogisk og didaktisk kompetanse

Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole. Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i musikk, dans eller teater/drama, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne.

Studiets oppbygging

Studiet tas i hovedsak som heltidsstudium på ett år. Obligatoriske emner er Pedagogikk I og II, Kunstfagdidaktikk I og II og Praksis. Som PPU-student vil du stifte bekjentskap med et variert utdannings- og praksisfelt som omfatter både pedagogiske og utøvende områder.

Praksis og teori

Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende områder.

PPU kan også tas som et veivalg i Bachelor i utøvende musikk. Veivalget tas i andre avdeling (3. og 4. år) i kombinasjon med det utøvende studiet.

Hvem passer studiet for?

Studiet er primært rettet mot følgende målgrupper:

 • Kandidater med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag – enten musikk, dans eller teater/drama som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som dansepedagog eller teater/dramapedagog.
 • Studenter i bachelorprogram i musikk som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som musikkpedagog.

Merk!

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Møt nåværende og tidligere studenter

Hva kan du bli?

Dersom du har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og utøvende utdanning i musikk, dans eller teater/drama, kan du arbeide som pedagog innen ditt fagfelt på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kulturskole og i kulturvirksomhet. Har du universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan du bli kvalifiserert for undervisning i videregående skole og ved universitet og høgskoler.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kandidaten skal etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap for relevante trinn/målgruppe
 • har bred forståelse for kunstfagenes plass, rolle og funksjon i vårt
 • opplæringssystem, samfunn og kulturliv
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsarenaer, læringsstrategier og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale lærings- og utviklingsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket og institusjoner og organisasjoner i kunst- og kulturlivet

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Veivalg for deltidsstudenter: musikk, dans eller drama/teater

  • Veivalg musikk

  • Veivalg drama/teater

   • Fagdidaktikk - drama og teater

    Første år, semester 1

    Fagdidaktikk - drama og teater (PPU470)

    Studiepoeng: 20

  • Veivalg dans

Søknad og opptak

Slik søker du til PPU i utøvende og skapende kunstfag

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. januar. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. januar, tilhører forrige opptaksår.

Søknads- og opptaksprosessen til PPU i utøvende og skapende kunstfag behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post ppu-opptak@uis.no

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. januar til 1. mars.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - gjelder kun dersom det er ledige studieplasser etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer nyttig info om søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • Sjekk studiets opptakskrav - se 'Hvordan få opptak til kunstfaglig PPU'
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Lenken til følgeskjemaet vil være aktiv i kvitterings e-posten. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å få din søknad videre vurdert
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket
 • Søkere til kunstfaglig PPU kan måtte avlegge en utøvende opptaksprøve og intervju som vurderingsgrunnlag for opptak. Les mer under Dersom du må avlegge opptaksprøve til kunstfaglig PPU
 • Les mer om opptakskrav i artikkelen Hvordan få opptak til kunstfaglig PPU? 
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april

Hvem kan søke PPU i utøvende og skapende kunstfag?

Studiet utlyses innenfor Norden. Det betyr at alle søkere med norsk personnummer, samt søkere bosatt i Norden, kan søke lokalt opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Man kan søke til tre ulike spesialiseringer: musikk, dans eller drama/teater .

PPU kan også tas som et veivalg for musikkstudenter i Bachelor- programmets andre avdeling (3. og 4. studieår) i kombinasjon med det utøvende studiet. Studenter som ønsker å ta PPU i utøvende og skapende kunstfag som en del av bachelorprogrammet ved fakultetet vil bli prioritert ved opptak. 

Merk!

PPU i utøvende skapende kunstfag kan også gjennomføres på deltid over 2 år.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. Lenken til følgeskjemaet vil være aktiv i kvitterings e-posten. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din(e) søknad(er), kunstnerisk CV og kort om din motivasjon for å søke på studiet.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift fra videregående skole
 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk, dans eller drama/teater
 • Kopi av pass med bilde eller kopi av nasjonalt ID kort - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på oppnådd norsk og engelsk språkkrav - les mer under språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

Fullført bachelorprogram i utøvende eller skapende kunstfag.

For opptak til Praktisk- Pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag (60 studiepoeng), kreves det at søkerne har oppnådd en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng i utøvende eller skapende kunstfag, eller en tilsvarende bachelor avlagt ved høyere utdanningsinstitusjon. Av de 180 studiepoengene må 90 studiepoeng av disse være fra utøvende emner (didaktisk spesialisering) i kunstfaget musikk, dans eller teater/drama. Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier.

Fagspesialisering av de 90 studiepoeng (didaktisk spesialisering) kan dokumenteres på følgende måte: 

 • musikkfag : utøvende utdanning på universitetes- og høgskolenivå fra instrumental- og ensembleundervisning, dirigering og komposisjon
 • dansefag : utdanning i dansefag på et nivå tilsvarende norsk utøvende danseutdanning. Det faglige innholdet må være relevant for undervisning i dansefag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama – programområde dans. 
 • teater- og dramafag : utdanning i utøvende teater- og dramafag. Det faglige innholdet må være relevant for undervisning i drama- og teaterfag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama – programområde for drama/teater. 

Språkkrav i norsk og engelsk

Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk og engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk. Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningsstudier.

Mangler du engelsk og/eller norsk? Se hvordan du kan dekke språkkravene.

Opptaksprøver

Det kan bli krevd utøvende opptaksprøve og intervju som vurderingsgrunnlag for opptak. Les mer under Dersom du må avlegge opptaksprøve til kunstfaglig PPU

Merk!

Dersom du får tilbud om studieplass på PPU og takker ja til denne, må du før studiestart søke om politiattest.
Les mer om hva som kreves av deg som PPU- student.

PPU- studiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved fakultetet i undervisningsuker.

Hvem får tilbud om studieplass?

Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon, som vurderer og rangerer alle søkere. Avdelingsleder og faglig kommisjon vurderer søkerne som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, eventuelle opptaksprøver og søknadsdokumenter. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Dersom fakultetet har ledige studieplasser på gjeldende studium etter at primæropptaket er gjennomført, åpnes det for sekundæropptak fra ca. 15. april.

Opptaksprøve for å bekrefte ditt utøvende nivå

Søkere til Praktisk- Pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag kan måtte avlegge en utøvende opptaksprøve dersom kommisjonen finner det nødvendig. Opptaksprøvene vil enten foregå på vår campus i Stavanger i forbindelse med våre sekundære opptaksprøver i mai/juni eller ved innsending av video. Dersom kommisjonen ønsker en opptaksprøve vil du bli kontaktet i god tid med tanke på repertoarkrav og lengde for video/opptaksprøve. I tillegg vil det gjennomføres et intervju, enten på campus eller digitalt.

Spesifikasjoner til videoinnspilling - utøvende musikk og dans

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt (unntak for dirigenter)
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet/fastsatt repertoar
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2023.

Husk!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere/danse. Husk å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av. Videolenken(e) deles med fakultet i separat e-post som mottas fra saksbehandler.

Spesifikasjoner til videoinnspilling - drama/teater

Dersom du blir bedt om å avlegge en opptaksprøve for PPU drama/teater vil kommisjonen komme med instruksjoner og krav for gjennomføring av denne.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til ppu-opptak@uis.no Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet Praktisk- Pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag, 60 studiepoeng, ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, utlyst nordisk.

Opptaksreglementet for Praktisk- Pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

2. Begrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.
Hoveddisiplin: Instrument, komposisjon, dans, drama/teater.
Opptaksprøve: inneholder bl.a. innsendt materiale, utøvende prøver og eventuelt intervju.
Utøvende prøve: framføring innenfor hoveddisiplin.

3. Opptaksgrunnlag

3.1 For å bli tatt opp til PPU i utøvende og skapende kunstfag må søker ha oppnådd en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag på minimum 180 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng skal være fra utøvende emner (didaktisk spesialisering) i kunstfaget musikk, dans eller teater/drama.

Fagspesialisering av de 90 studiepoeng (didaktisk spesialisering) kan dokumenteres på følgende måte:

 • musikkfag: utøvende utdanning på universitets- og høgskolenivå fra instrumental- og ensembleundervisning, dirigering eller komposisjon.
 • dansefag: utdanning i dansefag på et nivå tilsvarende norsk utøvende danseutdanning. Det faglige innholdet må være relevant for undervisning i dansefag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama – programområde dans.
 • teater- og dramafag: utdanning i utøvende teater- og dramafag. Det faglige innholdet må være relevant for undervisning i drama- og teaterfag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama – programområde for drama/teater.

3.2 Det kan bli krevd utøvende prøve og intervju fra ordinære søkere som vurderingsgrunnlag for opptak dersom kommisjonen krever det for å bekrefte nivå.

3.3. Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk og engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.

4. Kommisjonsordning

4.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

4.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og eventuelle utøvende prøver/intervju
Ved eventuelle utøvende prøver og intervju skal kommisjonen vurdere søker som kvalifisert eller ikke kvalifisert.
2) rangering av søkere (jf. punkt 5)
4.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

5. Rangering

5.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

5.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

6. Opptak

6.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

6.2 Vurdering av komplett søknad og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

6.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • eventuelle utøvende prøver og intervju
 • andre ressurshensyn

6.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

7. Oppstart

7.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

7.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

7.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

8. Politiattest

8.1 Det er krav om politiattest når hen har fått bekreftet opptak på studiet.

8.2 Politiattest skal ikke være eldre enn 3 måneder ved framvisning.

8.3 Studenten får ikke starte praksisundervisning før gyldig politiattest er fremvist.

9. Klageadgang

9.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

9.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

9.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018. Revidert av Studieprogramutvalget ved Fakultet for utøvende kunstfag (SPU), endelig vedtatt av dekan 4. desember 2019. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? Når får jeg tilgang til timeplanen min? Her får du svar på det du måtte lure på.

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. I tillegg vil du gjennomføre din praksisperiode på ulike institusjonsjer i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg.

Kan studiet tas digitalt?

PPU er et on-campus studium og kan ikke tas som fjernstudium.

Kan jeg kombinere studiet med jobb eller bandvirksomhet? 

All undervisning på fakultetet er obligatorisk, med 80 prosent fremmøtekrav. Det kan søkes om fravær i opptil 8 dager gjennom et studieår. Hver søknad må være faglig begrunnet og sendt inn innen to uker før fraværet finner sted. Fakultetets fremmøtekrav finner du her.

Kan jeg ta PPU på deltid?

Ja, det kan du. Du vil i så fall ta studiet over to år. Vær oppmerksom på at arbeidsmengde er fordelt ujevnt over semestrene.

Jeg jobber som instrumentallærer. Kan dette telles som praksis?

Dette kan dekke en del av praksis dersom faglærer godkjenner stedet sammen med praksiskoordinator. Praksis må foregå under veiledning og din arbeidsplass må i så fall kunne tilby en veileder gjennom praksisperioden. Du vil få flere praksisperioder i løpet av studietiden hvor du jobber med barn fra grunnskolealder til videregående.

I PPU- studiet vil du lære hvordan du kan bidra til et godt læringsmiljø

Isabell Gisselgård
universitetslektor (dans)
Studiet kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog.
Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post ppu-opptak@uis.no

Videre studier

Ønsker du å ta studier i utøvende kunstfag? Vi kan tilby alt fra årsstudium- og bachelor i utøvende musikk til videreutdanning-, master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr bachelor i dans, samt årsenheter som for eksempel musikkproduksjon og opptaksteknikkdigitale dirigentstudier - korConductIT og DigJazz.

Studentliv

Følg oss!