Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag 19. april. Dette er et resultat av mange års arbeid med en tverrfaglig simuleringsdag for lege- og sykepleiestudenter.

Published Sist oppdatert
Mann og kvinne som mottar pris.
Conrad Bjørshol og Ingunn Aase mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag 19. april. Foto: Paul André Sommerfeldt, UiB

Det arrangeres tre tverrfaglige simuleringsdager på sykepleielabene til Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS per semester. Hver sykepleiestudent på tredje studieår (UiS) og hver fjerdeårsstudent på medisinstudiet (UiB) deltar på én av disse. Opplegget er et samarbeid med Stavanger Universitetssykehus (SUS), som har medisinstudenter fra UiB i praksis. Konseptet er knyttet til Ingunn Aase sin PhD, og ble etablert i samarbeid med SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research.

– Å vinne denne prisen er en stor anerkjennelse. Selv om jeg er pensjonist nå ville dekan Eldar Søreide at jeg skulle reise til Bergen og motta prisen sammen med Conrad Bjørshol, ettersom vi på mange måter har vært pådrivere for at denne tverrprofesjonelle simuleringsdagen skal bestå, sier Aase, tidligere professor ved UiS.

Les også: Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Professoren så viktigheten av at sykepleiere og leger samarbeidet og samsnakket til barnets beste og med det økt pasientsikkerhet da hun jobbet på barneavdeling på 90-tallet. Dette inspirerte Aase til å ta fatt på doktorgraden om trening av tverrfaglig samarbeid mellom leger og sykepleiere innen utdanning.

– Jeg vil fremheve at innholdet i denne dagen på mange måter er et resultat av studentene sine ønsker og behov. Dette førte til at vi var tidlig ute med studentaktive metoder og studentmedvirkning innen læring og utdanning. Simuleringsdagen har vist at samarbeid er svært viktig, ettersom denne dagen er et godt resultat av dette blant gode kolleger ved UiS og SUS. Samarbeid er mitt mantra, understreker Aase.

Motiverende pris for mangeårig innsats

Tverrfaglig simuleringsdag er som nevnt et felles tiltak der både UiS, SAFER, SUS og UiB har deltatt og sammen laget en treningsdag der studentene fra ulike studier får mulighet til å bli kjent og jobbe sammen med å løse ulike kliniske problemstillinger.

Conrad Bjørshol synes det er veldig hyggelig å få denne prisen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er overlege ved SUS og førsteamanuensis ved UiB, og ser på det som en viktig anerkjennelse av arbeid som er lagt ned i denne typen studentlæring.

Mann som holder tale under prisutdeling.
Conrad Bjørshol oppfordrer til samarbeid mellom institusjoner innen utdanning av helsepersonell. Foto: Paul André Sommerfeldt, UiB

Hvordan kan det at konseptet deres vinner pris for fremragende tiltak innen utdanning bidra positivt til samarbeidet i tiden fremover?

– Jeg tror dette demonstrerer at profesjonene må jobbe sammen for å hjelpe pasienter, men også at ulike institusjoner må samarbeide om å utdanne helsepersonell. I fremtiden tror jeg vi må jobbe enda mer sammen for å utdanne helsearbeidere som er trent i å jobbe sammen i team. Det øker kvaliteten på alle utdanningene som deltar, samtidig som belastningen med undervisningen deles på flere, svarer Bjørshol.

Utdrag fra begrunnelsen til juryen

Våren 2013 ble det oppdaget at legestudenter og sykepleiestudenter øvde i ulike rom på simulerings-senteret SAFER uten å jobbe sammen. Lokale ildsjeler tok derfor initiativ til samtrening, og siden den gang har det vært arrangert 2-3 tverrfaglige simuleringsdager hvert semester der studentene trener sammen. Tverrfaglig simuleringsdag arrangeres som et samarbeid mellom UiS, UiB, SAFER og SUS. Alle studentene forbereder seg med å lese et egenutviklet kompendium, og det settes opp 5-6 stasjoner der studentene deles inn i grupper der alle profesjonene blandes. Som hovedregel benyttes studenter som levende pasientmarkør. Læringsmål på alle stasjonene er systematisk pasientundersøkelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid. Det legges vekt på å skape en trygg atmosfære der studentene leder arbeidet og tar avgjørelser selv.

Simuleringsdagen er med på å bygge ned siloene mellom profesjonene og gir studentene opplevelsen av hvordan menneskelige faktorer virker inn på pasientsikkerheten. I tillegg er simulering et godt verktøy for å avdekke og jobbe med studentenes holdninger til pasienter, pårørende, andre kollegaer, behandlingsvalg og liknende. På sikt ønsker simuleringsteamet å utvide ordningen ved at studentene får delta flere ganger gjennom studiet, og ved å inkludere enda flere profesjoner.

Tverrfaglig simuleringsdag har utviklet et tettere samarbeid mellom UiB, UiS, SUS og SAFER. Studieledelsen trekker i sin vurdering av nominasjonen frem at dette er et tiltak som stimulerer til godt samarbeid mellom UiB og UiS, noe som blir stadig viktigere når UiB skal i gang med pilotering av Vestlandslegen i Stavanger. Simuleringsdagen får gode tilbakemeldinger fra studentene, og evalueringene er fulle av lovord som beskriver aktiviteten som øyeåpnende, gøy og unik. 

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...