Hopp til hovedinnhold

Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-OFFDET

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad
Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Gubkin Russian State University of Oil and Gas og Universitetet i Stavanger (UiS) har forent sine erfaringer innenfor forskning og undervisning for å opprette et dobbelt masterprogram i offshore feltutvikling. Programmet tar sikte på å gi studenten kunnskap og ekspertise innenfor offshore olje- og gassteknologi, spesielt i nordområdene. Det er et økende bransjebehov for spesialisert arbeidskraft på dette feltet. Studieprogrammet benytter erfarne lærekrefter med ekspertise som ikke bare omfatter avanserte teoretiske prinsipper, men også bransjeerfaring.

Hva lærer du?

En kandidat som har fullført en 2-årig mastergrad i offshore feltutvikling skal ha følgende læringsmål definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har spesialisert innsikt i systemer og operasjoner ved å kombinere maskin- og konstruksjonstekniske fag og offshore feltutvikling.

K2: Kandidaten har grundig kunnskap om sikkerhet og miljøaspekter knyttet til hans/hennes fagområde, og vet hvordan denne kunnskapen skal implementeres i arbeidet ved å utvikle gode tekniske løsninger

K3: Kandidaten kan bruke kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

K4: Kandidaten kan analysere akademiske problemstillinger på bakgrunn av fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet.

K5: Kandidaten har kunnskap om generelle etiske aspekter i ingeniørfaget.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere og bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder til forskning og akademisk arbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utforme akademiske argumenter. Kandidaten kan identifisere det aller siste innenfor teknologien samt relevante nasjonale og internasjonale standarder innenfor relevante disipliner.

F4: Kandidaten kan utføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske problemstillinger og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av ny teknologisk, nye metoder og prinsipper for offshore feltutvikling, arktisk og undervannsteknologi.

G2: Kandidaten kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, og kunnskapen er også relevant for offshore feltutvikling, arktisk og undervannsprosjekter generelt.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det akademiske feltets språk og terminologi.

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

I tillegg kandidatene vil også kunne utvikle forhold som kan bidra til et varig samarbeid mellom norsk og russisk olje- og gassindustri.

Fagplan

Studieplan og emner

Studentene skal studerer ved UiS i semester 1, 3 og 4.  Andre semester vil være ved Gubkin University, og 30 studiepoeng skal fullføres der. Masteroppgaven kal leveres til begge universitetene i slutten av semester 4. Studentene forsvarer sin masteroppgave ved Gubkin University. Undervisningsspråket for denne master graden ved begge universitetene er engelsk.

I andre semester (undervisningen foregår i Moskva) og i tredje semester (undervisningen foregår i Stavanger) vil studenter fra Gubkin University og UiS delta i samme undervisning.

Hva kan du bli?

Det doble mastergradvitnemålet vil gjøre studentene svært konkurransedyktige og attraktive på arbeidsmarkedet, både i norsk og russisk sektor innen alle aktiviteter innen offshore feltutvikling, teknologi i arktiske strøk og undervannsnæringer.  Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

Olje- og gass-selskap

Leverandør av skip og offshore strukturer

Leverandør av utstyr for undervannsteknologi

Leverandører av installasjonstjenester

Leverandører av ingeniørtjenester

Risiko- og klassifikasjonsselskaper

Programmet gir studentene 2 vitnemål – ett fra hvert universitet.

Det doble mastergradvitnemålet vil gjøre studentene svært konkurransedyktige og attraktive på arbeidsmarkedet, både i russisk og norsk sektor, spesielt hos arbeidsgivere som arbeider med utvikling av Arktis og med utvikling av russisk/norsk samarbeid. Studentene må være forberedt på å forsvare sin masteroppgave ved Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Valgemne 3. semester

  • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

   Andre år, semester 3

   Levetidsforlengelse av konstruksjoner

   Studiepoeng: 5

  • Offshore Engineering in the Arctic

   Andre år, semester 3

   Offshore Engineering in the Arctic

   Studiepoeng: 5

Utveksling

2. semester er obligatorisk utveksling ved Gubkin University, der 30 studiepoeng skal fullføres der.

Utveksling
 • Alle land

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas – is modern innovative university, located in Moscow, and is one of the flagships of the higher technical education in Russia. In 2010 the university received the status of «National Research University» (NRU).

 • Russland

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas – is modern innovative university, located in Moscow, and is one of the flagships of the higher technical education in Russia. In 2010 the university received the status of «National Research University» (NRU).

Opptakskrav

En bachelorgrad i maskinteknikk, bygg-/konstruksjonsteknikk, marinteknikk, offshoreteknologi, undervannsteknologi, prosessteknikk, materialteknikk eller tilsvarende grad vil kvalifisere til opptak. Søkere må demonstrere konkurransedyktige faglige standarder. Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk. Det er satt en minste gjennomsnittskarakter på C for opptak.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i Offshore feltutvikling, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no