Hopp til hovedinnhold

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Vekting (Sp)

60

Studieprogramkode

P-PPUS

Studienivå

Praktisk pedagogisk utdanning

Fører til grad
Full-/Part-time

Part-time

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan samlingsbasert praktisk-pedagogisk utdanning (deltidsstudium) være noe for deg. UiS tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU. 

Studiet retter seg mot deg som fra før har fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert for arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5-13). Med yrkesfaglig PPU er du kvalifisert for undervisning på trinn 8 - 13.

Det er to samlinger pr semester. Samlingssted Universitetet i Stavanger. Det er obligatorisk deltakelse på 80 prosent av samlingene pr emne. 

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. Det er 6 uker i første vårsemester og 6 uker i siste semester. Praksisperiodene er alltid på heltid og krever 100% deltakelse, (selv om studiet er et deltidsstudium). Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har, for å få et godt innblikk i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. Det legges vekt på sammenhengen mellom teori og praksis. for å kunne ta eksamen i pedagogikkfaget i andre semester må derfor første praksisperiode være gjennomført og bestått.

Du kan ha praksis utenfor Rogaland. Da skaffer du praksisplass og praksislærer selv. (UiS skaffer bare praksisplasser i Rogaland).

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Læringsutbytte

Rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning (allmennfag) sier dette om læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldene lovverk

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 sier dette om læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

                - har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante 

                  for profesjons- og yrkesutøvelsen.

                - har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,  

                  arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons-

                  og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak.

                - kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

                - har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det

                  helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og

                  yrkesopplæring (8. - 13. trinn)

                - har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike

                  sosiale og flerkulturelle kontekster.

                - har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap

                  om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et

                  nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige

                  tiltak etter gjeldende regelverk.

                - kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med

                  relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkes-

                  faglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

                - kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske

                  kunnskaper.

                - kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere

                  relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov.

                - kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter,

                  herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

                - kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte

                  tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen

                  læring.

                - kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder

                  og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring

                  (8. - 13. trinn)

                - behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og  

                  kan reflektere over egen yreksutøvelse og justere denne under veiledning.

                - kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede

                  valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

                - kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn

                  på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal

                  kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige

                  samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

                  har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle

                  sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre

                  dokumentasjonsformer.

                - kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for

                  elevens/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.

                -kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklings-

                  kompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

                - kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon,  og at lokalt

                  arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

                - kan bygge gode relasjoner til eleverlærlinger og skape konstruktive og

                  inkluderende læringsmiljø

                - kan bygge gode relasjoner til og samarbeid med foresatte og andre aktuelle

                  samarbeidspartnere.

Hva kan du bli?

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5 - 13), og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Emneevaluering

Studentene er med å evaluerer emnene etter fastsatt plan.

Studieplan og emner
 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • PPU721: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU721)

     Studiepoeng: 15

    • PPU731: Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU731)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU736: Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU736)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU743: Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU743)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU745: Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU745)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU733: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU733)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU732: Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU732)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU737: Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU737)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU744: Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU744)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU746: Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU746)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU734: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU734)

     Studiepoeng: 7.5

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • PPU721: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU721)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • PPU760: Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag (PPU760)

     Studiepoeng: 15

 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

    • PPU712: Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 1

     Læring og pedagogisk virksomhet (PPU712)

     Studiepoeng: 15

    • PPU711: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 2

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU711)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP10: Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 1 - 6 uker (PPUP10)

     Studiepoeng: 0

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • PPU721: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU721)

     Studiepoeng: 15

    • PPU731: Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU731)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU736: Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU736)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU743: Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU743)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU745: Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU745)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU733: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU733)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU732: Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU732)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU737: Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU737)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU744: Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU744)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU746: Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU746)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU734: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU734)

     Studiepoeng: 7.5

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • PPU712: Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 1

     Læring og pedagogisk virksomhet (PPU712)

     Studiepoeng: 15

    • PPU721: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU721)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

    • PPU711: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 2

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU711)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP10: Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 1 - 6 uker (PPUP10)

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • PPU760: Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag (PPU760)

     Studiepoeng: 15

Opptakskrav

PPU Allmennfag

Søkere må ha allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.

I fagdidaktikkene til kroppsøving og kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.

Les mer om de spesifikke fagkravene og mer: www.uis.no/hvordan-soke-pa-praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu

PPU yrkesfag

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Finn mer informasjon om opptakskravene og mer: www.uis.no/hvordan-soke-pa-praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars.

KONTAKTINF - Kontaktinformasjon - studentsider

Anja Helen Steinsland

studiekoordinator

tlf. 51 83 17 68

anja.steinsland@uis.no

 

Kristin Henanger Haugen

praksiskoordinator

tlf. 51 83 12 77

kristin.h.haugen@uis.no

 

Lene Båkind Sollie

praksiskoordinator

tlf. 51 83 12 69

lene.b.sollie@uis.no