Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretningen har fordypninger innen risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi, byutvikling og urban design. Doktorgradsstudiet er knyttet til forskningen innenfor hvert av disse spesialiseringsområdene.

Publisert Sist oppdatert

Hva forsker vi på?

Innenfor området risikoanalyse og -styring har fokus tradisjonelt vært en teknisk risikofaglig tilnærming til risiko- og sårbarhetsanalyser og risikohåndtering, men fagmiljøet har i de senere årene lagt til grunn bredere perspektiver på risiko og sårbarhet, i samsvar med utviklingen av fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet. Petroleumsnæringen har vært og fortsetter å være viktig i anvendte problemstillinger. Andelen av forskningen rettet mot andre anvendelser er også betydelig og økende og inkluderer tema som trafikksikkerhet, pasientsikkerhet, operasjonell risiko i finans, og flysikkerhet.
Inn under området samfunnssikkerhet er forskningstemaene i stor grad vinklet mot risiko- og sårbarhetsanalyse, og styring, spesielt i forhold til offentlige myndigheter og reguleringsproblemstillinger, innenfor områder som transport, kommunikasjon, helse og beredskap.
Innenfor området industriell økonomi er det forskning på økonomisk risikostyring og finansiell tilnærming til effekter av risiko, usikkerhet og risikohåndtering og reguleringers betydning. Også her er petroleumsnæringen et viktig område for anvendte problemstillinger, men en studerer også et stort antall andre næringer, sektorer og markeder inkludert fisk og oppdrett, strøm, finans, landbruk, medisin, og på forskjellige nivå i verdikjeden som leverandørindustri, detaljister og eksportører.
Innen byutvikling og urban design forskes det på stedsutvikling, lokal forståelse, stedsanalyse, konsept- og designutvikling, samt planleggingsprosesser, utvikling av robuste infrastruktur og bysamfunn og fornybare energiløsninger.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen. Studiet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer: programemner, studieemner og prosjektemner, alle på 10 studiepoeng hver.

Disse emnene er obligatoriske for alle stipendiater ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Prosjektemnene er veilederstyrte. Innholdet i prosjektemnene justeres etter ph.d.-prosjektets behov. Det tilbys følgende prosjektemner:

I tillegg dekkes læringsutbytte ved gjennomføring av forskning, dokumentert ved ph.d.-avhandling, disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings-/utenlandsopphold og utarbeidelse av vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet og behersker fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metoder
 • er i kunnskapsfronten innenfor minst et av fagområdene risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi eller byutvikling og urban design,
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet

Kandidaten

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Opptakskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet i risikostyring og samfunnssikkert må søkeren normalt ha femårig mastergrad i teknologi, økonomi eller samfunnsvitenskap. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet være B eller bedre.

Alle ledige stipendiatstillinger lyses ut her.

Faglig leder:

Instituttleder
51832191
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging