Hopp til hovedinnhold

Ph.d.-program i Utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen områder er sammenfallende, men som også har hver sin egenart.

Publisert: Endret:
Fakta
Opptakskrav

Fullført mastergrad, sterk faglig bakgrunn

Opptak

Rullerende opptak

Varighet normert tid

Tre år

Utdanningsvitenskap omfatter særlig forskning på oppvekst, læring, undervisning, danning og utdanning, fra barnehage til høyere utdanning, og rommer disipliner som pedagogikk, didaktikk, spesialpedagogikk, sosiologi, psykologi og historie.

Humaniora omfatter forskning på menneskets ytringer og livsvilkår i vid forstand, i fortid og nåtid, og rommer disipliner som historie, religionsvitenskap, litteratur og språk.

Doktorgradsprogrammet gir dermed rom både for spisset forskning innenfor ett av disse områdene og for tverrfaglige og tverrdisiplinære undersøkelser.

Kurs og emner høsten 2021

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt for høstsemesteret 2021.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til astrid.t.aasmundtveit@uis.no

Les mer om emnet DUH240 Qualitative research

Datoer: onsdager, uke 36-47

Søknadsfrist: 25. august

Emneansvarlig: Kenan DikilitasLes mer om emnet DUH220 Research Project Development

Datoer: 21. og 28. september, 5. og 26. oktober, 23. november og 14. desember

Søknadsfrist: 3. september

Emneansvarlig: Dolly Jørgensen

All applicants must submit

  1. the application form for PhD courses (application form)
  2. a short project idea (ca. 300 words) and researcher bio (ca. 100 words)

If two or more applicants are cooperating on the same project idea, they still need to apply individually, but should indicate that they are working together.

Les mer om emnet DUH225 Research Design

Datoer: 15.-17. september

Søknadsfrist: 1. september

Emneansvarlig: Arne Olav Nygaard

Les mer om emnet DUH135 Systematic observation in education

Datoer: 21.-22. september og 21.-22. oktober

Søknadsfrist: 1. september

Emneansvarlig: Sigrun Ertesvåg

Les mer om emnet DUH157 Contemporary perspectives on Diversity

Datoer: 28.-29. september, 19.-20. oktober og 17. november

Søknadsfrist: 13. september

Emneansvarlig: Geir Skeie

Les mer om emnet DUH100 Systematic Review

Datoer: 4.-6. oktober

Søknadsfrist: 20. september

Emneansvarlig: Serap Keles

Les mer om emnet DUH221 Educational Sciences

Datoer: 25.-26. oktober og 8.-9. november

Søknadsfrist: 11. oktober

Emneansvarlig: Ketil Knutsen

Les mer om emnet DUH205 Research Ethics

Datoer: 23.-26. november

Søknadsfrist: 8. november

Emneansvarlig: Anne Nevøy

Les mer om DUH120 Introduksjonsemne for ph.d.-kandidater

Dato: 9. september

Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

Les mer om DUH125 Avslutningsseminar

Dato: 21. oktober

Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

Dette kurset er et samarbeid mellom Gøteborgs Universitet og Filiorum - senter for barnehageforskning.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om kurset.

Datoer: 21.09.21, 10.11.21, 16.02.22 og konferanse 11.- 13.05.22. 

Søknadsfrist: 15. mai

Kurs og emner våren 2022

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt i vårsemesteret 2022.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til astrid.t.aasmundtveit@uis.no.

Les mer om emnet DUH165 Applied Statistics.

Datoer: T.B.A.

Søknadsfrist: T.B.A.

Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler

Les mer om emnet DUH102 PhD Course in Philosophy of Science.

Datoer: mars 2022

Søknadsfrist: T.B.A.

Emneansvarlig: Ståle Gundersen

Les mer om emnet DUH270 Hermeneutics.

Datoer: 21.-22. og 29. april 2022.

Søknadsfrist: T.B.A.

Emneansvarlig: Tyson Retz

Les mer om DUH120 Introduksjonsemne for nye ph.d.-kandidater

Dato: januar/februar 2022. Ingen søknadsfrist.

Les mer om emnet DUH125 Avslutningsseminar.

Dato: T.B.A. Ingen søknadsfrist.

Om overgangen til nytt ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora høsten 2020

Etter at nytt ph.d.-program ble etablert i UiS’ styremøte den 11. juni 2020, er Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora nå i gang med for å implementere det. I praksis er det en sammenslåing av ph.d. i utdanningsvitenskap og ph.d. i lesevitenskap. Det nye programmet skal erstatte disse to ph.d.-programmene, men samtidig utvide de mulige faglige/tematiske forskningsområdene.

Alle ph.d.-kandidater som har startet på ph.d.-utdanningen ved UH-fakultetet etter 11. juni får opptak på dette nye programmet. Men også ph.d.-kandidater med oppstart før 11. juni 2020 vil bli overført til ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora, med mindre faglige grunner tilsier at de må beholde opprinnelig programtilhørighet. Slik det nye programmet er beskrevet og planlagt, er det verken formelle eller tekniske forhold som hindrer slik overføring, og fra fakultetet sin side er det hensiktsmessig å få flest mulig av ph.d.-kandidatene med over på ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora.

Under forklarer dette brevet først hva endringen innebærer for den enkelte ph.d.-kandidat, og dernest blir forskjellene mellom de gamle og dette nye ph.d.-programmet beskrevet.

Innpassing/overgangsordning

Studieplanen for ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora trådte i kraft 11. juni 2020. Perioden 11. juni 2020 – 31. desember 2021 er en overgangsperiode. For de fleste ph.d.-kandidatene våre vil det imidlertid være bare fordeler ved å bli med over på det nye ph.d.-programmet nå når det starter opp, og derfor vil følgende retningslinjer gjelde:

Hovedregel

Samtlige ph.d.-kandidater på nåværende to programmer overføres denne høsten til det nyetablerte ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap og humaniora.

Unntak

1) Ph.d.-kandidater som har levert avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. i løpet av høsten 2020, beholder automatisk gammel programtilknytning.

2) Andre ph.d.-kandidater med prosjekter som eventuelt ikke lar seg definere under den faglige paraplyen «utdanningsvitenskap og humaniora», kan søke om å få beholde det gamle programnavnet.Fra og med 1.1.2022 vil alle ph.d.-kandidater tilhøre programmet ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora.

Hvordan beholde nåværende programtilknytning?

Ph.d.-kandidat og veileder formulerer en søknad med faglig begrunnelse for å fortsette som student på hhv. ph.d. i lesevitenskap eller ph.d. i utdanningsvitenskap fram til ferdig avhandling.

Forutsetning

For å kunne få vitnemål med kvalifikasjonen «ph.d. i lesevitenskap» eller «ph.d. i utdanningsvitenskap», må man søke om godkjenning av opplæringsdel etter gammel ordning innen 1. mai 2021 og levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. innen 31.12.2021.

Allerede godkjente opplæringsdeler vil kunne innpasses under nytt ph.d.-program.

Ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora

De sentrale endringene i dette nye programmet:

  • Navn på studiet – at studieprogrammet skifter navn til ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora markerer en åpning mot flere tematiske områder enn de to «gamle» ph.d.-programmene rommer
  • Opplæringsdelen – kravene til hvilke kurs som kan og må inngå i opplæringsdelen er endret og åpner nå for at ph.d.-kandidatene i større grad kan velge ph.d.-kurs som støtter opp under avhandlingsarbeidet

Læringsutbyttebeskrivelsene er i stor grad de samme som tidligere og arbeidskravene underveis i studiet er beholdt som de har vært til nå:

Om opplæringsdelen

a. Ph.d.-kurs i vitenskapsteori/-filosofi og etikk skal til sammen gi 10 studiepoeng (sp)/ECTS, som før

b. Forskningsmetode – ph.d.-kurs innen forskningsmetode skal nå utgjøre minst 5 sp/ECTS (hittil har kravet vært minimum 10 sp/ECTS)

c. Valgfrie emner/ph.d.-kurs – selvvalgte ph.d.-kurs som støtter opp under forskningsarbeidet og ph.d.-avhandlingen skal nå utgjøre til sammen minst 15 sp/ECTS (før har kravet vært minst 10 sp/ECTS tematiske emner)

Det vil fortsatt bli tilbudt ulike profilkurs knyttet til sentrale temaer innenfor humaniora og det utdanningsvitenskapelige feltet. Den enkelte ph.d.-kandidat velger kurs fra ph.d.-kursporteføljen ved UiS eller ved en annen ph.d.-akkreditert utdanningsinstitusjon.

Som før: Kandidatene deltar på introduksjonsseminar første semester og avslutningsseminar i siste semester av ph.d.-utdanningen. Opplæringsdelen godkjennes av fakultetet og må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse for graden ph.d.

Arbeidskrav (som før)

  • Godkjent revidert prosjektplan
  • Årlig framdriftsrapportering
  • Midtveisevaluering
  • Fullført opplæringsdel
  • Dokumentert erfaring med forskningsformidling
  • Utenlandsopphold (anbefalt)

Om læringsutbytte

Gjennom doktorgradsutdanningen skal kandidaten oppnå følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten …

• er godt orientert om kunnskapsfronten i sitt spesifikke fagfelt innen utdanningsvitenskap og humaniora og behersker fagfeltets vitenskapsteori og metoder.

• kan vurdere bruken av ulike metoder og analysestrategier innen sitt spesifikke fag og forskningsfelt.

• kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor sitt fagområde.

Ferdigheter:

Kandidaten kan …

• formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid.

• gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.

• håndtere komplekse faglige spørsmål og kritisk analysere og utfordre etablert kunnskap og forskningspraksis innen utdanningsvitenskap og humaniora.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan …

• identifisere etiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og utøve sin forskning med faglig integritet.

• delta i komplekse faglige/tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.

• formidle forsknings og utviklingsarbeid og delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora.

• vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon.

Søknad og opptak

Generelle vilkår for opptak framgår av UiS’ ph.d.-forskrift § 2-1. For opptak til ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap og humaniora gjelder i tillegg disse kravene:

• Karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt fra de (siste) 2 årene av mastergraden

• Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

I tillegg til formell kompetanse, vil kvaliteten på ph.d.-prosjektet og relevant faglig arbeid bli vektlagt ved vurdering om opptak.

Søkere som ikke oppfyller disse formelle kriteriene, kan tas opp etter særskilt vurdering. Veileders dokumenterte evne til å få ph.d.-kandidatene ferdig skal tillegges vekt. Eventuelt kan det angis hvordan grunnenheten skal følge opp ph.d.-kandidaten og dermed sikre gjennomføring.

Veileder til ph.d.-løpet

Spørsmål? Ta kontakt!

51833564
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UH
Seniorrådgiver
51831156
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UH
Førstekonsulent
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for kultur- og språkvitenskap
Professor