Ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen områder er sammenfallende, men som også har hver sin egenart.

Published Endret
Fakta
Opptakskrav

Fullført mastergrad, sterk faglig bakgrunn

Opptak

Rullerende opptak

Varighet normert tid

Tre år

Er du ny ph.d.-kandidat i dette programmet?

Velkomsthefte for deg som er fersk ph.d.-kandidat.

Om programmet

Utdanningsvitenskap omfatter særlig forskning på oppvekst, læring, undervisning, danning og utdanning, fra barnehage til høyere utdanning, og rommer disipliner som pedagogikk, didaktikk, spesialpedagogikk, sosiologi, psykologi og historie.

Humaniora omfatter forskning på menneskets ytringer og livsvilkår i vid forstand, i fortid og nåtid, og rommer disipliner som historie, religionsvitenskap, litteratur og språk.

Doktorgradsprogrammet gir dermed rom både for spisset forskning innenfor ett av disse områdene og for tverrfaglige og tverrdisiplinære undersøkelser.

Offentlig sektor-phd og nærings-phd

Kunne du tenkt deg en doktorgrad og forskerkompetanse innenfor utdanningsvitenskap og humaniora? Har din virksomhet et særskilt behov for forskning på en spesifikk problemstilling eller et bestemt område? Det er mulig å gjennomføre en ph.d. mens du er ansatt!

Søknad og opptak

Generelle vilkår for opptak framgår av UiS’ ph.d.-forskrift § 2-1. For opptak til ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap og humaniora gjelder i tillegg disse kravene:

 • Karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt fra de (siste) 2 årene av mastergraden
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

I tillegg til formell kompetanse, vil kvaliteten på ph.d.-prosjektet og relevant faglig arbeid bli vektlagt ved vurdering om opptak.

Søkere som ikke oppfyller disse formelle kriteriene, kan tas opp etter særskilt vurdering. Veileders dokumenterte evne til å få ph.d.-kandidatene ferdig skal tillegges vekt. Eventuelt kan det angis hvordan grunnenheten skal følge opp ph.d.-kandidaten og dermed sikre gjennomføring.

Ph.d.-emner (-kurs) våren 2023

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt i vårsemesteret 2023.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til anne.k.ekroll@uis.no.

Les om emnet DUH102 PhD Course in Philosophy of Science.
Datoer: 30.jan-03.feb
Søknadsfrist: 16. januar
Emneansvarlig: Ståle Gundersen

Les om emnet DUH240 Qualitative research in higher education.
Datoer: Uke 8-21(onsdager)

Kurset blir hybrid/halvdigitalt
Søknadsfrist: 06. februar
Emneansvarlig: Kenan Dikilitas

Les om DUH120 Introduksjonsemne for nye ph.d.-kandidater

Dato: 23. februar kl. 9-14

Søknadsfrist/påmelding: innen 20. februar

Les om emnet DUH158 Policy implementation as a strategy to improve schools and early child care
Dato: 28-29. mars, 09-10. mai
Søknadsfrist: 14. mars
Emneansvarlig: Maria Therese Jensen

Les om emnet DUH165 Applied Statistics.
Datoer: 17.april- 21.april
Søknadsfrist: 03. april
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler

Those PhD-students who wish to take the course DUH165 Applied Statistics and feel that they need to fresh up their basic skills, can book for extra supervision with the course leader, Ulrich Dettweiler, prior to the course. To join this pre-course, just get in touch with Ulrich using this form: https://nettskjema.no/a/303901

Deadline for signing up is March 15th, 2023.

Les om emnet DUH125 Avslutningsseminar
Dato: 13. april

Søknadsfrist/påmelding innen 31. mars

Les om emnet DUH220 Prosjektutvikling
Dato: 02. mai, 09. mai,16. mai, 23. mai, 20. juni

Søknadsfrist: 18. april

Les om emnet DUH270 Interpretive Methods in the Humanities
Datoer: 4-5. mai, 12. mai
Søknadsfrist: 20. april
Emneansvarlig: Tyson Retz

Les om emnet DUH200 Introduction to Meta- Analysis
Datoer: 08-10. mai
Søknadsfrist: 24. april
Emneansvarlig: Serap Keles

UiS tilbyr ulike redskapskurs og andre relevante seminar for ph.d.- utdanningen.

Les om kursene.

Ph.d.-emner (-kurs) høsten 2023

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt for høstsemesteret 2023.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til anne.k.ekroll@uis.no.

Les om emnet DUH221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap
Datoer: 4-5.september, 28-29. september
Søknadsfrist: 21.august
Emneansvarlig: Ketil Knutsen

Les om emnet DUH225 Forskningsdesign
Datoer: 11-15.september
Søknadsfrist: 28.august
Emneansvarlig: Arne Olav Nygard

Les om emnet DUH157 Contemporary Perspectives on Diversity, Inclusion and Education
Datoer: 19-20.september, 17-18.oktober, 29.november
Søknadsfrist: 05.september
Emneansvarlig: Geir Skeie og Hildegunn Fandrem

Les om emnet DUH135 Systematic observation in Educational research
Datoer: 18-20.september (fysisk), 16. oktober(digital)
Søknadsfrist: 15. mai
Emneansvarlig: Sigrun Ertesvåg

Som del av emnet tilbys Workshop on Systematic Observation in Educational Research 19-20.september. Husk egen påmelding.

Les om emnet DUH240 Qualitative research in higher education
Datoer: Uke 39-50 (Onsdager 12.15-14.15)
Søknadsfrist: 11.september
Emneansvarlig: Kenan Dikilitas

Les om emnet DUH100 Systematic Review
Datoer: 30.oktober- 01.november
Søknadsfrist: 16.oktober
Emneansvarlig: Serap Keles

Les om emnet DUH713 Forskning i lesning, skriving og literacy
Datoer: 20-24.november
Søknadsfrist: 06.november
Emneansvarlig: Oddny Solheim, Atle Skaftun

Les om emnet DUH280 Themes in environmental humanities
Datoer: 04- 08. desember
Søknadsfrist: 01. September
Emneansvarlig: Dolly Jørgensen

Les om årets tema.

Les mer om forskerskolen NoRS-EH

Les om emnet DUH205 Research Ethics
Datoer: 16-18.oktober
Søknadsfrist: 02.oktober
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler

Les om emnet DUH120 Introduksjonsseminar
Datoer:
Søknadsfrist:
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

Les om emnet DUH125 Avslutningsseminar
Datoer:
Søknadsfrist:
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

Opplæringsdelen - krav

Opplæringsdelen skal bestå av minimum 30 studiepoeng (sp/ECTS). Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora inngår de elementene som er beskrevet under.

a. Ph.d.-emner innen vitenskapsteori/-filosofi og etikk skal til sammen utgjøre 10 sp (ECTS)
b. Forskningsmetode – ph.d.-emner innen forskningsmetode skal utgjøre minst 5 sp (ECTS)
c. Valgfrie ph.d.-emner – selvvalgte emner som støtter opp under forskningsarbeidet og ph.d.-avhandlingen, skal utgjøre til sammen 15 sp (ECTS)

De valgfrie emnene kan gjerne ha metodisk/metodologisk eller tematisk innhold. Det vil fortsatt bli tilbudt ulike profilemner knyttet til sentral tematikk innenfor humaniora og det utdanningsvitenskapelige feltet. Den enkelte ph.d.-kandidat velger emner fra ph.d.-kursporteføljen ved UiS eller ved en annen ph.d.-akkreditert utdanningsinstitusjon.

Alle kandidater deltar på introduksjonsseminar første semester og avslutningsseminar i siste semester av ph.d.-utdanningen. Opplæringsdelen godkjennes av fakultetet og må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse for graden ph.d.

Om overgangen til nytt ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Nytt ph.d.-program ble etablert i UiS’ styremøte den 11. juni 2020, og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora implementerte dette i full skala i løpet av 2021. I praksis er det en sammenslåing av ph.d. i utdanningsvitenskap og ph.d. i lesevitenskap. Det nye programmet erstatter de to tidligere ph.d.-programmene og utvider de mulige faglige/tematiske forskningsområdene.

Alle ph.d.-kandidater som har startet på ph.d.-utdanningen ved UH-fakultetet etter 11. juni 2020 fikk opptak på det nye programmet. Ph.d.-kandidater med oppstart før 11. juni 2020 og som fortsetter utdanningen ut over 2021, ble også overført til ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora innen 31.12.2021. Slik det nye programmet er beskrevet og planlagt, er det verken formelle eller tekniske forhold som hindrer slik overføring, og fra fakultetet sin side er det hensiktsmessig å få alle ph.d.-kandidatene med over på ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora.

Hva endringen innebærer for den enkelte ph.d.-kandidat og hva som er forskjellene mellom de gamle og dette nye ph.d.-programmet framgår av det understående.

Innpassing/overgangsordning

Studieplanen for ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora trådte i kraft 11. juni 2020. Perioden 11. juni 2020 – 31. desember 2021 var en overgangsperiode. For ph.d.-kandidatene våre er det bare fordeler ved overgangen til det nye ph.d.-programmet, der følgende retningslinjer gjelder:

Allerede godkjente opplæringsdeler vil kunne innpasses under nytt ph.d.-program.

Ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora

De sentrale endringene i dette nye programmet:

 • Navn på studiet – at studieprogrammet skifter navn til ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora, markerer en åpning mot flere tematiske områder enn de to «gamle» ph.d.-programmene rommer
 • Opplæringsdelen – kravene til hvilke ph.d.-emner (kurs) som kan og må inngå i opplæringsdelen er endret og åpner nå for at ph.d.-kandidatene i større grad kan velge emner som støtter opp under avhandlingsarbeidet
 • Ph.d.-emnet i utdanningsvitenskap (Educational Sciences) og ph.d.-emnet i lesevitenskap (Literacy) er ikke lenger obligatoriske temakurs.

Læringsutbyttebeskrivelsene for det nye ph.d.-programmet er i stor grad de samme som før og arbeidskravene underveis i studiet er beholdt som de har vært til nå:

Om opplæringsdelen

a. Ph.d.-emner innen vitenskapsteori/-filosofi og etikk skal til sammen gi 10 studiepoeng (sp)/ECTS, som før
b. Forskningsmetode – ph.d.-emner innen forskningsmetode skal nå utgjøre minst 5 sp/ECTS (hittil har kravet vært minimum 10 sp/ECTS)
c. Valgfrie ph.d.-emner (-kurs) – selvvalgte emner som støtter opp under forskningsarbeidet og ph.d.-avhandlingen skal nå utgjøre til sammen minst 15 sp/ECTS (før har kravet vært minst 10 sp/ECTS tematiske emner)

Det vil fortsatt bli tilbudt ulike profilemner (-kurs) knyttet til sentrale temaer innenfor humaniora og det utdanningsvitenskapelige feltet. Den enkelte ph.d.-kandidat velger emner fra ph.d.-emneporteføljen ved UiS eller ved en annen ph.d.-akkreditert utdanningsinstitusjon. Ph.d.-emner innen forskningsmetode kan inngå blant valgfrie emner.

Som før: Kandidatene deltar på introduksjonsseminar første semester og avslutningsseminar i siste semester av ph.d.-utdanningen. Opplæringsdelen godkjennes av fakultetet og må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse for graden ph.d.

Arbeidskrav (som før)

 • Godkjent revidert prosjektplan
 • Årlig framdriftsrapportering
 • Midtveisevaluering
 • Fullført opplæringsdel
 • Dokumentert erfaring med forskningsformidling
 • Utenlandsopphold (anbefalt)

Læringsutbytte

Gjennom doktorgradsutdanningen skal kandidaten oppnå følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • er godt orientert om kunnskapsfronten i sitt spesifikke fagfelt innen utdanningsvitenskap og humaniora og behersker fagfeltets vitenskapsteori og metoder.
 • kan vurdere bruken av ulike metoder og analysestrategier innen sitt spesifikke fag og forskningsfelt.
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor sitt fagområde.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og kritisk analysere og utfordre etablert kunnskap og forskningspraksis innen utdanningsvitenskap og humaniora.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • identifisere etiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og utøve sin forskning med faglig integritet.
 • delta i komplekse faglige/tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • formidle forsknings og utviklingsarbeid og delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora.
 • vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon.

Veileder til ph.d.-løpet

Spørsmål? Ta kontakt!

Seniorrådgiver
51833564
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Førstekonsulent
HL-A233
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Professor i pedagogikk (PPU)
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap