Hopp til hovedinnhold

Ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen områder er sammenfallende, men som også har hver sin egenart.

Publisert: Endret:
Fakta
Opptakskrav

Fullført mastergrad, sterk faglig bakgrunn

Opptak

Rullerende opptak

Varighet normert tid

Tre år

Er du ny ph.d.-kandidat i dette programmet?

Her finner du et velkomsthefte for deg som er fersk ph.d.-kandidat.

Utdanningsvitenskap omfatter særlig forskning på oppvekst, læring, undervisning, danning og utdanning, fra barnehage til høyere utdanning, og rommer disipliner som pedagogikk, didaktikk, spesialpedagogikk, sosiologi, psykologi og historie.

Humaniora omfatter forskning på menneskets ytringer og livsvilkår i vid forstand, i fortid og nåtid, og rommer disipliner som historie, religionsvitenskap, litteratur og språk.

Doktorgradsprogrammet gir dermed rom både for spisset forskning innenfor ett av disse områdene og for tverrfaglige og tverrdisiplinære undersøkelser.

Ph.d.-emner (-kurs) høsten 2022

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt for høstsemesteret 2022.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til astrid.t.aasmundtveit@uis.no

Les mer om emnet DUH225 Forskningsdesign.

Datoer: 12., 13. og 15. september

Søknadsfrist: 26. august

Emneansvarlig: Arne Olav Nygard

Les mer om emnet DUH157 Contemporary Perspectives on Diversity, Inclusion and Education

Datoer: 27.-28. september, 18.-19. oktober og 16. november

Søknadsfrist: 12. september

Emneansvarlig: Geir Skeie og Hildegunn Fandrem

Les mer om emnet DUH221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap

Datoer: 3.-4. oktober og 24.-25. oktober

Søknadsfrist: 19. september

Emneansvarlig: Ketil Knutsen

Les mer om emnet DUH100 Systematic Review.

Datoer: 24.-26. oktober

Søknadsfrist: 7. oktober

Emneansvarlig: Serap Keles

Les mer om emnet DUH205 Research ethics

Datoer: 28. november - 1. desember

Søknadsfrist: 10. november

Emneansvarlig: T.B.A.

Les mer om emnet DUH280 Themes in environmental humanities.

Tema: “Blue humanities”

Datoer: 5.-9. desember

Søknadsfrist: 14. november

Emneansvarlig: Dolly Jørgensen

Les mer om emnet DUH120 Introduksjonsseminar.

Datoer: 1. september

Søknadsfrist: 22. august

Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

Les mer om emnet DUH125 Avslutningsseminar

Datoer: T.B.A.

Søknadsfrist: T.B.A.

Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

Ph.d.-emner (-kurs) våren 2023

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt i vårsemesteret 2023.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til anne.k.ekroll@uis.no.

Les mer om emnet DUH240 Qualitative research in higher education.

Datoer: Ikke fastsatt

Kurset blir hybrid/halvdigitalt

Søknadsfrist: Ikke fastsatt

Emneansvarlig: Kenan Dikilitas

Les mer om emnet DUH102 PhD Course in Philosophy of Science.

Datoer:

Søknadsfrist:

Emneansvarlig: Ståle Gundersen

Les mer om emnet DUH165 Applied Statistics.

Datoer:

Søknadsfrist:

Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler

Les mer om emnet DUH270 Hermeneutics.

Datoer:

Søknadsfrist:

Emneansvarlig: Tyson Retz

Les mer om emnet DUH205 Research Ethics.

Dato:

Søknadsfrist:

Emneansvarlig: T.B.A.

Les mer om emnet DUH158 Policy implementation as a strategy to improve schools and early child care

Dato: 28-29.mars, 09-10. mai

Søknadsfrist: 14.03.2023

Emneansvarlig: Maria Therese Jensen

Les mer om DUH120 Introduksjonsemne for nye ph.d.-kandidater

Dato:

Ingen søknadsfrist.

Les mer om emnet DUH125 Avslutningsseminar.

Dato:

Ingen søknadsfrist.

Opplæringsdelen - krav

Opplæringsdelen skal bestå av minimum 30 studiepoeng (sp/ECTS). Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora inngår de elementene som er beskrevet under.

a. Ph.d.-emner innen vitenskapsteori/-filosofi og etikk skal til sammen utgjøre 10 sp (ECTS)

b. Forskningsmetode – ph.d.-emner innen forskningsmetode skal utgjøre minst 5 sp (ECTS)

c. Valgfrie ph.d.-emner – selvvalgte emner som støtter opp under forskningsarbeidet og ph.d.-avhandlingen, skal utgjøre til sammen 15 sp (ECTS)

De valgfrie emnene kan gjerne ha metodisk/metodologisk eller tematisk innhold. Det vil fortsatt bli tilbudt ulike profilemner knyttet til sentral tematikk innenfor humaniora og det utdanningsvitenskapelige feltet. Den enkelte ph.d.-kandidat velger emner fra ph.d.-kursporteføljen ved UiS eller ved en annen ph.d.-akkreditert utdanningsinstitusjon.

Alle kandidater deltar på introduksjonsseminar første semester og avslutningsseminar i siste semester av ph.d.-utdanningen. Opplæringsdelen godkjennes av fakultetet og må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse for graden ph.d.

Om overgangen til nytt ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Nytt ph.d.-program ble etablert i UiS’ styremøte den 11. juni 2020, og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora implementerte dette i full skala i løpet av 2021. I praksis er det en sammenslåing av ph.d. i utdanningsvitenskap og ph.d. i lesevitenskap. Det nye programmet erstatter de to tidligere ph.d.-programmene og utvider de mulige faglige/tematiske forskningsområdene.

Alle ph.d.-kandidater som har startet på ph.d.-utdanningen ved UH-fakultetet etter 11. juni 2020 fikk opptak på det nye programmet. Ph.d.-kandidater med oppstart før 11. juni 2020 og som fortsetter utdanningen ut over 2021, ble også overført til ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora innen 31.12.2021. Slik det nye programmet er beskrevet og planlagt, er det verken formelle eller tekniske forhold som hindrer slik overføring, og fra fakultetet sin side er det hensiktsmessig å få alle ph.d.-kandidatene med over på ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora.

Hva endringen innebærer for den enkelte ph.d.-kandidat og hva som er forskjellene mellom de gamle og dette nye ph.d.-programmet framgår av det understående.

Innpassing/overgangsordning

Studieplanen for ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora trådte i kraft 11. juni 2020. Perioden 11. juni 2020 – 31. desember 2021 var en overgangsperiode. For ph.d.-kandidatene våre er det bare fordeler ved overgangen til det nye ph.d.-programmet, der følgende retningslinjer gjelder:

Allerede godkjente opplæringsdeler vil kunne innpasses under nytt ph.d.-program.

Ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora

De sentrale endringene i dette nye programmet:

  • Navn på studiet – at studieprogrammet skifter navn til ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora, markerer en åpning mot flere tematiske områder enn de to «gamle» ph.d.-programmene rommer
  • Opplæringsdelen – kravene til hvilke ph.d.-emner (kurs) som kan og må inngå i opplæringsdelen er endret og åpner nå for at ph.d.-kandidatene i større grad kan velge emner som støtter opp under avhandlingsarbeidet
  • Ph.d.-emnet i utdanningsvitenskap (Educational Sciences) og ph.d.-emnet i lesevitenskap (Literacy) er ikke lenger obligatoriske temakurs.

Læringsutbyttebeskrivelsene for det nye ph.d.-programmet er i stor grad de samme som før og arbeidskravene underveis i studiet er beholdt som de har vært til nå:

Om opplæringsdelen

a. Ph.d.-emner innen vitenskapsteori/-filosofi og etikk skal til sammen gi 10 studiepoeng (sp)/ECTS, som før

b. Forskningsmetode – ph.d.-emner innen forskningsmetode skal nå utgjøre minst 5 sp/ECTS (hittil har kravet vært minimum 10 sp/ECTS)

c. Valgfrie ph.d.-emner (-kurs) – selvvalgte emner som støtter opp under forskningsarbeidet og ph.d.-avhandlingen skal nå utgjøre til sammen minst 15 sp/ECTS (før har kravet vært minst 10 sp/ECTS tematiske emner)

Det vil fortsatt bli tilbudt ulike profilemner (-kurs) knyttet til sentrale temaer innenfor humaniora og det utdanningsvitenskapelige feltet. Den enkelte ph.d.-kandidat velger emner fra ph.d.-emneporteføljen ved UiS eller ved en annen ph.d.-akkreditert utdanningsinstitusjon. Ph.d.-emner innen forskningsmetode kan inngå blant valgfrie emner.

Som før: Kandidatene deltar på introduksjonsseminar første semester og avslutningsseminar i siste semester av ph.d.-utdanningen. Opplæringsdelen godkjennes av fakultetet og må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse for graden ph.d.

Arbeidskrav (som før)

  • Godkjent revidert prosjektplan
  • Årlig framdriftsrapportering
  • Midtveisevaluering
  • Fullført opplæringsdel
  • Dokumentert erfaring med forskningsformidling
  • Utenlandsopphold (anbefalt)

Læringsutbytte

Gjennom doktorgradsutdanningen skal kandidaten oppnå følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten …

• er godt orientert om kunnskapsfronten i sitt spesifikke fagfelt innen utdanningsvitenskap og humaniora og behersker fagfeltets vitenskapsteori og metoder.

• kan vurdere bruken av ulike metoder og analysestrategier innen sitt spesifikke fag og forskningsfelt.

• kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor sitt fagområde.

Ferdigheter:

Kandidaten kan …

• formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid.

• gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.

• håndtere komplekse faglige spørsmål og kritisk analysere og utfordre etablert kunnskap og forskningspraksis innen utdanningsvitenskap og humaniora.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan …

• identifisere etiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og utøve sin forskning med faglig integritet.

• delta i komplekse faglige/tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.

• formidle forsknings og utviklingsarbeid og delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora.

• vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon.

Søknad og opptak

Generelle vilkår for opptak framgår av UiS’ ph.d.-forskrift § 2-1. For opptak til ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap og humaniora gjelder i tillegg disse kravene:

• Karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt fra de (siste) 2 årene av mastergraden

• Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

I tillegg til formell kompetanse, vil kvaliteten på ph.d.-prosjektet og relevant faglig arbeid bli vektlagt ved vurdering om opptak.

Søkere som ikke oppfyller disse formelle kriteriene, kan tas opp etter særskilt vurdering. Veileders dokumenterte evne til å få ph.d.-kandidatene ferdig skal tillegges vekt. Eventuelt kan det angis hvordan grunnenheten skal følge opp ph.d.-kandidaten og dermed sikre gjennomføring.

Veileder til ph.d.-løpet

Spørsmål? Ta kontakt!

Seniorrådgiver
51833564
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Førstekonsulent
51831156
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Professor
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap