Psykologi - master 2 år, samlingsbasert

UiS' nye samlingsbaserte masterprogram i psykologi oppfyller et nasjonalt behov for mer kompetanse innen psykologi. Psykologiske vansker utgjør samfunnskostnader for omtrent 290 milliarder per år.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år, 4 semester

Studiepoeng

120

Undervisningsform

Samlingsbasert

Antall studieplasser

21

Poenggrense

Nytt studieprogram.

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april.

Masterstudiet i psykologi er samlingsbasert slik at det vil være mulig å gjennomføre studiet selv om du bor langt fra UiS.

Om studiet

Vil du lære mer om hvordan man fremmer trivsel og læring fra skole til arbeidsliv? Eller hvordan man påvirker folks atferd til å bli mer miljøvennlig og bærekraftig? Eller hvordan man forebygger helseskadelig atferd?

Masterprogrammet i psykologi bygger videre på kunnskapen du har fått i løpet av bachelorstudiet om de basale prinsippene i psykologifaget. Profilen til studiet er hvordan en fra et psykologisk perspektiv fremmer helsefremmende, lærende og bærekraftige samfunn.

Du vil i løpet av studiet få en innføring i ledende forskning på de ulike områdene, få en inngående opplæring i forskningsmetode og få mulighet til å praktisere kunnskapen du har opparbeidet deg i en organisasjon. Bærebjelken i studiet er masteroppgaven der du vil utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.

Studiet er samlingsbasert slik at det vil være mulig å gjennomføre studiet selv om du bor langt fra UiS. Du får også mulighet for et halvt års utveksling ved et av våre samarbeidsuniversiteter i utlandet.

Etter fullført studium vil du ha mange ulike jobbmuligheter innen offentlig og privat sektor. Du kan for eksempel arbeide innen Pedagogisk Psykologisk tjeneste, kommuner eller NAV. Eller du kan bidra som rådgiver for ulike interesseorganisasjoner og forvaltningsorgan. Du kan jobbe i organisasjoner innenfor HR, HMS eller bedriftshelsetjenester. Du kan også fordype deg videre faglig og ta en doktorgrad.

Opptakskrav

Bachelorgrad og minimum 80 studiepoeng faglig fordypning i psykologi.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Utfyllende regler for opptak til master i psykologi.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap

Kandidaten skal ved fullført grad ha:

 • Spesialisert innsikt i helsefremmende og forebyggende psykologi
 • Inngående kunnskap om psykologiske og samfunnsrelaterte faktorer ved opplevd psykologisk helse
 • Inngående kunnskap om ulike emosjonsforståelser og ulike forståelser av sosiale relasjoner
 • Inngående kunnskap om relevante psykologiske teorier og empiri
 • Avansert kunnskap om ulike forskningsdesign og tilhørende analyser
 • Avansert kunnskap innen to av de psykologiske valgemner
 • Inngående kunnskap om etiske problemstillinger relatert til helsefremmende og forebyggende arbeid.

Ferdigheter

Kandidaten skal ved fullført grad kunne:

 • Anvende kunnskap om hvordan man forebygger, samt fremmer psykologisk helse på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Anvende emosjonspsykologisk og sosialpsykologisk kunnskap på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Formulere og kommunisere kunnskap fra vitenskapelige studier
 • Designe ulike studier (både kvalitative og kvantitative)
 • Analysere data fra ulike forskningsdesign (både kvalitative og kvantitative)
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings - eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor psykologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • Planlegge og utarbeide relevante intervensjoner for å forebygge og løse aktuelle utfordringer innenfor de valgte fagemner

Generell kompetanse

Kandidaten skal ved fullført grad kunne:

 • Bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen helsefremmende og forebyggende psykologi
 • Selvstendig begrunne bruk av psykologiske arbeidsmetoder på individ, gruppe og samfunnsnivå for å forebygge og fremme psykologisk helse
 • Anvende kunnskap om hvordan sosiale relasjoner påvirker ulike emosjonelle opplevelser
 • Analysere relevante psykologiske og forskningsetiske problemstillinger
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter om psykologi på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske psykologiske uttrykksformer
 • Kommunisere psykologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmenheten.

Opptakskrav

Bachelorgrad og minimum 80 studiepoeng faglig fordypning i psykologi.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • Helse- og samfunnspsykologi

   Første år, semester 1

   Helse- og samfunnspsykologi (MPS110)

   Studiepoeng: 10

  • Anvendt sosial og emosjonspsykologi

   Første år, semester 1

   Anvendt sosial og emosjonspsykologi (MPS120)

   Studiepoeng: 10

  • Kvalitativ metode

   Første år, semester 1

   Kvalitativ metode (MPS130)

   Studiepoeng: 10

  • Kvantitativ forskningsmetode og statistikk

   Første år, semester 2

   Kvantitativ forskningsmetode og statistikk (MPS140)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i psykologi/Master thesis in psychology

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i psykologi/Master thesis in psychology (MPSMAS)

   Studiepoeng: 60

 • Velg 2 emner i 2. semester

  • Kognitiv og affektiv nevrovitenskap

   Første år, semester 2

   Kognitiv og affektiv nevrovitenskap (MPS150)

   Studiepoeng: 10

  • Stress, psykisk helse og motivasjon i skolen

   Første år, semester 2

   Stress, psykisk helse og motivasjon i skolen (MPS160)

   Studiepoeng: 10

  • Miljøpsykologi

   Første år, semester 2

   Miljøpsykologi (MPS180)

   Studiepoeng: 10

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
Det vil være mulig for studenter å dra på utveksling primært i andre semester.

Emnevalg
Det er ikke lagt noen føringer på hvilke emner studentene må ta mens de er i utlandet utover det obligatoriske emnet i kvantitativ metode, så fremt det er emner på masternivå i psykologi og ikke overlapper med emner studentene allerede har tatt i studieprogrammet. Dette gir studentene stor fleksibilitet i valg av reisemål og hva de ønsker å fordype seg i. Alle emner skal likevel forhåndsgodkjentes av fagmiljøet og det vil bli gitt god faglig veiledning før studenten velger emner. Det vil bli gitt god informasjon om utvekslingsmulighetene og forhåndsgodkjenning av emner, sammen med annen informasjon om studieprogrammet (nettsider, studiestart, egne informasjonsmøter osv.)

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekoordinator Gro-Helen Østby Rike for mer informasjon: Gro-helen.rike@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Finland

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

Kontakt oss

Lurer du på noe?
Generelle spørsmål om studiet:

Kontakt studieveileder Gro-Helen Østby Rike

Spørsmål om opptak:

Kontakt opptakskontoret

Spørsmål om psykologifaglig innhold:

Kontakt studieprogramleder Nicolay Gausel

Liknende utdanninger

Studentliv i Stavanger