Endringsledelse - master 2 år

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

46

Studiestart

August hvert år.

Søknadsfrist

15. april.

En master i endringsledelse ved UiS setter deg i stand til å utnytte nettopp dine forutsetninger til å gjøre en forskjell i endringsprosesser av enhver art.

Om studiet

Klimaendringer, pandemier og økonomiske kriser er eksempler på situasjoner som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse. Det samme gjelder teknologisk utvikling, migrasjon og et arbeidsliv i endring. Behovet for kompetent endringsledelse har aldri vært større, og ingen organisasjon går fri av utfordringene. En master i endringsledelse ved UiS setter deg i stand til å utnytte nettopp dine forutsetninger til å gjøre en forskjell i endringsprosesser av enhver art.

Grunnideen i studiet er at det er behov for samfunnsansvarlig endringsledelse der organisasjonens interne mål balanseres mot samfunnsverdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, mangfold, demokrati og medvirkning. Det legges derfor stor vekt på kritisk refleksjon og på sammenhenger mellom de beslutninger vi tar og de konsekvensene det får for individ, organisasjon og samfunn. Videre legges det vekt på hvordan vi kan ta ansvar for å skape det samfunnet vi gjerne vil leve i og gi videre til de neste generasjonene: Hvilke organisasjoner og ledelsesformer trenger vi da, og hvordan får vi det til?

På studiet nærmer du deg de store spørsmålene og utfordringer gjennom å jobbe med konkrete problemstillinger som oppstår i virkelighetsnære situasjoner. Gjennom ekskursjoner, utforskende prosjekter og samarbeid med medstudentene dine kommer du inn under huden på de steder, organisasjoner og mennesker som endringsprosessene vedrører og berører. Du får mulighet til å utfordre deg selv og dine forutsetninger på en måte, som uansett utgangspunkt, vil endre synet ditt på organisering og ledelse.

Studieprogrammet er et fulltids masterstudium over to år (fire semestre) og er bygget opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng. I tillegg kommer masteroppgaven på 30 studiepoeng. Emnene gir deg en bred innføring i et sett av teoretiske perspektiver, modeller og metoder som er relevante i ulike typer organisasjoner, og er tilrettelagt for studenter med ulik faglig bakgrunn. Det pedagogiske opplegget er for det meste samlingsbasert og forutsetter fysisk tilstedeværelse under undervisnings- og studieaktiviteter. Det legges ikke ytterligere til rette for at studiet skal kunne kombineres med full jobb ved siden av. Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. 

I tredje semester kan du skreddersy utdanningen for å få akkurat den faglige profilen du trenger. Her kan du søke om praksisopphold i en virksomhet, reise på utveksling ved et utenlandsk universitet eller ta valgemner på UiS.

Hva kan du bli?

Med denne masteren får du kompetanse til å bidra aktivt i utvikling av offentlig, privat og ideell virksomhet. Du kan gjennom valgemner og masteroppgave spesialisere deg og gi utdanningen din en særegen retning.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsprogram.

Møt våre studenter

Møt våre alumner

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Har inngående kunnskap om og forståelse av ulike teoretiske perspektiver på organisasjon, endring og ledelse.

Har inngående kunnskap om og forståelse av organisasjoners samfunnsmessige rolle og ansvar, for eksempel i forhold til bærekraftsutfordringer slik som arbeid, klima og miljø.

Har inngående kunnskap om og forståelse av ledelse som praksis.

Har inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier av organisasjon og ledelse, som for eksempel intervjuer, analyser av dokumenter, surveys og deltakende observasjon.

Ferdigheter

Kan vurdere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor endringsledelse som fagområde – for eksempel knyttet til antropocen (herunder natur og klima), organisasjon, organisasjonsutvikling og organiseringsprosesser, ledelse, implementering og helse-, miljø- og sikkerhet (HMS).

Kan anvende fagets teoretiske perspektiver og begreper til å analysere og forstå hvordan organisasjoner fungerer.

Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Kan anvende fagets perspektiver og begreper til å identifisere utfordringer, endringsbehov og relevante tiltak for organisasjoner.

Kan anvende fagets perspektiver til å gjennomføre endringstiltak.

Generell kompetanse

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om endringsledelse på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Kan bidra til nytenkning om hvordan ledelse kan utøves for å etablere, vedlikeholde og/eller endre allment verdsatte praksiser i organisasjoner og institusjoner i samfunnet.

Kan bidra til nytenkning om hvordan ledelse kan utøves for å opprettholde nødvendige livsskapende prosesser og økosystemer på jorden.

Har respekt for sentrale vitenskapelige verdier (som sannhet, åpenhet, etterrettelighet, osv.) og bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved utøvelse av ledelse.

Opptakskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

 • Sosiologi
 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Sosialantropologi
 • Jus
 • Statsvitenskap
 • Økonomi og administrasjon
 • Barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
 • Sykepleie
 • Hotell- og reiseliv
 • Politiutdanning
 • Allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanning
 • Barnehagelærerutdanning
 • Journalistikk og mediefag
 • Historie
 • Filosofi

Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg dette før de begynner på studiet. 

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Søknad og opptak

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar

Er det praksis på studiet? Hva kan jeg jobbe som?

Hva særpreger innholdet i studiet?

Vi som er tilknyttet masterprogrammet i endringsledelse er opptatt av at ledelse kan forstås som en form for etisk og praktisk dannelse. Studiet særpreges av I) overbevisningen om at menneskenes påvirkning på jorden i dag er for stor og bør reduseres, og II) en opptatthet av hvordan en slik tanke (formulert under punkt I) kan omsettes i praksis

Hvem er studiet for? 

Studiet er for alle som tror at det er mulig å tenke annerledes om hva ledelse er og kan utøves – og som ønsker å være med på å oppdage og utvikle nye måter å tenke om og praktisere ledelse på.     

Hva er forventet av meg som student? 

Vi forventer at du er nysgjerrig, engasjert og kritisk. Dette er viktig for at vi – studenter og ansatte – sammen hvert studieår skal greie å skape et program som ikke bare er opptatt av hva som er «sant» og «interessant», men også av hva som er «viktig» i vår tid.    

Er det praksis på studiet? 

Ja. Alle studenter med et karaktergjennomsnitt på C eller bedre fra første studieår på programmet – får mulighet til å søke om praksis i en av våre samarbeidsvirksomheter. Det er virksomhetene selv som – etter en søknadsprosess – avgjør om du får mulighet til å arbeide hos dem. Praksisemnet er på 30 studiepoeng og tas i studiets tredje semester.  

Får jeg jobb etter studiet? 

Ja. Erfaringsmessig får kandidater fra studiet jobb etter fullført program. Vi ønsker samtidig at studiet skal bidra til at du tenker nytt om forholdet mellom utdanning og arbeid. Det er ikke sikkert du går rett ut i en jobb som «endringsleder» etter endt utdanning. Samtidig er vi sikker på at studiet vil legge grunnlaget for en nysgjerrighet og et engasjement som varer – og som gjør at du kan fortsette å utvikle deg selv, dine relasjoner til verden rundt deg, og arbeid som ikke bare er interessant, men også viktig. 

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods (MEE125)

   Studiepoeng: 10

  • Organisasjon, ledelse og økologi

   Første år, semester 1

   Organisasjon, ledelse og økologi (MEN105)

   Studiepoeng: 10

  • Organisasjonsutvikling

   Første år, semester 1

   Organisasjonsutvikling (MEN125)

   Studiepoeng: 10

  • Ledelse som praksis

   Første år, semester 2

   Ledelse som praksis (MEN165)

   Studiepoeng: 10

  • Applied Social Science Research Methods

   Første år, semester 2

   Applied Social Science Research Methods (MEN185)

   Studiepoeng: 10

  • Ansvarlig ledelse: Menneskelige ressurser, bærekraft og HMS

   Første år, semester 2

   Ansvarlig ledelse: Menneskelige ressurser, bærekraft og HMS (MEN255)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i endringsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i endringsledelse (MENMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Emner i 3. semester - 30 SP

   • Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap (MEN260)

    Studiepoeng: 10

   • Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

    Andre år, semester 3

    Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (GEN530)

    Studiepoeng: 10

   • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

    Andre år, semester 3

    Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

    Studiepoeng: 10

   • Digitalisation for Sustainability

    Andre år, semester 3

    Digitalisation for Sustainability (MEE128)

    Studiepoeng: 10

   • Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

Vårt fagmiljø 

Vi som er tilknyttet masterprogrammet i endringsledelse er opptatt av hvordan ledelse kan forstås som en form for praktisk og etisk dannelse. Under har vi angitt noen eksempler på spørsmål vi arbeider med.

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.

Bjørn-Tore Blindheim   

Hvordan kan vi forstå hva organisasjoner er og gjør i antropocen – og hvordan kan vi tenke annerledes om hva organisasjoner er og gjør i vår tid? «Antropocen» kan oversettes med menneskets tidsalder. Ordet antyder at våre fotavtrykk på jorden er blitt så markante at de nå påvirker økosystemer ikke bare i en lokal, men også global målestokk, og at de bør reduseres. 

Øystein Hatteland 

Hvordan kan vi forstå organisasjonsutvikling som en naturlig og kollektiv læreprosess? 
Hva er nytten av estetiske virkerkemidler i lederutvikling og utdanning? 

Lars Klemsdal 

Hvordan skapes orden i organisasjoner? 
Hvordan skape vellykkede endringsprosesser? 

Kristiane M. Lindland 

Hvordan istandsetter og begrenser ledere og ansatte hverandres handlingsrom?
Hvordan kan organisasjoner bidra til løsninger som oppleves som sosialt rettferdige? 

Elin Oftedal 

Hvordan kan en involvere ulike mennesker, grupper og fellesskap, både de vokale og tause, i endringsprosesser på en slik måte at prosessene bidrar til en bærekraftig utvikling?  

Hvordan kan kunnskap, innovasjon og entreprenørskap bringe oss inn i en tidsalder hvor ulike former for liv blir mer likestilt enn de er i dag? 

Kjell Arne Røvik 

Det «ropes» overalt på mer innovasjon. Forskning viser imidlertid, at det aller meste av utvikling i moderne organisasjoner skjer som følge av vellykkede imitasjoner. Så hvordan kan organisasjoner bli enda bedre til å identifisere andres gode praksiser og ideer, lære av dem – og så overføre og oversette det til forbedringer i egen organisasjon? 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter på master i endringsledelse kan ta et semester av utdanningen i utlandet hos et av samarbeidsinstitusjonene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din uten at studieprogresjonen blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge fag innen samfunnsvitenskap og humaniora. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studieveileder Magda Hognestad for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wollongong

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Din linjeforening

Kontakt oss

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorrådgiver
51831449
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS

Liknende utdanninger