Hopp til hovedinnhold

Barnehagevitenskap master

Revidert master med 3 profiler! Er du barnehagelærer og ønsker å styrke den faglige kompetansen din for å heve kvaliteten i barnehagen? Vil du ruste deg som leder og bidra til å forme framtidens barnehage? Da er master i barnehagevitenskap noe for deg!

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre (heltid, men samlingsbasert)

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August annet hvert år, neste opptak 2022

Christoffer har tatt master i barnehagevitenskap ved UiS.
Mannlig barnehagelærer leser sammen med fire barn

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt forskningsmiljø på barnehagefeltet. UiS har tre nasjonale barnehagerelevante forskningssentre; FILIORUM senter for barnehageforskning, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. 

Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Nett-delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav, individuelt og i grupper.

Det er også mulig å ta masteren over et lengre tidsløp, gjennom å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet. For høsten 2021 gjelder dette MBV155 Overganger og PVE100 Profesjonsveiledning i utdanning og yrke.

Du kan velge mellom tre profiler etter opptak til studieprogrammet:

 • Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen
 • Profil 2: Ledelse og veiledning i barnehagen
 • Profil 3: Kommunikasjon og språk i barnehagen

Les mer om hver enkelt profil under "Studieplan og emner

Et overordna mål med Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet.

Du er kanskje også interessert i:

 

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for ulike typer stillinger i barnehager og for stillinger som inkluderer arbeid med pedagogiske tilbud for barn i barnehagealder. Det kan også kvalifisere for arbeid i høyere utdanning, videregående skole og andre instanser.

Masterstudiet danner grunnlag for videre PhD-studier, bl.a i det utdannings- og barnevitenskaplige feltet.Faglige og didaktiske perspektiver vil skape en naturlig tilknytning til aktuelle fagområder og disipliner.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende faglige og forskningsmessige kompetanser innenfor kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barn, barndom og barnehagen som arena for barns utvikling, lek og læring i et mangfoldig samfunn
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling og ledelse i barnehagen
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • innhente, utvikle og kritisk vurdere kunnskap om barnehagefeltet
 • dele og drøfte profesjonsfaglige problemstillinger
 • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg kritisk reflekterende til egen og andres forskning og ulik anvendelse av forskningsresultater
 • gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling i sitt fagfelt
 • anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper innenfor fagområdet

Opptakskrav

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er rettet mot barnehagelærere og andre som har en relevant bachelorgrad, dvs.:

 • Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning
 • Annen relevant utdanning på bachelornivå

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

om studiet

Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen

Innenfor denne profilen vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på mangfold, tilhørighet og bærekraft i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage. Det vil bli arbeida både med kunnskaps-, ferdighets- og holdningsaspekter knyttet til pedagogisk ledelse og barns medvirkning, lek og læring i en mangfoldig og bærekraftsorientert barnehage.

Gjennom studiet skal studentene få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å analysere og kritisk vurdere forskning og selv bidra til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Les mer her om profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen

Kvinne og mann står i en innendørs gang og ser på kamera
Om studiet

Profil 2: Ledelse og veiledning i barnehagen

Gjennom denne profilen i masterstudiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på organisasjonsutvikling, ledelse og veiledning. Studentene skal også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Veilederutdanning for praksislærere og profesjonsveiledere for nyutdannede, PVE100, er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir (Utdanningsdirektoratet). For å få finansiering for dette emnet må de som ønsker denne profilen søke opptak på studiet innen 1.mars på Udir sine nettsider.

Les mer om profil 2: Ledelse og veiledning i barnehagen

om studiet

Profil 3: Kommunikasjon og språk i barnehagen

Innenfor denne profilen i studiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiv på barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, og blant annet få forskningsbasert kunnskap om og erfaring med lekens rolle, språklige utfordringer, varierte arbeidsmåter og forebyggende tiltak og tilhørighet i barnehagens pedagogiske tilbud.

Gjennom studiet skal studentene også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

"Barns språkutvikling og språklæring" er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir (Utdanningsdirektoratet). For å få finansiering for dette emnet må de som ønsker denne profilen søke opptak på VBS210 innen 1.mars på Udir sine nettsider.

Les mer om profil 3: Kommunikasjon og språk i barnehagen

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Barnehagevitenskap - obligatoriske emner

 • Profil

  • Profil Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen

   • Obligatorisk emne

    • Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage

     Første år, semester 1

     Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage

     Studiepoeng: 15

    • Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft

     Første år, semester 2

     Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft

     Studiepoeng: 15

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Ledelse og veiledning i barnehagen

   • Obligatorisk emne

    • Profesjonsveiledning i utdanning og yrke

     Første år, semester 1

     Profesjonsveiledning i utdanning og yrke

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil kommunikasjon og språk i barnehagen

   • Obligatorisk emne

    • Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert

     Første år, semester 1

     Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

spørsmål og svar SOS
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om master i barnehagevitenskap ved UiS.

Hvor mange studieplasser er det, og når kan man forvente svar på søknad?

Det er 20 studieplasser totalt, og svar på søknad, evt tilbud, vil komme i slutten av mai.

Når og hvordan foregår undervisning/antall samlinger?

Undervisningen foregår i form av tre samlinger om høsten og tre om våren. Datoer for samlingene legges ut på programmsiden i god tid før oppstart. Det er hovedsakelig fysisk oppmøte på universitetet, men det vil noen ganger være nettundervisning, f.eks. via Zoom. Det vil også bli lagt opp til ulike typer mellomarbeid mellom samlingene. Mer informasjon vil være tilgjengelig på kommunikasjonsplattformen Canvas etter opptak og registrering.

Hvordan velger man profil?

Det er tre ulike profiler knyttet til masterutdanningen.

Hvordan søkes det om godkjenning av emner som er gjennomført tidligere?

Flere emner tilknyttet ledelse og veiledning, samt språkutvikling og språklæring vil kunne bli innpasset ved søknad. Søknadsskjema finner du her [må lenke til studieinformasjon om innpassing . https://student.uis.no/studiehverdag/godkjenning-og-innpass/]

3 kvinnelige studenter utenfor Line-huset på Ullandhaug
slik søker du

Opptak

For å kunne søke opptak til denne mastergraden må du ha bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning, evt. annen relevant utdanning på bachelornivå. Søknadsprosessen skjer i to trinn dersom du ønsker å søke opptak til profil 2 eller 3.

Som beskrevet er Master i barnehagevitenskap oppbygd i tre ulike profiler: profil 1, Mangfold og bærekraft i barnehagen er tilknyttet lokalt opptak ved Universitetet i Stavanger, med søknadsfrist 15. april.

Profil 2 og 3 inneholder derimot emner som er en del av ulike videreutdanningstilbud finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Dersom du ønsker opptak på profil 2 eller 3 må du søke opptak via Utdanningsdirektoratet (Udir) i tillegg til å søke om opptak på masteren på UiS.

De som ønsker opptak på profil 2, Ledelse og veiledning i barnehagen, må også søke opptak til emnet PVE100, Viderereutdanning for praksislærere, som er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir. Søknadsfristen til dette emnet er 1. mars. Det må søkes på Udir sin nettside.

Tilsvarende må de som ønsker opptak på profil 3, Kommunikasjon og språk i barnehagen, søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring (VBS210), innen 1. mars på Udir sine nettsider.

Dersom du ikke er innenfor målgruppen til de to videreutdanningene via Udir eller ikke får plass, vil du få mulighet til å søke på emnene i etterkant av opptak dersom det er ledig plasser. Alle som får opptak på master i barnehagevitenskap får plass på profil 1, Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen.

Søkere som tidligere har gjennomført og bestått emner på masternivå innenfor ett av disse videreutdanningstilbudene, eller tilsvarende studier på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet. Dette gjøres etter opptak.

Søknadsprosessen oppsummert

 • De som ønsker profil 1 skal kun søke lokalt, innen 15. april.
 • De som ønsker profil 2 eller 3 skal søke opptak, både lokalt til UiS innen 15. april, og via Udir innen 1. mars.
Møt ein student

Studentportrett: Får mykje igjen for å ta master

På masterstudiet i barnehagevitskap lærer Merita Gashi både av dei som driv undervisninga, men også av erfarne medstudentar som deler erfaringer og gode råd.

Ung kvinne med langt hår smiler til fotograf

Første gong publisert 19.12.2019

- Eg er yngst i kullet, men angrar ikkje på at eg begynte på master allereie to år etter at eg var ferdig utdanna barnehagelærar.

Orda kjem frå Merita Camil Gashi.  26-åringen er i gang med 3. semester på mastergraden i barnehagevitskap ved Universitetet i Stavanger (UiS)

- Medstudentane mine er meir erfarne. Dei har jobba fleire år i barnehagefeltet, og har mange gode råd, tips og erfaringar å dele med meg! Eg lærer mykje gjennom erfaringsdeling, i tillegg til at eg får bygge eit nettverk med styrarar og barnehagelærarar frå ulike barnehagar.

Frå teori til praksis

Til dagleg jobbar Merita som pedagogisk leiar i ein barnehage på Sandnes. Ho søkte seg inn på mastergraden ved UiS for å få meir kunnskap som ho kan ta med seg tilbake ut i praksis.

- På masterstudiet lærer eg meir om korleis vi skal knytte teori til praksis, om profesjonalitet og det å vere ein leiar i barnehagen. Dette er ting eg tar rett med meg inn i kvardagen i barnehagen der eg jobbar.

Barnehagelæraren lærte mykje om å det å vere leiar allereie i grunnutdanninga, og likar at ho no får utfyllande kunnskap om dette på masternivå.

- Det var krevjande for meg å ta leiarrolla innleiingsvis, men vi vart drilla på det i praksis. No når eg har jobba nokre år ser eg det som ein naturleg del av arbeidet som pedagogisk leiar. På masteren lærer vi også meir om korleis vi kan vere gode rettleiarar for andre til sette i barnehagekvardagen, og neste semester skal vi i gang med endringsleiing som eit av emna på masteren. Det er også svært nyttig!

Brenn for dei fleirkulturell borna

Merita kjem sjølv frå ein fleirkulturell bakgrunn i Kosovo, og kom til Noreg som 6-åring.

- Barnehagen eg jobbar i er fleirkulturell, og eg brenn for ungar som må navigere eit landskap med fleire kulturar. Eg vil gi dei eit best mogleg grunnlag for å bli trygge samfunnsborgarar som er likestilte og kan uttrykke meiningane sine.

Ho meiner det er viktig å vere vaksne rollemodellar som viser at det å vere fleirkulturell er ein ressurs.

- Som pedagogisk leiar kan eg gjere ein forskjell for barn som skal integrere seg i norsk kultur. Gjennom jobben treff eg på mange ulike familiar som stiller med svært ulike utgangspunkt. Ein viktig del av arbeidet er difor også rettleiing og bevisstgjering av foreldre til ungar i barnehagen.

Godt studiemiljø

Ho likar ikkje berre ny kunnskap, men også å bli kjent med nye menneske.

- Eg er sosial, og har stor glede av studiemiljøet ved UiS. Ikkje berre på barnehagevitskap, men også det å bli kjent med studentar frå andre fagmiljø. Stavanger har vore ein god studentby for meg, både under bacheloren og no når eg tar master. Kullet vårt på barnehagevitskap treffest også jamleg sosialt i tillegg til dei faglege treffpunkta, som førelesingar og prosjektarbeid, avsluttar Merita C. Gashi.  

Datoer for samlinger i løpet av studieåret

Merk at det kan komme justeringer i datoene.

Samlingsdatoer for studieåret 2021-2022

Profilemner

 • Profil 2: PVE100
 • Profil 3: VBS210
Høsten 2021Våren 2022
Onsdag 15. og torsdag 16. septemberOnsdag 19. og torsdag 20. januar
Onsdag 20. og torsdag 21. oktoberOnsdag 9. og torsdag 10. mars
Onsdag 24. og torsdag 25. novemberOnsdag 20. og torsdag 21. april

Fellesemner

 • MBV170 - Digital undervisning. Konkrete datoer kommer senere.
 • MBV155
Høsten 2021
13. og 14. september
18. og 19. oktober
22. og 23. november Studietur Linköping

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semesterHvorfor et utenlandsopphold?

Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn. Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.Opplegg for utvekslingen

Tanken er at man finner et emnetilbud hos de utvalgte partnerne i utlandet som kan innpasses i graden din her hjemme.

Internasjonalisering hjemme

I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUM der både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Inger-Marie Øglænd, Hagbard Lines husGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

Didaktisk digitalt verksted

Lær om hvordan du kan ta i bruk teknologi i barnehagen!

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
nstitutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IBU
Førsteamanuensis
51834069
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor
51833537
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning