Hopp til hovedinnhold

Universitetsbarnehager

Universitetet i Stavanger har foreløpig avtale med en universitetsbarnehage, men det planlegges for ny utlysning i løpet av 2022.

Publisert: Endret:

Jåttå barnehage

Jåttå er Stavangers første universitetsbarnehage. Våren 2019 ble avtalen om et utvidet partnerskap med UiS signert. Sammen med daværende styrer, Tove Erna Belland, startet Inger Benny Espedal Tungland, førstelektor ved barnehagelærerutdanningen på UiS, samarbeidet.

Samarbeidet startet med utvikling av en prosjektplan hvor det ble satt ord på en felles forståelse for hva det innebærer å være lærerutdannere på to arenaer, i lærerutdanningen på campus og i universitetsbarnehagen som praksisarena. Målet ble å synliggjøre ulike sammenhenger mellom teori og praksis og sammen ta ansvaret for barnehagelærerstudentenes profesjonskvalifisering.

Høsten 2021 overtok Vegard Gjerstad-Sørensen jobben som styrer i barnehagen og med det ledelsen av samhandlingen med UiS.


Partnerskap er krevende og krever både tid, motivasjon og tillit.

Elaine Munthe , 2017

De første to årene var utviklingsarbeidet sentrert rundt ulike samhandlingsprosjekter hvor faglærere fra barnehagelærerutdanningen og pedagogisk ansatte deltok. Samhandling om faglige tema som var relevant for barnehagen ble vektlagt og noen av disse FoU-prosjektene fikk tildelt såkornmidler. Det kan leses mer om de ulike prosjektene i avsnittet på hovedsiden med tittelen Samarbeidsprosjekter.

Flere av disse prosjektene videreføres for å styrke kunnskapen og dele erfaringer med andre avdelinger i universitetsbarnehagen. Et av disse er Pedagogisk ledelse og progresjon i praksis (PLOPIP) som var det første prosjektet som ble satt i gang i universitetsbarnehagen. Det vektlegger bl.a. å utforske spørsmålet om hvordan progresjon kan sikres i pedagogisk ledelse i undervisningen på campus og i praksisstudiene. Samtidig som det er vesentlig å sikre at praksisoppgavene til studentene utformes slik at praksislærer har et grunnlagt for veiledningssamtaler preget av at studentene får mulighet til å tolke og forstå det som skjer i praksis og i barnehagelærerarbeidet.  I dette prosjektet er både praksislærere, studenter og hele barnehagens personale involvert. Studenter som kommer til universitetsbarnehager, har aktivt søker seg til universitetsbarnehagen og er motivert for å være medforskere i prosjektet.

Foruten videreføring av ulike samarbeidsprosjekter har det blitt utviklet tilbud om barnehagebasert praksislærerutdanning for pedagogisk ansatte i barnehagen og tilbud om en ukes hospitering i barnehagen for faglærere ved barnehagelærerutdanningen. Disse tilbudene har fått god respons og blir videreført i årene som kommer.

For barnehagen har det hatt stor betydning å få alle ansatte med i dette utviklingsarbeidet. For å støtte denne prosessen har både faglig koordinator fra UiS sammen med styrer gjennomført faglige samlinger for ansatte der noen av disse har vært spesielt rettet mot barnehageassistene.

Kontaktpersoner

UiS

Jåttå barnehage

Ny universitetsbarnehage i 2022

Utlysning for ny universitetsbarnehage er sendt ut våren 2022 med forventet oppstart til høsten.