Universitetsskoler og universitetsbarnehager

Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora har et utvidet partnerskap med utvalgte skoler og barnehager. Målet er å styrke samarbeidet om kvalitet i lærerutdanningene og praksisopplæringen. Så langt er fire skoler og tre barnehager med i satsingen.

Publisert Sist oppdatert
Lærer som leser i bok sammen med to barn

Dette er universitetsskolene og universitetsbarnehagene

De første partnerne fikk status som universitetsskoler høsten 2018. Siden den gang har flere skoler og barnehager blitt med. Gjennom disse samarbeidspartnerne er hele spekteret fra barnehage til videregående skole representert.

Universitetsskoler

  • St.Svithun vgs (med siden 2018)
  • Lunde skole (med siden 2018)
  • Storevarden skole (med siden 2020)
  • Kristianslyst ungdomsskole (med siden 2021)
  • Grødem skole (med siden 2023)

Les om skolene og erfaringene de har gjort seg.

Universitetsbarnehager

  • Jåttå barnehage (med siden 2019)
  • Skeiane barnehage (med siden 2022)
  • Sande barnehage (med siden høsten 2022)

Les om barnehagene.

Lærer og fem elever studerer utstoppet fugl i klasserom.

Fra Storevarden universitetsskole. Foto: Christine Urdal

Innsatsområder

Utvikling av likeverdige partnerskap og brobygging mellom partene tar tid. I pilotfasen vektlegges fire innsatsområder som vist i tabellen under.

InnsatsområderMålsetting
Skolebasert / barnehagebasert praksislærerutdanningFelles språk, fagmiljø for praksislærere
Felles fagdidaktiske opplegg"Klinisk praksis", studenter får "øve seg på" praksisnær undervisning
Felles FoU-prosjekterUtforske relevante tema for praksisfeltet, praksisnær forskning og utvikling
Administrasjon og formidlingStruktur for samarbeidet, erfaringsdeling og kunnskapsutveksling
Tabell som viser innsatsområder og målsetting for partnerskapsarbeidet.

Skole- og barnehagebasert praksislærerutdanning

Den skole- og barnehagebaserte praksislærerutdanningen viser seg å være et fundament for profesjonsfaglig samhandling og kunnskapsutvikling.

Når hele kollegiet eller flere lærere og pedagogisk ansatte tar utdanningen i fellesskap løfter det ikke bare fagmiljøet for praksislærere i skole og barnehage, men bidrar samtidig til at partene får et felles språk og en felles identitet som lærerutdannere.

Utdanningen vektlegger kunnskap om både praksisveiledning og FoU-basert profesjonsutvikling. Universitets-skolene og -barnehagene er med dette godt rustet til å ta imot og veilede studenter i praksis. Målet er å gi studentene utvalgte praksisarenaer hvor forholdene er spesielt tilrettelagt for FoU-basert praksisopplæring. Det krever et fagmiljø av kvalifiserte praksislærere som samarbeider tett med lærerutdannere på campus.

Lærer og blide elever som arbeider i skolekjøkkenet.

Erfaringer fra Lunde skole

På Lunde skole arbeides det nå med å utvikle veiledning av studenter i team hvor både erfarne og nyutdannede praksislærere deltar. Les om erfaringene fra utdanningen.

I intervjuet med Anne Lunde, rektor på Lunde skole kan du se hvordan utdanningen oppleves fra rektors perspektiv.

Foto fra Lunde skole: Christine Urdal.

I denne artikkelen forteller nyutdannede praksislærere fra Lunde skole om utdanningen.

Se emneplanene

Samarbeidsprosjekter

Målet er at campus og praksisfeltet skal dra veksler på hverandre, og sammen bygge bro mellom kunnskapsfeltene. Under presenteres samarbeidsprosjektene som er gjort i partnerskapet. Klikk på lenkene for å lese mer om hvert enkelt prosjekt.

Jente som smiler bygger tårn med klosser sammen med barnehagelærer.

Foto fra Jåttå universitetsbarnehageMarie von Krogh.

Ved å skape rom for dialog og samhandling mellom de ulike kunnskapsfeltene, ofte i teorien vist til som «et tredje rom», kan kan partnerskapet nå lenger enn partene gjør hver for seg. Med god kjennskap og forståelse for hverandres fagfelt kan vi utvikle ny kunnskap og samhandlingsformer i fellesskap.

Klikk på lenkene under for å lese mer om hvert enkelt prosjekt.

Om satsingen på UiS

Satsingen på universitetsskoler og -barnehager er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom UiS, kommuner og fylkeskommunen på eiersiden, og utvalgte skoler og barnehager i regionen.

Studenter i praksis på Lunde skole våren 2022

I strategidokumentet Lærerutdanning 2025 (pdf) (KD, 2017) beskriver myndighetene målsettingen for denne typen partnerskap med praksisfeltet. Dette danner rammene for organisering av partnerskapsarbeidet på UiS. Med inspirasjon fra NTNU har UiS valgt å ha få universitetsskoler- og barnehager å forholde seg til. Denne type utvidet partnerskapsarbeid krever både tid og ressurser og må tilpasses en begrenset kapasitet.

Lærerstudenter i samtale om praksis på Lunde skole. Foto: Christine Urdal

Toveis kunnskapsutveksling

Gjennom ulike samhandlingsprosjekt vil partene over tid utvikle universitetsbarnehagene og -skolene til foregangsarenaer, der studenter får muligheten til å utforske og delta i nye forskningsbaserte praksiser.

Hvert av partnerskapene, med sine samlede tiltak, tilfører på denne måten kunnskap om praksis inn i lærerutdanningen og forskningsbasert kunnskap inn i skolen. Partnerskapet spiller derfor en viktig rolle i forhold til kunnskapsutveksling mellom skole og lærerutdanning i regionen.

Organisering

Partnerskapsarbeidet er organisert i en faglig og administrativ ledelse på fakultetet med ansvar for drift og framdrift i utviklingsarbeidet. Daglig ledelse støttes av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med representanter fra alle aktører i partnerskapet.

Vitenskapelig ansatte fungerer som faglige koordinatorer og samarbeider tett med ledelse og ansatte i universitetsskolen eller- barnehagen de er tilknyttet. Samtidig ivaretar de kontakt og formidling med fagmiljøet i lærerutdanningene.

Kombinerte stillinger og offentlig ph.d. er i tillegg sentrale satsingsområder i partnerskapet for å integrere både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap i lærerutdanningene og praksisfeltet.

Aktuelt fra universitetsskole og -barnehagesatsingen

Minecraft som kompetanseheving

Hvordan kan lærere utnytte det pedagogiske potensialet i data- og videospill? Nå utvikles et kurs hvor lærere får opplær...

Knytter teori og praksis tettere sammen gjennom universitetsskolesamarbeidet

Førsteårsstudentene ved lærerutdanningen får undervisning om tematikken 'vurdering' på Lunde ungdomsskole. Lærere fra sk...

UiS + barnehagen = SANT

Speed-dating mellom barnehagelærerutdanningen ved UiS og barnehageansatte ved tre universitetsbarnehager gir resultater....

Kristianslyst skole er nyeste tilskudd i universitetsskolefamilien ved UiS

UiS inngikk høsten 2021 en avtale med Kristianslyst skole om å være universitetsskole i perioden fram til 2025.

Universitetsskoler

Universitetet i Stavanger har avtaler med fire universitetsskoler.

- Et samspill

Universitetsskolesatsingen utvikler skolen, lærerprofesjonen, universitetet og elevene. Det mener Anne Lunde, rektor ved...

Desse blir Rogalands første universitetsskular

UiS får no tre faste samarbeidsskular i Stavanger og Sandnes.

- En styrke når et helt kollegium sammen tar praksislærerutdanningen

En av Universitetsskolesatsingens nye praksislærere forteller om utdanningen og hva neste steg i prosjektet blir.

Lunde universitetsskole har fått et kull nye praksislærere

Det ble endelig tid for vårens koronautsatte eksamineringsdager. Over tre ettermiddager har lærerne på Lunde presentert ...

Kontakt oss

Rådgiver
51831109
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor i pedagogikk
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i pedagogikk
51833605
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i matematikkdidaktikk
51833494
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i engelsk didaktikk
Hulda Garborgs Hus 2 office: N-226
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i historiedidaktikk og historiekultur
51831679
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i historie/samfunnsfag
51831019
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetslektor i norsk og norskdidaktikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetslektor i fysisk fostring
51833417
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i pedagogikk
51832766
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk
51834084
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i norsk
51833118
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i universitetspedagogikk
51833271
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk
51831906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk