Universitetsskoler og universitetsbarnehager

Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora har et utvidet partnerskap med utvalgte skoler og barnehager. Målet er å styrke samarbeidet om kvalitet i lærerutdanningene og praksisopplæringen. Så langt er fire skoler og tre barnehager med i satsingen.

Published Endret
Lærer som leser i bok sammen med to barn
Foto: Christine Urdal

Dette er universitetsskolene og universitetsbarnehagene

De første partnerne fikk status som universitetsskoler høsten 2018. Siden den gang har flere skoler og barnehager blitt med. Gjennom disse samarbeidspartnerne er hele spekteret fra barnehage til videregående skole representert.

Universitetsskoler

  • St.Svithun vgs (med siden 2018)
  • Lunde skole (med siden 2018)
  • Storevarden skole (med siden 2020)
  • Kristianslyst ungdomsskole (med siden 2021)

Les om skolene og erfaringene de har gjort seg.

Universitetsbarnehager

  • Jåttå barnehage (med siden 2019)
  • Skeiane barnehage (med siden 2022)
  • Sande barnehage (med siden høsten 2022)

Les om barnehagene.

Lærer studerer utstoppet fulg sammen med fire elever.

Fra Storevarden universitetsskole. Foto: Christine Urdal

Innsatsområder

Utvikling av likeverdige partnerskap og brobygging mellom partene tar tid. I pilotfasen vektlegges fire innsatsområder som vist i tabellen under.

Praksisveiledning i team på Lunde skole våre n 2022
Lunde skole har lagt vekt på praksislærerutdanning og veiledning i team. Foto: Christine Urdal

InnsatsområderMålsetting
Skolebasert / barnehagebasert praksislærerutdanningFelles språk, fagmiljø for praksislærere
Felles fagdidaktiske opplegg"Klinisk praksis", studenter får "øve seg på" praksisnær undervisning
Felles FoU-prosjekterUtforske relevante tema for praksisfeltet, praksisnær forskning og utvikling
Administrasjon og formidlingStruktur for samarbeidet, erfaringsdeling og kunnskapsutveksling
Tabell som viser innsatsområder og målsetting for partnerskapsarbeidet.

Skole- og barnehagebasert praksislærerutdanning

Den skole- og barnehagebaserte praksislærerutdanningen viser seg å være et fundament for profesjonsfaglig samhandling og kunnskapsutvikling.

Når hele kollegiet eller flere lærere og pedagogisk ansatte tar utdanningen i fellesskap løfter det ikke bare fagmiljøet for praksislærere i skole og barnehage, men bidrar samtidig til at partene får et felles språk og en felles identitet som lærerutdannere.

Utdanningen vektlegger kunnskap om både praksisveiledning og FoU-basert profesjonsutvikling. Universitets-skolene og -barnehagene er med dette godt rustet til å ta imot og veilede studenter i praksis. Målet er å gi studentene utvalgte praksisarenaer hvor forholdene er spesielt tilrettelagt for FoU-basert praksisopplæring. Det krever et fagmiljø av kvalifiserte praksislærere som samarbeider tett med lærerutdannere på campus.

Erfaringer fra Lunde skole

På Lunde skole arbeides det nå med å utvikle veiledning av studenter i team hvor både erfarne og nyutdannede praksislærere deltar. Les om erfaringene fra utdanningen.

I intervjuet med Anne Lunde, rektor på Lunde skole kan du se hvordan utdanningen oppleves fra rektors perspektiv.

I denne artikkelen forteller nyutdannede praksislærere fra Lunde skole om utdanningen.

Se emneplanene

Samarbeidsprosjekter

Samhandling og jevnbyrdige kunnskapsfelt er sentrale nøkler for å nå målet om et likeverdig partnerskap. Målet er at campus og praksisfeltet skal dra veksler på hverandre, og sammen bygge bro mellom kunnskapsfeltene.

Fra signeringen av avtale med Jåttå barnehage om å bli universitetsbarnehage.

Ved å skape rom for dialog og samhandling mellom de ulike kunnskapsfeltene, ofte i teorien vist til som «et tredje rom», kan kan partnerskapet nå lenger enn partene gjør hver for seg. Med god kjennskap og forståelse for hverandres fagfelt kan vi som lærerutdannere utvikle ny kunnskap og samhandlingsformer i fellesskap. Gode relasjoner mellom partene vil styrke samarbeidet og bidra i utviklingen av en bedre skole og barnehage for barn og elever.

I våre «tredje rom» har partene gjennom samhandling og dialog utviklet «klinisk praksis» hvor studentene får «øve seg på» praksisnær undervisning under kyndig veiledning av erfarne praksislærere fra praksisfeltet og faglærere fra universitetet. Les mer i artikkelen om praksisnær campusundervisning hvor studenter fikk oppleve teori og praksis i samspill på Lunde skole.

I valgmenyen under presenteres ulike samarbeidsprosjekter om undervisningsopplegg og FoU-basert profesjonsutvikling. Noen av disse har fått tildelt såkornmidler for å stimulere samhandling mellom partene.

Prosjektledere: Jorunn Thortveit og Mette Irene Hvalby, UiS

I arbeidet med å få brakt ulike kunnskapskulturer sammen på måter som kan fornye og styrke lærerens profesjonsutvikling har Lunde skole valgt å prøve ut en ny veiledermodell der praksislærere på samme trinn fungerer som et veilederteam for en gruppe studenter i praksis fra grunnskolelærerutdanningen (GLU).  Veilederteamet består av både erfarne og nyutdannede praksislærere.

Etter planen ønsker forskerne å undersøke muligheter og betingelser for utvikling av gjensidig læring i prosjektet. Lærere som er erfarne praksislærere skal delta i teamene sammen med de som er ferskere i rollen. Dette medfører nye veilederroller og nye veiledningssituasjoner for studentene. Samtidig vil prosjektet utforske hvordan ordningen kan styrke både fagmiljøet for praksislærere på skolen og den enkelte praksislærer i rollen som veileder.

Les mer om dette interessante prosjektet i artikkel publisert i Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk (2022) med tittelen "Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv" - om veilederteam i lærerutdanningenes praksisstudium.

Prosjektansvarlig: Marianne Hafnor Bøe, UiS

Overordnet mål for prosjektet er å knytte tettere kontakt mellom St. Svithun videregående skole og Institutt for kultur og språkvitenskap (IKS), mellom det som skjer i undervisningen i fagdidaktikk ved UiS og til studentenes praksisperiode.

I undervisningsåret 2020/21 har det vært gjennomført undervisningsbesøk i fagdidaktikk, hvor lærere fra St. Svithun har deltatt i undervisning av studenter i religionsdidaktikk. Lærerne fra St. Svithun har delt erfaringer fra sin hverdag som religionslærere og gitt studentene tips til utforming av undervisningsopplegg. Dette har dannet grunnlag for diskusjon med studentene og faglærere ved UiS.

I undervisningsåret 2021/22 skal det gjennomføres fagseminar ved St. Svithun innenfor fagene engelsk, historie og samfunnsfag, og religion og etikk. Overordnet tema for seminarene er arbeidet med fagfornyelsen i de ulike fagene. Faglærere i engelsk, historie og religionsvitenskap ved UiS skal presentere nytt fra forskningsfronten. Tanken er at presentasjonene skal være utgangspunkt for gode faglige diskusjoner og ideutveksling mellom faglærerne ved St. Svithun og UiS, som igjen kan følges opp i løpet av studentenes praksisperiode.

Prosjektansvarlig: Torbjørn Waaland, UiS

Torbjørn Waaland gjennomfører et mindre forskningsprosjekt på St. Svithun videregående skole med hovedvekt på å undersøke elevenes opplevelse av fagfornyelsen. Innsamling av data startet høsten 2020 og de første resultatene er presentert på et fagseminar på skolen i juni 2021.

Prosjektansvarlig: Inger Benny Espedal Tungland og Kjersti Lønning Velde, UiS

Universitetsbarnehagesatsningen har som overordnet mål å skape en sterkere profesjonsutdanning. Barnehagelærerutdanning er en lederutdanning og pedagogisk ledelse skal være til stede gjennom hele studieforløpet som teori og praksis (Udir, 2018).

Spørsmål om hvordan progresjon kan sikres i pedagogisk ledelse i undervisningen på campus og i praksisstudiene er sentrale i prosjektet. Samtidig er det vesentlig å sikre at praksisoppgavene til studentene utformes slik at praksislærer har et grunnlagt for veiledningssamtaler preget av at studentene får mulighet til å tolke og forstå det som skjer i praksis og i barnehagelærerarbeidet.

 En bærekraftig utdanning forstås som en utdanning der studentens evne til å tenke kritisk, handle etisk og å vise solidaritet er grunnleggende. I prosjektet prøver vi ut nye praksisoppgaver i partnerskap, forstått som et likeverdig samarbeid mellom partene. PLOPIP er det første FoU-prosjekt som ble satt i gang i universitetsbarnehage-satsningen. I så måte er studien også en pilotering av partnerskapsarbeidet.

Studien er forankret i Sosiokulturelle perspektiv, samskaping, deltakelse og medvirkning er sentralt. Likesom Språkets betydning for profesjons kvalifisering – (Wertsh 1998; Säljø 2001, 2001, 2006; Vygotskij 2001), og at profesjonell identitet tilegnes gradvis i praksisfellesskap (Wenger 1998).

Aksjonsforskning benyttes som metode.  Både praksislærere, studenter og hele barnehagens personale er involvert. Studenter som deltar har aktivt søker seg til universitetsbarnehagen og er motivert for å være medforskere i prosjektet. Personalet har selv løftet fram ord som de finner meningsfulle for å kunne lede seg selv i arbeidet. De har løftet frem ordene: struktur, refleksjon og selvinnsikt.

De foreløpige resultatene viser at studenter, og praksislærerne finner ordene meningsfulle som grunnlag for å drøfte teoretiske perspektiv og gir dem innhold slik at det kan bli meningsfulle begrep, og at veiledningen preges av felles læring og samhandling.

Prosjektet ble presentert på en nasjonal samling for lærerutdannings-/universitetsbarnehager våren 2023 der temaet var aksjonsforskning. Sammen med Dag Husebø, professor ved UiS som stod for den teoretiske delen ble prosjektet presentert som et eksempel på aksjonsforskning i praksis og fikk positiv respons.

Prosjektansvarlige: Kristin Grøsvik (UiS), Tor Are Førland og Jane Sinnes (Jåttå barnehage)

Målet med prosjektet er sammen å utvikle og systematisere kunnskap både i utdanningen og i barnehagen. Barnegruppen er i gang med å etablere en gapahuk i skogen nær barnehagen, og når den er ferdigstilt vil det være et sted som kan gi flere muligheter for naturfaglige aktiviteter og utforsking. Pedagogene planlegger blant annet å studere stjernehimmelen tidlig en morgen ved gapahuken. Videre plan er å bygge humlekasse og plassere denne i nærheten av et seljetre og derfor må barna studere skogen i nærheten av barnehagen. Videre kan barna også hjelpe humlene til å finne mat ved å plante humlevennlige planter. Barna vil lære om hvordan de kan hjelpe humlene til å finne et sted å bo og om naturens samspill, noe som kan knyttes til temaet bærekraftig utvikling. Studenter vil bli involvert i prosjektet ved deltakelse og refleksjoner rundt praktiske aktiviteter i fordypningen. Vi ser for oss flere turer hvor barnegruppen og studenter møtes på UiS eller at interesserte studenter kan delta på turer sammen med barnegruppa i Jåttå barnehage.

I dette prosjektet blir gapahuken og skogen stedet for nysgjerrighet, undring og utforsking av naturen. Partene ser også muligheter for å knytte flere fag til dette prosjektet og å utvikle tverrfaglig samarbeid på sikt.

Utforsking av nærområdet til Jåttå barnehage. (Foto: Marie von Krogh)

Prosjektansvarlige: Elisabeth Barstad (UiS), og fire pedagogiske ledere: Veronica J. Innvær, Meron H. Barka, Elisabeth G. Knudsen og Ragnhild Fenne (Jåttå barnehage).

Målet for partnerskapet er å styrke profesjonsutdanningen, med en bedre sammenheng mellom teori og praksisfeltet i praksisstudiene. Dette prosjektet vil forhåpentlig gi alle partnere verdifulle erfaringer. Det kan videreføres til undervisningen med studentene samtidig som universitetsbarnehagen får ny kompetanse som det kan bygges videre på i utviklingen av praksis.

Musikk som opplevelse og uttrykk er sentrale moment for barnehagebarnet. Den voksne trenger å se viktigheten av det og følge barnet opp på den beste måten. For å kunne ha trygghet og kompetanse i faget, trenger alle å øve seg i det man allerede kan samt gå videre for å lære nye ferdigheter.

Som universitetsbarnehage og som framtidige praksislærere er det svært viktig å erverve seg denne kompetansen. Det handler altså om pedagogisk ledelse i praksisstudiene. Barnehagen har kommet med sterkt ønske om musikksamlinger med ulike avdelinger. Elisabeth Barstad vil gjennomføre kurs med en del av de ansatte, organisert med ulike former for formidling, fra kurs alene med de voksne til observasjon og refleksjon sammen etter ledelse av musikksamlinger.

Dette prosjektet videreføres studieåret 2021-22 og det åpnes samtidig for et nytt prosjekt med tre nye barnehagelærere som del av FoU oppgaven i den barnehagebaserte praksislærerutdanningen.

Barnehagelærer Veronika Jørgensen Innvær fra Jåttå barnehage presenterte samarbeidsprosjektet sammen med Elisabeth Barstad, universitetslektor, under Norsk barnehageforskningskonferanse i regi av sentrene BARNkunne og FILIORUM i oktober 2022. Presentasjonen vakte ans og fikk positiv omtale i tidsskriftet barnehagen.no.

Prosjektansvarlig: Inger Sofie von Krogh (UiS), og Kirsti D. Jåtten og Kine Mide Kihlstrøm (Jåttå barnehage).

I dette mikro-prosjektet er studentene ute i barnehagen med sine ideer om hvordan de kan bruke impulser (inspirasjon) fra formingsundervisningen i arbeid med barn. En videreføring av arbeids- og undervisningsdag på Vigdel strand under tittelen SPOR. Studentenes oppgave er nå: SPOR med barn.

Studenter fra deltidstudiet som ikke har egen praksis i barnehage (ca. 4-9 stud.) får tilbud om å arbeide med en barnegruppe. Studentene kan samarbeide parvis. Studentene gjennomfører sine ideer, gjør observasjoner, dokumenterer i form av foto og skriver rapport.

Rapporten anvendes til utveksling av erfaring med medstudenter i seminar på Universitetet. Her arbeider studenten med sammenhengen mellom teori og praksis, samt refleksjon over hvorfor og hvordan deres erfaring har betydning for dem som kommende barnehagelærer. Det arbeides i grupper.

Foreløpige forskningsspørsmål:

  • Hvordan kan samarbeidet med Universitetsbarnehagen komme studentene til fordel i formingsfaget i Kunst, kultur og kreativitet?
  • Hvilke spor setter studenten som kan gi impulser til hvordan vi kan utvikle og forbedre våre praksisnære undervisningsmetoder i studiet, i samarbeidet med Universitetsbarnehagen?
Foto: Marie von Krogh

Prosjektansvarlige: Ove Bergesen (UiS), og Heidi Olsen-Hagen, Ingvild Fure og Anne Birgitte B. Tungland (Jåttå barnehage).

I dette samarbeidsprosjektet har målet vært å utvikle et partnerskap der felles refleksjon på en gjensidig måte kan styrke praksislærerutdanningen og den barnehagebaserte kompetanseutviklingen på den ene siden og barnehagelærerutdanningen og den praksisnære forskningen ved UiS på den andre.

Barn som beveger seg fra barnehagen til et gitt turmål, forholder seg gjerne aktivt utforskende til sine omgivelser. En måte å vinkle kompetanseutvikling eller barnehageutvikling på er å oppøve barnehageansattes evne til å legge merke til og følge opp det barn har sin oppmerksomhet rettet mot og deres kommentarer på slike vandringer. Dette er i tråd med et uttrykt ønske fra styrer/ansatte ved Jåttå barnehage om å bli flinkere på å følge opp og utfordre barn når barnet er i en utforskende fase i trygghetssirkelen.

Samarbeidet har vektlagt felles refleksjoner rundt barnehagelærernes veiledning av sine medarbeidere med utgangspunkt i observasjoner av barns kommentarer og refleksjoner på vandringer ut fra barnehagen. Med utgangspunkt i det barna var opptatt av på ukentlige turdager, har prosjektet utviklet seg til å konsentrere seg om ulike tema, som bl.a. barns relasjonsbygging og verdensrommet som ble et aktuelt tema barna var opptatt av i flere måneder. Prosjektet nærmer seg slutten våren 2021. Planen er å videreformidle erfaringer fra prosjektet i en artikkel. Samarbeidet oppleves positivt og konstruktivt og det er et ønske om å videreføre prosjektet.

Foto: Marie von Krogh

Om satsingen på UiS

Satsingen på universitetsskoler og -barnehager er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom UiS, kommuner og fylkeskommunen på eiersiden, og utvalgte skoler og barnehager i regionen.

Studenter i praksis på Lunde skole våren 2022
Lærerstudenter i samtale om praksis på Lunde skole. Foto: Christine Urdal

I strategidokumentet Lærerutdanning 2025 (pdf) (KD, 2017) beskriver myndighetene målsettingen for denne typen partnerskap med praksisfeltet. Dette danner rammene for organisering av partnerskapsarbeidet på UiS. Med inspirasjon fra NTNU har UiS valgt å ha få universitetsskoler- og barnehager å forholde seg til. Denne type utvidet partnerskapsarbeid krever både tid og ressurser og må tilpasses en begrenset kapasitet.

Toveis kunnskapsutveksling

Gjennom ulike samhandlingsprosjekt vil partene over tid utvikle universitetsbarnehagene og -skolene til foregangsarenaer, der studenter får muligheten til å utforske og delta i nye forskningsbaserte praksiser.

Hvert av partnerskapene, med sine samlede tiltak, tilfører på denne måten kunnskap om praksis inn i lærerutdanningen og forskningsbasert kunnskap inn i skolen. Partnerskapet spiller derfor en viktig rolle i forhold til kunnskapsutveksling mellom skole og lærerutdanning i regionen.

Organisering

Partnerskapsarbeidet er organisert i en faglig og administrativ ledelse på fakultetet med ansvar for drift og framdrift i utviklingsarbeidet. Daglig ledelse støttes av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med representanter fra alle aktører i partnerskapet.

Vitenskapelig ansatte fungerer som faglige koordinatorer og samarbeider tett med ledelse og ansatte i universitetsskolen eller- barnehagen de er tilknyttet. Samtidig ivaretar de kontakt og formidling med fagmiljøet i lærerutdanningene.

Kombinerte stillinger og offentlig ph.d. er i tillegg sentrale satsingsområder i partnerskapet for å integrere både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap i lærerutdanningene og praksisfeltet.

Aktuelt fra universitetsskole- og barnehagesatsningen

Kontakt oss

Rådgiver
51831109
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Førstelektor i pedagogikk
51834048
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor i pedagogikk
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i pedagogikk
51833605
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i matematikkdidaktikk
51833494
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i religionsvitenskap
51831212
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831007
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i historie/samfunnsfag
51831019
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap