Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort å få være med i et av Norges største forskningsprosjekt på videregående skole, sier Hilde Meringdal.

Published Endret

En elev som har et godt forhold til sin lærer
Forskningsprosjektet INTERACT handler om samhandlingen mellom lærer og elev.

INTERACT handler om samhandlingen mellom lærer og elev. I prosjektet får lærere muligheten til å videreutvikle egen kompetanse innenfor lærer-elev-interaksjoner som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene.

Forskningsprosjektet startet opp i juni 2021, og skal være ferdig i 2025. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) som samarbeider om INTERACT-prosjektet, som blir finansiert av Forskningsrådet.

Stort å få være part i prosjektet

Rådgiver og prosjektansvarlig for INTERACT fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Hilde Meringdal, synes det er spennende å delta i prosjektet. Hun håper at det kan gi noen interessante funn som kan gi lærerne enda mer i «verktøykassa» i samspill med elevene for å skape engasjement og lærelyst i skolen.

– Det at flere skoler i Møre og Romsdal får være part i et av Norges største forskningsprosjekt på videregående skole, er stort, og et slikt prosjekt kan være med på å utvikle metodikk i klasserommet for å oppnå økt lærelyst i skolen. Det er viktig at praksisfeltet gjennom forskning får mulighet til å være med på å utvikle skolen framover, sier Meringdal som får støtte av Elise Breivik i Rogaland fylkeskommune:

– Det er en unik mulighet til å bli med i et stort nasjonalt forskningsprosjekt, og det har tidligere vært lite forskning på videregående skole i Norge. Det er alltid mulig å lære mer om hvilke faktorer som gir gode relasjoner og påvirker elevenes læringsmiljø, sier Breivik, som er prosjektansvarlig for INTERACT fra Rogaland fylkeskommune.

Oppstartsseminar for lærerne

Totalt 12 videregående skoler skal delta i prosjektet – 5 av de fra Møre og Romsdal og 7 fra Rogaland (se egen faktaboks med navnene på de ulike skolene). Totalt er 100 lærere med i prosjektet, der 50 av dem er i en tiltaksgruppe og de resterende 50 i en sammenligningsgruppe.

Torsdag 22. september ble det arrangert et oppstartsseminar for de 50 lærerne i tiltaksgruppa fra de ulike skolene. Seminaret ble ledet av Randi Myklebust Sølvik og Grete S. Vaaland fra Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. På grunn av streiken, kunne ikke alle lærerne i tiltaksgruppa delta på seminaret, men de vil få delta på samme opplegg ved en senere anledning.

På oppstartsseminaret fikk lærerne innblikk i hva som foregå i prosjektet fremover, men også en innføring i det teoretiske rammeverket som prosjektet bygger på kalt Teaching trough Interactions (TTI). I tillegg ble det orientert om ressursbanken for tiltaksgruppa, og hvilke ressurser lærerne som er tilgjengeliggjort for denne gruppa.

– De fleste lærerne har hatt individuelle oppstartssamtaler med sine utnevnte «coacher». Nå har de opprettet kontakt, og er klare til å starte det faglige samarbeidet, forteller Vaaland.

Skal filme undervisningen

I tiden fremover skal lærerne i prosjektet filme undervisningen i sitt eget klasserom. De vil videre ha individuelle samtaler med sin coach gjennom 7 ulike møter. Det er totalt 10 coacher i prosjektet, som alle er CLASS-sertifiserte og trent opp i hvilke «briller» de skal ha på, og hva de skal se etter av klasseromsinteraksjoner i undervisningssituasjonene.

Det å skulle filme seg selv i klasserommet, var et tema mange lærere var opptatt av da de skulle bestemme seg for å være med i prosjektet, forklarer Grete S. Vaaland.

– Mange tenkte nok at det kunne bli litt ubehagelig og skremmende å skulle slippe et kamera tett på inn i undervisningen, men våre erfaringer fra lignende prosjekt samt fra pilotprosjektet, er at de fleste glemmer kameraet veldig fort. Også elevene gav tilbakemeldinger på at det ble fort glemt, sier hun.

Observerte norske klasserom

Prosjektet bygger videre på kunnskap og erfaring gjort i CIESL-prosjektet, der norske klasserom ble observert over tid.  
– Resultatene fra dette prosjektet viste at selv om norske lærere er gode på mange typer interaksjoner i klasserommet, var det store forskjeller fra klasserom til klasserom. Det tydeliggjorde behovet for støtte til profesjonell utvikling av lærere med utgangspunkt i praksis. Den store variasjonen henger sammen med elevenes utbytte av undervisningen, men også lærerens trivsel, sier Vaaland og forklarer:

– I INTERACT vil lærerne som deltar i prosjektet få en coach eller «personlig trener» nærmest, og sammen skal de to ha individuelle samtaler og gå igjennom ulike klasseromssituasjoner og sammen finne ut sterke sider ved lærerens praksis og samtale om hvordan denne praksisen kan utvides i frekvens, varighet og dybde, forteller hun.

Skal styrke lærer-elevinteraksjonen

Målet med INTERACT-prosjektet er å utvikle og evaluere et nettbasert kompetanseutviklingstiltak for lærere som kan bidra til å styrke lærer-elevinteraksjonen i videregående opplæring.

– Målet med dette er at man på sikt blant annet kan si noe om tiltaket faktisk har ført til et bedre læringsutbytte for elevene, sier Vaaland.

Les mer om forskningsprosjektet INTERACT

Tekst: Maria Gilje Strand

Foto: Marie von Krogh/INTERACT

Disse skolene er med i INTERACT:

Møre og Romsdal

- Atlanten VGS
- Sykkylven VGS
- Romsdal VGS

- Rauma VGS
- Gjermundnes VGS

Rogaland

- Akademiet VGS
- Bryne VGS
- Dalane VGS
- Gand VGS
- Karmsund VGS
- Strand VGS
- Stavanger Katedralskole

INTERACT

- INTERACT får lærere muligheten til å videreutvikle kunnskap innenfor lærer-elev-interaksjoner som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene

- Utviklingsprosessen strekker seg over ett skoleår, der læreren med to-tre ukers mellomrom gjør videoopptak fra undervisningssituasjoner, har dialog med coachen og legger planer for videre arbeid i eget klasserom.

- Tiltaket strekker seg over ett skoleår og innebærer videobaserte profesjonelle samtaler mellom lærer og coach, workshops, webinar og nettressurser.

- Emosjonell støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte er tre sentrale kompetanseområder og omdreiningspunkt for forskningsprosjektet. Alle kompetanseområdene i INTERACT har det til felles at de er valgt med utgangpunkt i uttrykte behov fra lærere i videregående opplæring, samt internasjonal forsking om lærer-elevinteraksjoner og elevengasjement. Særlig vekt er lagt på delen som omhandler læringsstøtte.

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Les flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret:

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre. Barneha...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...