Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort å få være med i et av Norges største forskningsprosjekt på videregående skole, sier Hilde Meringdal.

Published Endret

En elev som har et godt forhold til sin lærer
Forskningsprosjektet INTERACT handler om samhandlingen mellom lærer og elev.

INTERACT handler om samhandlingen mellom lærer og elev. I prosjektet får lærere muligheten til å videreutvikle egen kompetanse innenfor lærer-elev-interaksjoner som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene.

Forskningsprosjektet startet opp i juni 2021, og skal være ferdig i 2025. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) som samarbeider om INTERACT-prosjektet, som blir finansiert av Forskningsrådet.

Stort å få være part i prosjektet

Rådgiver og prosjektansvarlig for INTERACT fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Hilde Meringdal, synes det er spennende å delta i prosjektet. Hun håper at det kan gi noen interessante funn som kan gi lærerne enda mer i «verktøykassa» i samspill med elevene for å skape engasjement og lærelyst i skolen.

– Det at flere skoler i Møre og Romsdal får være part i et av Norges største forskningsprosjekt på videregående skole, er stort, og et slikt prosjekt kan være med på å utvikle metodikk i klasserommet for å oppnå økt lærelyst i skolen. Det er viktig at praksisfeltet gjennom forskning får mulighet til å være med på å utvikle skolen framover, sier Meringdal som får støtte av Elise Breivik i Rogaland fylkeskommune:

– Det er en unik mulighet til å bli med i et stort nasjonalt forskningsprosjekt, og det har tidligere vært lite forskning på videregående skole i Norge. Det er alltid mulig å lære mer om hvilke faktorer som gir gode relasjoner og påvirker elevenes læringsmiljø, sier Breivik, som er prosjektansvarlig for INTERACT fra Rogaland fylkeskommune.

Oppstartsseminar for lærerne

Totalt 12 videregående skoler skal delta i prosjektet – 5 av de fra Møre og Romsdal og 7 fra Rogaland (se egen faktaboks med navnene på de ulike skolene). Totalt er 100 lærere med i prosjektet, der 50 av dem er i en tiltaksgruppe og de resterende 50 i en sammenligningsgruppe.

Torsdag 22. september ble det arrangert et oppstartsseminar for de 50 lærerne i tiltaksgruppa fra de ulike skolene. Seminaret ble ledet av Randi Myklebust Sølvik og Grete S. Vaaland fra Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. På grunn av streiken, kunne ikke alle lærerne i tiltaksgruppa delta på seminaret, men de vil få delta på samme opplegg ved en senere anledning.

På oppstartsseminaret fikk lærerne innblikk i hva som foregå i prosjektet fremover, men også en innføring i det teoretiske rammeverket som prosjektet bygger på kalt Teaching trough Interactions (TTI). I tillegg ble det orientert om ressursbanken for tiltaksgruppa, og hvilke ressurser lærerne som er tilgjengeliggjort for denne gruppa.

– De fleste lærerne har hatt individuelle oppstartssamtaler med sine utnevnte «coacher». Nå har de opprettet kontakt, og er klare til å starte det faglige samarbeidet, forteller Vaaland.

Skal filme undervisningen

I tiden fremover skal lærerne i prosjektet filme undervisningen i sitt eget klasserom. De vil videre ha individuelle samtaler med sin coach gjennom 7 ulike møter. Det er totalt 10 coacher i prosjektet, som alle er CLASS-sertifiserte og trent opp i hvilke «briller» de skal ha på, og hva de skal se etter av klasseromsinteraksjoner i undervisningssituasjonene.

Det å skulle filme seg selv i klasserommet, var et tema mange lærere var opptatt av da de skulle bestemme seg for å være med i prosjektet, forklarer Grete S. Vaaland.

– Mange tenkte nok at det kunne bli litt ubehagelig og skremmende å skulle slippe et kamera tett på inn i undervisningen, men våre erfaringer fra lignende prosjekt samt fra pilotprosjektet, er at de fleste glemmer kameraet veldig fort. Også elevene gav tilbakemeldinger på at det ble fort glemt, sier hun.

Observerte norske klasserom

Prosjektet bygger videre på kunnskap og erfaring gjort i CIESL-prosjektet, der norske klasserom ble observert over tid.  
– Resultatene fra dette prosjektet viste at selv om norske lærere er gode på mange typer interaksjoner i klasserommet, var det store forskjeller fra klasserom til klasserom. Det tydeliggjorde behovet for støtte til profesjonell utvikling av lærere med utgangspunkt i praksis. Den store variasjonen henger sammen med elevenes utbytte av undervisningen, men også lærerens trivsel, sier Vaaland og forklarer:

– I INTERACT vil lærerne som deltar i prosjektet få en coach eller «personlig trener» nærmest, og sammen skal de to ha individuelle samtaler og gå igjennom ulike klasseromssituasjoner og sammen finne ut sterke sider ved lærerens praksis og samtale om hvordan denne praksisen kan utvides i frekvens, varighet og dybde, forteller hun.

Skal styrke lærer-elevinteraksjonen

Målet med INTERACT-prosjektet er å utvikle og evaluere et nettbasert kompetanseutviklingstiltak for lærere som kan bidra til å styrke lærer-elevinteraksjonen i videregående opplæring.

– Målet med dette er at man på sikt blant annet kan si noe om tiltaket faktisk har ført til et bedre læringsutbytte for elevene, sier Vaaland.

Les mer om forskningsprosjektet INTERACT

Tekst: Maria Gilje Strand

Foto: Marie von Krogh/INTERACT

Disse skolene er med i INTERACT:

Møre og Romsdal

- Atlanten VGS
- Sykkylven VGS
- Romsdal VGS

- Rauma VGS
- Gjermundnes VGS

Rogaland

- Akademiet VGS
- Bryne VGS
- Dalane VGS
- Gand VGS
- Karmsund VGS
- Strand VGS
- Stavanger Katedralskole

INTERACT

- INTERACT får lærere muligheten til å videreutvikle kunnskap innenfor lærer-elev-interaksjoner som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene

- Utviklingsprosessen strekker seg over ett skoleår, der læreren med to-tre ukers mellomrom gjør videoopptak fra undervisningssituasjoner, har dialog med coachen og legger planer for videre arbeid i eget klasserom.

- Tiltaket strekker seg over ett skoleår og innebærer videobaserte profesjonelle samtaler mellom lærer og coach, workshops, webinar og nettressurser.

- Emosjonell støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte er tre sentrale kompetanseområder og omdreiningspunkt for forskningsprosjektet. Alle kompetanseområdene i INTERACT har det til felles at de er valgt med utgangpunkt i uttrykte behov fra lærere i videregående opplæring, samt internasjonal forsking om lærer-elevinteraksjoner og elevengasjement. Særlig vekt er lagt på delen som omhandler læringsstøtte.

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Les flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret:

Ledig stipendiatstilling innen skoleutvikling og klasseledelse

Forskningsprosjektet INTERACT har ledig doktorgradsstipendiatstilling fra 1. august 2023. Søknadsfrist: 16.04.23.

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

Vil du være forskningsassistent i SELMA?

Har du lyst på noen alternative arbeidsdager og på erfaring med å jobbe sammen med barn og forskning? Ved Nasjonalt sent...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre.

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i forskningsprosjektet SELMA!

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Er alle klar over mobbingen som pågår?

I filmen «Alle vet», vet alle hva som foregår – utenom læreren. Dette er ikke uvanlig i norske klasserom, sier universit...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Cov...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.