Finn ein forskar!

Journalist? Her kan du finne ekspertkjelder til saker du jobbar med.

Published Endret

Ekspertliste klima

Ekspertar på UiS som kan kommentere klima frå ulike faglege standpunkt.

Illustrasjonsfoto av drivende isflak i Arktis.

Energisystem og teknologi

Forskarane på Future Energy Hub spesialiserer seg på energisystem (inkludert sol og vind) som kan gjere byar meir berekraftige.  

Mohsen Assadi – professor på Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Berekraftige energisystem, energi-effektivisering, energiomdanningsanlegg i kraftanlegg og gassturbinar, avkarbonisering av industri osv.   

Ying Guo – reservoaringeniør, leiar av Det nasjonale IOR-senteret og spesialrådgjevar i NORCE. Spesialist på karbonfangst, -utnyttelse og -lagring.  

Rune W. Time – professor ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Spesialist på fleirfasestrøm og deltok mellom anna med simulering av havstrømmer i klimaforskingsprosjektet NORTH.  

Charlotte Obrai – førsteamanuensis i offshore vind, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Modellering av alle slags marine strukturar; offshore vindturbinar, undervannsinstallasjonar, bølgebrytarar osv.  

Berekraftig byplanlegging 

Harald N. Røstvik – professor i byplanlegging, spesielt berekraftige byar, ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. 

Daniela Müller-Eie – førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Spesialist i byplanlegging, spesielt berekraftig mobilitet og kvalitet i byrommet.  

Politikk og samfunn

Oluf Langhelle, professor i berekraftig utvikling, energi-, miljø- og klimapolitikk og handelspolitikk. Leiar for Institutt for medie- og samfunnsfag. 

Siddharth Sareen, førsteamanuensis i energi og miljø ved Institutt for medie- og samfunnsfag. Tema: FNs berekraftsmål og Parisavtalen, kva berekraftig energi kan vere, korleis ein lavkarbonovergang kan sjå ut fra ulike perspektiv og korleis ei slik berekraftig omstilling kan gå føre seg. Koplingane mellom klimaendringar, miljøendringar og dei politiske konfliktane som omstilling til et lavkarbonsamfunn utløser nasjonalt, regionalt og globalt.  

Gorm Kipperberg, førsteamanuensis og miljø-økonom ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. 

Miljøhistorie 

UiS har Noregs største fagmiljø innanfor miljøhistorie, samla i nettverket Greenhouse. Dette er også eti stort miljø internasjonalt. Leiande forskarar:  

Professor Dolly Jørgensen – miljøhistorikar 

Professor Finn Arne Jørgensen – miljøhistorikar 

Føsteamanuensis Eva Jakobsson - vannhistorikar

Ekspertliste økonomisk krise

Ekspertar frå universitetet som kan kommentere spørsmål rundt økonomi, og økonomiske krisetider

Illustrasjon av en svingende graf med mynter rundt

Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi

Handelshøgskolen ved UiS

Kompetanseområde: Arbeidsmarknadsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi.

Korona: Kan uttale seg om korleis pandemien påverkar arbeidsmarknaden og korleis menneske, spesielt ungdom, blir berørt av å vere arbeidsledig over tid.

Telefon: 51 83 37 21. E-post: mari.rege@uis.no

Torfinn Harding, professor i samfunnsøkonomi

Handelshøgskolen ved UiS  

Kompetanseområde: straumkrise, makroøkonomi, økonomisk omstilling, økonomisk vekst, økonomisk utvikling, oljeøkonomi, finanspolitikk, kompensasjonsordningene, analyser 

Telefon: 92416746. E-post: torfinn.harding@uis.no

Bård Misund, professor

Handelshøgskolen ved UiS

Kompetanseområde: oppdrett- og havbruksindustrien, energi og råvarar, petroleumsøkonomi, kraftprisar og kraftproduksjon

E-post: bard.misund@uis.no

Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi

Handelshøgskolen ved UiS  

Kompetanseområde: adferdsøkonomi, incentiver og leiing.

Telefon: 995 20 414. E-post: ola.kvaloy@uis.no

Ekspertliste koronavirus

Universitetets ekspertar på spørsmål som har med korona-situasjonen å gjere.

koronavirus illustrasjon

Beredskap, transport, risiko, arrangement

Samling av fagmiljøets kronikker om temaet i egen artikkel

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring. 
Tlf: 51 83 21 96 
E-post: eirik.b.abrahamsen@uis.no 

Professor Terje Aven 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse, risikostyring, samfunnssikkerhet. 
Tlf: 51 83 22 67 / Mobil: 924 72 445 
E-post: terje.aven@uis.no 

Professor Frederic Bouder 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikooppfatning, risikokommunikasjon og risikopolitikk. 
Tlf: 971 01 512 
E-post: frederic.bouder@uis.no 

Professor Ole Andreas Engen 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, risikohåndtering i luftfart, olje- og gass-industri, skipsfart, risikoregulering, myndighetsstyring, samfunnssikkerhetspolitikk, teknologisk sårbarhet. 
Tlf: 51 83 18 58 / Mobil: 924 67 852 
E-post: ole.a.engen@uis.no 

Førsteamanuensis Kenneth Pettersen Gould 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Koordinator for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, arrangementssikkerhet, risiko og sikkerhet i luftfarten. 
Tlf: 51 83 16 58 / Mobil: 971 88 965 
E-post: kenneth.a.pettersen@uis.no 

Førsteamanuensis Sissel Haugdal Jore 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: terrorbegrepet, oppfatning av terrorisme og antiterrortiltak, samfunnsendringer, frykt for terrorisme, sikring, sikringsrisikoanalyse, etiske dilemma knyttet til sikring, risikopersepsjon, ulike risikoreguleringsregimer innen sikring 
Telefon: 51 83 18 30 / Mobil: 995 18 189. 
E-post: sissel.h.jore@uis.no 

Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Beredskap, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, arktisk sikkerhet, EU Civil Protection, humanitære kriser, nødhjelpsarbeid. 
Tlf: 51 83 15 48 / Mobil: 900 56 364 
E-post: bjorn.i.kruke@uis.no 

Postdoktor Claudia Morsut 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Beredsskapssytem i EU, risikohåndtering og risikostyring i EU, samfunnssikkerhetspolitikk i EU. 
Tlf: 51 83 13 31 
E-post: claudia.morsut@uis.no 

Professor Ove Njå 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Beredskap, transportsikkerhet, risikoanalyse/risikostyring, teknisk sikkerhet 
Tlf: 51 83 22 68 / Mobil: 915 21 404 
E-post: ove.njaa@uis.no 

Professor Odd Einar Olsen 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, krisehåndtering, internasjonale humanitære og komplekse kriser, nødhjelpsarbeid, flyktningproblematikk. 
Tlf: 51 83 16 75 / Mobil: 930 67 911 
E-post: oddeinar.olsen@uis.no 

Førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risiko-kommunikasjon, kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet, nødhjelpsarbeid i komplekse kriser, krisehåndtering, internasjonale humanitære organisasjoner og FN.  
Leder Forskningsprosjektet PAN-FIGHT som studerer risiko-kommunikasjon i pandemier. Sentrale tema er budskap, etterlevelse og sårbarhet knyttet til utbruddet av COVID-19.
Tlf: 51 83 11 85  
E-post: kristin.s.scharffscher@uis.no 

Førsteamanuensis Jon Tømmerås Selvik 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring, risikokommunikasjon, pålitelighetsanalyse, samfunnssikkerhet. 
Tlf: 51 83 35 99 / Mobil: 916 74 529 
E-post: jon.t.selvik@uis.no 

Førsteamanuensis Lillian Katarina Stene 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, krisehåndtering, sikkerhet og risiko i kriseområder, humanitære og komplekse kriser, sivil militær koordinering (Afghanistan), organisatorisk sikkerhet, HMS og regulering. 
Tlf: 51 83 15 52 / Mobil: 45 66 48 96 
E-post: lillian.k.stene@uis.no 

Folkehelse og fysisk aktivitet  

Professor Sindre Mikal Dyrstad
Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet  
Kompetanseområder: Fysisk aktivitet og trening, treningslære, fysisk aktivitet i skolen 
Telefon: 454 39 45/ 51 83 344 3, e-post: sindre.dyrstad@uis.no 

Medisin  

Professor Jo Røislien 
Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet  
Telefon: 977 52 888 e-post: jo.roislien@uis.no 
Kompetanseområder: Medisinsk statistikk, formidling av vitenskap i kriser 
Korona: Leder prosjektet COVCOM som forsker på effekten av forskningsformidling i kriser. 

Omsorg og etikk 

Professor Ellen Ramvi
Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet. 
Kompetanseområder: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, omsorg og omsorgsetikk.
Tlf.: 51 83 41 79 / Mobil: 932 71 515.  E-post: ellen.ramvi@uis.no 

Pasientrettigheter og kvalitet i helsetjenesten 

Professor Siri Wiig
Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tlf: 51 83 42 88 / 905 11 290. E-post: siri.wiig@uis.no 
Kompetanseområder: Pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet, kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, resiliens, tverrfaglig samfunnssikkerhet, sikkerhetskultur. 
Involvert i to covid 19-prosjekter (COVCOM og Pan-Fight) om risiko- og vitenskapskommunikasjon. Leder et prosjekt på resiliens og koronahåndtering i kommunehelsetjenesten. 
 

Barnevern, sårbare barn, ungdom 

Professor Ingunn Studsrød. Institutt for sosialfag. Kompetanseområder: barnevernsforskning, sosialt arbeid med familier, barns deltakelse, vold og overgrep. Tlf. 51 83 42 20. E-post: ingunn.studsrod@uis.no 

Professor Ingunn T. Ellingsen. Institutt for sosialfag. Kompetanseområder: Barnevern, fosterhjemsforskning, familieforskning, barn- og unges medvirkning, omplassering av barn. Velferd og velferdsforskning. 

Telefon: 51 83 42 37 / 97 09 22 58. E-post: ingunn.t.ellingsen@uis.no 

Helse 

Bjørg Frøysland Oftedal
Prodekan for utdanning, Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi 
Konsekvenser for helseutdanninger, undervisning/praksisgjennomføring i koronatiden 
Pasientsentrert omsorg. eLæring og simulering. Helseteknologi og kronisk sykdom. Helsesykepleie og selvrealisering. 
Telefon: 51 83 41 63 / 92 46 19 05 
bjorg.oftedal@uis.no 

Henriette Thune
Prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet.  
Kommunikasjon. Ulikhet i helse. Kjønn og minoriteter. 
Telefon: 911 22 112 
henriette.thune@uis.no 

Førsteamanuensis Kari Vevatne 
Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet 
Tlf.: 51 83 42 66 / Mobil: 926 55 997 
E-post: kari.vevatne@uis.no  
Kompetanseområder: Psykisk helsearbeid, eksistensialisme, oppfølging etter selvmord og selvmordsforsøk, profesjonelle relasjoner 

Barnehage og skole 

Professor Sigrun Karin Ertesvåg 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
Kompetanseområder: Sosiale relasjoner blant barn og unge, relasjoner mellom lærere og elever 
Telefon: 51 83 29 31, sigrun.ertesvag@uis.no 

Førsteamanuensis Ida Risanger Sjursø 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
Kompetanseområder: Digital mobbing, mobbing. 
Telefon: 51 83 45 06 E-post: ida.r.sjurso@uis.no 

Førsteamanuensis Klara Øverland 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning  
Kompetanseområder: Psykisk helse i barnehage og skole 
Telefon: 51 83 29 17, klara.overland@uis.no 

Jus: Koronaloven

Førsteamanuensis Ola Johan Settem
Handelshøgskolen ved UiS 
Telefon: 51 83 20 01 / 40 23 70 76. Epost: ola.settem@uis.no 
Kompetanseområder: Internasjonale menneskerettigheter og grunnlovsspørsmål. Sivilprosess og straffeprosess. Generelle juridiske spørsmål. 
Korona: Kan uttale seg om rettslige dilemma som koronapandemien innebærer, med forankring i kjernekompetanse på internasjonale menneskerettigheter og grunnlovsspørsmål. Mange av smitteverntiltakene innebærer til dels sterke inngrep i menneskerettighetene, ifølge grunnloven og europeiske menneske rettigheter. 

Turisme, reiseliv, ferie i Norge 

Førsteamanuensis Åsa Helen Grahn
Norsk hotellhøgskole.  
Kompetanseområder: Turister motivasjon for å reise, turismeopplevelse, turisters personlige utbytte av kulturelle opplevelser, global og ansvarlig turisme, bærekraftig turisme, turisters ansvar, turismeutvikling. Reiselivets utfordringer og konsekvenser etter koronakrisen. 
Telefon: 51 83 37 30. E-post: asa.grahn@uis.no 

Omstilling 

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring. 
Tlf: 51 83 21 96 
E-post: eirik.b.abrahamsen@uis.no 

Professor Rune Dahl Fitjar. Handelshøgskolen ved UiS. Statsvitenskap, geografi og innovasjonsstudier med vekt på regioner og byer. Dette omfatter tema som regional utvikling, innovasjon og omstilling i regioner, identitet, kultur, samarbeid og nettverk, regional politikk, økonomisk og politisk organisering i byregioner. Telefon: 51 83 15 62 / 90 18 63 52. Epost:rune.d.fitjar@uis.no 

Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi

Handelshøgskolen ved UiS

Kompetanseområde: arbeidsmarknadsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi.

Korona: Kan uttale seg om korleis pandemien påverkar arbeidsmarknaden og korleis menneske, spesielt ungdom, blir berørt av å vere arbeidsledig over tid.

Telefon: 51 83 37 21. E-post: mari.rege@uis.no

Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi

Handelshøgskolen ved UiS  

Kompetanseområde: adferdsøkonomi, incentiver og leiing.

Telefon: 995 20 414. E-post: ola.kvaloy@uis.no

Torfinn Harding, professor i samfunnsøkonomi

Handelshøgskolen ved UiS  

Kompetanseområde: straumkrise, makroøkonomi, økonomisk omstilling, økonomisk vekst, økonomisk utvikling, oljeøkonomi, finanspolitikk, kompensasjonsordningar, empiriske analysar 

Telefon: 92416746. E-post: torfinn.harding@uis.no

Ekspertliste Ukraina og Russland

Ekspertar på UiS som kan kommentere krig og konflikt, særleg knytt til krigen i Ukraina.

Ukraina flagg

Førsteamanuensis Jonas Fossli Gjersø, telefon 47 75 11 22. Bakgrunnen for krigen og hvordan Vesten kan/bør reagere i lys av Russlands historie som imperium sammenlignet med Norges og andre lands historie som nasjonalstater. Kronikk: Folkeretten et blind­spor overfor det russiske imperiet – kun makt virker.

Førsteamanuensis Vidar Fagerheim Kalsås, telefon 90 81 64 12, politisk bruk av historie og historiekultur. Kronikk: Putin, «denazifisering» og krigen om russisk historie.

Professor i arkeologi Kristin Armstrong-Oma, telefon 90 57 76 43, og førsteamanuensis i arkeologi Håkon Reiersen ved Arkeologisk museum ved UiS. Hvordan rammes landets kulturarv? Kronikk: Kan Norden hjelpa Ukraina å ta vare på kulturskattane sine? Har direkte kontakt med direktør for nasjonalmuseet i Ukraina.

Professor Hildegunn Fandrem, telefon 99 77 35 99. Sosial og emosjonell tilpasning blant ungdom som har migrert. Hva må skoler og barnehager være bevisst på og hva de kan/må gjøre når de tar imot barn og unge som har flyktet og som kan være traumatisert.

Professor Odd Einar Olsen, telefon 93 06 79 11, samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, krisehåndtering, internasjonale humanitære og komplekse kriser, nødhjelpsarbeid og flyktningproblematikk.

Førsteamanuensis Lillian Katarina Stene, telefon 45 66 48 96, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, sikkerhet og risiko i kriseområder, humanitære og komplekse kriser, sivil militær koordinering.

Professor Ole Andreas Engen, telefon 92 46 78 52, samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, risikohåndtering i luftfart, olje- og gassindustri, skipsfart, risikoregulering, myndighetsstyring, samfunnssikkerhetspolitikk, teknologisk sårbarhet. 

Professor Bjørn Ivar Kruke, telefon 90 05 63 64, beredskap, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, arktisk sikkerhet, EU Civil Protection, humanitære kriser, nødhjelpsarbeid. 

Professor Ketil Fred Hansen, telefon 952 82 785, afrikansk historie, har forsket på det fransktalende Afrika de siste 20 årene. 17 afrikanske land stemte avholdende da FNs ekstraordinære generalforsamling vedtok en resolusjon om å fordømme og kreve stans i Russlands invasjon av Ukraina. Hvorfor? Fem afrikanske land unnlot å avgi stemme. Hvorfor? Ett land, Eritrea, stemte i mot. Hvorfor? Hva har politiske, militære og handelsmessige forhold mellom Russland og ulike afrikanske land å si for hvordan stemmegivingen ble i FNs ekstraordinære generalforsamling?

Søk etter ekspertar

Søk på navn og sorter etter fageining eller -område.

Nettstaden til UiS baserer seg på søking og filtrering. Det gjer det mogleg for deg å søke opp vitskapleg tilsette på spesifikke fagområde. Du kan også filtrere på fageining, for eksempel på eit bestemt institutt. Gå til søkesida for tilsette her.

Fann du ikkje det du var ute etter? Kontakt gjerne ein kommunikasjonsrådgjevar, som kan hjelpe deg.

Tilbake til Presserom