Ekspertliste energi, klima og miljø

Eksperter på UiS som kan kommentere på tema knyttet til energi, klima og miljø fra ulike faglige ståsteder.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjonsfoto av drivende isflak i Arktis.

Energi, energisystem og teknologi

Øystein Arild – instituttleder for energi- og petroleumsteknologi
petroleumsteknologi; boring- og brønn, nye teknologier, automatisert og digitalisert boring, plugging og forlating av brønner, brønnhendelser- og ulykker, alternativ bruk av undergrunnskompetanse, rekruttering
Mobiltlf.: +47 47 67 27 10

Mohsen Assadi – professor i energiomstilling
bærekraftige energisystem; energi-effektivisering; energiomstilling, energiomdanningsanlegg, kraftanlegg og gassturbiner; avkarbonisering av industri; hydrogen; geotermisk energi/jordvarme; varmepumpe 
Mobiltlf.: +47 45 22 46 98

Sachin M. Chavan – førsteamanuensis i bærekraftig kjemi
materialteknologi; hydrogen; karbon-fangst, -bruk og -lagring (CCS og CCU); gass-separasjon og -rensing; prosessoptimalisering og bærekraftig prosesskjemi

Merkebu Zenebe Degefa – førsteamanuensis i elkraft
drift av avansert kraftsystem; planlegging og analyse; fleksibilitet i nettdrift; modellering av kraftsystem-last og produksjon; integrering av fornybar energi

Knut Erik Teigen Giljarhus – førsteamanuensis i fluiddynamikk
aerodynamikk og sports-aerodynamikk; vindteknikk; turbiner og rotorer; hydrodynamikk; turbulens; flerfasestrømning; drone; vindturbiner og vindenergi
Mobiltlf.: +47 99 26 54 74

Trond-Ola Hågbo – forsker på vindsimulering
numerisk strømningsteknikk (CFD); vindsimulering; urban vind; vindkomfort og sikkerhet; vindenergi; mikroklima
Mobiltlf.: +47 93 06 27 16

Jayantha Prasanna Liyanage – professor i industriell teknologi og driftsledelse
energi assets, komplekse industrielle systemer, digitalisering og smarte assets, informasjonsdrevne beslutningsprosesser, digitale arbeidsprosesser, industriell usikkerhet og asset ytelse, menneske-teknologi-organisasjon/menneskelige faktorer, asset integritet og resiliens, industriell bærekraftighet og grønn omstilling
Mobiltlf.: +47 48 10 73 43

Mohammad Mansouri – førsteamanuensis i energisystemteknikk
konseptualisering, planlegging og integrasjon av ulike energisystemer; ytelsesanalyse av gassturbiner; prosess-simulering og modellering av karbonfangst, H2-produksjon og gassbehandlingsanlegg
Mobiltlf.: + 47 45 39 19 26

Dimitrios Pavlou – professor i maskinteknikk
offshore vindturbiner; hydrogen som drivstoff; digitale tvillinger; datamaskinstøttet design av energisystemer
Mobiltlf.: +47 97 98 89 98

Jelena Popovic-Neuber – førsteamanuensis i batteriteknologi
energiteknikk; globalt energiskifte; bærekraftige energiløsninger; batteriteknologi
Mobiltlf.: + 47 46 90 46 48

Homam Nikpey Somehsaraei – førsteamanuensis i energisystemteknikk
energiteknologi og energisystemteknikk; energieffektivitet; modellering og optimalisering; kunstig intelligens
Mobiltlf.: + 47 94 26 03 43

Skule Strand - førsteamanuensis i reservoarteknologi 
reservoarkjemi; reservoaroptimalisering for økt oljeproduksjon og redusert vannproduksjon; reservoarintegritet ved karbonlagring; 
Mobiltlf.: +47 90 72 15 85 

Helleik L. Syse – stipendiat i fornybare energisystemer i bygg
energi, energisystemer og energieffektivisering; omstilling; bærekraft; byggingsenergi; vindenergi; solenergi; klimapolitikk,
Mobiltlf.: +47 95 80 75 73

Kjell Kåre Fjelde – professor i bore- og brønnteknologi
brønnkontroll; modellering av brønnstrømning
Tlf.: +47 51 83 22 15

Bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Alejandro Escalona – professor i geovitenskap
geologi; undergrunnskunnskap; energiressurser; energisikkerhet; bærekraftig bruk av undergrunnen; energiomstilling
Tlf.: +47 51 83 22 59

Nestor Cardozo – professor i geovitenskap
strukturgeologi; energiressurser; bærekraftig bruk av undergrunnen; geofarer; geologisk kartlegging
Tlf.: +47 51 83 23 91

NCS2030 – nasjonalt forskningssenter (engelske sider)
energiressurser, energilagring, undergrunnsvitenskap, reservoarteknologi, nullutslippsproduksjon, digitalisering av sokkelen, energipolitikk, geologi
Senterleder Alejandro Escalona: +47 51 83 22 59

Miljøovervåkning og miljøteknologi

Gopalakrishnan Kumar – førsteamanuensis i miljøteknologi
bioenergi og biodrivstoff; miljøsanering; sirkulærøkonomi; gjenoppretting av naturressurser
Mobiltlf.: +47 41 32 08 21

Daniela Maria Pampanin – professor i biologisk kjemi
økotoksikologi og miljøovervåking; havforurensning; vannkvalitet; risikovurdering; utslipp til sjøs og påvirkning av nye miljøgifter
Mobiltlf.: +47 94 16 45 54

Steinar Sanni – førsteamanuensis i miljøteknologi
miljørisiko og miljøstyring; innsjøtiltak; økologi; biogeokjemi
Mobiltlf.: +47 92 60 91 35

Espen Enge – førsteamanuensis i miljøprosessanalyse
miljøprosessteknologi og miljøbioteknologi

Krista Kaster – førsteamanuensis i miljøteknologi
renseteknologi; miljøbioteknologi;

Roald Kommedal – førsteamanuensis i miljøteknologi
renseteknologi; miljøbioteknologi; miljøsystemanalyse; miljøprosessteknologi og akvatisk økologi

Ilke Pala Ozkök – førsteamanuensis i miljøteknologi
rense- og miljøteknologi; miljømikrobiologi; effekter av spesifikke forurensninger på biologiske renseanlegg

Bærekraftig byplanlegging

Daniela Müller-Eie – førsteamanuensis i byutvikling
byplanlegging, spesielt bærekraftig mobilitet og kvalitet i byrommet
Tlf.:  +47 51 83 19 15

Anders Riel Müller – førsteamanuensis i byplanlegging
innbyggerinvolvering; klimatilpasning, urban energi; resiliens; byutvikling; matproduksjon og matpolitikk
Tlf.: +47 51 83 10 48

Fabio Alberto Hernandez Palacio – førsteamanuensis i byplanlegging
smarte og bærekraftige byer; urban design og byplanlegging; mobilitet; arealbruk, urban kvalitet og fortetting; bygningsmiljø
Tlf.: +47 51 83 28 78 

Ari Krisna Mawira Tarigan – førsteamanuensis i byplanlegging
smarte og bærekraftige byer; klimavennlig atferd; klimabelønning; byplanlegging og urban infrastruktur; mobilitet og reisemønster; trafikk- og transportutvikling og transportplanlegging; bærekraftig infrastruktur; overvann, avløpsvann og kloakk; naturbaserte løsninger
Tlf.: +47 51 83 28 71

Politikk og samfunn (klima-, energi- og miljøpolitikk)

Aaron Martin Cooper – stipendiat i rettsvitenskap
klimaendringer, klima- og miljøpolitikk; grønn omstilling; folkerett og miljørett; arktisk samarbeid og styring i polarregionen; polar- og arktisk lov; urfolks rettigheter; klimageoengineering; FNs bærekraftmål og klimakonvensjonen
Tlf.: +47 51 83 19 54

Tom Brökel – professor i regional innovasjon
innovasjonsgeografi og regionale innovasjonssystemer og fornybar energi; turisme
Mobiltlf.: +47 92 34 99 23

Jens Kaae Fisker – førsteamanuensis i samfunnsvitenskap
distriktspolitikk og stedsutvikling; sosial rettferdighet og rettferdig omstilling

Åsa Helen Grahn – førsteamanuensis i reiselivsledelse
ansvarlig reiselivsledelse; bærekraftig utvikling, opplevelser og destinasjon

Torfinn Harding, professor i økonomi
makroøkonomi; internasjonal økonomi; utviklingsøkonomi; ressursøkonomi: skatt, investeringer og næringspolitikk

Silje Haus-Reve – førsteamanuensis i regional innovasjon
innovasjon; bærekraftig omstilling; regional omstilling; sirkulærøkonomi; smart spesialisering; kompetanse

Gorm Kipperberg – professor i samfunnsøkonomi
miljø-, ressurs- og energi-økonomi; økologisk økonomi; verdsetting av økosystemtjenester; nytte-kostnadsanalyser; sirkulærøkonomi; kildesortering og avfallshåndtering; rekreasjon og turisme; naturkrise og tap av biologisk mangfold; fornybar energi og klimapolitikk; bærekraftig konsum og produksjon; anvendt mikroøkonomi/økonometri

Ola Kvaløy – professor i samfunnsøkonomi (nåværende dekan for Handelshøgskolen ved UiS)
incentiver; økonomisk organisering; adferdsøkonomi; næringspolitikk; klimapolitikk

Oluf Langhelle – professor i statsvitenskap – fokusområde miljø og energipolitikk
klimapolitikk, bærekraftig utvikling og bærekraftig omstilling; utslippsreduksjon og overgang til lavutslippssamfunn; lavkarbonsamfunn; transformasjon av bærekraftig energisystem; FNs bærekraftmål og Parisavtalen; handelspolitikk

Thomas Laudal  – førsteamanuensis i institusjonell økonomi
klimapolitikk, sirkulær økonomi og bærekraftige forretningsmodeller

Kristiane Marie Fjær Lindland – førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
bedriftens samfunnsansvar (CSR); bærekraftig endringsledelse; ansvarlig innovasjon; energirettferdighet, innbyggerinvolvering

Klaus Mohn – professor i økonomi (nåværende rektor)
energi; klimapolitikk; petroleum; ressursforvaltning; makroøkonomi; økonomisk politikk; finans; næringsøkonomi

Claudia Morsut – førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
EUs grønne avtale, EU og FNs klimapolitikk, klimaendringer og tilpasning til klimaendringer på flere nivåer

Marianne Nitter – førsteamanuensis i meteorologi  
klima, klimatologi, klimatilpasning, ekstremvær

Ruth Beatriz Pincinato – førsteamanuensis i industriell økonomi
bærekraftig sjømat; bærekraftig havbruk; fiskeindustri; naturressursøkonomi; havbruk og fiskeriforvaltning

Andra Riandita – postdoktor i bærekraftig entreprenørskap
grønn innovasjon, grønne startups, entreprenørskap, bærekraftig entreprenørskap, sirkulærøkonomi, matsvinn, tekstilindustri, bedrifters samfunnsansvar – CSR, grønn omstilling,
Mobiltlf.: +47 46 12 67 51

Siddharth Sareen – professor i miljø og energi 
politisk økologi; FNs bærekraftmål; klimapolitikk; overgang til lavutslippsamfunn; lavkarbonsamfunn; rettferdig omstilling; klimaendringer og miljøendringer; politiske konflikter; energistyring; ressursforvaltning; solenergi; nudging; ansvarlighet; samfunnsgeografi og utviklingsstudier; inkludering; forskningspolitikk
Mobiltlf.: +47 90 40 41 55

Kristoffer Svendsen – førsteamanuensis i rettsvitenskap
erstatning for oljesøl til havs; havvind i USA; energikontrakter

Ragnar Tveterås – professor i industriell økonomi
bærekraftig havbruk; innovasjon og grønn omstilling; teknologiske innovasjoner som fremmer bærekraftig laks; akvakultur i Norge
Mobiltlf.: +47 99 01 67 96

Morten Tønnessen – professor i filosofi
miljøetikk, dyreetikk og klimaetikk; karbonfangst; bærekraftig velferd; vekstproblematikk; dyrevelferd; antropocen og global humanøkologi

Arkeologi

Kristin Armstrong-Oma – professor i arkeologi
arkeologi; forholdet mellom mennesker og dyr; kulturteori og feminisme 

Rosemary Bishop, førsteamanuensis i paleobotanikk/arkeobotanikk og arkeologi
jeger-sanker-samfunn; overgangen til jordbrukssamfunn; forhistorisk jordbruk; klimatilpassing i fortiden; forhistorisk plantebruk

Bettina Ebert – kulturminneforsker og førsteamanuensis i konservering
grønn omstilling; bærekraft; konservering; håndverk; kulturer; naturlige og fornybare materialer brukt i fortiden

Christin Eldegard Jensen – førsteamanuensis i botanikk
planteøkologi; kvartærgeologi; botanisk artskunnskap; pollenanalyse; generell vegetasjonshistorie og klimatiske og antropogene påvirkninger på tidligere flora og vegetasjon i Norge; bosettingshistorie

Jutta Lechterbeck, førsteamanuensis i paleobotanikk
jordmikromorfologi; arkeobotanikk; pollenanalyse; biomangfold og artsmangfold; landbruk; (pre-)historiske forandringer i landbruk; sosiale forandringer som er tilknyttede til jordbruk; globale og klimatiske endringsprosesser; miljøarkeologi i Midtøsten, særlig irakiske delen av Kurdistan; mat og matsikkerhet i en langtidsperspektiv

Dawn Elise Mooney – førsteamanuensis i arkeologi og paleobotanikk
arkeobotanikk; zooarkeologi; biomangfold og artsmangfold; marine ressursbruk; drivved som ressurs langs kysten; globale og klimatiske endringsprosesser; plastforurensning i havet

Miljøhistorie

Melina Antonia Buns – førsteamanuensis i historie
nordisk miljø- og klimapolitikk; energihistorie og atomkraft; radioaktivt avfall; internasjonal miljøhistorie; internasjonal miljøpolitikk; protestbevegelser i forbindelse med miljø og energi

Marie-Theres Fojuth – førsteamanuensis i historie – historiebruk og miljøhistorie
landskap, hav, teknologi, kunnskap, infrastruktur, turisme; museer og kulturarv; bærekraftdidaktikk; utdanning for bærekraftig utvikling

Jonas Fossli Gjersø – førsteamanuensis i historie
imperiehistorie og stormakthistorie; slavehandel og abolisjonisme; Storbritannia; oljehistorie og miljøhistorie og teknologihistorie; miljøaktivister

Ingvil Hellstrand – førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning
science fiction; klima- og framtidsfortellinger; velferdsteknologi og etikk; teknologi- og vitenskapsstudier; vitenskapskritikk og feministisk posthumanisme

Dolly Jørgensen – professor i miljøhistorie
miljøhistorie; teknologihistorie; miljøhumaniora; miljøengasjement og grønt medborgerskap; menneske-dyr-relasjon; re-innsetting av dyr; artsmangfold, artsutryddelse og naturtap; urbanisering; søppelhåndtering; science fiction

Finn Arne Jørgensen – professor i miljøhistorie
miljøhistorie; teknologihistorie; miljøhumaniora; miljøengasjement og grønt medborgerskap; resirkulering; flaskepantens historie; den norske hytta; naturopplevelser; turistruter; jakt; miljøvern; kjøkken; smarthus

Vidar Faqerheim Kalsås – førsteamanuensis i historiedidaktikk og historiekultur
historiedidaktikk og historiekultur; minoritetshistorie; bærekraftdidaktikk; utdanning for bærekraftig utvikling

Bærekraftdidaktikk, naturfagdidaktikk og utepedagogikk

Ulrich Dettweiler – professor i pedagogikk
utepedagogikk; grunnskolepedagogikk; motivasjonspsykologi; bærekraftpedagogikk; nevrovitenskapelig forskning på barn i natur 
Mobiltlf.: +47 453 70 804

Kristin Grøsvik – førsteamanuensis i naturfag
naturfag for barnehage og barneskole; utforskende læring; naturens samspill; bærekraftspedagogikk; uteskolepedagogikk

Barbara Maria Sageidet – professor i naturfag
barns forståelse av miljø og bærekraft; økologisk medborgerskap; urban barndom; bærekraftpedagogikk; samspill mellom mennesket og naturen i dag og i fortida (utvikling av kulturlandskap, jordmikromorfologi), pedagogisk formidling om jord og jordhelse.

Frode Skarstein – førsteamanuensis i naturfag
naturfagdidaktikk; utdanning for bærekraftig utvikling; bærekraftdidaktikk; antivitenskapelighet og klimaskepsis

Tuula Sarvas Skarstein – førsteamanuensis i naturfag
naturfagdidaktikk; utepedagogikk; utdanning for bærekraftig utvikling; marinbiologi

Gabriele Lauterbach – stipendiat i utdanningsvitenskap/pedagogikk
utepedagogikk; steds- og kulturell responsive undervisning; inkludering

Tilbake til: Finn en ekspert ved Universitetet i Stavanger.