Hopp til hovedinnhold

Institutional Research Network (UiS IRN)

UiS IRN skal dra nytte av, bistå, og fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av institusjoner i vår sektor generelt og UiS spesielt.

Publisert: Endret:
Om nettverket

Institutional Research Network (UiS IRN) ble etablert i januar 2022. UiS IRN knytter sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon.

UiS IRN bidrar til forskning om organisasjonsutvikling

Hva er Institutional Research Network?

Det overordnede målet med IRN er å fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av HU- institusjoner.

I dag tilbyr den institusjonelle forskningsfunksjonen i høyere utdanning et komplekst og mangfoldig sett med aktiviteter som er utformet for å forbedre administrativ beslutningstaking, svare på de eksterne kravene som stilles til institusjoner, informere institusjonell politikkutvikling og gi empiriske data for å underbygge institusjonell planlegging og budsjettering. I sin videste forstand er institusjonell forskning et forsøk på å få en dypere forståelse av institusjonen, og dens egenskaper. 

Flere steder i verden (USA, Asia, Europa) finnes allerede IR-avdelinger. I Norge per i dag er det NIFU, NOKUT og KD (ved analyseavdeling) som ivaretar oppgaven med å forske på vår sektor. Dette gir hovedsakelig en «overordnet» innsikt i felles problemstillinger i sektoren, men ikke nødvendigvis institusjonsspesifikk innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, forskningen, utdanningskvalitet osv. som kan være utnyttet bedre og kan brukes i organisasjonsforskning.

Hva gjør UiS IRN?

IRN består av forskningsaktiviteter som utføres på et universitet for å samle, analysere og forske på egne data om blant annet studenter, fakulteter, ansatte, studier og forskningsproduksjon.

UiS IRN er etablert for å bidra til forskning og organisasjonsutvikling, og skal støtte universitetsledelsen med kunnskap og innsikt i egen organisasjon, slik at ledelsen kan videreutvikle universitetet og kan ta beslutninger på informert grunnlag. Derfor "eies" UiS IRN av prorektorene for forskning, utdanning og innovasjon.

Formålet med å utvikle UiS IRN er å fremme institusjonell effektivitet ved å få: 

ikon som symboliser IRN
  • knytte sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon;
  • presis og god ledelsesinformasjon – kunnskapsbasert/forskningsbasert beslutningstaking; 
  • gode analyser, mer forskning og utvikling av tiltak for egen virksomhet - UiS som en «lærende organisasjon»; 
  • effektivisering, automatisering og kostnadsbesparing av rapporteringsarbeidet.

UiS IRN er inkludert i virksomhetsstyringssystemet UiS Innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, f.eks. økonomi, HR, forskningen, utdanningskvalitet, ansatte og studenter.

Vil du bli med?

Alle ansatte og studenter som har relevant kompetanse og forskningsinteresse innen organisasjonsutvikling kan bidra.

kollegaer på et kontor som samarbeider godt

Hvem kan bli med?

Du som oppfyller en av følgende:

  • Du er UiS-forsker og forsker på felt som er særskilt relevante for UiS som virksomhet.
  • Du forsker på tema som kunne blitt belyst ved bruk av data om UiS.
  • Du forsker på tema som kunne bli styrket av å koble på personer med kompetanse på universitets- og forskningssektoren.
  • Du forsker på tema som kunne ha nytte av bistand fra ekspertise innen statistisk analyse, psykologi, organisasjonsutvikling.
  • Du er veileder for studenter som skal skrive masteroppgave eller bacheloroppgave innen relevante IRN-tema og trenger bistand for å få tilgang på data.

___________________________________________________________________________________________

Hvem er med?

- Eiere av UiS IRN: prorektorene for utdanning, forskning og innovasjon.

- Partnere per nå: Uniped, NettOp UiS, enkeltforskere og faggrupper.

- UiS IRN kjernegruppe (ta gjerne kontakt med oss, se nedenfor).

Nyheter om nettverket:

Forskningsprosjekter

Publiserte artikler

1. Bjaalid, Gunhild; Husebø, Dag; Moen,Vegard (2020). Studieprogramledelse i høyere utdanning aksjonsforskning som grunnlag for involvering, læring og organisatoriske grenseoppganger.I Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster (Kap. 13, s. 361–389).

2.Urstad, Kristin Hjorthaug; Navarro-Illana, Esther; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Whittingham, Katharine; Alamar, Santiago; Windle, Richard; Løkken, Atle; Taylor, Michael; Larsen, Marie Hamilton; Narayasanamy, Melanie; Sancho-Pelluz, Javier; Navarro-Illana, Pedro; Wharrad, Heather (2021). Usability and value of a digital learning resource in nursing education across European countries: a cross-sectional exploration. BMC Nursing ISSN 1472-6955. Volum 20. DOI: 10.1186/s12912-021-00681-5.

3.Wharrad, Heather; Latif, Asam; Hvidsten, Venche; Løkken, Atle; Windle, Richard (2018). Exploring student perceptions of a New Learning Resource to support the delivery of an online nursing programme: lessons for future implementation. Nurse Education Today ISSN 0260-6917.

Presentasjoner og konferansebidrag

1. Workplace bullying in the Nordic academic work sector evaluated with The Job Demand-Resource model. EAWOP 2022 Congress. 

2.How knowledge and attention affect competition and cooperation in higher education, E. Menichelli and S. Selmer-Anderssen, EAIR Forum 2018.

3.Strategic Portfolio Management in Higher Education – With a practical case from the University of Stavanger, M.Tjelta, EAIR Forum 2012.

Nyheter om forskning på UiS

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Voices of Women setter fokus på kvinnelige komponister

Sikrer kvinners rettmessige plass på de historiske, samtids- og fremtidige arenaene for kunstnerisk produksjon gjennom m...

Hvordan kan lærere lære mer av å snakke med hverandre?

Samtaler mellom lærere kan føre til videreføring av etablerte rutiner og undervisningspraksis, viser tidligere forskning...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Slik kan voksne lære norsk enklere og raskere

Øv deg i butikken. Bruk mulighetene dagliglivet gir for å praktisere språket, tipser ekspert på språklæring.

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Første nummer av tidsskriftet PlaySpace er ute

Redaksjonen fra Fakultet for utøvende kunstfag har presentert sin nye vitenskapelige tidsskrift

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Enestående funn av sverd fra vikingtiden

Unikt funn kaster nytt lys over kontakten fra Norge mot De britiske øyer.

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

Hva skjer i møtet mellom fagfolk og publikum på arkeologiske utgravinger?

Disputas: Lise Johnsen har sett på ulike slike ekspertmøter og konkluderer med at møtene spiller en nøkkelrolle i museet...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS veks stadig på forsking

UiS har auka sin forskingsproduksjon frå 2020 til 2021 og ligg på ein fjerdeplass blant universiteta om ein ser på publi...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Samler helsesykepleiere i Norge som tar doktorgrad

Bente Kristin Høgmo er doktorgradsstipendiat i helsesykepleie ved UiS. Hun tok initiativ til å starte et nasjonalt nettv...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Hvordan lærer voksne norsk som andrespråk?

Et nytt språk læres som et puslespill med enkeltelementer som så settes sammen, viser doktorgradsarbeidet til Gølin Kaur...

Hvordan kan syvendeklassinger lære mer avansert engelsk?

Å skjønne ironi, sarkasme, faste ord og uttrykk og å kunne reflektere rundt bruken av disse, er et tegn på at du behersk...

Suksess for selskap basert på forskning fra UiS i 2021

Ti forskningsbaserte selskap hentet inn 258 millioner fra privat og offentlig kapital.

Med kritiske metoder i skolen kan elevene avsløre fordommer

Bilder og illustrasjoner i læremidler kan bygge opp under fordommer. Kunnskap om bildeanalyse er viktig for å bevisstgjø...

UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Jo Røislien takket ja til en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité f...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

Hvordan når vgs-elever fram til leseren i engelskfaget?

Hvilke ord bruker vgs-elever for å nå fram til leseren? Hvilke ord burde de bruke? Det har James Jacob Thomson undersøkt...

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det...

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Ny bok med nye perspektiver om Stravinskij

I en nylig publisert bok presenterer professor Per Dahl ved fakultet for utøvende kunstfag sin siste forskning om Stravi...

Kjernegruppen:

Seniorrådgiver
51832994
Divisjon for organisasjon og infrastruktur

Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling
Organisasjonspsykolog
51831515
Divisjon for organisasjon og infrastruktur

HR-avdelingen
Fagleder
51833062
Divisjon for organisasjon og infrastruktur

Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling