Institutional Research Network (UiS IRN)

UiS IRN skal dra nytte av, bistå, og fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av institusjoner i vår sektor generelt og UiS spesielt.

Published Endret
Om nettverket

Institutional Research Network (UiS IRN) ble etablert i januar 2022. UiS IRN knytter sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon.

UiS IRN bidrar til forskning om organisasjonsutvikling

Hva er Institutional Research Network?

Det overordnede målet med IRN er å fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av HU- institusjoner.

I dag tilbyr den institusjonelle forskningsfunksjonen i høyere utdanning et komplekst og mangfoldig sett med aktiviteter som er utformet for å forbedre administrativ beslutningstaking, svare på de eksterne kravene som stilles til institusjoner, informere institusjonell politikkutvikling og gi data for å underbygge institusjonell planlegging og budsjettering. I sin videste forstand er institusjonell forskning et forsøk på å få en dypere forståelse av institusjonen, og dens egenskaper. 

Flere steder i verden (USA, Asia, Europa) finnes allerede IR-avdelinger. I Norge per i dag er det NIFU, NOKUT og KD (ved analyseavdeling) som ivaretar oppgaven med å forske på vår sektor. Dette gir hovedsakelig en «overordnet» innsikt i felles problemstillinger i sektoren, men ikke nødvendigvis institusjonsspesifikk innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, forskningen, utdanningskvalitet osv. som kan være utnyttet bedre og kan brukes i organisasjonsforskning. UiS IRN vil derfor bidra til to av de seks innsatsområdene som er inkludert i KD sin Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren: Utnytting av data om kunnskapssektoren og Åpen forskning og nye forskningsmuligheter.

Hva gjør UiS IRN?

IRN består av forskningsaktiviteter som utføres på et universitet for å samle, analysere og forske på egne data om blant annet studenter, fakulteter, ansatte, studier og forskningsproduksjon.

UiS IRN er etablert for å bidra til forskning og organisasjonsutvikling, og skal støtte universitetsledelsen med kunnskap og innsikt i egen organisasjon, slik at ledelsen kan videreutvikle universitetet og kan ta beslutninger på informert grunnlag. Derfor "eies" UiS IRN av prorektorene for forskning, utdanning og innovasjon og direktøren for organisasjon og infrastruktur.

Formålet med å utvikle UiS IRN er å fremme institusjonell effektivitet ved å få: 

ikon som symboliser IRN
  • knytte sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon;
  • presis og god ledelsesinformasjon – kunnskapsbasert/forskningsbasert beslutningstaking; 
  • gode analyser, mer forskning og utvikling av tiltak for egen virksomhet - UiS som en «lærende organisasjon»; 
  • effektivisering, automatisering og kostnadsbesparing av rapporteringsarbeidet.

UiS IRN er inkludert i virksomhetsstyringssystemet UiS Innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, f.eks. økonomi, HR, forskningen, utdanningskvalitet, ansatte og studenter. Nye kvantitative og kvalitative data kan inkluderes.

Vil du bli med?

Alle ansatte og studenter som har relevant kompetanse og forskningsinteresse innen organisasjonsutvikling kan bidra.

kollegaer på et kontor som samarbeider godt

Hvem kan bli med?

Du som oppfyller en av følgende:

  • Du er UiS-forsker og forsker på felt som er særskilt relevante for UiS som virksomhet.
  • Du forsker på tema som kunne blitt belyst ved bruk av data om UiS.
  • Du forsker på tema som kunne bli styrket av å koble på personer med kompetanse på universitets- og forskningssektoren.
  • Du forsker på tema som kunne ha nytte av bistand fra ekspertise innen statistisk analyse, psykologi, organisasjonsutvikling.
  • Du er veileder for studenter som skal skrive masteroppgave eller bacheloroppgave innen relevante IRN-tema og trenger bistand for å få tilgang på data.

___________________________________________________________________________________________

Hvem er med?

- Eiere av UiS IRN: prorektorene for utdanning, forskning og innovasjon.

- Partnere per nå: Uniped, NettOp UiS, enkeltforskere og faggrupper.

- UiS IRN kjernegruppe (ta gjerne kontakt med oss, se nedenfor).

Nyheter om nettverket:

Forskningsprosjekter

Presentasjoner og konferansebidrag

1. The Effect of Self-perceived Grit in ​Ph.D. Students on Work Exhaustion and Job Engagement. K. Lillelien, G. Bjaalid and E. Menichelli, EAIR Forum 2022.

2. Workplace bullying in the Nordic academic work sector evaluated with The Job Demand-Resource model. E. Menichelli and G. Bjaalid, EAWOP 2022 Congress. 

3. How knowledge and attention affect competition and cooperation in higher education, E. Menichelli and S. Selmer-Anderssen, EAIR Forum 2018.

4.Strategic Portfolio Management in Higher Education – With a practical case from the University of Stavanger, M.Tjelta, EAIR Forum 2012.

Nyheter om forskning på UiS

– Norge for naive når det gjelder å sikre digital infrastruktur

– Norge mangler kompetanse og har vært for naive når det gjelder å sikre digital infrastruktur. I dag kan hvem som helst...

Disputaser ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Ny fireårig avtale mellom UiS, NMBU og SUS

UiS, NMBU og SUS har inngått en fireårig avtale om å fortsette samarbeidet om det biomedisinske forskningssenteret SEARC...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

28 millionar frå Forskingsrådet: UiS styrkar si forsking på miljøhistorie, teoretisk fysikk og biokjemi

Forskarane Mica Jorgenson, Helena Kolesova og Lutz Eichacker fekk nyleg innvilga kvart sitt banebrytande forskingsprosje...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Greenhouse-forelesninger om grønn omstilling

Høsten 2022, ønsker Universitetet i Stavanger tolv gjesteforskere og kunstnere fra hele verden velkommen til å samarbeid...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

Fikk smykker fra grav til høystatus vikingkvinne levert på døren

Det er ikke hver dag arkeologene på Arkeologisk museum i Stavanger får hakeslepp når de tar imot publikum som skal lever...

Norskledet forskningsprosjekt knyttet til fødsel og nyfødt-gjenoppliving kan redde 25 000 liv årlig i Tanzania

Etter fullførte doktorgrader i fødsel og nyfødt-gjenoppliving ved UiS dro de fire legene hjem til Tanzania. Der leder de...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Voices of Women setter fokus på kvinnelige komponister

Sikrer kvinners rettmessige plass på de historiske, samtids- og fremtidige arenaene for kunstnerisk produksjon gjennom m...

Hvordan kan lærere lære mer av å snakke med hverandre?

Samtaler mellom lærere kan føre til videreføring av etablerte rutiner og undervisningspraksis, viser tidligere forskning...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Slik kan voksne lære norsk enklere og raskere

Øv deg i butikken. Bruk mulighetene dagliglivet gir for å praktisere språket, tipser ekspert på språklæring.

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Første nummer av tidsskriftet PlaySpace er ute

Redaksjonen fra Fakultet for utøvende kunstfag har presentert sin nye vitenskapelige tidsskrift

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Enestående funn av sverd fra vikingtiden

Unikt funn kaster nytt lys over kontakten fra Norge mot De britiske øyer.

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

Hva skjer i møtet mellom fagfolk og publikum på arkeologiske utgravinger?

Disputas: Lise Johnsen har sett på ulike slike ekspertmøter og konkluderer med at møtene spiller en nøkkelrolle i museet...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Kjernegruppen:

Seniorrådgiver
51832994
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling
Organisasjonspsykolog
51831515
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
HR-avdelingen
Fagleder
51833062
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling