Institutional Research Network (UiS IRN)

UiS IRN skal dra nytte av, bistå, og fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av institusjoner i vår sektor generelt og UiS spesielt.

Published Sist oppdatert
Om nettverket

Institutional Research Network (UiS IRN) ble etablert i januar 2022. UiS IRN knytter sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon.

UiS IRN bidrar til forskning om organisasjonsutvikling.

Hva er Institutional Research Network?

Det overordnede målet med IRN er å fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av HU- institusjoner.

I dag tilbyr den institusjonelle forskningsfunksjonen i høyere utdanning et komplekst og mangfoldig sett med aktiviteter som er utformet for å forbedre administrativ beslutningstaking, svare på de eksterne kravene som stilles til institusjoner, informere institusjonell politikkutvikling og gi data for å underbygge institusjonell planlegging og budsjettering. I sin videste forstand er institusjonell forskning et forsøk på å få en dypere forståelse av institusjonen, og dens egenskaper. 

Flere steder i verden (USA, Asia, Europa) finnes allerede IR-avdelinger. I Norge per i dag er det NIFU, NOKUT og KD (ved analyseavdeling) som ivaretar oppgaven med å forske på vår sektor. Dette gir hovedsakelig en «overordnet» innsikt i felles problemstillinger i sektoren, men ikke nødvendigvis institusjonsspesifikk innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, forskningen, utdanningskvalitet osv. som kan være utnyttet bedre og kan brukes i organisasjonsforskning. UiS IRN vil derfor bidra til to av de seks innsatsområdene som er inkludert i KD sin Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren: Utnytting av data om kunnskapssektoren og Åpen forskning og nye forskningsmuligheter.

Hva gjør UiS IRN?

IRN består av forskningsaktiviteter som utføres på et universitet for å samle, analysere og forske på egne data om blant annet studenter, fakulteter, ansatte, studier og forskningsproduksjon.

UiS IRN er etablert for å bidra til forskning og organisasjonsutvikling, og skal støtte universitetsledelsen med kunnskap og innsikt i egen organisasjon, slik at ledelsen kan videreutvikle universitetet og kan ta beslutninger på informert grunnlag. Derfor "eies" UiS IRN av prorektorene for forskning, utdanning og innovasjon og direktøren for organisasjon og infrastruktur.

Formålet med å utvikle UiS IRN er å fremme institusjonell effektivitet ved å få: 

ikon som symboliser IRN
  • knytte sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon;
  • presis og god ledelsesinformasjon – kunnskapsbasert/forskningsbasert beslutningstaking; 
  • gode analyser, mer forskning og utvikling av tiltak for egen virksomhet - UiS som en «lærende organisasjon»; 
  • effektivisering, automatisering og kostnadsbesparing av rapporteringsarbeidet.

UiS IRN er inkludert i virksomhetsstyringssystemet UiS Innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, f.eks. økonomi, HR, forskningen, utdanningskvalitet, ansatte og studenter. Nye kvantitative og kvalitative data kan inkluderes.

Vil du bli med?

Alle ansatte og studenter som har relevant kompetanse og forskningsinteresse innen organisasjonsutvikling kan bidra.

kollegaer på et kontor som samarbeider godt

Hvem kan bli med?

Du som oppfyller en av følgende:

  • Du er UiS-forsker og forsker på felt som er særskilt relevante for UiS som virksomhet.
  • Du forsker på tema som kunne blitt belyst ved bruk av data om UiS.
  • Du forsker på tema som kunne bli styrket av å koble på personer med kompetanse på universitets- og forskningssektoren.
  • Du forsker på tema som kunne ha nytte av bistand fra ekspertise innen statistisk analyse, psykologi, organisasjonsutvikling.
  • Du er veileder for studenter som skal skrive masteroppgave eller bacheloroppgave innen relevante IRN-tema og trenger bistand for å få tilgang på data.

___________________________________________________________________________________________

Hvem er med?

- Eiere av UiS IRN: prorektorene for utdanning, forskning og innovasjon, direktoren for organisasjon og infrastruktur.

- Partnere per nå: Uniped, NettOp UiS, enkeltforskere og faggrupper.

- UiS IRN kjernegruppe (ta gjerne kontakt med oss, se nedenfor).

Nyheter fra nettverket

Forskningsprosjekter

Presentasjoner og konferansebidrag

1. The Effect of Self-perceived Grit in ​Ph.D. Students on Work Exhaustion and Job Engagement. K. Lillelien, G. Bjaalid and E. Menichelli, EAIR Forum 2022.

2. Workplace bullying in the Nordic academic work sector evaluated with The Job Demand-Resource model. E. Menichelli and G. Bjaalid, EAWOP 2022 Congress. 

3. How knowledge and attention affect competition and cooperation in higher education, E. Menichelli and S. Selmer-Anderssen, EAIR Forum 2018.

4.Strategic Portfolio Management in Higher Education – With a practical case from the University of Stavanger, M.Tjelta, EAIR Forum 2012.

Nyheter om forskning på UiS

«Siste finish» på Domkirkens barokkinventar

Det unike barokkinventaret i Stavanger domkirke skal snart smykke kirkerommet igjen etter å ha vært konservert av maleri...

Norske forskere kan bidra til å endre Big Bang-teorien

I 2017 fikk amerikanske forskere Nobelpris for å ha observert gravitasjonsbølger fra jorda. Nå er norske forskere med på...

Kan ha funnet Rogalands første markedsplass fra vikingtiden

Lovende georadarundersøkelser fra Utstein Gard på Klosterøy gjør at arkeologene tror de kan være på sporet av noe unikt....

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt bevis for kvarkstoffkjerner i nøytronstjerner

Forskere ved Universitetet i Stavanger er nå ett steg nærmere å finne ut hva som finnes i kjernen av nøytronstjerner. Et...

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Fedre føler seg ekskludert på helsestasjonen

Selv om foreldre ser på det å få barn som et felles prosjekt, framstår helsestasjonen som en kvinneverden hvor mor og ba...

Skal forske på de upåaktete båndene mellom petrokultur og kulturarv

Professor Dolly Jørgensen har vunnet finansiering til å forske på båndene mellom kulturarv og olje.

Utgraving ved Domkirken: Hva fant arkeologene?

Se video av hva arkeologene fant under utgravingen utenfor Stavanger Domkirke i år.

Ny rettighetsstrategi gir forskerne større rettigheter

Universitetet i Stavanger har vedtatt en ny rettighetsstrategi for sine ansatte. Hensikten er å oppnå målet om åpen tilg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

Gir råd til hundrevis av forskere hvert år

Elin, Linda og John David ved Universitetsbiblioteket i Stavanger brenner for at forskning skal foregå åpent og transpar...

Skal kartlegge barns kognitive funksjon med lavmagnetisk MR-maskin

En bærbar, lavmagnetisk MR-maskin gir forskere en indikasjon på om et barn kommer til å følge en typisk eller atypisk ko...

Første med doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid ved UiS

– Ein disputas innanfor kunstnarleg ph.d. er ikkje kvardagskost her i landet, seier dekan Harald Eikaas ved Fakultet for...

Klinisk observasjon av eldre pasientar i heimetenesta

I heimetenesta er systematisk observasjon av pasientar mangelfull og det er lite kunnskap om korleis helsepersonell oppd...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Hvem er egentlig best i fotball av kvinner eller menn?

Ville du klart å skille kvaliteten av spillet i en fotballkamp på elitenivå om du ikke visste om spillerne var kvinner e...

150 år siden stengingen av det beryktede slavemarkedet i Zanzibar

Slavemarkedet var et av verdens største da det ble stengt av britene i 1873. Imperiehistoriker Jonas Fossli Gjersø forte...

Uteskole påvirker elevers hjernemodning og motvirker stress

UiS-forskers studie er verdens første til å undersøke effekten uteskole har på hjernemodning og stress hos elever. Funne...

Hvordan redusere bruken av tvang i psykisk helsevern

Bruken av tvang i psykisk helseverntjeneste er omdiskutert. Spesialist i psykiatri Kjetil Hustoft har forsket på hvordan...

UiS-forsker vant gjev forskerpris for arbeid med norsk som andrespråk

‒ Forskning innenfor utdanningsfeltet skal ha betydning for det som skjer i læresituasjonene, sier prisvinner Gølin Kau...

Hvilken betydning har digitaliseringen for UiS-ansattes arbeidsmiljø?

UiS som organisasjon må forholde seg til – og akseptere – stadig flere teknologier, tjenester, systemer og verktøy som i...

Nye arkeologiske funn endrer norsk vikinghistorie

De første vikingkongene langs norskekysten satt på Avaldsnes i Rogaland. Nå har arkeologene funnet et tredje skip på Ava...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

Universitetet i Stavanger aukar forskingsproduksjonen

Som einaste norske universitet publiserte UiS meir forsking i 2022 enn året før.

– Norge for naive når det gjelder å sikre digital infrastruktur

– Norge mangler kompetanse og har vært for naive når det gjelder å sikre digital infrastruktur. I dag kan hvem som helst...

Disputaser ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Ny fireårig avtale mellom UiS, NMBU og SUS

UiS, NMBU og SUS har inngått en fireårig avtale om å fortsette samarbeidet om det biomedisinske forskningssenteret SEARC...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

28 millionar frå Forskingsrådet: UiS styrkar si forsking på miljøhistorie, teoretisk fysikk og biokjemi

Forskarane Mica Jorgenson, Helena Kolesova og Lutz Eichacker fekk nyleg innvilga kvart sitt banebrytande forskingsprosje...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Fikk smykker fra grav til høystatus vikingkvinne levert på døren

Det er ikke hver dag arkeologene på Arkeologisk museum i Stavanger får hakeslepp når de tar imot publikum som skal lever...

Norskledet forskningsprosjekt knyttet til fødsel og nyfødt-gjenoppliving kan redde 25 000 liv årlig i Tanzania

Etter fullførte doktorgrader i fødsel og nyfødt-gjenoppliving ved UiS dro de fire legene hjem til Tanzania. Der leder de...

Kjernegruppen:

Seniorrådgiver
51832994
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling
Organisasjonspsykolog
51831515
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
HR-avdelingen
Fagleder
51833062
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling