Institutional Research Network (UiS IRN)

UiS IRN skal dra nytte av, bistå, og fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av institusjoner i vår sektor generelt og UiS spesielt.

Published Sist oppdatert
Om nettverket

Institutional Research Network (UiS IRN) ble etablert i januar 2022. UiS IRN knytter sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon.

UiS IRN bidrar til forskning om organisasjonsutvikling.

Hva er Institutional Research Network?

Det overordnede målet med IRN er å fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av HU- institusjoner.

I dag tilbyr den institusjonelle forskningsfunksjonen i høyere utdanning et komplekst og mangfoldig sett med aktiviteter som er utformet for å forbedre administrativ beslutningstaking, svare på de eksterne kravene som stilles til institusjoner, informere institusjonell politikkutvikling og gi data for å underbygge institusjonell planlegging og budsjettering. I sin videste forstand er institusjonell forskning et forsøk på å få en dypere forståelse av institusjonen, og dens egenskaper. 

Flere steder i verden (USA, Asia, Europa) finnes allerede IR-avdelinger. I Norge per i dag er det NIFU, NOKUT og KD (ved analyseavdeling) som ivaretar oppgaven med å forske på vår sektor. Dette gir hovedsakelig en «overordnet» innsikt i felles problemstillinger i sektoren, men ikke nødvendigvis institusjonsspesifikk innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, forskningen, utdanningskvalitet osv. som kan være utnyttet bedre og kan brukes i organisasjonsforskning. UiS IRN vil derfor bidra til to av de seks innsatsområdene som er inkludert i KD sin Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren: Utnytting av data om kunnskapssektoren og Åpen forskning og nye forskningsmuligheter.

Hva gjør UiS IRN?

IRN består av forskningsaktiviteter som utføres på et universitet for å samle, analysere og forske på egne data om blant annet studenter, fakulteter, ansatte, studier og forskningsproduksjon.

UiS IRN er etablert for å bidra til forskning og organisasjonsutvikling, og skal støtte universitetsledelsen med kunnskap og innsikt i egen organisasjon, slik at ledelsen kan videreutvikle universitetet og kan ta beslutninger på informert grunnlag. Derfor "eies" UiS IRN av prorektorene for forskning, utdanning og innovasjon og direktøren for organisasjon og infrastruktur.

Formålet med å utvikle UiS IRN er å fremme institusjonell effektivitet ved å få: 

ikon som symboliser IRN
  • knytte sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon;
  • presis og god ledelsesinformasjon – kunnskapsbasert/forskningsbasert beslutningstaking; 
  • gode analyser, mer forskning og utvikling av tiltak for egen virksomhet - UiS som en «lærende organisasjon»; 
  • effektivisering, automatisering og kostnadsbesparing av rapporteringsarbeidet.

UiS IRN er inkludert i virksomhetsstyringssystemet UiS Innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, f.eks. økonomi, HR, forskningen, utdanningskvalitet, ansatte og studenter. Nye kvantitative og kvalitative data kan inkluderes.

Vil du bli med?

Alle ansatte og studenter som har relevant kompetanse og forskningsinteresse innen organisasjonsutvikling kan bidra.

kollegaer på et kontor som samarbeider godt

Hvem kan bli med?

Du som oppfyller en av følgende:

  • Du er UiS-forsker og forsker på felt som er særskilt relevante for UiS som virksomhet.
  • Du forsker på tema som kunne blitt belyst ved bruk av data om UiS.
  • Du forsker på tema som kunne bli styrket av å koble på personer med kompetanse på universitets- og forskningssektoren.
  • Du forsker på tema som kunne ha nytte av bistand fra ekspertise innen statistisk analyse, psykologi, organisasjonsutvikling.
  • Du er veileder for studenter som skal skrive masteroppgave eller bacheloroppgave innen relevante IRN-tema og trenger bistand for å få tilgang på data.

___________________________________________________________________________________________

Hvem er med?

- Eiere av UiS IRN: prorektorene for utdanning, forskning og innovasjon, direktoren for organisasjon og infrastruktur.

- Partnere per nå: Uniped, NettOp UiS, enkeltforskere og faggrupper.

- UiS IRN kjernegruppe (ta gjerne kontakt med oss, se nedenfor).

Nyheter fra nettverket

Forskningsprosjekter

Presentasjoner og konferansebidrag

1. The Effect of Self-perceived Grit in ​Ph.D. Students on Work Exhaustion and Job Engagement. K. Lillelien, G. Bjaalid and E. Menichelli, EAIR Forum 2022.

2. Workplace bullying in the Nordic academic work sector evaluated with The Job Demand-Resource model. E. Menichelli and G. Bjaalid, EAWOP 2022 Congress. 

3. How knowledge and attention affect competition and cooperation in higher education, E. Menichelli and S. Selmer-Anderssen, EAIR Forum 2018.

4.Strategic Portfolio Management in Higher Education – With a practical case from the University of Stavanger, M.Tjelta, EAIR Forum 2012.

Nyheter om forskning på UiS

Ph.d.-kurs: Introduksjon til meta-analyse

Påmeldingsfrist er 29. april. Kurset er for doktorgradsstudenter. Arrangør er Kunnskapssenter for utdanning, ved Univers...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2024

Norsk barnehageforskningskonferanse vert arrangert 23-24. oktober i Bergen. I år er det BARNkunne - Senter for barnehage...

Hvordan takle overgangen fra barne- til ungdomsskolen

Å gå fra å være barn til ungdom er ingen spøk, ei heller å gå fra barneskolen til ungdomsskolen. Men det finnes råd, og ...

Elevers engasjement varierer fra time til time

– Engasjement er ikke en gitt egenskap hos elever og kan påvirkes av blant annet omgivelsene og interaksjoner med lærere...

Equinor gir UiS 42,5 millioner til forskning på grønn omstilling

Universitetet i Stavanger kan dermed styrke sin satsing på karbonfangst, havvind, energisystemer og best mulig utnytting...

Nils Klim-prisen til energiorientert samfunnsgeograf

UiS-professor Siddharth Sareen forsker for å skape en mer rettferdig omstilling lokalt og globalt. Nå får han pris for f...

Etikk i dokumentar

Forskergruppen skal undersøke kunstverkets forhold til menneskene som deltar i det, særlig situasjonen for de som ekspon...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Avhandling: Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: Mediating young children's higher-order thinking skills. The role of mathematics, coding toys and educators

Målet med Enrico Pollarolos avhandling har vært å lære mer om høyere ordens tenkeferdigheter i barnehagen. Bestillingsnu...

Avhandling: Systemrettet sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - en eksplorerende studie av samarbeidsutfordringer

Joachim Kolnes har i sin avhandling hatt som mål å skaffe kunnskap om tverrprofesjonelle samarbeidsutfordringer som opp...

Kvinner i vikingtiden

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars, valgte Fra haug ok heidni-redaksjonen å publisere artikkelen "Kvinner i Vikingtid...

Grundigere avgjørelser med flere kvinner i styret

Mer balanse mellom kjønnene i styrer sikrer bedre avgjørelser, viser forskning.

Kodelek og matematikk kan hjelpe barn til å ta i bruk kritisk tenkning

En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ord...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

«Siste finish» på Domkirkens barokkinventar

Det unike barokkinventaret i Stavanger domkirke skal snart smykke kirkerommet igjen etter å ha vært konservert av maleri...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Skandinavisk barnehageforskning: Forskere fra Danmark, Sverige og Norge kommenterer årets rapport

Den nye NB-ECEC-rapporten omhandler barnehageforskning i Skandinavia publisert i 2021. Kartleggingen viser at antall pub...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Norske forskere kan bidra til å endre Big Bang-teorien

I 2017 fikk amerikanske forskere Nobelpris for å ha observert gravitasjonsbølger fra jorda. Nå er norske forskere med på...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og skole som involverer e...

Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier

Forskningsprosjektet EXPECT har som mål å utvikle kunnskap om erfaringene og konsekvensene av koronapandemien, slik at n...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

3,9 mill. til forskning på maskinlæring i tekstilindustrien

Forskere ved Universitetet i Stavanger har mottatt nær 4 millioner kroner for å bruke kunstig intelligens og maskinlærin...

Kan ha funnet Rogalands første markedsplass fra vikingtiden

Lovende georadarundersøkelser fra Utstein Gard på Klosterøy gjør at arkeologene tror de kan være på sporet av noe unikt....

Vil hjelpe bedrifter med kunstig intelligens

Stavanger-regionen skal være et kraftsenter for forskning og innovasjon på kunstig intelligens. Den nye lederen av Stava...

Idar Ree er ny kontorsjef ved KSU

Den nye kontorsjefen ved Kunnskapssenter for utdanning gler seg til å utforska det komplekse utdanningsfeltet endå meir.

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Feira ny energisentral som skal kutte klimagassutslepp

Energisentralen UiS skal kutte klimagassutslepp og fyllest med forsking og undervisning på geotermisk energi og elkraft....

Holdningene til skolefravær blant skoleansatte fagpersoner

En ny, systematisk kunnskapsoversikt er den første i sitt slag som kartlegger den eksisterende forskningen på fagpersone...

Nå er bærekraftsforskning tilgjengelig for alle

En ny søkemotor gjør det enkelt for alle å finne forskning fra Norge om FNs bærekraftsmål.

Analyserer skjelettene i laboratoriet

Etter flere år med utgravninger er nå første del av Future Past-prosjektet unnagjort. Fremover skal de forskjellige funn...

Hvordan sosionomstudenter veiledes når de er i praksis

Praksis er en viktig del av utdanningen for å bli en selvstendig profesjonsutøver. Veiledningen bidrar sterkt til å avgj...

Avhandling: Exploring professionals’ perceptions of a districtwide implementation of a CLASS-related intervention

Cecilie Evertsen har i sin avhandling undersøkt hvordan norske fagpersoner i barnehagesektoren opplever det å bruke CLAS...

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Disputaser ved UiS 2024

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2024.

– Mer relevant enn noen gang

Nesten 400 deltok når 20-årsjubilanten Samfunnssikkerhetskonferansen ble arrangert på Universitetet i Stavanger.

Nytt bevis for kvarkstoffkjerner i nøytronstjerner

Forskere ved Universitetet i Stavanger er nå ett steg nærmere å finne ut hva som finnes i kjernen av nøytronstjerner. Et...

Kjernegruppen:

Seniorrådgiver
51832994
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling
Organisasjonspsykolog
51831515
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
HR-avdelingen
Fagleder
51833062
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling