Hopp til hovedinnhold

Innsatsteam mot mobbing på skolenivå og kommunalt/regionalt nivå

Ved ledig kapasitet kan Læringsmiljøsenteret tilby opplæring og kompetanseheving i å etablere og kvalifisere innsatsteam mot mobbing. Målet er at mobbesaker avsluttes tidlig og ikke får utvikle seg på grunn av lite eller manglende kompetanse.

Publisert: Endret:
Kontakt oss
Ta kontakt

Interesserte kommuner og fylkeskommuner kan ta kontakt på laringsmiljosenteret@uis.no.

Tilbud om kompetanseutvikling
DEKOM

Innsatsteam mot mobbing kan være en del av DEKOM-satsingen. Les mer om Læringsmiljøsenterets moduler for kompetanseutvikling.

Alle elever i norsk skole har rett til en skolehverdag uten mobbing. Foto: iStock.

Hvert år blir mellom 35.000 og 50.000 barn mobbet på norske skoler (avhengig av hva som legges til grunn for beregningen). 

Mobbing kan foregå over lang tid, uten at skolen klarer å stoppe det. Dette kan føre til alvorlige skader hos de som mobbes, negative miljømessige konsekvenser for de som er tilskuere og risiko for uønsket utvikling for de som systematisk trakasserer andre.

For å sikre at lærere, skoleledere og kommuner/fylkeskommuner har tilgang på kompetanse og handlekraft, kan det bygges opp en beredskap som kan bistå i arbeid med utfordrende mobbesaker. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) tilbyr opplæring og kompetanseheving for å kunne etablere og kvalifisere slike team i samarbeid med skoleeier. Målet er at mobbesaker ikke utvikler seg over lang tid på grunn av mangel på kompetanse om hva mobbing er og hvordan avdekke og stoppe mobbing. 

Hva er innsatsteam mot mobbing?

Innsatsteam mot mobbing kan organiseres internt på skolen og/eller på kommunalt/regionalt nivå.

Skolebasert innsatsteam mot mobbing

Dette er en gruppe ansatte på skolen som får kompetanseheving i å forstå, avdekke og løse mobbing. Alle lærere bør kunne dette, men i mange saker har både enkeltlærere og skoleledere behov for støtte fra noen som er ekstra godt skolert og trent. Innsatsteamet skal også ha kompetanse på oppfølging av saker etter at mobbingen er stoppet, slik som relasjonell rehabilitering av elever og klasser der mobbing har satt spor.

Å jobbe med utfordrende saker vil gi innsatsteamet på skolen erfaring og bygge mer kompetanse. Teamet vil også være med i et nettverk med tilsvarende team på andre skoler, for å lære av andres erfaringer.

Kommunalt/regionalt basert innsatsteam mot mobbing

I komplekse eller vanskelige mobbesaker, der det f.eks. er habilitetsutfordringer eller behov spesielt kraftige og virkningsfulle tiltak, kan det være aktuelt å involvere et innsatsteam på kommunalt eller regionalt nivå.

Eksterne innsatsteam er ment å være et tiltak med legitimitet, ryggdekning og handlingsrom til å sette en stopper for alvorlige og kompliserte mobbesaker.

Eksternt innsatsteam består av fagpersoner som er klare til å gå inn og bistå i alvorlige og komplekse mobbesaker, der skolens vanlige rutiner ikke strekker til eller der elever og foresatte opplever at de ikke når frem til skolen.

Skolen eier saken, og eksternt innsatsteam skal derfor ikke ta ansvaret for mobbesaken. Eksternt innsatsteam har ansvar for å bistå skolen i å løse saken. Dette arbeidet med avdekking og problemløsning gjennomføres slik at det bidrar til kompetansebygging på skolen.

Eksternt innsatsteam er ikke et forebyggende tiltak, det er en innsats som aktiveres når noe har gått galt på en skole og blitt alvorlig, fordi skolen selv ikke har maktet å løse problemet.

Når saker blir meldt inn, har de ofte pågått en stund og tid er derfor viktig. Fra en sak meldes til tiltak iverksettes, skal det ikke gå mer enn èn uke! 

Organisering av interne og eksterne innsatsteam mot mobbing

Skoleinterne og eksterne innsatsteam mot mobbing skal være et tilbud som har prioritet, som har en organisering som gjør teamene fleksible nok til å løse sakene de er satt til å løse og med den kompetanse som slike saker krever.

Læringsmiljøsenteret vil gi råd om hvordan tilpasse teamet til lokale strukturer og behov. Noen prinsipper er imidlertid generelle:

  • Teamet skal ha høy kompetanse på mobbing.
  • Teamet må medlemmer som kan frigjøres fra andre oppgaver når det kreves, slik at det er en reell kapasitet uten venteliste.
  • Teamet organiseres slik at habilitetsproblemer kan unngås.
  • Teamet er tildelt tilstrekkelig myndighet.

Hvem som skal inngå i eksternt innsatsteam, vil delvis være avhengig av lokal organisering, tilgjengelig kompetanse og egnethet hos aktuelle kandidater. PPT bør være en sentral aktør i eksterne innsatsteam. I skoleinterne innsatsteam skal skoleledelsen delta og dette bør være rektor.

Skoleinternt team forankres i en skole og eksternt team kan forankres i kommune eller i region. Det er viktig at teamet forankres på en slik måte at det har en delegert myndighet tilpasset oppgaven.

Les mer om mobbing

Mobbing: filmer med refleksjonsoppgaver

På denne siden har vi samlet en rekke filmer om mobbing og refleksjonoppgaver til filmene.

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg! – sammen mot mobbing er et læringsmiljø- og antimobbeprogram som startet opp våren 2019 og skal holde på til vå...

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, det viser Elevundersøkelsen. Samtidig oppgir all...

Oppfølging etter mobbing

Det er viktig å ha god oppfølging etter at mobbing er avdekket, stoppet og saken er avsluttet. Her er det samlet materie...

De startet mobbeforskningen

Erling Roland og Elaine Munthe satte for alvor i gang mobbeforskningen med boka «Bullying – An International perspective...

Bok: Stemmer i mobbesaker

Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Denne bokomtalen tar utgangspunk...

Mobbeloven – ei bok om kapittel 9 A i opplæringslova

Erling Roland er ein av landet sine fremste ekspertar på mobbing i skulen. No er han aktuell med ei bok som på systemati...