Bry deg!

Bry deg! tilbyr kompetanseheving som skal bidra til å styrke skolers arbeid med skolemiljø i tråd med elevenes rettigheter etter kapittel 12 i opplæringsloven (frem til august 2024; kapittel 9A).

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Mål

Å sikre inkluderende, trygge og gode skolemiljø

Målgrupper

Ansatte i skoler og SFO

Finansiering

Støttes faglig og økonomisk av Utdanningsdirektoratet

Vi tar inn nye kommuner nå

Er din kommune interessert i å delta i Bry deg i 2024-2025? Kontakt oss for mer informasjon.

Godt læringsmiljø, autoritativ klasseledelse, psykisk helse, mobbing og utfordrende atferd er viktige temaer i Bry deg. Foto: Jørn Steen, UiS.

Hovedfokus er å fremme trygge og gode læringsmiljø i en inkluderende og flerkulturell skolehverdag. Læringsmiljøsenteret vil kunne bidra inn i utviklingen på dette området på barnetrinnet og SFO, mellomtrinn, ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Samtidig vil også det å forebygge og håndtere ulike former for utenforskap, krenkelser og mobbing være en del av kompetansehevingen.

Flere ungdommer med sekk på ryggen på vei til skolen. Alle har ryggen til kamera.
Det faglige innholdet er relevant og kan implementeres også i videregående skole. Foto: Jørn Steen/UiS.

En viktig ambisjon i Bry deg! er å ivareta prinsippet om tidlig innsats det betyr at der vi jobber med småskoletrinnet settes det et særlig søkelys på de yngste barna i skolen og på SFO,  dette  for og bidra til å forebygge at opplevelsen av utenforskap utvikles utvikles tidlig i livet.

Bry deg! er fleksibelt ved at det faglige innholdet er relevant og kan implementeres i alle skoleslag, også i videregående skole.»

Bry deg! er utviklet og gjennomføres i regi av Læringsmiljøsenteret, og støttes økonomisk av Utdanningsdirektoratet.  

Mål, læringsutbytte og organisering

Hovedmålet i Bry deg! er å sikre inkluderende, trygge og gode skolemiljø. For å kunne oppnå hovedmålet, arbeides det for å oppnå følgende delmål: 

 •  Økt relasjonskvalitet
 •  Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge 
 •  Økt kompetanse i å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp krenkelser og mobbing 
 • Økt kompetanse i endrings- og utviklingsarbeid
Vi har dessverre ikke plass til flere nye kommuner i 2024-25

Ønsker dere mer systematikk i skolemiljøarbeidet?

Gjennom to skoleår får dere kompetanse som skal bidra til å styrke arbeidet med skolemiljø i tråd med elevenes rettigheter etter kapittel 12 i opplæringsloven.

Ungdommer på vei til skolen.
Bry deg! er et fleksibelt tiltak som kan implementeres i SFO og i alle skoleslag – også i videregående skole. Foto: Jørn Steen/UiS.

Bry deg! skal bidra til et godt psykososialt skolemiljø som fremmer elevenes helse, trivsel og læring, og bidra til å oppfylle elevenes rettigheter. 

Tiltaket skal fremme inkluderende læringsmiljø og gi personalet kompetanse til å forebygge og håndtere ulike former for utenforskap, krenkelser og mobbing. I tillegg skal Bry deg! gi personalet kunnskap for i større grad å kunne forstå og møte elever med psykiske utfordringer og utfordrende atferd

Bry deg! er et fleksibelt tiltak som kan implementeres i SFO og i alle skoleslag – også i videregående skole. 

Bry deg! vektlegger i stor grad lokale forhold og behov, innenfor rammen av inkluderende læringsmiljø. Det betyr at det som gjøres før selve implementeringen starter, som omhandler vurdering av behov og tilpasning av programmet til de lokale forholdene, er viktig.

Det vil være svært ulikt fra skole til skole hvilke kompetansebehov som er de mest sentrale. Bry deg! er omfattende, og det vil ikke være mulig for alle skoler å arbeide like grundig med alt innhold. Dette gir rom for lokale tilpasninger og prioriteringer, enten dette skjer på videregående eller i grunnskolen/SFO.

Her er kunnskap kommunen og skolen kan få gjennom Bry deg:

 1. Fremme trygge og gode læringsmiljø 
 2. Forebygging av mobbing og andre krenkelser
 3. Avdekking, håndtering og oppfølging av skolemiljøsaker  
 4. Mobbingens mekanismer og konsekvenser
 5. Skole-hjem-samarbeid
 6. Psykisk helse og livsmestring
 7. Utfordrende atferd
 8. Ledelse av endringsarbeid   
 9. Organisasjonslæring og utvikling av skolens organisasjon 

Ta kontakt med prosjektleder Nina Grini for mer informasjon. Vi kan dessverre ikke ta i flere kommuner for perioden 2024-25.

Aktiviteter og faglig innhold

Her finner du oversikt over aktiviteter og faglig innhold i Bry deg!

Seks smilende barn med tommelen opp.
Utvikling av et trygt og godt læringsmiljø er ett av ti temaer i Bry deg! Foto: Getty Images.

Aktiviteter i Bry deg! 

 • Oppstarts-samling for skoleeier, rektorer, SFO-leder og PPT
 • Fagsamlinger/arbeidsseminar for alle ansatte
 • Nettverkssamlinger for arbeidsgruppene
 • Endringsarbeid i skolene for ansatte i skole/SFO
 • Avslutningssamling med skoleeier, rektorer, SFO-leder og PPT   

Faglig innhold i opplæringen 

I samråd med den enkelte skole og SFO foretas en hensiktsmessig prioritering og tilpasning av det faglige innhold med utgangspunkt i følgende: 

 • Utvikling av trygge og gode læringsmiljø 
 • Autoritativ klasseledelse
 • Forebygging av mobbing og andre krenkelser
 • Avdekking, håndtering og oppfølging av skolemiljøsaker  
 • Oppfølging etter mobbing og utrykt skolemiljø
 • Psykisk helse
 • Utfordrende atferd
 • Ledelse av endringsarbeid   
 • Organisasjonslæring og utvikling av skolens organisasjon  
 • Skole-hjem-samarbeid

Arbeidsmåter og tidsbruk 

Lær mer om organiseringen av prosjektet ved den enkelte skole.

Tre voksne i samarbeid foran en tavle full av lapper.
Det er viktig at det settes av nok utviklingstid. Foto: Getty Images.

Kompetansehevingen i Bry deg! foregår over tre semester. For å støtte arbeidet med lokal forankring av tiltaket, inviteres skoleeiere, rektorer, SFO-leder og PPT til en oppstarts samling god tid i forkant. 

Fagdager

Fagdagene/arbeidsseminarene organiseres gjerne som to halve fagdager (3 t) pr semester, og vil inneholde en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner, erfaringsdeling, arbeid med case, reflekterende team, lesing av anbefalt litteratur og bruk av interaktiv digital teknologi. Alle ansatte i skole/SFO bør delta på fagsamlingene. 

Nettverkssamlinger

Nettverk består av arbeidsgrupper fra deltakerskolene. Nettverket har varighet på ca 3 timer. Fokus vil være på erfaringsdeling, med bakgrunn i arbeidet med teori gitt i fagøktene, endringsarbeidet som er gjort på skolene og veiledning knyttet til dette. Varierte metoder for lærende møter vil bli benyttet. En arbeidsgruppe fra hver skole deltar på samlingene, samt skoleeier og PPT.  

Endringsarbeid på skolen og arbeidsgruppa sin rolle

Endringsarbeidet på skolene skal bidra til å sikre at skole og SFO sammen implementerer det faglige innholdet i Bry deg! Det bør settes av tid til arbeidet med Bry deg! hver andre eller tredje uke gjennom hele skoleåret.  

Aktører i prosjektet

Alle ansatte i skole og SFO må delta i arbeidet med Bry deg!

En stor gruppe blide voksne med forskjellig alder og etnisitet strekker hendene i været.
Laget rundt elevene bør delta, hvis mulig. Foto: Getty Images.

Personer som utgjør det øvrige laget rundt elevene, bør delta i den grad det er mulig. Elever og foreldre er også sentrale aktører og bør involveres i det praktiske arbeidet på den enkelte skole og SFO.  

Ledelse

Ledelse er en kritisk faktor i alt endrings- og utviklingsarbeid. Ledelse trengs for å skape felles forståelse av målene og for å gi kraft til at arbeidet drives framover. I Bry deg! er det derfor relevant å stimulere de ulike ledelsesnivåene til å samarbeide om å skape nødvendig oppslutning og lojalitet, slik at utviklingsarbeidet fører til endringer i praksis. 

I tillegg er ledelse av klasser og grupper sentralt i Bry deg! Det teoretiske rammeverket som legges til grunn for å utvikle kunnskaper og ferdigheter i klasse- og gruppeledelse i Bry deg! er det autoritative perspektivet (Baumrind, 2013) og kvalitet i klasseromsinteraksjoner (Pianta m.fl., 2012). 

Ansatte i skole og SFO

Kompetanseutviklingen i Bry deg! skal nå helt ut i klasserommene og på SFO. Lærere og øvrige ansatte på skolen og SFO får kunnskap om hvordan de selv ved å være gode rollemodeller kan fremme positiv utvikling hos elevene og stimulere til utvikling av positive normer i klassen/gruppa.  

Bry deg! er det særlig viktig å ivareta SFO-ansattes, assistenters og andre yrkesgruppers behov for å delta i kompetanseutviklingen. Denne gruppen ansatte har ansvar for mange barn, både på SFO og som assistenter og/eller vikar i skolen. Nasjonal rammeplan for SFO stiller høye krav til ledelse av SFO og kompetanse blant de ansatte og opplæringsloven gjelder også på SFO.  

Elever og foreldre

For å oppnå et inkluderende læringsmiljø, må det å foregå en sammenvevd prosess der lærere og elever opptrer støttende, men også forpliktende inn i det læringsfellesskapet de er en del av (Skaalvik og Skaalvik, 2005). Involvering og ansvarliggjøring av elevene er i tråd med Barnekonvensjonen om barns rett til å uttale seg i saker som angår dem. Det er lite som angår elevene mer enn kvaliteten på det læringsmiljøet de selv er en del av.  

På samme måte bør foreldrene også involveres i arbeidet med Bry deg! Foreldre trenger kunnskap, som igjen kan skape engasjement til felles innsats med skolen i å fremme inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge.  

Involvering og ansvarliggjøring av barn, unge og foreldre vil være et gjennomgående tema i Bry deg! 

PPT

PPT inviteres til å delta på oppstartsamlingen og i skolenes arbeidsgruppe. Det er viktig at skolene og SFO får et blikk utenfra som kan bidra til å stille andre spørsmål og se andre muligheter enn de som har sitt daglige arbeid på skolen gjør. PPT besitter mye kunnskap om å arbeide systemisk og helhetlig, bl.a. med tanke på å tilrettelegge best mulig for barn med spesielle behov. PPT kan også bidra med kompetanseheving, f.eks. om observasjon, elevsamtaler eller kjennetegn på barns utfordringer relatert til psykisk helse. I videreføring av arbeidet og spredning til andre skoler, vil PPT ha en viktig rolle da de er i kontakt med alle skolene i kommunen. 

Ønsker din skole å delta?

Egenandel og øvrige utgifter

Deltakerskoler vil bli fakturert for en egenandel på kr 10.000 pr år, totalt kr 20.000 for 2024 og 2025. Skolene som deltar står for eventuell leie av lokaler som kan passe til fagøkter for hele personalet

Digital brosjyre

Vil du lese mer eller skrive ut informasjonen på papir? Last ned brosjyren om Bry deg!

Kontakt oss

Kontakt prosjektleder Nina Grini hvis du har spørsmål om prosjektet.

Medarbeidere i prosjektet

Universitetslektor i pedagogikk
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831848
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51831696
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51831845
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Les mer