Bry deg!

Bry deg! tilbyr kompetanseheving som skal bidra til å styrke skolers arbeid med skolemiljø i tråd med elevenes rettigheter etter kap. 9 A i opplæringsloven.

Published Endret
Fakta
Mål

Å sikre inkluderende, trygge og gode skolemiljø

Målgrupper

Ansatte i skoler og SFO

Finansiering

Støttes faglig og økonomisk av Utdanningsdirektoratet

Psykisk helse, skjult mobbing og digital mobbing er viktige temaer i Bry deg. Foto: iStock.

Hovedfokus er å fremme trygge og gode læringsmiljø i skole og SFO i en inkluderende og flerkulturell skolehverdag. Samtidig vil også det å forebygge og håndtere ulike former for utenforskap, krenkelser og mobbing være en del av kompetansehevingen. 

En viktig ambisjon i Bry deg! er å ivareta prinsippet om tidlig innsats og ha et særlig fokus på de yngste barna i skolen og på SFO, og bidra til å forebygge at opplevelsen av utenforskap utvikles tidlig i livet. Samtidig er Bry deg! fleksibelt ved at det faglige innholdet er relevant og kan implementeres i alle skoleslag, også i videregående skole. Bry deg! vektlegger i stor grad lokale forhold og behov, innenfor rammen av inkluderende læringsmiljø. 

Bry deg! er utviklet og gjennomføres i regi av Læringsmiljøsenteret, og støttes økonomisk av Utdanningsdirektoratet.  

Mål, læringsutbytte og organisering

Hovedmålet i Bry deg! er å sikre inkluderende, trygge og gode skolemiljø. For å kunne oppnå hovedmålet, arbeides det for å oppnå følgende delmål: 

 •  Økt relasjonskvalitet
 •  Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge 
 •  Økt kompetanse i å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp krenkelser og mobbing 
 • Økt kompetanse i endrings- og utviklingsarbeid

Aktiviteter og faglig innhold

Her finner du oversikt over aktiviteter og faglig innhold i Bry deg!

Utvikling av et trygt og godt læringsmiljø er ett av åtte temaer i Bry deg! Foto: iStock.

Aktiviteter i Bry deg! 

 • Oppstarts-samling for skoleeier, rektorer, SFO-leder og PPT
 • Fagsamlinger/arbeidsseminar for alle ansatte
 • Nettverkssamlinger for arbeidsgruppene
 • Mellomarbeid for ansatte i skole/SFO
 • Avslutnings-samling skoleeier, rektorer, SFO-leder og PPT   

Faglig innhold i opplæringen 

I samråd med den enkelte skole og SFO foretas en hensiktsmessig prioritering og tilpasning av det faglige innhold med utgangspunkt i følgende: 

 • Utvikling av trygge og gode læringsmiljø 
 •  Forebygging av mobbing og andre krenkelser
 • Avdekking, håndtering og oppfølging av skolemiljøsaker  
 •  Mobbing
 • Psykisk helse
 • Utfordrende atferd
 • Ledelse av endringsarbeid   
 •  Organisasjonslæring og utvikling av skolens organisasjon  

Arbeidsmåter og tidsbruk 

Lær mer om organiseringen av prosjektet ved den enkelte skole.

En mann og en dame står ved en vegg med post-it lapper
Det er viktig at det settes av nok utviklingstid. Foto: iStock.

Kompetansehevingen i Bry deg! foregår over tre semester. For å støtte arbeidet med lokal forankring av tiltaket, inviteres skoleeiere, rektorer, SFO-leder og PPT til en oppstarts samling god tid i forkant. 

Fagsamlinger

Fagsamlingene/arbeidsseminarene foregår over en hel dag/to halve dager i hvert semester, og vil inneholde en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner, erfaringsdeling, arbeid med case, trening på samtaler med barn og unge, reflekterende team, lesing av anbefalt litteratur og bruk av interaktiv digital teknologi. Alle ansatte i skole/SFO bør delta på fagsamlingene. 

Nettverkssamlinger

Nettverkssamlingene foregår 2 – 3 ganger hvert semester i grupper med to til tre skoler i hver gruppe, med en ytre tidsramme på 3 timer, der erfaringsdeling og variert metodikk for lærende møter vil bli benyttet. En arbeidsgruppe fra hver skole som deltar på samlingene, samt skoleeier og PPT.  

Mellomarbeid og arbeidsgruppa sin rolle

Mellomarbeidet skal bidra til å sikre at skole og SFO sammen implementerer det faglige innholdet i Bry deg! Det bør settes av tid til arbeidet med Bry deg! hver andre eller tredje uke gjennom hele skoleåret.  

Aktører i prosjektet

Alle ansatte i skole og SFO må delta i arbeidet med Bry deg!

Barn og voksne strekker hendene over hodet. Alle ser mot kamera.
Personer som utgjør det øvrige laget rundt elevene, bør delta i den grad det er mulig.iStock

Personer som utgjør det øvrige laget rundt elevene, bør delta i den grad det er mulig. Elever og foreldre er også sentrale aktører og bør involveres i det praktiske arbeidet på den enkelte skole og SFO.  

Ledelse

Ledelse er en kritisk faktor i alt endrings- og utviklingsarbeid. Ledelse trengs for å skape felles forståelse av målene og for å gi kraft til at arbeidet drives framover. I Bry deg! er det derfor relevant å stimulere de ulike ledelsesnivåene til å samarbeide om å skape nødvendig oppslutning og lojalitet, slik at utviklingsarbeidet fører til endringer i praksis. 

I tillegg er ledelse av klasser og grupper sentralt i Bry deg! Det teoretiske rammeverket som legges til grunn for å utvikle kunnskaper og ferdigheter i klasse- og gruppeledelse i Bry deg! er det autoritative perspektivet (Baumrind, 2013) og kvalitet i klasseromsinteraksjoner (Pianta m.fl., 2012). 

Ansatte i skole og SFO

Kompetanseutviklingen i Bry deg! skal nå helt ut i klasserommene og på SFO. Lærere og øvrige ansatte på skolen og SFO får kunnskap om hvordan de selv ved å være gode rollemodeller kan fremme positiv utvikling hos elevene og stimulere til utvikling av positive normer i klassen/gruppa.  

Bry deg! er det særlig viktig å ivareta SFO-ansattes, assistenters og andre yrkesgruppers behov for å delta i kompetanseutviklingen. Denne gruppen ansatte har ansvar for mange barn, både på SFO og som assistenter og/eller vikar i skolen. Nasjonal rammeplan for SFO stiller høye krav til ledelse av SFO og kompetanse blant de ansatte og Opplæringslovens kap. 9 A gjelder også på SFO.  

Elever og foreldre

For å oppnå et inkluderende læringsmiljø, må det å foregå en sammenvevd prosess der lærere og elever opptrer støttende, men også forpliktende inn i det læringsfellesskapet de er en del av (Skaalvik og Skaalvik, 2005). Involvering og ansvarliggjøring av elevene er i tråd med Barnekonvensjonen om barns rett til å uttale seg i saker som angår dem. Det er lite som angår elevene mer enn kvaliteten på det læringsmiljøet de selv er en del av.  

På samme måte bør foreldrene også involveres i arbeidet med Bry deg! Foreldre trenger kunnskap, som igjen kan skape engasjement til felles innsats med skolen i å fremme inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge.  

Involvering og ansvarliggjøring av barn, unge og foreldre vil være et gjennomgående tema i Bry deg! 

PPT

PPT inviteres til å delta på oppstartsamlingen og i skolenes arbeidsgruppe. Det er viktig at skolene og SFO får et blikk utenfra som kan bidra til å stille andre spørsmål og se andre muligheter enn de som har sitt daglige arbeid på skolen gjør. PPT besitter mye kunnskap om å arbeide systemisk og helhetlig, bl.a. med tanke på å tilrettelegge best mulig for barn med spesielle behov. PPT kan også bidra med kompetanseheving, f.eks. om observasjon, elevsamtaler eller kjennetegn på barns utfordringer relatert til psykisk helse. I videreføring av arbeidet og spredning til andre skoler, vil PPT ha en viktig rolle da de er i kontakt med alle skolene i kommunen. 

Ønsker din skole å delta?

Egenandel og øvrige utgifter

Deltakerskoler vil bli fakturert for en egenandel på kr 10.000 pr år, totalt kr 20.000 for 2022 og 2023. Skolene som deltar står for eventuell leie av lokaler, dagpakker etc. i forbindelse med fagdager og veiledninger.

Digital brosjyre

Vil du lese mer eller skrive ut informasjonen på papir? Last ned brosjyren om Bry deg!

Medarbeidere i prosjektet

Universitetslektor i pedagogikk
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831848
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51831696
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51831845
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Les mer