Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Published Endret
To hender former et hjerte.
– Det er mange flotte ungdommer og russ. De etablerer miljøer og får nye venner i russetiden. De samler inn penger til veldedige formål og er samfunnsengasjerte, sier psykologspesialist Klara Øverland. Illustrasjonsfoto: GettyImages.

I russetiden kan ungdom gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Til tider er ungdommen rasjonell, får gode karakterer, men plutselig er hun eller han med på noe som virker lite rasjonelt og kanskje ulogisk sett fra voksnes ståsted.

– Mange lurer på hvorfor det er slik, og hvorfor ungdommen plutselig havnet i en situasjon hvor de tok dårlige valg. Etterpå så lurer de selv på hvordan det kunne skje og føler skam. I russetiden kan noen russ komme opp i slike situasjoner, sier Klara Øverland.

Hun er psykologspesialist og førsteamanuensis på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun forteller at det er ulike grunner til at ungdom i russetiden kan risikere å bli med på ting de ellers ikke ville vært med på.

– Mange opplever at det å høre til i fellesskapet er ekstra viktig i denne perioden og mange strekker seg langt for ikke å risikere å miste status eller venner. Ansatte som jobber i skolen forteller at de opplever hvor sårbare ungdom er spesielt i denne perioden, sier hun.

Samtidig ønsker hun ikke å svartmale russefeiringen.

– Det er mange flotte ungdommer og russ. De etablerer miljøer og får nye venner i russetiden. De samler inn penger til veldedige formål og er samfunnsengasjerte. Noe som blir mer populært blant mange russ er å drive russebuss. Det kan på mange måter sammenlignes med å drive en liten bedrift. Det skal planlegges, lages budsjett og ledes.

Ungdomshjernen i utvikling

I barne- og ungdomsårene er hjernen ikke ferdig utviklet. En del av hjernen som utvikles tidlig kalles amygdala. Dette området reagerer veldig raskt, for eksempel med redsel eller aggresjon, og er viktig for menneskers overlevelse.

Frontallappene er den delen av hjernen som utvikler seg senere og har ansvar for blant annet organisering og planlegging. Denne delen er ikke ferdig utviklet før ved 25-årsalder.

Arfikkelen fortsetter under filmen.

Du som er voksen er viktig i ungdommers utvikling og liv.

Klara Øverland , psykologsspesialist

Det skjer også en del endringer i følelsesutviklingen i ungdomsårene. I puberteten kan følelsene, som ligger i det limbiske senteret, ofte ta overhånd. Følelsene styrer i større grad hvilke beslutninger ungdom tar enn hos voksne, og følelsene kan bli veldig intense uten at ungdommen alltid vet hvordan de skal håndtere dem.

– Dermed påvirkes evnen til rasjonell beslutningstaking, grad av selvkontroll og risikoatferd, sier Øverland, og utdyper:

– Det betyr at ungdom kan ta litt impulsive, rare beslutninger og ikke helt klarer å se konsekvensene av handlingene sine fordi de først og fremst reagerer med følelser. I tillegg kan bruk av rusmidler ha negativ effekt på de samme områdene i hjernen, slik at logisk tenkning ikke koples på.

Øverland forteller videre at ungdom har en tendens til å handle på impuls, at de kan mistolke andre ungdommers følelser eller engasjere seg i risikofylt atferd. Samtidig er det mindre sannsynlig at de tenker før de handler, tar pause for å revurdere handlinger eller endrer farlig atferd.

– Vi vet at noen opplever negative hendelser i russetiden som fører til anger og lav selvfølelse. Dette skjer gjerne i forbindelse med festing og inntak av rusmidler. Det kan da være risiko for at ungdom som tidligere ikke har hatt så store problemer, havner i situasjoner hvor de tar dårlige valg, og som får negative konsekvenser for dem. Dette kan for eksempel være lovbrudd i russetiden.

Kan ikke fraskrive seg ansvar

Selv om vi har denne kunnskapen om hjernens utvikling, kan vi ikke fraskrive ungdom ansvar. Når de er 16 og 18 år er det noen lover som gjelder og det er klare forventninger til at de skal vite hva som er lovlig og ulovlig.

– Ungdom vet vanligvis hva som er rett eller galt, så handlingene de gjør kan som regel ikke forklares med at de ikke visste. Kunnskapene vi har om ungdomshjernen i utvikling kan brukes som bakgrunnsinformasjon eller til å forklare hvorfor følelsene ofte tar overhånd, og dermed være med på å forklare hvorfor ungdommen havnet i den negative situasjonen, sier Øverland.

– Siden russetiden foregår midt i ungdomsårene kan mange ha behov for voksenkontakt og hjelp til å sortere tanker og følelser. Foreldre, helsesykepleiere og rådgivere i skolen og lærere er helt sentrale i dette arbeidet.

Trygge voksne er viktig

Forskning om barns utvikling viser at systematisk arbeid er viktig for å forebygge og stoppe negativ atferd.

– Det betyr at russ, voksne i skolen, helsetjenesten, foreldre, kommuner og politi må samarbeide. Ungdom har selv ansvar for egne handlinger, men de må følges opp av voksne, sier Øverland.

Fylkeskommunen i Rogaland har sammen med Sør-Vest politidistrikt gjennomgått saker som russ har vært involvert i og stort sett oppfører de fleste seg bra, men det skjer noen episoder med rusmisbruk, deling av bilder, ekskludering og vold i russetiden. Funnene er samlet i en egen rapport.

På bakgrunn av rapporten er det utarbeidet noen råd og tips til foreldre. De 15 rådene som er listet opp under kan selvsagt også brukes av lærere og andre som jobber med ungdom.

Hovedbudskapet er at det er viktig at russen har trygge voksne de kan snakke med om de opplever noe som vanskelig.

– Av og til er det nok å møte en trygg voksen som lytter, kanskje gir noen råd og finner løsninger sammen med ungdommene. Du som er voksen er viktig i ungdommers utvikling og liv. Du kan hjelpe dem på rett vei ved å være til stede og vise at du bryr deg, sier Klara Øverland, som her deler rådene:

15 råd til deg som har russ i huset:

 1. Vær lydhør for russens positive og negative opplevelser. Skap avstand i tid før du reagerer på negative hendelser.
 2. Russefeiringer utfordrer noen ganger etablerte normer og holdninger i lokalsamfunnet. Gi dette en grad av aksept, inviter gjerne til drøfting, men vær tydelig på hva du mener er rett og galt.
 3. Ungdom baserer i stor grad sitt «verdensbilde» på følelser og kan være impulsive og vågale. De kan trenge hjelp til å regulere dette. Det gjøres best i «fredstid» med voksne som er rolige, lytter og viser respekt, og utfordrer dem med fornuftige tanker og refleksjoner.
 4. Husk at ungdom kan ha godt av rammer, også i russetiden, men ikke vær urimelig.
 5. Hjelp russen med matinntak og søvn.
 6. Hjelp russen med å tilrettelegge for skolearbeid og oppmuntre til skoledeltakelse.
 7. Vært interessert i russetiden! Spør russen hvor de skal og hvem de er sammen med, for eksempel på fest, eller hvem de «ruller» med.
 8. Ta tidlig kontakt med skolen (eller andre foreldre) ved emosjonelle vansker, for eksempel ekskludering, depresjon og ensomhet.
 9. Moderer kjøpepress og følelsen av at «alle må ha det eller den» for å være populær.
 10. Bidra til gode verdioverføringer når det kommer til inkludering.
 11. Det er lov til å si nei til russeturer til Syden.
 12. Søk støtte hos familie og venner når det røyner på og ikke vær redd for å be om hjelp.
 13. Innled foreldresamarbeid tidlig.
 14. Ta kontakt med hjelpetjenester, som fastlege eller helsesykepleier/rådgiver dersom det skjer uønskede hendelser, eller kontakt politiet hvis russen din blir utsatt for lovbrudd eller krenkelser.
 15. De rusforebyggende tiltak som foreldre gjennomfører må også gjelde i videregående skole – og da i særdeleshet i russetiden. For eksempel en voksen sjåfør som er tilgjengelig og gjør avtaler om kjøring og henting.

Referanse:

Anette Frøyland, Klara Øverland m.fl: Erfaringssrapport Russ 2019, Sør-Vest politidistrikt. En kartlegging av forebyggende arbeid og erfaringer med russen i Sør-Vest pd 2019 blant politi- og skoleansatte i Rogaland.

Tekst: Ina Midttveit

Artikkelen ble første gang publisert på forskning.no 2. februar 2020.

Ansatte omtalt i denne saken

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Russ, voksne i skolen, helsetjenesten, foreldre, kommuner og politi må samarbeide.

Klara Øverland , psykologspesialist

Flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Ønsker du å ta en videreutdanning?

Det er fremdeles noen få ledige studieplasser på Barnehage- og skolemiljø (15 sp) og Mobbing - forebygging og håndtering...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre.

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i forskningsprosjektet SELMA!

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Er alle klar over mobbingen som pågår?

I filmen «Alle vet», vet alle hva som foregår – utenom læreren. Dette er ikke uvanlig i norske klasserom, sier universit...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Cov...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...