Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bedre læringsmiljø i klassen.

Published Endret

Lærer står foran klassen.
Verktøy som Spekter gir lærerne en mulighet til å vise elevene at de blir tatt på alvor når det de melder fra om blir fulgt opp i ettertid. Illustrasjonsfoto: iStock

Det viser en undersøkelse gjort av forskere ved Høgskolen i Volda og Møreforskning blant elever på videregående skole. I undersøkelsen kommer det frem at kartleggingsverktøyet Spekter er en kanal som kan bidra til å få uønsket atferd frem i lyset. Elevene har fortalt forskerne at hendelser som ellers ville gått under lærerens radar kan meldes fra om.

Les hele undersøkelsen.

Førsteamanuensis og mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret, Johannes Finne, mener undersøkelsen peker på noe vesentlig i skolenes arbeid med trygge og gode læringsmiljø.

– Tidligere forskning viser at gode relasjoner mellom barn og unge har stor betydning for deres sosialisering og utvikling. Negative relasjoner og mobbing kan derimot være risikofaktorer for psykisk uhelse og redusert livsmestring senere i livet.

Han mener dette underbygger hvor viktig det er at innsatsen mot mobbing er helhetlige og at metodene som brukes er gode.

– Det er viktig for å sikre gode og trygge skolemiljø for alle barn og unge, sier han.

Inngangsport til å forstå elevenes perspektiv

Spekter er et verktøy som er utviklet for formålet om å avdekke mobbing og følge med på hvilke sosiale samspill som skjer i en klasse. Arbeidet med Spekter er en todelt metode som består av en undersøkelse og elevsamtale. For lærere er det et nyttig verktøy for å fange opp mønstre og sammenhenger som det ellers kan være vanskelig å få kunnskap om.

Finne forteller at lærere trenger innblikk i elevenes verden for å komme i posisjon til å endre det destruktive samspillet som eventuell mobbing i en klasse forårsaker.

– Spekter sikrer at hver enkelt elev får uttalt seg, først skriftlig, deretter muntlig gjennom individuelle elevsamtaler. Ved å benytte Spekter får skolens ansatte et betydelig informasjonsgrunnlag som gjør det mulig å foreta mer forsvarlige vurderinger av alle barns beste, sier han.

Skolen supplerer med egne observasjoner og annen kunnskap om skolemiljøet. Finne forteller at Læringsmiljøsenteret er svært opptatt av at ikke-anonyme undersøkelser ikke må benyttes som en enkeltstående informasjonsinnhenting som man ser på som en fasit.

– Slike undersøkelser skal alltid følges opp med elevsamtaler og suppleres med de ansattes egne observasjoner. Det er viktig å trygge elevene på dette og vise at det de forteller om blir tatt på alvor, sier han.

«Hallo, hun blikka meg»

I arbeidet med undersøkelsen sa en av elevene dette til forskerne fra Høgskolen i Volda og Møreforskning:

«Det er ikke alltid det er så enkelt å gå til læreren din og si at «hallo, hun blikka meg» liksom, «hun sitter og ser stygt på meg, hun kommenterer alltid frekke ting når jeg prater». Det er jo ikke så enkelt, men det kommer mer i lyset når man har slike undersøkelser ... I Spekter kan en melde fra om episoder det er vanskelig å si fra om til lærer på en annen måte (…).»

En annen elev uttrykte seg slik:

«Jeg synes det er ganske relevante spørsmål da … som kan bli med på å løse ting ... For det er ikke alltid du har lyst til å snakke face to face med læreren. Det er ofte du holder ting for deg selv. Så Spekter synes jeg var veldig bra å gjennomføre da. For da får en på en måte uttrykt seg selv å få sagt det man egentlig mener.»

Finne sier at lærere har behov for konkret informasjon for å kunne iverksette gode og målrettede tiltak

– Som vi ser fra det elevene selv sier, så kan Spekter kan bidra med dette. Gjennom en kartlegging får alle elever svare, og det som rører seg blant elevene kan komme frem.

Viktig å trygge elevene

Finne forklarer at selv om noen elever kan oppleve det som vanskelig og litt rart å svare på spørsmål om hva som skjer i klassen, ser de nytten av å fortelle hva som skjer for å hindre at elever blir mobbet eller er alene – og de mener det er viktigere.

– Vi kan tenke oss at det kan være like ubehagelig å passivt observere at en medelev utsettes for mobbing, blikking eller kommentarer, eller generelt være en del av et klassemiljø hvor krenkelser og mobbing pågår uten at voksne gjør noe med det, sier han.

Han presiserer at det er svært viktig at skolene er bevisst både ubehaget ved å si ifra, og ubehaget ved ikke å få anledning til å varsle når de opplever noe i klasserommet som ugreit. Derfor er det helt sentralt å trygge elevene på at det som kommer frem tas på alvor.

– Det gjelder hvordan lærere snakker med elevene i forkant av arbeid og undersøkelser, men også underveis og i etterkant.

Må følge opp

Finne mener verktøy som Spekter gir lærerne en mulighet til å vise elevene at de blir tatt på alvor når det de melder fra om blir fulgt opp i ettertid.

– Det er ikke det å gjennomføre undersøkelsen i seg selv som gir resultater, det avgjørende er hvordan arbeidet følges opp, slår han fast.

Elevene som var med i undersøkelsen fortalte forskerne at de hadde tro på at Spekter kan bidra til at lærerne i større grad kan se læringsmiljøet med deres øyne. Elevene beskrev det som både faglig og sosialt verdifullt for læringsmiljøet når lærere kan fange opp og se hva som foregår i elevgruppen. Fra elevenes perspektiv fremstod det som tillitsvekkende.

– Ved Læringsmiljøsenteret får vi ofte tilbakemeldinger på at det å gjennomføre Spekterundersøkelsen gir gode resultater hvor lærerne forstår mer, samtidig som elevene i etterkant får et bedre læringsmiljø. Likevel er det sterkt å lese i undersøkelsen at det er slik elevene også reflekterer rundt dette, sier han.

Ansatte omtalt i denne saken

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Det er ikke alltid det er så enkelt å gå til læreren din og si at «hallo, hun blikka meg» liksom, «hun sitter og ser stygt på meg, hun kommenterer alltid frekke ting når jeg prater».

Sitat fra elev som har snakket med forskere i en undersøkelse om Spekter.

Vil du lese mer?

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Ønsker du å ta en videreutdanning?

Det er fremdeles noen få ledige studieplasser på Barnehage- og skolemiljø (15 sp) og Mobbing - forebygging og håndtering...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre.

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i forskningsprosjektet SELMA!

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Er alle klar over mobbingen som pågår?

I filmen «Alle vet», vet alle hva som foregår – utenom læreren. Dette er ikke uvanlig i norske klasserom, sier universit...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Cov...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...