Hopp til hovedinnhold

Ph.d.-utdanning ved Universitetet i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger er ph.d.-graden inndelt i 11 ph.d.-studier, som hver for seg spenner over et bredt spekter av fagområder. Studiene er organisert under 4 ph.d.-program.

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning som man kan søke opptak til etter fullført mastergrad. Utdanningen omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium , en avhandling basert på selvstendig forskning , deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø , relevant faglig formidling
prøveforelesning og disputas.

Våre ph.d.-program

Veileder til ph.d.-løpet

Kurs og emner, FAQ og næring- og offentlig sektor ph.d.

Forskerskoler ved UiS

Disputaser ved UiS

Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger

Å dele historiene med de andre barna er like gøy.

Slik kan elever få mer fysisk aktivitet i teoretiske fag

Barna skal gjennom mye teori i mange fag. Derfor blir ikke fysisk aktivitet prioritert i skolen, viser ny forskning.

Hvorfor ble medlemmer av zulufolket kristne?

Det har Hege Roaldset undersøkt i sitt doktorgradsarbeid. Hun har også sett på hvorfor mange forble kristne til tross fo...

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 27. november 202...

Courses and seminars at PhD level

PhD candidates in the Social Sciences and neighbouring fields are invited to participate.

Disputas: Når bekkenleddsmertene ikke går over

Hvor mange kvinner har vedvarende bekkenleddsmerter etter fødsel? Og finnes det tydelige risikofaktorer for ikke å bli b...

Setter prislapp på naturen

Hvilke miljøverdier går tapt for det norske samfunnet hvis jærstrendene eller Lofoten forringes? Det har Ana Faria Lopes...

Tester undervisningsteori i RLE-faget

Dag Husebø disputerte fredag 7. juni 2013. Han har analysert fagdidaktisk utprøving av en bestemt teoretisk tilnærming t...

Fysisk lek som inngangsport til et ‘norsk lekemiljø’

Lek med vekt på fysisk aktivitet og kommunikasjon som innbefatter mer enn ord, kan støtte den lekende samhandlingen mell...

Mange grunner til at barn blir «vanskelige»

Opplæringsvansker oppstår ikke i et vakuum. Foreldre og lærere må bli mer klar over den psykologiske og sosiale kontekst...

Disputas om ungdom i barnevernstiltak

Wenche Hovland disputerer for doktorgraden i spesialpedagogikk ved universitetet i Stavanger fredag 14. november 2014 me...

Effekten av medelever og tankesett

En lærer som har et mer lærende tankesett siste året på ungdomsskolen, ser ut til å ha en positiv effekt på elevers eget...

Hvordan kan vi finne ut hva matematikklærere kan?

Matematikklæreres kunnskap i matematikk og i det å undervise i faget har svært stor betydning for kvaliteten på undervis...

Måltidet i barnehagen - demokratiets vugge?

Kan ett -og to -åringer delta i demokratiske prosesser gjennom måltidet i barnehagen? ja, under visse forutsetninger, me...

Barnehagen i klem mellom tradisjoner og nye krav og forventninger

Barnehagen er blitt interessant for stadig flere ulike samfunnsinteresser. Anita Berge har sin doktoravhandling forsket ...

Religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet

hvordan arbeider religions- og livssynslærere med elevmangfoldet i skolen og hvilken profesjonskunnskap utvikler de? Øys...

Hvordan kan barns rett til medvirkning tas på alvor i barnehagene?

Nina Johannesen disputerte for doktorgraden i utdanningsviteskap ved universitet i Stavanger 22. januar 2016. Hun har fo...

Disputas om depresjon hos ungdom skoleengasjement og sosial fungering

Effekter av et tidlig gruppetiltak for ungdommer med mild eller moderat depresjon er tema bår Margit Garvik disputerer f...

Disputas om sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere

Martin Vogt Juhler disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 7. april 2017. Han ha...

Disputas om pedagogisk oppfølging av foreldre til barn med cochlea-implantat

Marieke Bruin disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap 14. september 2017. Hun forsvarer avhandlingen «Foreldre...

Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon

Tirsdag 24. oktober 2017 disputerer Singnhild Skogdal for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utdannings...

Disputas om forholdet mellom jordmor og den gravide

Christina Furskog Risa disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 23. februar 2018....

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...

Lærerstudenter bør lære mer om bruk av teknologi

For å sikre at nye grunnskolelærere har god nok digital kompetanse, må de som underviser dem ta i bruk digitale hjelpemi...

Fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen

Silje Eikanger Kvalø disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 20. september 2018....

Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Førsteklassinger med svake tidlige leseferdigheter har betydelig lavere tro på egne ferdigheter enn de andre elevene. De...

Disputas: Nye språklege former spreidde seg med handelen

Kjetil V. Thengs disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stav...

Høgtlesing kan gje ungdomsskuleelevar meistringskjensle

Sjølv dei som synest det er vanskeleg å lese, kjende meistring då dei vart sette til å lese for førsteklassingar.