Hopp til hovedinnhold

Datateknologi - Master program


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-DATENG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

En mastergrad i datateknologi (Computer Science), gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor IKT. Studiet er delt inn i to retninger: (1) Pålitelige og sikre systemer (Reliable and Secure Systems) og (2) Data Science.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.

Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Etter at studenten har fått opptak til det toårige masterprogrammet i Computer Science må studenten ta en test i programmering og systemadministrasjon. Dersom studenten får ikke bestått på testen, vil UiS tilby og oppfordre studenten til å gjennomføre et forberedende sommerkurs i programmering og systemadministrasjon. Formålet med kurset er at studentene skal bli best mulig forberedt til masterprogrammet. Kurset finner sted tidlig i august før ordinær semesterstart.

Universitetet i Stavanger anser det ikke nødvendig å tilby sommerkurs for de studenter som allerede har bestått følgende emner ved Universitetet i Stavanger:

 • 10 studiepoeng i programmering og minst 5 studiepoeng i operativsystemer

Universitetet i Stavanger tilbyr en masterutdanning rettet mot studenter som har gjennomført en 3-årig ingeniørutdanning i datateknologi. Det toårige masterstudiet i datateknologi gir 120 studiepoeng.

Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk, og grunnleggende dataemner fra bachelor i datateknologi. Studiet inneholder videregående statistikkemner og algoritmeemner, maskinlæring og dataintensive systemer. Spesialiseringen Pålitelige og sikre systemer (Reliable and Secure Systems) vil ha emner innen nettverkssikkerhet, distribuerte systemer og algoritmeteori. Spesialiseringen Data Science vil ha fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium og laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Evalueringsformer
 • Pensumlitteratur
 • Vurderingsform

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Etter opptak til studiet kan du søke instituttet om å få ta studiet på deltid. Instituttet tilbyr faste deltidsplaner.

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i datateknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Har avansert kunnskap innenfor datateknologi med spesialisering i enten pålitelige og sikre systemer eller Data Science.

K2: Har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

 

Ferdigheter

F1: Bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F2: Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen informasjonsteknologi.

F3: Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

F4: Designe, modellere, simulere og utvikle avanserte nettbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet. (Pålitelige og sikre systemer)

F5: Utnytte kunnskaper innen trådløs kommunikasjon, sensornettverk og distribuerte kommunikasjonssystemer. (Pålitelige og sikre systemer)

F6: Utvikle dataanalyseprogrammer for bestemte datasett og oppgaver eller prosesser. (Data Science)

F7: Modellere problemer og utvikle nye instrumenter og applikasjoner for datainnsamling, analyse og styring etter etablerte ingeniørprinsipper. (Data Science)

F8: Evaluere instrumenter og applikasjoner for å optimalisere datainnsamling, analyse og styring. (Data Science)

 

Generell kompetanse

G1: Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.

G4: Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

En spesialisering i pålitelige og sikre systemer gir grunnlag for arbeid med utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer til forskjellige formål. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter innen nettverkssikkerhet, pålitelighet av distribuerte systemer, simulering og moddelering.

Fullført mastergrad i datateknologi gir grunnlag for opptak på PhD-studiet i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Studieplan og emner
 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering Data Science

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

      • Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

       Andre år, semester 3

       Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

       Studiepoeng: 10

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Studiepoeng: 10

      • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Andre år, semester 3

       Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Studiepoeng: 10

      • Statistisk læring

       Andre år, semester 3

       Statistisk læring

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester ved UiS

    • Utveksling 3. semester

  • Spesialisering Pålitelige og sikre systemer

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Studiepoeng: 10

      • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Andre år, semester 3

       Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Studiepoeng: 10

      • Blokkjedeteknologier

       Andre år, semester 3

       Blokkjedeteknologier

       Studiepoeng: 10

      • Bildebehandling og maskinsyn

       Andre år, semester 3

       Bildebehandling og maskinsyn

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester ved UiS

    • Utveksling 3. semester

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering Data Science

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

      • Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

       Andre år, semester 3

       Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

       Studiepoeng: 10

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Studiepoeng: 10

      • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Andre år, semester 3

       Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Studiepoeng: 10

      • Statistisk læring

       Andre år, semester 3

       Statistisk læring

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester ved UiS

    • Utveksling 3. semester

  • Spesialisering Pålitelige og sikre systemer

   • Obligatoriske emner

   • Velg ett emne

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Studiepoeng: 10

      • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Andre år, semester 3

       Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Studiepoeng: 10

      • Blokkjedeteknologier

       Andre år, semester 3

       Blokkjedeteknologier

       Studiepoeng: 10

      • Bildebehandling og maskinsyn

       Andre år, semester 3

       Bildebehandling og maskinsyn

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester ved UiS

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sheryl Josdal

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

  Lodz University of Technology

  Do you want to study at one of the best technical universities in Poland? Apply to Lodz University of Technology (TUL) and enjoy a 70 years long tradition and experience in Engineering education!

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Pisa

  Study at one of Europe's oldest and most prestigious universities - founded as early as 1343.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Frankrike

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

 • Italia

  University of Pisa

  Study at one of Europe's oldest and most prestigious universities - founded as early as 1343.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Polen

  Lodz University of Technology

  Do you want to study at one of the best technical universities in Poland? Apply to Lodz University of Technology (TUL) and enjoy a 70 years long tradition and experience in Engineering education!

 • Tyskland

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag, data. En annen bachelorgrad i data, informatikk eller liknende må inneholde minimum 50 studiepoeng med informatikk- eller datatekniske emner og 25 studiepoeng i matematikk, 7,5 studiepoeng i fysikk og, 5 studiepoeng i statistikk. For søkere tatt opp til 3-årig bachelorstudium i ingeniørfag, data, i 2012 eller senere vil dette kravet være oppfylt.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Hvis du har fullført studier/kurs utenfor Universitetet i Stavanger, må du laste opp kursbeskrivelser/emnebeskrivelse, som må inneholde klart definert curriculum (læringsutbytter). Kursnavn og koder på emnebeskrivelsene må samsvare med karakterutskrift. Søkere som ikke levere emnebeskrivelse kan risikere at opptakskomiteen nedprioriterer søknaden om de ikke kan finne ut hva emnene omhandler.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no