Rettsvitenskap - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-RETVIT

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i rettsvitenskap

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Master i rettsvitenskap ved UiS  er en profesjonsutdanning i rettsvitenskap som ivaretar den brede generalist- utdanningen i rettsvitenskap, samtidig som den gir kandidatene mulighet til å bygge spesialkompetanse inn mot det forretningsjuridiske og skatterettslige gjennom valgemner som tilbys i 3.semester. 

Med fokus på studentaktiv læring i mindre klasser er studieprogrammet designet for å gi kandidater solide fagkunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom forskningsbasert undervisning, problemløsning og varierte undervisnings- og vurderingsformer. 

En master i rettsvitenskap er en generelt anvendbar utdanning, som kvalifiserer studentene for en rekke jobber i rettsvesenet og annen offentlig forvaltning, privat næringsliv, akademia,  både nasjonalt og internasjonalt. 

Med en fullført master i rettsvitenskap skal studentene kunne ta stilling til ulike rettslige spørsmål, kunne sette disse inn i en faktisk og samfunnsmessig kontekst, og på det grunnlag gi råd, fatte avgjørelser, bidra inn mot strategier og planer, bedrive formidling, gjennomføre rettsvitenskapelig forskning, i tillegg til å kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene.

Master i rettsvitenskap er et toårig studium på totalt 120 studiepoeng. Studiet er et fulltidsstudium, og studentene forventes å delta aktivt på campus. Forventet arbeidsmengde per studieår (60 studiepoeng) er 1500-1800 timer. 

I tredje semester kan du reise på utveksling til en rekke land. 

Innpassing / - overgangsordninger 

Studenter med eksamener i juridiske emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til masterprogrammet i rettsvitenskap, søke innpass for disse emnene. Søknaden leveres ved semesterstart, og må dokumenteres med karakterutskrift og emnebeskrivelser/fagplan. Hver søknad blir behandlet individuelt.

Arbeids- og undervisningsformer 

Det blir brukt varierte arbeidsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving og oppgavegjennomgang. I de fleste emnene stilles det krav om flere obligatoriske arbeider før studenten kan melde seg opp til eksamen. Se emneomtale for hvert enkelt emne.

Vurderingsformer 

Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Se emneomtalen for det enkelte emnet for å få nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt.

Privatister 

Masterprogrammet i rettsvitenskap er ikke åpent for privatister.

Annen informasjon 

Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom underviser og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. 

 

Læringsutbytte

Etter fullført masterstudium i rettsvitenskap skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha inngående kunnskap om juridisk metodelære og kunne bruke denne på en selvstendig og systematisk måte
 • ha inngående forståelse for hvordan lover påvirker samfunnet
 • ha inngående kunnskap om og forståelse av formuerettslige regler (fra fagfeltene panterett, gjeldsforfølgningsrett og dynamisk tingsrett), herunder regler om prioritet, rettsvern og ekstinksjon
 • ha inngående innsikt i prosessrettens formål og generelle prosessuelle prinsipper, samt metodiske forhold og problemstillinger på strafferettens område
 • ha avansert kunnskap om internasjonale aspekter og problemstillinger innenfor rettsvitenskapen
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • ha avansert kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset rettsvitenskapelig fagområde (masteroppgavens tema)

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder
 • kunne argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte
 • kunne forklare rettsregler ved hjelp av faglige teorier og begreper
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jus og håndtere disse på en forsvarlig måte
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy
 • kunne gjennomføre utviklingsprosjekt innenfor fagområdet under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kunne analyse eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet rettsvitenskap, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kunne anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • ha kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider
 • kunne bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe
 • kunne formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
 • kunne overføre kunnskap på nye problemstillinger
 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Fagplan

Studiet består av følgende emner:

 

Juridisk metode II

Prosess- og strafferett

Formuerett

Skatt og avgift

Skatterett

Selskapsrett

International commercial contracts 

Banking and Financial markets law

Energy Transition Law and Policy. 

Internship

Masteroppgave 

 

Hva kan du bli?

Jurister er svært etterspurt i arbeidslivet. Master i rettsvitenskap åpner mange og varierte karriereveier. Jurister har adgang til de tradisjonelle juristyrkene i rettspleien; dommer, advokat og påtalemyndighet. De kan også jobbe som saksbehandlere, rådgivere eller inneha stillinger innenfor ledelse og økonomisk styring, contract/project management, bank og forsikring, stillinger i kommunene, statsforvaltningen, utenrikstjenesten, i internasjonale organisasjoner, samt i skoleverket, ved universiteter o.l.

Uteksaminerte kandidater med mastergrad i rettsvitenskap kan fortsette sin utdanning på ph.d. nivå på UiS i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap, eller på andre institusjoner i Norge. Ferdigutdannede kandidater kan også søke seg til et av mange doktorgradsprogram i rettsvitenskap som tilbys i utlandet. 

Emneevaluering

Studenter kan gi tilbakemeldinger på studiet gjennom tidligdialoger og skriftlige sluttevalueringer av emner. Studiet har også et studieprogramråd med studentrepresentanter, representanter fra fagstaben og næringslivet som tar beslutninger angående utviklingen av studietilbudet. Hvert emne i studiet skal ha studenttillitsvalgte.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

 • Obligatoriske emner - masterstudium i rettsvitenskap

  • MRV001: Social, Emotional and Professional Skill BootCamp

   Første år, semester 1

   Social, Emotional and Professional Skill BootCamp (MRV001)

   Studiepoeng: 0

  • MRV100: Juridisk metode II

   Første år, semester 1

   Juridisk metode II (MRV100)

   Studiepoeng: 10

  • MRV110: Prosess- og strafferett

   Første år, semester 1

   Prosess- og strafferett (MRV110)

   Studiepoeng: 30

  • MRV120: Formuerett

   Første år, semester 2

   Formuerett (MRV120)

   Studiepoeng: 20

  • MRVMAS: Masteroppgave

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave (MRVMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Velg mellom utveksling eller 3. semester ved UiS

  • 3. semester ved UiS - velg 3 emner

   • MRV200: Internship

    Andre år, semester 3

    Internship (MRV200)

    Studiepoeng: 10

   • MRV210: Skatt og avgift

    Andre år, semester 3

    Skatt og avgift (MRV210)

    Studiepoeng: 10

   • MRV220: Energy Transition Law and Policy

    Andre år, semester 3

    Energy Transition Law and Policy (MRV220)

    Studiepoeng: 10

   • MRV230: International commercial contracts

    Andre år, semester 3

    International commercial contracts (MRV230)

    Studiepoeng: 10

   • MRV240: Selskapsrett

    Andre år, semester 3

    Selskapsrett (MRV240)

    Studiepoeng: 10

   • MRV250: Banking and Financial Markets Law

    Andre år, semester 3

    Banking and Financial Markets Law (MRV250)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

I tredje semester kan du reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

Valg av emner
Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Emenene bør være innenfor fagområdet forretningsjus og ha riktig nivå i forhold til der du er i studiene. De må heller ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. 

Det er kun studenter med utveksling i tredje semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet. 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studierådgiver Monica Lange


Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Paris Cité University

  Penn State Dickinson Law

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  Tulane University

  University of Split

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

 • Estland

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

 • Frankrike

  Paris Cité University

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Kroatia

  University of Split

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • USA

  Penn State Dickinson Law

  Tulane University

Opptakskrav

Søkere må ha bachelorgrad i rettsvitenskap (180 sp) eller tilsvarende. Søkere som har en integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø og søkere som har tatt de tre første år ved UiB, UiT og UiO (180 sp) som tilsvarer en bachelorgrad er kvalifiserte til å søke seg inn.

Studenter med formuerett 1 og 2 og/eller juridisk metode II i opptaksgrunnlaget, må påregne å ta ekstra valgemner for å unngå faglig overlapp.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget. Innføringsemner (EXPHIL og EXFAC, Juridisk forprøve eller tilsvarende) regnes ikke med.

For studenter som har hatt utveksling i sin bachelorgrad, gjelder det ikke krav om at spesifikke emner inngår i utvekslingsporteføljen. Emner tatt under utveksling må likevel være juridiske emner som ikke har tilsvarende faginnhold som andre emner studenten har tatt som del av sin bachelorgrad.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad i rettsvitenskap eller minst 180 sp i juridiske emner. Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utdanning fra utenom nordiske land: 1. mars

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS, Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no