Fagside for pedagogiske fag

Dette er biblioteket si fagside for studier knytt til institutt for barnehagelærarutdanning, institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. Her finn du biblioteket sine nyttige tips til deg som er student innan pedagogiske fag.

Published Endret
Innkjøpsforslag

Er det noko som manglar i biblioteket si samling? Forslag til eit abonnement me burde ha? Kom gjerne med forslag!

Tilgong heimanfrå

Jobbar eller studerer du på heimekontor? Hugs å logga deg på med tilgang heimanfrå for tilgang til biblioteket sine ressursar.

Kontaktperson

Avdelingsleder
51831142
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og læringsstøtte

Oppgåveskriving i høgare utdanning

Ei god oppgåve i høgare utdanning krev blant anna at du brukar andre stemmer i teksten enn kun din eigen. Her får du enkle tips til korleis du kan gjera oppgåva di meir akademisk.

PC på bord nært en kvinne som leser en bok

Nyttig å vite om ulike typar artiklar og tidsskrift

Det er forskjellar mellom generelle tidsskrift og artiklar, og vitskaplege tidsskrift og vitskaplege artiklar. Nedanfor kan du lesa om dei viktigaste forskjellane, og kva det er nyttig å bruka dei ulike typane til.

 • Inneholder ny viten
 • Har referanseliste, forskinga skal vera etterprøvbar
 • Er fagfellevurdert, altså vurdert og kvalitetssikra av andre forskarar (engelsk: peer-reviewed)
 • Blir publisert i tidsskrift (fysisk eller digitalt)
 • Inneheld oftast samandrag, introduksjon/teori, metode, resultat, analyse og konklusjon

Her er ein gjennomgang av kva ein vitskapleg artikkel typisk inneheld.
Og her er tips for korleis lesa ein vitskapleg artikkel.

Eksempel på vitskapleg artikkel: Barneperspektiv i nordisk pedagogikk, barne- og ungdomsforskning

 • Kjem ut med jamne/ujamne mellomrom
 • Publiserer studier (forsking) i form av artiklar
 • Kan i tillegg til artiklar innehalde bokanmeldelser, intervju, debattinnlegg med meir. Desse delene av tidsskiftet er ikkje fagfellevurdert, men vurdert av ein redaksjon.

Eksempel på vitenskapelig tidsskrift: Norsk tidsskrift for utdanning og praksis

 • Magasin/medlemsblad og nettsider som ikkje publiserer forskingsresultat direkte, men fagstoff i bearbeida og meir populærvitskapleg format.
 • Fagleg relevant innhold, bruk gjerne desse til å halda deg oppdatert på faget ditt (men det er ikkje det same som ein vitskapleg artikkel).

Eksempel: FHI - Folkehelseinstituttet og Barnehageforum

Gutt i biblioteket bærer mange bøker

Bachelor - og masteroppgåver

Her finn du bacheloroppgåver og masteroppgåver som er skrivne av studentar ved UiS.

Oppgåvene me viser til her har fått karakteren A eller B, så du kan derfor trygt tenka at desse kan vera nyttige å bruka som inspirasjon til eiga bacheloroppgåve. Merk deg at biblioteket brukar ordet inspirasjon. Det er fordi bachelor- og masteroppgåver ikkje er fagfellevurdert vitskapleg forsking og me anbefaler ikkje å bruka desse ukritisk som kjelder i oppgåva di. Det dei gjerne kan brukast til er å sjå på struktur, problemstilling, metode, litteraturliste og drøfting for å få tips til korleis du kan gjera det i eiga oppgåve.

Veiledning i biblioteket

Book veiledning

Syns du det er utfordrande å finna god litteratur til oppgåva eller forskinga di? Masterstudentar, PhD-kandidatar og tilsette ved UiS kan booka time til veiledning i litteratursøk eller systematiske søk. For at veiledninga skal bli mest mogleg nyttig er det ønskeleg at du før timen har:

 • Laga ei liste med gode nøkkelord både på norsk og engelsk
 • Tenkt gjennom kva type litteratur du treng å finna
 • Prøvd å søka litt sjølv i dei ulike databasane som er anbefalt for ditt fag
 • Tenkt gjennom kva som er utfordrande for deg når det kjem til litteratursøk

Du kan bestilla time til søkeveiledning her.

Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur

Søk og skriv

Nettressurs for studentar og forskarar, med gode tips om blant annan søkjeteknikk.

Illustrasjon søking for helsefag

Systematisk søk

Eit systematisk litteratursøk er eit omfattande og godt planlagt søk i databasar og andre aktuelle kjelder. Bruk av faglege søkeord og synonym er viktig. Føremålet er å finne så mykje litteratur som mogleg på eit felt. Søka skal vera grundig dokumenterte og etterprøvbare.

Tilsette, stipendiatar og masterstudentar ved UiS kan bestilla individuell rettleiing for søk og systematiske søk. Ta kontakt dersom du treng søkehjelp. For å få best mogleg utbytte av ei søkerettleiing er det viktig at du kjem førebudd.

Før du skal begynna å søka:

 • Kva er det du vil finna ut? Definer problemstilling og hovudelement i søkestrategien. Finn relevante søkeord og fagtermar. Hugs at alle aktuelle omgrep og synonym skal inkluderast.
 • Kva for type litteratur treng du å finna? Berre vitskaplege artiklar, eller skal annan type litteratur også vera med?
 • Kor skal du søka? Velg relevante fagdatabasar basert på ditt emne
 • Kva skal ikkje vera med? Bestem avgrensingar for å kunne ekskludera irrelevant litteratur.

Meir om systematisk søking:

Her finn du lenker til relevante sider som kan gje deg tips og råd om korleis gjera systematiske søk. Nokre av lenkene er til helsefaglege sider, men dei kan likevel vera relevante for andre fagdisiplinar.

Pedagogisk litteratur og nyttige ressursar

Her finn du nyttige ressursar slik som nettsider, oppslagsverk og tidsskrifter. Bruk gjerne informasjon frå desse sidene i oppgåva di, i tillegg til fagbøker og vitskaplege artiklar.

Når du skal finna litteratur til studiet ditt kan du velgja mellom mange ulike typar kjelder. Felles for dei fleste av dei er at du kan finna dei ved å søka i Oria, bibliotek sin database. Her finn du bl.a trykte bøker, rapportar o.l. på både norsk og engelsk.

Bøker innan pedagogikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 37. Bøker om same tema står på same hylle. Det vil seia at dersom du finn éi interessant bok på hylla kan det vera lurt å ta ein kikk på resten av bøkene på den aktuelle hylla. Finn du ein interessant tittel i Oria kan du bruka fana virtuell hylle for å sjå fleire bøker som er oppstilt på same hylle i biblioteket.

Pedagogikk

153.1 - Hukommelse og læring
370 - Utdanning og pedagogikk
370.1 - Filosofi og teori, pedagogisk psykologi
370.115 - Utdanning til samfunnsansvar, kritisk pedagogikk
370.15 - Pedagogisk psykologi
370.152 - Kognitive prosesser
370.9 - Komparativ pedagogikk
371 - Skole
371.1 - Lærere, undervisning og lignende virksomhet
371.102 - Undervisning
371.26 - Vurdering
371.3 - Metoder for undervisning og læring
371.33 - Læremidler, utstyr, materiale til undervisning
371.4 - Rådgivning for studenter og elever
372 - Førskole opplæring og grunnskole
372.1 - Organisering og virksomhet, innen førskoleopplæring og grunnskole
372.21 - Førskoleopplæring
373 - Videregående opplæring
374 - Voksenopplæring
375 - Læreplaner
378 - Høyere utdanning
379 - Utdanningspolitikk

Spesialpedagogikk

371.9 - Spesialpedagogikk
371.914 - Språkvansker
371.93 - Elever/studenter med tilpasningsvansker

Også relevant for pedagogikk/spesialpedagogikk:

401.93 - Språktilegnelse, barns språk
407 - Utdanning, forskning, lignende emner
418 - Anvendt lingvistikk
616.855 - Tale og språkforstyrrelser
616.8588 - Psykisk utviklingshemming
616.85882 - Autisme
616.8589 - ADHD
618.928589 - Barn /ADHD

 • Barnekonvensjonen: Fullversjon av FN sin barnekonvensjon på norsk.
 • Barneombudet Barneombudet er barn og unge sin talsperson og jobbar for born sine rettar. Ombudet har ansvar for at meiningane til barn og unge meninger blir høyrt, og at deira rettar blir fulgt. Den viktigaste oppgåva til ombudet er å passa på at dei som bestemmer i Noreg følgjer barnekonvensjonen.
 • Bufdir bibliotek Barne-, ungdoms- og familedirektoratet sitt nettbibliotek. Finn kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikkje-diskriminering
 • Faktaark om mobbing blant born og unge Nettside frå folkehelseinstituttet med fakta om mobbing blant born og unge.
 • Fakta om livskvalitet og trivsel hos barn og unge - faktaark frå folkehelseinstituttet Nettside frå folkehelseinstituttet. Trivsel og livskvalitet, det vi ofte omtaler som "lukke", har betydning både for den fysiske og psykiske helsen. Økonomiske ressursar, mobbing, sosiale bånd, støtte fra familie og vener og moglegheit for eigne val er viktige faktorar for unge sin livskvalitet.
 • Følgegruppa for lærerutdanningsreformen Oppnenmnt av Kunnskapsdepartementet, har sekretariat på UiS. Skal følge innføringa av dei nye grunnskulelærarutdanningane og bidra til at reformen blir gjennomført som planlagt.
 • Gyldendal Skolestudio Digital tilgang til Gyldendal sitt læreverksupplement, Salaby. Tilgjengeleg med FEIDE-pålogging for studentar og tilsette ved UiS.
 • Kor Arti' Digital plattform for å læra song og musikk med fokus på elevaktivitet. Dei tilbyr eit rikt utval songar med forskjellige tema som skal kunne tilby alle fagområde eit alternativ til tradisjonell undervisning. Ta kontakt med biblioteket for pålogging
 • Kunnskapsdepartementet Her finn du nyttig informasjon om grunnskole, Kunnskapsløftet, høgare utdanning osb.
 • Kunnskapsdepartementet - Skule og vidaregåande opplæring Her finn du informasjon, rapportar og artiklar om skule og vidaregåande opplæring.
 • Psykisk helse for barn og unge Nettside frå folkehelseinstituttet. Forskning og faktainformasjon om psykiske helse og utvikling hos barn.
 • Skoleporten Et verktøy frå Utdanningsdirektoratet for vurdering av kvalitet i grunnopplæringa.
 • Statped Nasjonalt system som bistår kommunar og fylkeskommunar med å legge til rette god opplæring for born, unge og vaksne med særskilte behov.
 • Støtte til nye læreplanar Gode råd og tips til korleis implementera dei nye læreplanane på ein god måte.
 • Udir: Norsk - engelsk ordbok Her kan du søka på vanlege begrep innan skule og utdanning og få opp det tilsvarande engelske ordet.
 • Utdanningsdirektoratet (Udir) Her finn du mellom anna læreplanar, opplæringslover og annan relevant informasjon.
 • Barnehage.no: Nettstaden for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor. Nettstedet tar temperaturen på ein unik og stadig voksande sektor kvar einaste dag. Barnehage.no følger dei store og viktige barnehagepolitiske spørsmåla, men presenterer òg små, trivielle historiar frå kvardagen i over 6.000 barnehagar rundt i landet.
 • Barnehagefakta: Nettside frå utdanningsdirektoratet som presenterer ulike fakta frå barnehagar i Noreg.
 • Barnekonvensjonen: Fullversjon av FN sin barnekonvensjon på norsk.
 • Barneombudet: Barneombudet er barn og unge sin talsperson og jobbar for born sine rettar. Ombudet har ansvar for at meiningane til barn og unge meninger blir høyrt, og at deira rettar blir fulgt. Den viktigaste oppgåva til ombudet er å passa på at dei som bestemmer i Noreg følgjer barnekonvensjonen.
 • Barn og skule: Nettside frå Folkehelseinstituttet som omhandlar barn og skule.
 • Bufdir bibliotek: Barne-, ungdoms- og familedirektoratet sitt nettbibliotek. Finn kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikkje-diskriminering.
 • Foreldreutvalget for barnehagar (FUB): Nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.
 • Kor Arti': Digital plattform for å læra song og musikk med fokus på elevaktivitet. Dei tilbyr eit rikt utval songar med forskjellige tema som skal kunne tilby alle fagområde eit alternativ til tradisjonell undervisning. Ta kontakt med biblioteket for pålogging.
 • Psykisk helse hos barn og unge: Nettside frå folkehelseinstituttet. Forskning og faktainformasjon om psykiske helse og utvikling hos barn.
 • Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Regjeringa si temaside om barnehage: Her finn du dokument, artiklar, lover, stortingsmeldingar ol. frå regjeringa som omhandlar barnehage.
 • Skattkammer: Ein ressurs innan sang, musikk og rytme. Mykje inspirasjon for deg som jobbar i eller skal i praksis i barnehage. Ta kontakt med biblioteket for påloggingsinformasjon.
 • Smittevern i barnehage: Nettside frå folkehelseinstituttet. Her finn du informasjon og råd til foreldre og personale om å førebygge infeksjonar og skadedyrangrep.
 • Statped: Nasjonalt system som bistår kommunar og fylkeskommunar med å legge til rette god opplæring for born, unge og vaksne med særskilte behov.
 • Stortingsmelding 19: Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen
 • Stortingsmelding 24 - Framtidas barnehage
 • Utdanningsdirektoratet sine temasider om barnehage: Temaside frå utdanningsdirektoratet. Her finn du rammeplan, regelverk, tal og fakta mm.
 • ADHD - Faktaark frå folkehelseinstituttet: Informasjon frå folkehelseinstituttet om ADHD
 • Autisme - Faktaark frå Folkehelseinstituttet: Informasjon frå Folkehelkseinstituttet om autisme.
 • Autismeforeningen i Norge: Autismeforeninga er ei samanslutning av menneske med autismespekterdiagnose, samt foreldre og andre pårørande, fagfolk og andre interesserte.
 • Dysleksiforeningen i Norge: Heimesida til Dysleksi Norge. Organisasjonen blei stiftet i 1976, og jobbar i dag for alle med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker.
 • Kunnskapsdepartementet: Her finn du nyttig informasjon om grunnskule, Kunnskapsløpftet, høgare utdanning med mer.
 • Psykisk helse hos barn og unge: Nettside frå folkehelseinstituttet. Forskning og faktainformasjon om psykisk helse og utvikling hos barn. Temaside om ADHD, autisme, downs symdrom, cerebral parese, epilepsi og språkvansker – de vanligste utviklingsforstyrrelsene hos barn.
 • Språk og læring - språkvansker og læringsutbytte: Samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Kunnskapsdepartementet som startet i 2007. SOL-studiens mål er å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for å forstå årsaker og utviklingsveier til språkvansker, slik at man tidlig kan sette i gang forebyggende tiltak.
 • Språkvansker: Utvikla av språkforskarar og fagfolk fra Universitetet i Oslo, som jobbar med språkutvikling og språkvansker. Her finn du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lesa om språkvansker hos barn og vaksne, og om ulike kartleggingsverktøy.
 • Språkvansker hos barn faktaark: Informasjon frå Folkehelseinstituttet om språkvansker hos barn.
 • Statped: Nasjonalt system som bistår kommunar og fylkeskommunar med å legge til rette god opplæring for born, unge og vaksne med særskilte behov.
 • Utdanningsdirektoratet si temaside om PPT og spesialpedagogikk: Her finn du informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, PPT med mer.

Nettressursar:

 • Lesesenteret: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
 • Nasjonalbiblioteket: Søk ei stor mengde historiske aviser, bøker, tidsskrift m.m Bruk tilgong heimanfrå om du ikkje er på campus.
 • Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa er eit ressurssenter for skule og barnehage. Tilbyr kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål.
 • SkrivBib: Bibliografi over norsk og nordisk skriveforsking, er utgitt av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU i samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge.
   
 • Skrivesenteret: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
 • Språkrådet: Staten sitt rådgjevande organ i spørsmål som gjeld bokmål og nynorsk
 • Utdanningsdirektoratet: Læreplanar, rammeplanar, verktøy til undervisning mm.

Tidsskrift

Digitale læreverk

Studentar og tilsette ved UiS har tilgang til ulike forlag sine nettsider tilhøyrande undervisning og læreverk. Det varierer frå forlag til forlag kva og kor mykje som ligg inne på sidene.

Du finn liste over mange nyttige sider for statistikk i Oria.

Bruk gjerne statistikk for å aktualisera emnet du skal skriva om. Det vil gjera det lettare for å lesaren å forstå kvifor dette er interessant eller dagsaktuelt.

Biblioteket abonnerer på ei rekke tidsskrift som er aktuelle for pedagogiske fag. Nokre er i trykt format til utlån i biblioteket andre er elektroniske og du kan lesa dei overalt med tilgang heimenfrå. Du finn aktuelle tidsskrift ved å søka i Oria.

Du kan søka direkte i Tidsskrifter dersom du har fått tips om eller kjenner til eit relevant tidsskrift innan ditt fag. Eller avgrensa i høgremenyen under "materialtype" ved eit vanleg søk på emne.

Me skiller mellom populærvitskaplege tidsskrift og vitskaplege tidsskrift. Det kan du lesa meir om her.

Bruk barnelitteratur i undervisning og praksis

Visste du at i biblioteket på Ullandhaug har me mykje god barnelitteratur?

Me kjøper inn nye barnebøker jamnt og trutt, og strebar etter å ha ei oppdatert og interessant samling slik at du som student kan koma til oss og finna bøker du kan ta med ut i praksis. Det er sjølvsagt også lov å låna bøker til eige bruk òg :)

Me har fagbøker for barn innan mange spennande tema, og me har romanar og billedbøker.

Høgtlesing er kjekt for både born og vaksne og er ein veldig fin moglegheit til å gje dei små ein inngang til den spennande litteraturverda.

Når du skal finna relevant barnelitteratur kan det vera lurt å tenka gjennom om det er spesielle tema du er særleg interessert i. Det kan tildømes vera følelser, sorg, tenåringer, jenter, gutar osv. Når du då søker i Oria kan du søka på denne måten:

 • barnebøker OG følelser
 • barnebøker OG gutter
 • barnebøker OG jenter
 • billedbøker OG sorg
 • ungdomsbøker OG kjærlighet
 • ungdomsbøker OG vennskap

Dersom du er interessert i dei nyaste bøkene om dette emnet kan du avgrensa på årstal i høgremargen slik at du tildømes kun søker på billedbøker om sorg som er publisert dei siste to åra.

Nyttige lenker:

Barnelitteraturen finn du på hylle 6,7,8 og 9 i biblioteket.

Hylle 6 og 7:

 • Fagbøker for barn
 • Lærebøker for grunnskulen

Hylle 7 og 8:

 • Skjønnlitterære bøker for barn og ungdom
 • F.eks fortlejingar, noveller, romanar og dikt

Hylle 9:

 • Billedbøker for barn

Kva betyr kodane bakpå bøkene?

Lærebøkene for grunnskulen står oppstilt etter fag. Du kan enkelt sjå tittel og klassetrinn på "ryggen" til bok, for eksempel "ORD 2A" betyr Ordriket for 2.klasse, bokstav-/grunnboka.

Øvrige bøker er kategorisert etter alderskodar:

 • bl = billedbøker
 • a = passar best for barn i alder 0-5år
 • b = passar best for barn i alder 1.-3. klasse
 • bu = passar best for barn i alder 4.-5.klasse
 • u = passar best for barn i alder 6.-7.klasse
 • mu = passar best for barn på ungdomstrinnet

Dersom det f.eks står bl/a,b på ryggen til ei bok vil det seia at dette er ei billedbok som passar best for barn frå 0 år til og med 3.klasse.

Tilsvarande dersom det står Barn bu-mu så betyr det at boka passar for barn frå 4.–10.klasse.

Bøker for "Aktiv i naturen":

Humlenes blomsterbok

Casta, Fagerberg, M., & Jødal, M.

S.O.S. Blomstereng

Wegter, & Haga, I.

Undre meg på: naturfag i barnehagelærerutdanningen

Lie, Vedum, T. V., Ødegaard, T., & Grønvik, T.

We are the gardeners

Gaines, & Swaney, J.

Dovendyret og sommerfuglen

Sverdrup-Thygeson, & Torkildsen, B. S.

A seed is sleepy

Aston, & Long, S.

Verden sa ja

Nyhus, K.D.

Barn, matmot og måltider

Helland, & Øverby, N. C.

Oppdragelse til livsmestring og bærekraft

Schultz Jørgensen, & Solli, A.

Matglede i barnehagen

Langholm, & Tuset, E. H.

Nyheter fra UiS om pedagogikk

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser blir med.

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fokus på god språkopplæring i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

Kreftpasienter fikk økt livskvalitet av å delta i litteraturgrupper

Åpne samtaler knyttet til litteratur, følelsen av fellesskap og å bestemme over eget liv, kan være grunner til at å delt...

Lærere forteller om hvordan eksamen påvirker norskundervisningen

Hvor mye påvirker eksamen norskundervisningen på ungdomsskolen og i videregående? Og bør eksamensutviklere ta hensyn til...

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike undervisningsopplegg i en førsteklasse...

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i norskundervisningen likte det, viser ...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både forskere og mange foreldre ...

Videreutdanning for PPT: Trenger du faglig påfyll?

Det nye emnet lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid har søknadsfrist 15. oktober.

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

Elever kan bli lurt av "fake" Wikipedia

Nettet flommer over av såkalte leksikon som til forveksling ser ut som Wikipedia. Noen av de største er basert på nazist...

For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste

Det er to ting som er viktige for at elever på barneskolen skal ha godt utbytte av leseleksa: Tekstene de leser må være ...

Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker

Av og til må vi stole på at det å lese sammen, oppleve en tekst og snakke sammen om den, er mer enn nok, mener leseforsk...

Ledige stillinger ved Lesesenteret

Vil du jobbe i ett av Norges ledende fagmiljø innenfor leseopplæring og leseforskning? Her legger vi ut våre ledige stil...

– Kommunene står for det største prøvetrykket i skolen

De færreste prøvene i skolen kommer fra nasjonalt hold, men fra kommuner og skolene selv. Det kommunale prøvetrykket må ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Irske forskere lot seg inspirere av Lesesenteret

Utdanningsforskere fra Dublin City University gjestet Lesesenteret i forrige uke, og mener de to miljøene har mye å lære...

Videreutdanninger ved Lesesenteret

Vi har en rekke tilbud til deg som er lærer i barnehage eller skole.

Når elevene får snakke mer i timen, skjer det spennende ting med undervisningen

Lærere på mellomtrinnet vil ha muntlig aktive elever. Men en ny studie viser at den muntlige aktiviteten i timene ofte b...

Tredjeklasser ønskes til forskningsprosjekt på leseprøver

Lesesenteret er i ferd med å lage nye og bedre leseprøver. Nå søker vi etter tredjeklasser for å hjelpe oss i siste inns...

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sosial bakgrunn viktigere for lesing enn å snakke norsk hjemme

Elever deles ofte inn i kategorier alt etter hvilket språk de snakker hjemme. Men hvis vi fokuserer for mye på språklig ...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Lærere står i et dilemma i flerspråklige klasserom

Lærere trenger mer kunnskap om hvordan de kan støtte elever i flerspråklige klasserom å utvikle akademisk språk. Det vis...

Disputas om hvordan lærere forstår undervisning av akademisk språk

Torsdag 30. september kl 10.00-14.00. Hege Rangnes disputerer for ph.d. med en avhandling om hvordan lærere forstår unde...

Da bøkene var «overalt», våknet barnas interesse for lesing

Praksisfortelling: I barnehagen var bøkene plassert i en egen lesekrok, og det var ganske sjelden at barna ba om å bli l...

Lesesenteret-forskar med i regjeringsutnemnd ekspertgruppe

Professor Per Henning Uppstad ved Lesesenteret skal vere med i ei ekspertgruppe som skal vurdere bruken av digital lærin...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Nytt senter samler toppkompetansen på spesialpedagogisk forskning

Et nytt forskningssenter skal samle krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praks...

24 millionar til forsking på barns lesing og koding

To samarbeidsprosjekt ved UiS fekk nettopp innvilga sine søknader frå Forskingsrådet. Det eine prosjektet skal lage verk...

Podkast skal hjelpe forskere og studenter i skrivekrise!

«Skrivekrise!» er navnet på en ny podkast der en motivasjonsforsker, en forfatter og en professor kommer med nødhjelp fo...

Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller

Foreldre som er glade i å lese, får barn som er flinke lesere. Dette må skolen og barnehagene ta på alvor i en tid der b...

Å være flerspråklig gir ikke automatisk hjernetrim

Lenge har man trodd at det å være flerspråklig holder hjernen i trim på flere måter. Men en stor studie viser at dette i...

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse hos flerspråklige ba...

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og s...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...