Hopp til hovedinnhold

Fagside for pedagogiske fag

Her finn du biblioteket sine nyttige tips til deg som er student innan pedagogiske fag.

Publisert: Endret:

Dette er biblioteket si fagside for studier knytt til institutt for barnehagelærarutdanning, institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Lesesenteret og NSLA.

Biblioteket kan gjera din arbeids- og studiekvardag enklare. Ta gjerne kontakt!

Evy Ølberg

Kontaktbibliotekar for: Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Institutt for barnehagelærarutdanning Lesesenteret NSLA evy.olberg@uis.no

Meir om:

Innkjøpsforslag

Er det noko som manglar i biblioteket si samling? Forslag til eit abonnement me burde ha? Kom gjerne med forslag!

Tilgong heimanfrå

Jobbar eller studerer du på heimekontor? Hugs å logga deg på med tilgang heimanfrå for tilgang til biblioteket sine ressursar.

Book veiledning

Syns du det er utfordrande å finna god litteratur til oppgåva eller forskinga di?

Masterstudentar, PhD-kandidatar og tilsette ved UiS kan booka time til veiledning i litteratursøk eller systematiske søk.

Før du bookar time til veiledning ønsker eg at du har:

- Laga ei liste med gode nøkkelord både på norsk og engelsk - Tenkt gjennom kva type litteratur du treng å finna - Prøvd å søka litt sjølv i dei ulike databasane som er anbefalt for ditt fag - Tenkt gjennom kva som er utfordrande for deg når det kjem til litteratursøk

Meir om søking

Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur

Søk og skriv

Nettressurs for studentar og forskarar, med gode tips om blant annan søkjeteknikk.

Bruk barnelitteratur i undervisning og praksis

Bruk barnelitteratur i undervisning og praksis

Visste du at i biblioteket på Ullandhaug har me mykje god barnelitteratur? Me kjøper inn nye barnebøker jamnt og trutt, og strebar etter å ha ei oppdatert og interessant samling slik at du som student kan koma til oss og finna bøker du kan ta med ut i praksis. Det er sjølvsagt også lov å låna bøker til eige bruk òg :)

Me har fagbøker for barn innan mange spennande tema, og me har romanar og billedbøker.

Høgtlesing er kjekt for både born og vaksne og er ein veldig fin moglegheit til å gje dei små ein inngang til den spennande litteraturverda.

Korleis søka etter relevant litteratur?

Søka etter barnelitteratur:

Når du skal finna relevant barnelitteratur kan det vera lurt å tenka gjennom om det er spesielle tema du er særleg interessert i. Det kan t.d. vera følelser, sorg, tenåringer, jenter, gutar osv. Når du då søker i Oria kan du søka på denne måten:

barnebøker OG følelser

barnebøker OG gutter

barnebøker OG jenter

billedbøker OG sorg

ungdomsbøker OG kjærlighet

ungdomsbøker OG vennskapDersom du er interessert i dei nyaste bøkene om dette emnet kan du avgrensa på årstal i høgremargen slik at du t.d. kun søker på billedbøker om sorg som er publisert dei siste to åra.

Nyttige lenker:

Barnebokkritikk anmelder nye barnebøker jamnleg.

Sølvberget bibliotek har mange gode lesetips for barn i alle aldrar.

Foreningen les har mykje god informasjon og inspirasjon til bruk av barnelitteratur i praksis og undervisning.

Kor finn eg barnebøkene i biblioteket?

Organisering i biblioteket

Barnelitteraturen finn du på hylle 6,7,8 og 9 i biblioteket.

Hylle 6 og 7:

Fagbøker for barn

Lærebøker for grunnskulen

Hylle 7 og 8:

Skjønnlitterære bøker for barn og ungdom

F.eks fortlejingar, noveller, romanar og dikt

Hylle 9:

Billedbøker for barn

Kva betyr kodane bakpå bøkene?

Lærebøkene for grunnskulen står oppstilt etter fag. Du kan enkelt sjå tittel og klassetrinn på "ryggen" til bok, f.eks "ORD 2A" betyr Ordriket for 2.klasse, bokstav-/grunnboka.

Øvrige bøker er kategorisert etter alderskodar:

bl= billedbøker

a= passar best for barn i alder 0-5år

b= passar best for barn i alder 1.-3. klasse

bu= passar best for barn i alder 4.-5.klasse

u= passar best for barn i alder 6.-7.klasse

mu= passar best for barn på ungdomstrinnet

Dersom det f.eks står bl/a,b på ryggen til ei bok vil det seia at dette er ei billedbok som passar best for barn frå 0år t.o.m 3.klasse.

Tilsvarande dersom det står Barn bu-mu så betyr det at boka passar for barn frå 4.-10.klasse.

Pedagogisk litteratur og nyttige ressursar

Her finn du nyttige ressursar slik som nettsider, oppslagsverk og tidsskrifter.

Når du skal finna litteratur til studiet ditt kan du velgja mellom mange ulike typar kjelder. Felles for dei fleste av dei er at du kan finna dei ved å søka i Oria, bibliotek sin database. Her finn du bl.a trykte bøker, rapportar o.l. på både norsk og engelsk.

Bøker innan pedagogikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 37. Bøker om same tema står på same hylle. Det vil seia at dersom du finn éi interessant bok på hylla kan det vera lurt å ta ein kikk på resten av bøkene på den aktuelle hylla. Finn du ein interessant tittel i Oria kan du bruka fana virtuell hylle for å sjå fleire bøker som er oppstilt på same hylle i biblioteket.

Pedagogikk

153.1 - Hukommelse og læring

370 - Utdanning og pedagogikk

370.1 - Filosofi og teori, pedagogisk psykologi

370.115 - Utdanning til samfunnsansvar, kritisk pedagogikk

370.15 - Pedagogisk psykologi

370.152 - Kognitive prosesser

370.9 - Komparativ pedagogikk

371 - Skole

371.1 - Lærere, undervisning og lignende virksomhet

371.102 - Undervisning

371.26 - Vurdering

371.3 - Metoder for undervisning og læring

371.33 - Læremidler, utstyr, materiale til undervisning

371.4 - Rådgivning for studenter og elever

372 - Førskole opplæring og grunnskole

372.1 - Organisering og virksomhet, innen førskoleopplæring og grunnskole

372.21 - Førskoleopplæring

373 - Videregående opplæring

374 - Voksenopplæring

375 - Læreplaner

378 - Høyere utdanning

379 - Utdanningspolitikk

Spesialpedagogikk

371.9 - Spesialpedagogikk

371.914 - Språkvansker

371.93 - Elever/studenter med tilpasningsvansker

Også relevant for pedagogikk/spesialpedagogikk:

401.93 - Språktilegnelse, barns språk

407 - Utdanning, forskning, lignende emner

418 - Anvendt lingvistikk

616.855 - Tale og språkforstyrrelser

616.8588 - Psykisk utviklingshemming

616.85882 - Autisme

616.8589 - ADHD

618.928589 - Barn /ADHD

 • Barnekonvensjonen: Fullversjon av FN sin barnekonvensjon på norsk.
 • Barneombudet Barneombudet er barn og unge sin talsperson og jobbar for born sine rettar. Ombudet har ansvar for at meiningane til barn og unge meninger blir høyrt, og at deira rettar blir fulgt. Den viktigaste oppgåva til ombudet er å passa på at dei som bestemmer i Noreg følgjer barnekonvensjonen.
 • Bufdir bibliotek Barne-, ungdoms- og familedirektoratet sitt nettbibliotek. Finn kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikkje-diskriminering
 • Faktaark om mobbing blant born og unge Nettside frå folkehelseinstituttet med fakta om mobbing blant born og unge.
 • Fakta om livskvalitet og trivsel hos barn og unge - faktaark frå folkehelseinstituttet Nettside frå folkehelseinstituttet. Trivsel og livskvalitet, det vi ofte omtaler som "lukke", har betydning både for den fysiske og psykiske helsen. Økonomiske ressursar, mobbing, sosiale bånd, støtte fra familie og vener og moglegheit for eigne val er viktige faktorar for unge sin livskvalitet.
 • Følgegruppa for lærerutdanningsreformen Oppnenmnt av Kunnskapsdepartementet, har sekretariat på UiS. Skal følge innføringa av dei nye grunnskulelærarutdanningane og bidra til at reformen blir gjennomført som planlagt.
 • Kor Arti' Digital plattform for å læra song og musikk med fokus på elevaktivitet. Dei tilbyr eit rikt utval songar med forskjellige tema som skal kunne tilby alle fagområde eit alternativ til tradisjonell undervisning. Ta kontakt med biblioteket for pålogging
 • Kunnskapsdepartementet Her finn du nyttig informasjon om grunnskole, Kunnskapsløftet, høgare utdanning osb.
 • Kunnskapsdepartementet - Skule og vidaregåande opplæring Her finn du informasjon, rapportar og artiklar om skule og vidaregåande opplæring.
 • Psykisk helse for barn og unge Nettside frå folkehelseinstituttet. Forskning og faktainformasjon om psykiske helse og utvikling hos barn.
 • Skoleporten Et verktøy frå Utdanningsdirektoratet for vurdering av kvalitet i grunnopplæringa.
 • Statped Nasjonalt system som bistår kommunar og fylkeskommunar med å legge til rette god opplæring for born, unge og vaksne med særskilte behov.
 • Støtte til nye læreplanar Gode råd og tips til korleis implementera dei nye læreplanane på ein god måte.
 • Udir: Norsk - engelsk ordbok Her kan du søka på vanlege begrep innan skule og utdanning og få opp det tilsvarande engelske ordet.
 • Utdanningsdirektoratet (Udir) Her finn du mellom anna læreplanar, opplæringslover og annan relevant informasjon.
 • Barnehage.no Barnehage.no er nettstaden for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor. Nettstedet tar temperaturen på ein unik og stadig voksande sektor kvar einaste dag. Barnehage.no følger dei store og viktige barnehagepolitiske spørsmåla, men presenterer òg små, trivielle historiar frå kvardagen i over 6.000 barnehagar rundt i landet.
 • Barnehagefakta Nettside frå utdanningsdirektoratet som presenterer ulike fakta frå barnehagar i Noreg.
 • Barnekonvensjonen Fullversjon av FN sin barnekonvensjon på norsk.
 • Barneombudet Barneombudet er barn og unge sin talsperson og jobbar for born sine rettar. Ombudet har ansvar for at meiningane til barn og unge meninger blir høyrt, og at deira rettar blir fulgt. Den viktigaste oppgåva til ombudet er å passa på at dei som bestemmer i Noreg følgjer barnekonvensjonen.
 • Barn og skule Nettside frå Folkehelseinstituttet som omhandlar barn og skule.
 • Bufdir bibliotek Barne-, ungdoms- og familedirektoratet sitt nettbibliotek. Finn kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikkje-diskriminering
 • Foreldreutvalget for barnehagar (FUB) Foreldreutvalget for barnehagar er eit nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.
 • Kor Arti' Digital plattform for å læra song og musikk med fokus på elevaktivitet. Dei tilbyr eit rikt utval songar med forskjellige tema som skal kunne tilby alle fagområde eit alternativ til tradisjonell undervisning. Ta kontakt med biblioteket for pålogging
 • Psykisk helse hos barn og unge Nettside frå folkehelseinstituttet. Forskning og faktainformasjon om psykiske helse og utvikling hos barn.
 • Rammeplan for barnehagen Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • Regjeringa si temaside om barnehage Her finn du dokument, artiklar, lover, stortingsmeldingar ol. frå regjeringa som omhandlar barnehage.
 • Skattkammer Ein ressurs innan sang, musikk og rytme. Mykje inspirasjon for deg som jobbar i eller skal i praksis i barnehage. Ta kontakt med biblioteket for påloggingsinformasjon.
 • Smittevern i barnehage Nettside frå folkehelseinstituttet. Her finn du informasjon og råd til foreldre og personale om å førebygge infeksjonar og skadedyrangrep.
 • Statped Nasjonalt system som bistår kommunar og fylkeskommunar med å legge til rette god opplæring for born, unge og vaksne med særskilte behov.
 • Stortingsmelding 19 -Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen
 • Stortingsmelding 24 - Framtidas barnehage
 • Utdanningsdirektoratet sine temasider om barnehage Temaside frå utdanningsdirektoratet. Her finn du rammeplan, regelverk, tal og fakta mm.
 • ADHD - Faktaark frå folkehelseinstituttet Nettside frå folkehelseinstituttet om ADHD
 • Autisme - Faktaark frå Folkehelseinstituttet Nettside frå Folkehelkseinstituttet om autisme.
 • Autismeforeningen i Norge Autismeforeninga er ei samanslutning av menneske med autismespekterdiagnose, samt foreldre og andre pårørande, fagfolk og andre interesserte.
 • Dysleksiforeningen i Norge Heimesida til Dysleksi Norge. Organisasjonen blei stiftet i 1976, og jobbar i dag for alle med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker.
 • Kunnskapsdepartementet Her finn du nyttig informasjon om grunnskule, Kunnskapsløpftet, høgare utdanning osb.
 • Psykisk helse hos barn og unge Nettside frå folkehelseinstituttet. Forskning og faktainformasjon om psykiske helse og utvikling hos barn. Temaside om ADHD, autisme, downs symdrom, cerebral parese, epilepsi og språkvansker – de vanligste utviklingsforstyrrelsene hos barn.
 • Språk og læring - språkvansker og læringsutbytte Språk og læring - språkvansker og læringsutbytte (SOL) er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Kunnskapsdepartementet som startet i 2007. SOL-studiens mål er å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for å forstå årsaker og utviklingsveier til språkvansker, slik at man tidlig kan sette i gang forebyggende tiltak.

  SOL-studien i MoBa skal gi mer kunnskap om årsaker til og utvikling av språk- og læringsvansker. Studien undersøker både genetiske og miljøfaktorer som kan påvirke barns språk- og læringsutvikling. (Tekst hentet fra nettsiden)
 • Språkvansker Nettside frå Universitet i Oslo. Nettsidene er utvikla av språkforskarar og fagfolk som jobbar med språkutvikling og språkvansker. Her finn du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lesa om språkvansker hos barn og vaksne, og om ulike kartleggingsverktøy.
 • Språkvansker hos barn faktaark Nettstad frå Folkehelseinstituttet om språkvansker hos barn.
 • Statped Nasjonalt system som bistår kommunar og fylkeskommunar med å legge til rette god opplæring for born, unge og vaksne med særskilte behov.
 • Utdanningsdirektoratet si temaside om PPT og spesialpedagogikk Utdanningsdirektoratet si temaside om PPT og spesialpedagogikk. Her finn du informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, PPT ol.

Du finn liste over mange nyttige sider for statistikk i Oria.

Bruk gjerne statistikk for å aktualisera emnet du skal skriva om. Det vil gjera det lettare for å lesaren å forstå kvifor dette er interessant eller dagsaktuelt.

Biblioteket abonnerer på ei rekke tidsskrift som er aktuelle for pedagogiske fag. Nokre er i trykt format til utlån i biblioteket andre er elektroniske og du kan lesa dei overalt. Du finn aktuelle tidsskrift ved å søka i Oria.

Du kan søka direkte i Tidsskrifter dersom du har fått tips om eller kjenner til eit relevant tidsskrift innan ditt fag. Eller avgrensa i høgremenyen under "materialtype" ved eit vanleg søk på emne.

Me skiller mellom populærvitskaplege tidsskrift og vitskaplege tidsskrift. Det kan du lesa meir om her.

Oppgåveskriving i høgare utdanning

Kva er krava?

Kva er det eigentleg som krevst av gode akademiske oppgåver i høgare utdanning?

Ei god oppgåve i høgare utdanning krev blant anna at du brukar andre stemmer i teksten enn kun din eigen. Her får du enkle tips til korleis du kan gjera oppgåva di meir akademisk.

Akademisk skriving

Skaff deg kunnskap om akademisk skriving slik at du kan skriva kjeldene du har vald å bruka inn i teksten på ein god måte. Øv deg på læra språket innad i ditt fagfelt, det vil vera veldig nyttig for deg når du seinare skal ut i yrkeslivet. Les meir om, og finn mange nyttige ressursar om akademisk skriving her:

Litteratur

Bruk gode og varierte kjelder. Tenk at kvar kjelde fyller ulike behov i teksten. Bruk biblioteket aktivt til å finna kjelder som:

Trykte og elektroniske bøker

- me har både pensum- og fagbøker innan alle moglege fagfelt.

Trykte og elektroniske tidsskrift og artiklar

- Du kan låna tidsskrift i biblioteket eller finna dei digitalt i Oria. Les meir om ulike typar artiklar og tidsskrift her.

Standardar, statistikk, rapportar og mykje meir.

Manglar me det du treng? Be om fjernlån eller send oss eit innkjøpsforslag.

Søk i Oria
Kjelder og kjeldekritikk

Lær deg korrekt sitatteknikk, og bruk den konsekvent. Då gjer du anerkjennelse der den høyrer heime, og du unngår plagiat.

Gode ressursar for å læra meir om kjelder:

Tidlegare bachelor- og masteroppgåver
Korleis bruka studentoppgåver i eiga oppgåve?

Nedanfor finn du bacheloroppgåver som er skrivne av studentar ved UiS dei siste fem åra. Oppgåvene me viser til her har fått karakteren A eller B, så du kan derfor trygt tenka at desse kan vera nyttige å bruka som inspirasjon til eiga bacheloroppgåve. Merk deg at biblioteket brukar ordet inspirasjon. Det er fordi bachelor- og masteroppgåver ikkje er rekna som vitskapleg forsking og me anbefaler ikkje å bruka desse som kjelder i oppgåva di. Det dei gjerne kan brukast til er å sjå på struktur, problemstilling og drøfting for å få tips til korleis du kan gjera det i eiga oppgåve.

Nyttig å vite om ulike typar artiklar og tidsskrift

Vitskapleg artikkel:

Ein vitskapleg artikkel

- Inneholder ny viten

- Har referanseliste, forskinga skal vera etterprøvbar

- Er fagfellevurdert, altså vurdert og kvalitetssikra av andre forskarar

(engelsk: peer-reviewed)

- Blir publisert i tidsskrift (fysisk eller digitalt)

- Inneheld oftast samandrag, introduksjon/teori, metode, resultat, analyse og konklusjon.

Eksempel på vitskapleg artikkel: Barneperspektiv i nordisk pedagogikk, barne- og ungdomsforskning

Vitskapleg tidsskrift:

Eit vitskapleg tidsskrift

- Kjem ut med jamne/ujamne mellomrom

- Publiserer studier (forsking) i form av artiklar

- Kan i tillegg til artiklar innehalde bokanmeldelser, intervju, debattinnlegg med meir. Desse delene av tidsskiftet er ikkje fagfellevurdert, men vurdert av ein redaksjon.

Eksempel på vitenskapelig tidsskrift: Norsk tidsskrift for utdanning og praksis

Generelt tidsskrift:

Populærvitskapleg forsking

- Magasin/medlemsblad og nettsider som ikkje publiserer forsknngsresultater direkte, men fagstoff i bearbeida og meir populærvitskapleg format.

- Fagleg relevant innhold, bruk gjerne desse til å halda deg oppdatert på faget ditt (men det er ikkje det same som ein vitskapleg artikkel).

Eksempel: FHI - Folkehelseinstituttet og Barnehageforum

Bøker for "Aktiv i naturen". Trykk på boka for å sjekka tilgjengelighet i Oria.

humler
steinhumle
sam og noa
blomstereng bok
verden sa ja - bokomslag
we are the gardeners - bomomslag
a seed is sleepy bokomslag
up in the garden - bokomslag
dovendyr - bokomslag

Nyheter om pedagogikk

Planleggingsdag med Lesesenteret

Velkommen til planleggingsdag med Lesesenteret! Følg oss hele dagen, eller velg det som er mest aktuelt for dere. Tilgje...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

Ønsker kunnskap fra lærere om eksamen i norsk skriftlig

Hvordan påvirker eksamen skriveundervisningen i norsk? Nå ønsker en forskergruppe kunnskap fra deg som er norsklærer i u...

Vellykket gjennomføring av Nasjonal konferanse om lesing 2022

Tilbakemeldingene er gode etter at lærere fra hele landet endelig kunne delta fysisk på Lesesenterets Nasjonal konferans...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Irske forskere lot seg inspirere av Lesesenteret

Utdanningsforskere fra Dublin City University gjestet Lesesenteret i forrige uke, og mener de to miljøene har mye å lære...

Videreutdanninger ved Lesesenteret

Vi har en rekke tilbud til deg som er lærer i barnehage eller skole.

Når elevene får snakke mer i timen, skjer det spennende ting med undervisningen

Lærere på mellomtrinnet vil ha muntlig aktive elever. Men en ny studie viser at den muntlige aktiviteten i timene ofte b...

– Jeg blir en tryggere norsklærere av videreutdanning ved Lesesenteret

NB: LEDIGE PLASSER! Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet...

Tredjeklasser ønskes til forskningsprosjekt på leseprøver

Lesesenteret er i ferd med å lage nye og bedre leseprøver. Nå søker vi etter tredjeklasser for å hjelpe oss i siste inns...

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

Sosial bakgrunn viktigere for lesing enn å snakke norsk hjemme

Hvis vi fokuserer for mye på språklig bakgrunn, risikerer vi å overse elever som trenger hjelp og støtte i leseopplæring...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Lærere står i et dilemma i flerspråklige klasserom

Lærere trenger mer kunnskap om hvordan de kan støtte elever i flerspråklige klasserom å utvikle akademisk språk. Det vis...

Disputas om hvordan lærere forstår undervisning av akademisk språk

Torsdag 30. september kl 10.00-14.00. Hege Rangnes disputerer for ph.d. med en avhandling om hvordan lærere forstår unde...

Doktorgradsstudent på Lesesenteret – jeg?!

Har du egentlig lyst å ta en doktorgrad, men synes det virker litt vanskelig, forvirrende og kanskje til og med uoverkom...

Da bøkene var «overalt», våknet barnas interesse for lesing

Praksisfortelling: I barnehagen var bøkene plassert i en egen lesekrok, og det var ganske sjelden at barna ba om å bli l...

Lesesenteret-forskar med i regjeringsutnemnd ekspertgruppe

Professor Per Henning Uppstad ved Lesesenteret skal vere med i ei ekspertgruppe som skal vurdere bruken av digital lærin...

Trude Hoel er ny professor

Ph.d. Trude Hoel ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger har fått kvalifikasjonsopprykk til professor i lesevitenska...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Nytt senter samler toppkompetansen på spesialpedagogisk forskning

Et nytt forskningssenter skal samle krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praks...

24 millionar til forsking på barns lesing og koding

To samarbeidsprosjekt ved UiS fekk nettopp innvilga sine søknader frå Forskingsrådet. Det eine prosjektet skal lage verk...

Videreutdanning ved Lesesenteret 2022/23

Er du lærer eller barnehagelærer? Finn din videreutdanning her! Søknadsperiode: 1. februar – 1. mars 2022.

Podkast skal hjelpe forskere i skrivekrise!

«Skrivekrise!» er navnet på en ny podkast der en motivasjonsforsker, en forfatter og en professor kommer med nødhjelp fo...

Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller

Foreldre som er glade i å lese, får barn som er flinke lesere. Dette må skolen og barnehagene ta på alvor i en tid der b...

En stor takk til PIRLS-skolene

Denne våren gjennomføres leseundersøkelsen PIRLS på femte trinn ved 217 utvalgte norske skoler. PIRLS-ledelsen ved Leses...

Å være flerspråklig gir ikke automatisk hjernetrim

Lenge har man trodd at det å være flerspråklig holder hjernen i trim på flere måter. Men en stor studie viser at dette i...

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse hos flerspråklige ba...

Lesesenteret-forsker ga innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi

Professor Anne Mangen var en av dem som ga innspill til statsminister Erna Solberg og regjeringens digitaliseringsutvalg...

UiS deltar i tre nye innovasjonsprosjekt

UiS skal delta i tre nye innovasjonsprosjekt – to prosjekt knytt til næringslivet og eit knytt til offentleg sektor. All...

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og s...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

"Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forkl...

Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Lag en plan for nettbrettlesing i barnehagen

Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best.

Brev til læreren gir førsteklassinger skrivetrening

Førsteklassingene ved Vaulen skole skriver brev til læreren sin to ganger i uka når de har hjemmeskole. Det motiverer – ...

Slik setter du barna i gang med lesinga

Trenger barna et ekstra puff for å komme i gang med å lese? Her er våre beste tips.

Nå rettes søkelyset mot elever på mellomtrinnet

Elever som strever med lesing på mellomtrinnet skal få bedre hjelp gjennom et nytt forskningsprosjekt.