Hvordan få til kollektiv profesjonell læring blant lærere?

En ny studie viser at det er en vei å gå for skoler når det gjelder å tilrettelegge for kollektive profesjonelle læringsprosesser blant lærere.

Publisert Sist oppdatert

Lærere snakker sammen.
Det kan være vanskelig å lede kollektive profesjonelle læringsprosesser i skolen. Foto: Getty Images

Ny forskning fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger synliggjør utfordringer og muligheter ved å sette i gang og holde ved like kollektive profesjonelle læringsprosesser i skolen. Studien, som er publisert i International Journal of Leadership in Education, finner et sprik mellom skolelederes intensjoner og læreres erfarte læringsprosesser.

Intensjoner må praktiseres

– Dette spriket mellom gode intensjoner og erfart gjennomføring er interessant, sier Randi M. Sølvik, en av forfatterne bak studien. Hun har skrevet en vitenskapelig artikkel på temaet basert på data fra CIESL prosjektet sammen med kollega Pål Roland.

–  Spriket understreker hvor vanskelig det er å lede kollektive profesjonelle læringsprosesser i skolen og synliggjør utfordringen med å omsette ledelsesteori til praksis. Samtidig gir det oss innsikt i hva man kan gjøre for å støtte læreres kollektive læringsprosesser i større grad. I lys av nytt læreplanverk, der profesjonsfellesskap og skoleutvikling er fremhevet som et sentralt prinsipp for skolens praksis, er det ekstra viktig at skolelederes intensjoner blir praktisert i møte med lærerne, sier hun.

Lurt å lage en implementeringsplan

Det er mange skoler som sliter med å strukturere og drive kollektiv profesjonell læring i personalet over tid, forteller Pål Roland,

– Det er først når lederne setter inn og innarbeider en kollektiv retning og systematisk følger opp og tilpasser de kollektive læringsprosesser over tid – at vi ser en endring, mener Roland.

Han legger til at det kan være lurt at skolelederne lager en transparent og kollektivt orientert implementeringsplan sammen med lærerne for å nå målet sitt. En slik plan med felles og oppnåelige mål, vil ifølge han bidra til å motivere ansattes engasjement og læring.

– Opprettelsen av en implementeringsplan, der oppgaver, tidslinjer og ansvar er listet opp, bidrar til å operasjonalisere og dele visjoner i en organisasjon og gjør ledere i stand til å sette retningen og stimulere lærernes profesjonelle læring systematisk, sier Roland.

Lærerne må oppleve intensjon

Til tross for mye litteratur om ledelse og modeller som påvirker læringsorienterte kulturer blant lærere, er det mindre litteratur om hvordan skoleledere kan iverksette kollektiv profesjonell læring og hvordan lærere opplever skolelederes handlinger.

– For å skape kollektive endringsprosesser, er det viktig at lærerne opplever at lederne har intensjoner om en kollektiv retning og at de kjenner igjen disse intensjonene i skolens utviklingsarbeid, forklarer Sølvik.

Hun forklarer at kollektiv profesjonell læring fremhever hvordan ansatte i skolen sammen stimulerer profesjonell refleksjon og kunnskap for å bidra til at skolens praksis er oppdatert og utviklingsorientert. Begrepet framhever betydningen av at kollegiet sammen konstruerer verdier, identitet og kunnskap som igjen resulterer i strukturer, normer og diskurser som påvirker videre handlinger i organisasjonen.

Rektorene i denne studien anerkjente viktigheten av en felles og skolebasert visjon for profesjonell læring.

– De var imidlertid forskjellige i hvordan de operasjonaliserte sine visjoner og hvordan de la til rette for en kollektiv og felles retning i endringsarbeidet. På den ene skolen var ledelsen mer kollektivt orientert i planleggingen av endringsarbeidet og drev aktivt med distribuert ledelse og medvirkning. I den andre skolen var planleggingen preget av uklarhet og i større grad ledelsesstyrt, noe som ble en utfordring for den kollektive profesjonelle læringen, forteller Roland.

Manglet konkrete beskrivelser

Et hovedfunn i denne studien er avviket mellom rektors tiltenkte støtte til kollektive profesjonelle læringsprosesser og hvordan lærerne erfarte støtten. Lærerne i studien beskrev også et gap mellom presentert teori og klasseromspraksis. Lederne anerkjente disse utfordringene og var bevisst sitt ansvar for å legge til rette for å arbeide med sammenhengen mellom teori og praksis.

– En gjensidig utfordring ved skolene i studien er knyttet til å konkretisere innholdet i utviklingsarbeidet. Når de ble spurt om å beskrive klasseledelse, manglet både lærere og rektorer konkrete og presise beskrivelser. De brukte få faglige begreper, og kjernekomponentene var uklare. Dette utfordret personalets opplevelse av relevans og ble en barriere for implementeringskvaliteten, forklarer Sølvik.

Å lede i tråd med skolekulturen

Funnene fra studien viser også hvordan kulturen på skolen både kan være et potensial og en barriere for skolebasert utvikling. På den ene skolen i utvalget, var en del av lærerne mer lojale mot undergrupper enn til organisasjonen og skoleledernes visjoner om kollektiv profesjonell læring. På denne skolen opplevde rektor det som vanskelig å involvere, strukturere og følge opp de kollektive prosessene.

– Det er viktig at skoleledere er sensitive for konteksten. På den måten kan ledelsesstrategier og støtte tilpasses skolekultur og utviklingsprosessene man står i. For eksempel vil sterkt individuelle eller grupperte skolekulturer kreve omfattende endringsprosesser av verdier og holdninger for å kunne mobilisere kollektive profesjonelle læringsprosesser, forklarer Sølvik.

Skoleledelsen har en nøkkelrolle når det gjelder å legge til rette for kollektiv profesjonell læring blant lærere. For å navigere og lede disse komplekse kollektive prosessene, trengs både en dyp forståelse for innholdet i utviklingsarbeidet (hva som skal læres) og for endringsprosessene (hvordan man lærer dette). Oppsummert fremhever denne studien viktigheten av hvordan skoleledere klarer å omsette ledelsesteori til praksis, arbeide systematisk over tid og støtte lærernes læring både emosjonelt, strukturelt og faglig.

Referanse:

Randi M. Sølvik & Pål Roland (2022) “Teachers’ and principals’ diverse experiences expand the understanding of how to lead collective professional learning among teachers”

Ansatte omtalt i artikkelen:

Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Les flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret:

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...