– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne T. Martinsen og hennes kolleger ved Læringsmiljøsenteret aktuell med bok om den nye loven, og hva den betyr i praksis for ansatte i barnehagen.

Published Sist oppdatert
Det er viktig for barn å få være en del av fellesskapet og å oppleve barnehagen som et trygt og godt sted. Foto: Marie von Krogh/Læringsmiljøsenteret, UiS.

– Det å få være en del av fellesskapet og oppleve barnehagen som et trygt og godt sted, er avgjørende for barns trivsel i barnehagen. Det å stå utenfor fellesskapet derimot, vil være uheldig for for barnets liv – både her og nå, men også for barnets trivsel på skolen og videre i livet, forteller Marianne Torve Martinsen.

Hun er redaktør før den nye boken «Trygt og godt i barnehagen – barns rett til et godt psykososialt miljø» utgitt på Cappelen Damm akademisk. Den nye boka som hun har skrevet sammen med kollegene Svanaug Lunde, Ingrid Midteide Løkken, Henning Plischewski, Ellen Elvethon, Pål Roland og Thomas Moser – alle ansatte ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger – vil være tilgjengelig for salg fra og med 15. juni. Den handler om nye kapittel VIII i barnehageloven som ble innført fra 1. januar av i år, som skal sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø.

– Kort sagt handler den nye loven om at barn ikke skal oppleve å bli utsatt for krenkelser i barnehagen, og at personalet skal legge til rette for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer barns helse, trivsel, lek og læring, forteller Torve Martinsen.

Delt inn i to deler

Boken er delt inn i to deler, der den ene delen tar for seg barnehagelovens kapittel VIII og løfter fram hvordan personalet kan ta i bruk forskningsbasert kunnskap i arbeidet med å fremme et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Boka er tilgjengelig for salg. Foto: Cappelen Damm

– Bestemmelsene i kapittel VIII forutsetter at barnehagepersonalet har oppdatert og god kjennskap til regelverket og hva som kjennetegner et trygt og godt barnehagemiljø. Derfor er det nødvendig og viktig at personalet drøfter og reflekterer over hva nulltoleranse og krenkelser som mobbing og utestenging innebærer, sier redaktøren som håper boken vil gi ansatte i barnehagen en ny innsikt i hvilken rolle og betydning dette kan ha for å sikre barna et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Den andre delen beskriver hvordan personalet kan gå fram for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø. Her har forfatterne spesielt gått inn på de betydningsfulle områdene som gjelder personalets ansvar. I tillegg er det gjennomgående at sosial kompetanse også er et sentralt område når det skal arbeides med barnehagemiljøet.

Mobbing kan skje – også i barnehagen

Forfatterne bak boken har lang erfaring og kompetanse knyttet til trygge og gode barnehagemiljø, det å jobbe forebyggende og med håndtering av mobbing og andre krenkelser i barnehagen. Torve Martinsen forteller at hun har inntrykk av at noe er i ferd med å skje når det gjelder barnehagepersonalets oppfattelse av mobbing.

– Jeg tror flere og flere får øynene opp for at mobbing kan skje – også i barnehagen. Før var det mer usikkerhet og fornektelse knyttet til å ta i bruk begrepet i barnehagen. Jeg synes det er viktig at det er blitt mer fokus på barns rett til å ha et godt psykososialt miljø, og at det er personalets ansvar å ta grep dersom det oppstår en bekymring knyttet til barnets opplevelse av barnehagemiljøet. De har en plikt til å følge med og sette inn tiltak dersom det oppstår en bekymring om at et barn ikke har det trygt og godt, sier hun.

Hva kjennetegner et trygt og godt barnehagemiljø?

Boka tar også for seg hvordan mobbing og krenkelser som fenomen har utviklet seg i barnehagen, og hvordan krenkelser kan forstås i praksis. Det blir beskrevet hvordan krenkelser som mobbing kan skje i barnehagen, og samtidig får leseren et innblikk i hvordan slike hendelser kan sette spor i barns liv.

I tillegg tar boka for seg hva som kjennetegner et trygt og godt barnehagemiljø. Her blir omsorgsfulle relasjoner og opplevelsen av tilhørighet vektlagt, sammen med betydningen av å fremme et autoritativt klima vil vi gi et innblikk i hvordan barnehagepersonalet kan legge til rette for en barnehagehverdag der alle barn kan oppleve trygghet og trivsel.

– Viktig å belyse forskning og teori

Siden 2016 har forfatterne av boken og deres kolleger ved Læringsmiljøsenteret, jobbet med barnehager over hele landet med vekt på det forebyggende arbeidet mot mobbing og andre krenkelser.

– Vi synes det er viktig å belyse forskning og teori i sammenheng med lovverket. Å arbeide for et trygt og godt barnehagemiljø og på den måten hindre at barn blir utsatt for mobbing og krenkelser, er viktig, sier Torve Martinsen.

Hun forteller at hun opplever at det er stor vilje hos barnehageansatte til å hindre at barn blir utestengt fra lek og aktiviteter, og at personalet er opptatt av å skape miljøer der barn får oppleve å høre til. Redaktøren håper at denne boken vil bidra i dette arbeidet.

Tekst: Maria Gilje Strand

Om boka:

Tittel: «Trygt og godt i barnehagen – barns rett til et godt psykososialt miljø»
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
År: 2021
Redaktør: Marianne Torve Martinsen
Bidragsytere: Ellen Elvethon, Henning Plischewski, Svanaug Lunde, Ingrid Midteide Løkken, Pål Roland og Thomas Moser, Marianne Torve Martinsen
Målgruppe: Styrere og ansatte i barnehager, andre som arbeider med barns trivsel, psykiske helse og livsmestring i barnehagen, samt studenter på master- og bachelornivå i pedagogikk, spesialpedagogikk og barnevern.

Ansatte som blir omtalt i saken:

Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i læringsmiljø
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i pedagogikk psykologi
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i pedagogikk
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor innen barnehagevitenskap
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn