8 tips til motiverende leselekser

Det er stor forskjell på hvor langt første- og andreklassingene har kommet i leseutviklingen, og leseleksa bør være motiverende og lærerik for alle. Her er 8 ting du som er lærer bør tenke på når du velger leselekse til de yngste elevene.

Published Sist oppdatert

Mye lesetrening er kjempeviktig for de yngste elevene. (Foto: Gettyimages)

Leseleksa er en viktig del av de første skoleårene. Lesetrening er helt sentralt for at elevene skal lære seg å lese ord nøyaktig og uten å anstrenge seg. Derfor er ofte det viktigste formålet med leseleksa de første skoleårene at elevene skal få bedre ferdigheter.

Men som alle som har møtt seksåringer og syvåringer vet, er det stor variasjon i ferdighetene til de yngste elevene. Enkelte elever kan lese flytende før de begynner på skolen, mens andre ennå ikke har fått med seg at bokstavene representerer lyder.

Hvordan bør du som lærer legge opp leseleksa til en så variert elevgruppe? Senterleder ved Lesesenteret, professor Kjersti Lundetræ, forsker på begynneropplæring og har selv erfaring som lærer.

Kjersti Lundetræ
Professor Kjersti Lundetræ (Foto: Elisabeth Tønnessen)

– God begynneropplæring lærer elevene å søke mening i både ordene og tekstene de leser. De lærer ulike måter å lese ord på, som å trekke bokstavlyder sammen til ord, å gjenkjenne større deler av ord, eller å kjenne igjen eller hele ord. Siden elevene har forskjellige leseferdigheter, passer ikke den samme leseleksa til alle, sier hun.

Her er 8 råd til deg som skal gi leselekse til elever på første og andre trinn.

1. Velg en lekse som passer til eleven

Gode tekster i begynneropplæringen er meningsfulle, passe vanskelige for eleven og har et godt samspill mellom tekst og illustrasjon. Teksten bør ikke være for lett og ikke for vanskelig for den enkelte eleven. (Husk at noen elever er kjappe til å lære enkle tekster utenat!)

2. La elevene møte ortografiske utfordringer i meningsfulle tekster

For å bli god til å lese er det ikke nok å kunne lyden til alle bokstavene. Elevene må også mestre ulike ortografiske utfordringer. De må vite hvordan man leser ord med dobbel konsonant, de må kunne lyden til diftonger og sammensatte grafem som kj-, og de må kunne lese irregulære ord som ‘de’ og ‘det’. I starten er det ofte lettere å lese lange ord dersom man leser fra vokal til vokal.

Noen ganger velger lærerne ut tekster der eleven kan møte slike ortografiske utfordringer. Da kan et konkret mål for leksen være å øve på disse, for eksempel at eleven skal kunne lese ord som starter med kj-. Det er imidlertid en fordel at elevene får lese meningsfulle tekster framfor løsrevne ord.

4. Ha andre mål enn bare avkoding

Ved siden av øving på avkoding kan det også være et mål at elevene skal lære noe av teksten. Gi gjerne eleven et leseoppdrag. Du kan også be dem finne noe morsomt, noe overraskende, et langt og vanskelig ord, eller legge merke til ord som går igjen i teksten.

5. La elevene lese høyt

Da mastergradsstudent Lene Nybø undersøkte lesing hos andreklassinger i sin masteroppgave, dokumenterte hun at elevene ofte leste samme ordet feil flere ganger. Elevene bør lese høyt for en voksen når de skal lære seg å lese. De trenger at noen legger merke til om de leser feil, slik at de kan få mulighet til å korrigere seg selv.

6. Repetert lesing? Gjør det med omhu

Mange elever får i lekse å lese den samme teksten mange ganger i løpet av uka. Flere læreverk anbefaler også at den samme teksten skal lese fem ganger.

Men det er ikke alltid repetert lesing av samme tekst er den beste måten å øve på lesing på. Riktignok kan det ofte være en fordel å lese tekster mer enn en gang, slik at elevene mestrer å lese dem med tilnærmet flyt. Men de fleste elever vil oppleve det som mer meningsfylt og motiverende å få stadig nye småbøker, og heller lese dem færre ganger, enn å tvære på den samme hele uken.

Ved å lese forskjellige tekster, møter elevene også mange av de samme ordene i nye tekster og sammenhenger, noe som også kan gi dem et bedre vokabular.

7. Samarbeid med foreldrene

Vær i dialog med foreldrene og samarbeid med hjemmet om leseleksene. Gi foreldre råd om hvordan de kan jobbe sammen med barnet sitt med lesingen, og fortell dem hvorfor det er viktig.

Vær lydhør ovenfor foreldrenes erfaringer med leseleksa. Kanskje er det naivt å tro at de klarer å følge den opp fire dager i uken? Ved å ha samme småbok i lekse en hel uke, får trolig de fleste til å lese den minst en av dagene.

8. Vurder lesetrening på andre arenaer   

Lekser fungerer ikke like godt for alle. Det er også lite som tyder på at lekser bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Mange unge elever har en lang arbeidsdag med skole, SFO, fritidsaktiviteter og lekser. Kanskje hadde det vært en fordel om de yngste elevene i større grad fikk bakt lekser og lesetrening inn i skolehverdagen gjennom å utvide skolens kjernetid? Da vil alle elever kunne få en god oppfølging, uavhengig av hjemmesituasjonen. 

Les flere saker om begynneropplæringa:

NYHET: Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærers...

Vinner din skole Leseprisen 2024?

Har dere satt lesing på dagsorden med en satsing eller et prosjekt på din skole? Nå er vi på jakt etter kandidater til L...

Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Lesesenteret anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka, og hvordan man kan ko...

Ja til kartleggingsprøver i lesing på første trinn

Som leseforskere med begynneropplæring som felt ser vi ingen grunn til å la være å starte leseopplæringen i første klass...

Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser på Østlandet og Sørvestlandet blir m...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Har forska på skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur?

Elevar i første klasse si skriveutvikling blir ikkje påverka om dei lærer å skriva tekstane for hand, eller om dei skriv...

For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste

Det er to ting som er viktige for at elever på barneskolen skal ha godt utbytte av leseleksa: Tekstene de leser må være ...

Fagbøker fra Lesesenteret

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...

Kartleggingsprøvene i lesing

På desse sidene finn du informasjon om dei nye kartleggingsprøvene i lesing for 1. og 3. trinn, og materiell for å følgj...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Hvordan integrere lek i begynneropplæringa

Les hvordan du helt konkret kan legge til rette for lek i skolen i samsvar med skolens rammer og betingelser.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing

På Sporet handler om å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig, og gi dem et ...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Førsteklassing i heimen? Her får du tips!

I heftet "Gi rom for lesing hjemme" finner du råd om lesing til foreldre med barn på 1. trinn.

Ti leseråd til foreldre

Vil du hjelpe barnet ditt med å trene og videreutvikle leseferdighetene sine? Her får du ti gode råd.

Slik kan du bruke apper i leseopplæringa

Da lærer Kirsten Espe tok videreutdanning i lesing, valgte hun å studere hva som kjennetegner en god app for lese- og sk...

Fagartikkel: Jeg kan jo lese!

Elever som strever med lesing har ofte opplevd mange nederlag. Opplevelser av manglende mestring kan i neste omgang påvi...

Tips til gode leseprosjekter i skolen

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing. Her er noen gode råd før dere setter i gang.

Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinker...

Slik kan du jobbe med fagtekster i naturfag på 2. trinn

Elevene på andre trinn er på ulike stadier i lesingen, men like fullt skal de forholde seg til mange tekster i flere fag...

Boktips til 2. trinn: "Dyrenes skjønnhet" ga refleksjon

Les hvordan andreklassingene og læreren brukte boka "Dyrenes skjønnhet" av Kristin Roskifte til lesing, diskusjon i grup...

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og s...

Bok i bruk: Hvis det ikke fantes biler av Hilde Hodnefjell

«Viss det ikkje fanst bilar, korleis ville verda sjå ut då? Kva kunne vi brukt alle fartsdumpane, tunnelane og parkering...

Undervisningsopplegg: Slik kan du bruke billedbøker i å jobbe med språket hos flerspråklige elever

Boka "Dragejakten" danner utgangspunkt for dette undervisningsopplegget for flerspråklige elever på 1. trinn.

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å...

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

- et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn.

Blogg: La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skri...

Blogg: Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

"Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forkl...

Blogg: Vi må ikke se oss blinde på lesefart

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

Blogg: Sett av tid til elevenes egen lesing!

Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at al...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

GraphoGame

Spillet GraphoGame har som mål å lære barna å koble bokstav og bokstavlyd. Det er tilpasset barnets nivå, og kan være et...

App: På Sporet ABC

På Sporet-ABC er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for e...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...