Gameplay

Et lesespill som kan redusere risikoen for at elever utvikler lese- og skrivevansker.

Published Endret
Fakta

Prosjektleder: Njål Foldnes Prosjektperiode: 2021–2024 Tildeling: kr. 5,5 mill. Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR): IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon Prosjektside hos NFR

Til deg som skal delta

Informasjon til lærere i Oslo-skolen

På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere andelen elever som sliter med å lære seg å lese.

barn med ipad

Å kunne lese og skrive regnes som en grunnleggende ferdighet både for å lykkes i utdanning, opplæring og jobb, og for å kunne ha god livskvalitet. Mange elever strever imidlertid med å lære seg å lese.

Selv om det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker, finnes det i dag ikke noen forskningsbaserte, presise verktøy som lærerne kan ta i bruk for å hjelpe disse elevene allerede ved skolestart. I tillegg vet vi at mange av testene som benyttes i dag, kan gi negative opplevelser og manglende mestringsfølelse for elever som strever.

Utvikler et mer presist verktøy

Hovedmålet med forskningsprosjektet Gameplay er å utvikle en metode for å oppdage hvilke førsteklassinger som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, samtidig som elevene får en positiv opplevelse. Når elevene spiller, utvikler spillet seg til å gi mer presis informasjon om elevers spill- og leseutvikling.

Elevene vil spille lesespillet daglig i fem uker i løpet av de første månedene i første klasse. Data fra spillet vil gi detaljert informasjon om blant annet hvor lang tid elevene bruker på å svare, hva de trykker på, og antall riktige eller gale svar. Elevenes anonymitet og personvern er ivaretatt i denne prosessen.

Norske elever vil delta

For å trene opp maskinlæringsalgoritmene, vil prosjektet i første omgang analysere data fra På Sporet-prosjektet ved Lesesenteret. I tillegg er det behov for et større datasett for å trene de kraftige algoritmene. Over 1000 førsteklassinger i Osloskolen vil derfor delta i et forskningsprosjekt som vil gi kunnskap om både spill og leseferdigheter. I siste fase vil Gameplay integrere maskinlæring med en spillplattform som oppleves positiv og praktisk for norske lærere.

Forskere i Gameplay

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
BI - Institutt for samfunnsøkonomi
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF