Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere andelen elever som sliter med å lære seg å lese.

Published Endret
Fakta

Prosjektleder: Njål Foldnes Prosjektperiode: 2021–2024 Tildeling: kr. 5,5 mill. Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR): IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon Prosjektside hos NFR

Til deg som skal delta

Informasjon til lærere i Oslo-skolen

På tide å tenke nytt om lesevansker

Å kunne lese og skrive regnes som en grunnleggende ferdighet både for å lykkes i utdanning, opplæring og jobb, og for å kunne ha god livskvalitet. Mange elever strever imidlertid med å lære seg å lese.

barn med ipad

Selv om det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker, finnes det i dag ikke noen forskningsbaserte, presise verktøy som lærerne kan ta i bruk for å hjelpe disse elevene allerede ved skolestart. I tillegg vet vi at mange av testene som benyttes i dag, kan gi negative opplevelser og manglende mestringsfølelse for elever som strever.

Utvikler et mer presist verktøy

Hovedmålet med forskningsprosjektet Gameplay er å utvikle en metode for å oppdage hvilke førsteklassinger som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, samtidig som elevene får en positiv opplevelse. Når elevene spiller, utvikler spillet seg til å gi mer presis informasjon om elevers spill- og leseutvikling.

Elevene vil spille lesespillet daglig i fem uker i løpet av de første månedene i første klasse. Data fra spillet vil gi detaljert informasjon om blant annet hvor lang tid elevene bruker på å svare, hva de trykker på, og antall riktige eller gale svar. Elevenes anonymitet og personvern er ivaretatt i denne prosessen.

Norske elever vil delta

For å trene opp maskinlæringsalgoritmene, vil prosjektet i første omgang analysere data fra På Sporet-prosjektet ved Lesesenteret. I tillegg er det behov for et større datasett for å trene de kraftige algoritmene. Over 1000 førsteklassinger i Osloskolen vil derfor delta i et forskningsprosjekt som vil gi kunnskap om både spill og leseferdigheter. I siste fase vil Gameplay integrere maskinlæring med en spillplattform som oppleves positiv og praktisk for norske lærere.

Forskere i Gameplay

Professor i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
BI - Institutt for samfunnsøkonomi
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Forskningsprosjekter ved Lesesenteret:

Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser blir med.

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Human reading assessment

Human reading assessment utforsker nye metoder for adaptiv lesevurdering.

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som ka...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers utvikler læringsmetoder og bidrar til at lærere og spesialpedagoger får mer kompetanse...

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for e...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som strever med å komme i gan...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og matematikk. Men forskninge...