Hopp til hovedinnhold

Søknad til mastere og videreutdanninger i sykepleie

Her finner du mer utfyllende informasjon om opptak til master i jordmorfag, helsesykepleie, spesialsykepleie (anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie) og videreutdanning i kreftsykepleie

Publisert: Endret:

Søknadsprosessen

Før 5. januar- forberede dokumentasjon

Dokumentasjon som man må laste opp til søknaden er: - Praksis: Dokumentasjon på praksis som sykepleier etter autorisasjon/godkjenning som sykepleier. Arbeidsattest eller tjenestebevis være signert/digitalt signert og ha dato for når dokumentet er skrevet. Det må i tillegg inneholde all nødvendig informasjon som (1) stillingstittel, (2) stillingsprosent eller timeantall, (3) startdato, og sluttdato eller at du fremdeles er ansatt i samme stilling. Vi regner deltid og timer om til 100% stilling, les mer om dette under Før man søker - opptakskrav på vår side for spørsmål og svar. For at vi skal ta med at man er i samme stilling videre etter søknad, må arbeidsattesten være fra det året man søker, eller desember året før. Attester som er fra tidligere enn dette, vil vi kun kunne regne at man er i stillingen frem til datoen på attesten. - Autorisasjon/godkjenning som sykepleier i Norge: Selve autorisasjonsbeviset, eller kun autorisasjonsnummer, dette kan dokumenteres med skjermbilde fra Helsepersonellregisteret som lastes opp til Søknadsweb. Velg hvilken som helst dokumenttype. Vi verifiserer autorisasjon i saksbehandling, og mangel på autorisasjon som sykepleier i helsepersonellregisteret eller begrenset autorisasjon kan være grunn for avslag på søknad om studieplass. - Vitnemål fra høyere utdanning: Utdanning fra etter 2005 vil som oftest være komplette i systemet, men vitnemål fra sykepleierutdanning kan være viktig å laste opp dersom man har fått innpasset emner fra andre steder, vært på utveksling eller har gjennomført utdanningen før ca. 2005. Utdanninger fra før 2005 kan være ukomplett i systemet, og hvis du er usikker på om det gjelder din utdanning, er det letteste å laste opp vitnemål til "mine dokumenter" i Søknadsweb. - Forbedring av karakterer: Eventuelt dokumentasjon på emner med forbedret karakter. Må være offisiell dokumentasjon som inkluderer hvilke emner det gjelder fra det originale vitnemålet og hvilke "nye" emner som erstatter disse. - Språkkrav: Dokumentasjon på at du dekker språkkrav i norsk og engelsk (vitnemål fra VGS med generell studiekompetanse, språktester, e.l.) - Eventuell annen dokumentasjon for å søke kvoter til det enkelte studiet - les mer om kvoter lenger nede på siden

Åpent for søking

Vi har åpent for søking gjennom Søknadsweb 5. januar-5. februar. Søknaden må være registrert innen 5. februar kl. 23:59. Når søknaden er mottatt i systemet vil du få en kvitteringsepost. Husk å lese gjennom denne eposten. Frist for å laste opp dokumenter til søknaden er 10. februar. Det stenges ikke for opplasting, slik at det er mulig å laste opp dokumenter etter dette - men vi kan ikke garantere at det kommer med i vurdering dersom det lastes opp etter denne fristen, så last opp nødvendig dokumentasjon så snart som mulig etter du har sendt inn søknad.

Svar på søknad

Vi sender svar på søknad så snart alt er klart. Tidligere har det vært rundt midten av april, men det vil bli tidligere i 2022. Sannsynligvis vil det være sendt ut svar innen slutten av mars. Siden vi sender ut svar til alle så snart det er klart, er det ikke mulig å søke om tidlig svar. Ved tilbud om studieplass eller plass på ventelisten man svare på det i Søknadsweb innen svarfristen for å beholde tilbudet. Utover våren og sommeren vil vi sende nye tilbud med ca. 1 ukes svarfrist, hvis vi har plasser vi kan fylle. OBS! Når vi nærmer oss studiestart vil svarfristen på tilbud bli kortere enn 1 uke.

Venteliste

Hvis du vil ha oppdatering av ventelisteplass, kan du sende epost med spørsmål om dette til masteropptak@uis.no med ditt søknadsnummer og hvilke studier det gjelder. Vi svarer når vi har mulighet, men i travle perioder kan det gå noen dager før du får svar.

Politiattest

Disse studieprogrammene har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter man har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Reservere plassen til neste år?

Dersom du ønsker å søke om å reservere plassen til neste år av ulike grunner, må du takke ja til tilbudet, og sende søknad med begrunnelse og offisiell dokumentasjon på grunn til masteropptak@uis.no. Grunn for å reservere må gå ut på at det er utenfor egen kontroll, og ikke at man selv velger å ikke starte på studiet det året man får tilbud om plass. Vær obs på at mangel på utdanningsstilling vil ikke være grunn for å reservere plass. Søknad om reservasjon skal helst sendes innen 3 uker fra du har mottatt tilbud om plass, men kan sendes senere dersom grunnen for reservasjon oppstår etter denne fristen. Det må fremdeles sendes så snart som mulig etter grunnen har oppstått, dette for at vi skal kunne vurdere søknaden om reservasjon og eventuelt sende nytt tilbud til noen andre.

Trekke seg fra studiet?

Hvis du har takket ja til plass, men ser at du ikke vil/kan starte på studiet, ber vi at du tar kontakt med masteropptak@uis.no så snart som mulig og skriver søknadsnummer og hvilket studie du trekker deg fra. Studiene som vi beskriver på denne nettsiden har svært begrenset antall studieplasser. Når noen trekker seg eller ikke kan starte, betyr det at vi må sende nye tilbud. Jo senere man trekker seg, jo mindre sjanse er det for at noen andre kan få studieplassen og starte på studiet.

Ledige plasser?

Hvis vi ser at det blir ledige plasser på noen av studiene, vil vi legge studiet ut på Ledige studieplasser på nettsidene våre, samtidig som det åpnes for nye søknader på det studiet i Søknadsweb. Vi vet ikke i forkant om noen studier vil få ledige plasser, slik at vi anbefaler å sjekke innom nettsiden en gang i blant i løpet av sommeren.

Spørsmål?

Vi har lagt ut noen vanlig spørsmål om å søke på master- og videreutdanning på vår spørsmål og svar-side, men hvis det er noen andre spørsmål som gjelder søknaden eller opptaksprosessen, kan du ta kontakt med masteropptak@uis.no eller 51 83 15 44. Hvis det gjelder selve studieprogrammene eller spørsmål om etter man har startet på studiet, kan du kontakte helsefag@uis.no.

Vær oppmerksom på at master i jordmorfag har tredelt praksis. Les mer om praksis og studiet på studieprogramsiden, og ta kontakt med helsefag@uis.no ved spørsmål.

Kvoter

Når studiene har kvoter, kan det være behov for å dokumentere noe for å inngå i dette.

"Inntil 10% av tilbudene om studieplass skal reserveres til mannlige søkere."

Dette trenger vi ikke spesifikk dokumentasjon på.

"Inntil 10% av tilbudene om studieplass kan reserveres søkere som anfører ønske om vurdering

på grunn av kulturell bakgrunn og/eller arbeidssituasjon i kommuner som har vanskelig for å

rekruttere kvalifiserte helsesykepleiere. Forhold som oppgis i slik søknad må være

dokumentert. Formålet med kvoten er å sikre at opptaket gjenspeiler mangfoldet i samfunnet

med ulike livsperspektiver og erfaringsbakgrunner."

Dette må dokumenteres med f.eks. brev fra arbeidsgiver, og skrive i merknad i selve søknaden at man søker dette. Dersom det er grunn for å sende inn sensitiv dokumentasjon, må dette sendes inn via vanlig postgang, og legges inn en merknad i søknaden at det er sendt (med dato).

"Inntil 50 % av studieplassene prioriteres søkere med fast bostedsadresse i Rogaland, under forutsetning av at de innfrir minstekravene."

Dette må dokumenteres med bostedsattest som man kan skaffe fra skatteetaten. Attesten må være fra det året man søker på studiet eller desember året før, tidligere attester kan ikke brukes til dette.

"Inntil 4 studieplasser prioriteres søkere tilsatt i Helse-Sør v/Flekkefjord og Kristiansand under forutsetning av at helseforetakene selv stiller med praksisplass og at søkerne innfrir minstekravene."

Dette må dokumenteres ansettelse i Helse-Sør fra samme året man søker, samt at det er praksisplasser tilgjengelig hos Helse-Sør det gjeldende året.

"Inntil 30% av studieplassene prioriteres søkere med ansettelsesforhold i en kommune i universitetets nedslagsfelt under forutsetning av at de innfrir minstekravene."

Dokumentasjon på arbeid må være fra året du søker eller desember året før, eller legge ved siste lønnslipp som bekrefter at du fremdeles er ansatt i samme stilling.

"For å sikre en studentgruppe med aldersspredning, tas det ved hver spesialisering opp minimum 2 studenter som er under 30 år. Det forutsettes at disse innfrir minstekrav for opptak."

Dette trenger vi ikke dokumentasjon på.

"Inntil 30% av studieplassene prioriteres ansatte ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) under forutsetning av at de innfrir minstekravene."

Dette må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis fra gjeldende år eller desember året før, som viser at du er ansatt ved SUS.