LIFE - livsmestring i teori og praksis

Livsmestring har vært et tverrfaglig tema i skolen siden høsten 2020. Forskningsprosjektet LIFE skal undersøke hvordan skoler har innført det tverrgående teamet «Folkehelse og Livsmestring» i skolehverdagen, samt undersøke om det er mulig å avgrense livsmestring som et eget forskningsfelt.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om prosjektet
Fullt prosjektnavn

Livsmestring i teori og praksis: Kunnskapsbase, oppfatninger og implementering av et tverrfaglig tema i norske skoler / Life skills in theory and practice: Knowledge base, perceptions and implementation of an interdisciplinary topic in Norwegian schools

Prosjektperiode

2023 – 2027

Ekstern finansiering

Forskningsrådet: 10 millioner

Planlagte aktiviteter i prosjektet
Spørreundersøkelse

Gjennomføre spørreundersøkelse blant personalet på 1000 skoler om hvordan de oppfatter og gjennomfører livsmestring som fag og på tvers av fag.

Intervjuer

Gjennomføre gruppeintervjuer med skoleledelse, lærere og annet personell, samt elever og individuelle intervju med skoleeier.

Observasjon

Det er planlagt å gjennomføre observasjon i klasserom.

Anbefalinger

Ønsker å kunne foreslå noen klarere anbefalinger til skoleeiere, rektorer og lærere.

En smilende ungdom som sitter på ryggen til en annen smilende ungdom
Hvilke forestillinger finnes om livsmestring i grunnskole og videregående skole, hos elever og personale? Det skal forskningsprosjektet LIFE finne svar på. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Prosjektet LIFE ønsker å utvikle en ny forståelse av livsmestring i skolen som et svar på de utfordringer som allerede har vist seg når dette tverrfaglige tema skal finne sin form i skolens planer og praksis.

"Folkehelse og livsmestring" ble introdusert i 2020 som et av tre tverrfaglige tema, men meningsinnholdet i "livsmestring" favner bredt og blir på mange måter vagt. Det har ført til mye diskusjon om hva livsmestring er og dette gir en krevende situasjon for de som skal arbeide med det i praksis. På engelsk er det tilsvarende begrepet "life skills" noe mer avgrenset, men dette løser ikke uten videre utfordringene i norsk skole, verken utdanningspolitisk eller i klasserommet.

LIFE vil svare på denne kunnskapsmangel ved å lage systematiske kunnskapsoversikter basert på norsk og internasjonal forskning. Vi vil imidlertid utnytte denne internasjonale koplingen ved å gjennomføre en parallell, mindre undersøkelse i Irland, i samarbeid med kolleger der. På den måten vil vi få et bedre grunnlag for å se den norske situasjonen i et internasjonalt perspektiv.

Hoveddelen av prosjektet undersøker hvilke forestillinger som finnes om livsmestring i grunnskole og videregående skole, både hos elever og personale. Vi bruker spørreundersøkelser og vil gjennomføre grundigere studier av 15-20 skoler, hvor vi bruker ulike kvalitative metoder og dokumentstudier.

Det samlede resultater fra alle delstudiene vil bli diskutert med representanter for praktikere, skoleeiere, utdanningsbyråkrater og utdanningspolitikere, med sikte på felles refleksjon om hvordan politikk og praksis kan forbedres. Dette vil gi økt innsikt i samspillet mellom utdanningssektoren og samfunnet forøvrig og si noe om hva som er realistisk å oppnå.

LIFE vil på grunnlag av alt dette komme med forslag til hvordan livsmestring kan være en sentral del av arbeidet i skolen, basert på et gjennomtenkt kunnskapsgrunnlag som er forståelig for både lærere og elever og med føringer for hva som kan være god praksis.

Vil du vite mer?

Prosjektledere

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i religionsdidaktikk
51831466
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Prosjektgruppe ved UiS

Universitetslektor i pedagogisk psykologi
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Stipendiat utdanningsvitenskap
51831697
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Førsteamanuensis i pedagogikk rettet mot skolemiljø
51832801
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831654
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap
51832166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Eksterne prosjektmedlemmer

Forsker
VID vitenskapelige høgskole
Dublin City University
Dublin City University