Regnskap og revisjon - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-REGREV

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i regnskap og revisjon

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig campusbasert profesjonsrettet fulltidsstudium som gir grunnlag for å bli statsautorisert revisor.

I tillegg til avansert kompetanse innen regnskap, revisjon, finans og verdsettelse, får du inngående kunnskap om relevante deler av foretaksretten og skatte- og avgiftsrett.

Mastergraden i regnskap og revisjon gir grunnlag til å søke på doktorgradsstudier.

Læringsutbytte

En Master i regnskap og revisjon betyr at en kandidat innehar kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor. En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten skal:

Kunnskap

• Ha inngående teoretisk og praktisk kunnskap i fagområdene finansregnskap, verdsettelse, revisjon og rettsvitenskap.

Ferdigheter

• Kunne forstå og anvende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

• Kunne integrere tilegnet kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter.

• Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagområdene samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

• Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

• Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Generell kompetanse

• Kunne forstå, strukturere og løse generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne presentere og diskutere selvstendige analyser av generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger.

• Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere resonnementer.

• Kunne gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

• Kunne bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Hva kan du bli?

Med mastergrad i regnskap og revisjon er du etterspurt i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer: i revisjonsbransjen, i næringslivet for øvrig, i kommunal og i offentlig sektor.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsprogrammer.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emne

  • MRR110: Skatt og avgift

   Andre år, semester 3

   Skatt og avgift (MRR110)

   Studiepoeng: 10

  • MRR210: Avanserte tema i finansregnskap og revisjon

   Andre år, semester 3

   Avanserte tema i finansregnskap og revisjon (MRR210)

   Studiepoeng: 10

  • MRRMAS: Masteroppgave med metodelære

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave med metodelære (MRRMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg, semester 1 og 3

 • Obligatoriske emne

 • Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg, semester 1 og 3

  • MRR140: Finansregnskap og offentlig sektor

   Første år, semester 1

   Finansregnskap og offentlig sektor (MRR140)

   Studiepoeng: 10

  • MRR250: Forskningsmetode og dataanalyse

   Andre år, semester 3

   Forskningsmetode og dataanalyse (MRR250)

   Studiepoeng: 10

  • MSB102: Business Decisions

   Andre år, semester 3

   Business Decisions (MSB102)

   Studiepoeng: 10

 • Semester 2 ved UiS eller utveksling

  • Semester 2 ved UiS

   • Semester 2 ved UiS - obligatoriske emner

    • MRR220: Auditing

     Første år, semester 2

     Auditing (MRR220)

     Studiepoeng: 10

    • MRR230: Financial statement analysis and security valuation

     Første år, semester 2

     Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

     Studiepoeng: 10

  • Semester 2 utveksling

Utveksling

Utvekslingssemester
2. semester

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Opptakskrav

Søkere må ha bachelorgrad i regnskap og revisjon eller bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Søkere med en mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen må ha tilsvarende 30 studiepoeng innenfor bedriftsøkonomiske emner eller ha en spesialisering (30 studiepoeng) eller skrevet masteroppgave innenfor regnskap, skatt eller revisjon.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

 a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering 

  b)  30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi 

c)  15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi 

d)  20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Det kreves et gjennomsnitt på minst 3,0 av alle eksamensresultat som inngår i opptaksgrunnlaget.


Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

KONTAKTINF - Kontaktinformasjon - studentsider

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no