Nasjonal konferanse om lesing 2024

Mandag 18. mars kl. 09:00 - Tirsdag 19. mars kl. 15:00,
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Nasjonal konferanse om lesing ble avholdt i Stavanger 18. - 19. mars. Årets konferanse tok for seg tema innen begynneropplæringa.

Publisert Sist oppdatert
Nasjonal konferanse om lesing 2024
Tid:

Mandag 18. mars kl. 09.00 - tirsdag 19. mars kl. 15.00, 2024

Målgruppe:

Årets program er særlig rettet mot deg som jobber med begynneropplæring, 1. til 4. trinn

Program

Les mer om programmet og foredragene nederst på denne siden.

PIRLS-konferansen 2024

Vi arrangerer også fagkonferansen om PIRLS fredag 12. april på Gardermoen.

Les programmet til PIRLS-konferansen.

Denne konferansen er særlig aktuell for deg som har et overordnet ansvar for leseopplæringen på skolen, som skoleledere, skoleeiere og utdanningsmyndigheter og -politikere.

Presentasjoner fra Nasjonal konferanse om lesing 2024

programposter

Workshops

Mandag 18. mars kan du velge mellom tre ulike workshops på programmet. Du velger den posten du ønsker å delta på når du kjøper din billett.

Workshop 1: Leseplaner - Hvorfor? Hvordan? Hva?

Mange skoler og kommuner har erfaringer med, eller intensjoner om, å utvikle leseplaner. Noen ganger fortelles det om at planen «havnet i en skuff», andre ganger at arbeidet førte til meningsfulle diskusjoner og erfaringsdelinger om lesepraksis i et lærerkollegium.  

I denne workshopen vil vi diskutere hvordan grupper som skoleeier, skoleledelse, lærere og elever kan ha ulike perspektiver og innganger til arbeid med leseplaner, dele praksiseksempler på hvordan en slik prosess og planarbeid kan gjennomføres og gi innspill til hva som kan være relevant innhold.  
 
Som deltaker vil du få mulighet til å reflektere rundt noen sentrale spørsmål det er viktig å tenke gjennom i en slik sammenheng, og som kan danne utgangspunkt for videre arbeid på egen skole/ i egen kommune. Workshopen vil holdes av Margunn Mossige, Unni Fuglestad, Johanne Ur Sæbø og Karianne Megard Grønli fra Lesesenteret, samt Ann Kristin Weng Lundberg, assisterende rektor og sosiallærer ved Fjellfoten skole i Nes kommune.

Workshop 2: På sporet - Et bud på tidlig innsats

På sporet ABC, Les, Skriv, Forstå er et intensivt opplegg utviklet for elever som trenger tidlig innsats i lesing på 1. trinn. Opplegget består av 100 økter, og hver økt har fire komponenter: trening i bokstav-lyd forbindelser, veileda lesing, skriving og høytlesing med påfølgende samtale om teksten. I denne workshopen vil dere bli kjent med og få prøve ut opplegget. Denne workshopen vil holdes av Kjersti Lundetræ, professor i spesialpedagogikk, og Inga Kjerstin Birkedal, universitetslektor.

Workshop 3: Skriv som du vil!

I denne workshopen får du et konkret eksempel på en kreativ skriveoppgave som alle elever kan få til! I tillegg vil du lære hvordan du kan gi motiverende tilbakemeldinger med utgangspunkt i elevenes tekster.  

Opplegget tar utgangspunkt i innovasjonsprosjektet Skriv til meg.  
Workshopen holdes av Bjørn Arild Ersland – professor i skrivekunst for barn, samt Trine Merete Thorkildsen, Silje Kristoffersen og Line Hansen Hjellup - lærere i Lindesnes kommune.

Innlegg og foredrag

Trykk på "Les mer" for å se all informasjon om foredragsholderne.

Mandag 18. mars:

Kunnskapsminister kari nessa nordtun

Åpningstale med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil holde åpningstalen på årets konferanse.

Bilde av Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun har vært kunnskapsminister siden oktober 2023.

åse kari h. wagner, margunn mossige og toril frafjord hoem

PIRLS 2021: Norske tiåringers leseprestasjoner i en omskiftelig tid

God leseforståelse er avgjørende for elevers læring og utvikling gjennom hele skoleløpet. For å følge med på utvikling i norske elevers leseferdigheter, deltar Norge i flere internasjonale storskalaundersøkelser. En av disse er PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). PIRLS 2021 viser markant nedgang i norske tiåringers leseprestasjoner, og om lag en femtedel av elevene har svake leseprestasjoner. I tillegg har interessen for lesing falt.

Bilde av de tre foredragsholderne - Nasjonal konferanse

I denne presentasjonen vil du møte professor Åse Kari H. Wagner, dosent Margunn Mossige og dosent Toril F. Hoem. De vil gi oss en lite dypdykk i tallene fra PIRLS 2021, og se videre på hvordan de kan fortelle oss mer om dagens status på lesing og leseferdigheter.

bente rigmor walgermo, per henning uppstad og karianne megard grønli

Snakk mindre, lytt mer og still gode spørsmål når elevene leser høyt

I denne presentasjonen vil Karianne Megard Grønli gjennom prosjektet "Les for meg" vise til sjekklister og tips til gode tilbakemeldinger når elevene leser høyt.

Karianne Megard Grønli er stipendiat i utdanningsvitenskap ved Lesesenteret. Mer informasjon om "Les for meg", som er et forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd.

bente rigmor walgermo og per henning uppstad

Fokus på oppfølging!

I 2023 kom det nye kartleggingsprøver. Disse er obligatoriske på tredje trinn, og valgfrie på første trinn. Med nye kartleggingsprøver, følger også nytt oppfølgingsmateriell. Her vil du høre Bente R. Walgermo og Per Henning presentere materiellet, tankesettet det bygger på og hvordan det kan brukes for god oppfølging.

Bente Walgermo og Per Henning Uppstad - nasjonal konferanse om lesing

Bente Rigmor Walgermo er førsteamanuensis i spesialpedagogikk og Per Henning Uppstad er professor i spesialpedagogikk ved Nasjonalt Lesesenter.

Elisabeth hasselstrøm, Merethe bruvik thulin og annette iversen aarflot - osloskolen

Hvordan få til god bruk av læringsteknologi i lese-, skrive- og språkopplæringen?

Oslo kommune har hatt en satsing for å bidra med kunnskapsbaserte faglige anbefalinger når det kommer til bruk av læringsteknologi. Det har resultert i at lærere, ledere, skoleeiere og leseforskere har forsket sammen på hvordan man får best utnytte av digitaliseringen, med mål om å bidra til en inkluderende skolehverdag der læringsteknologi brukes slik at det fremmer elevenes lese-, skrive- og språkferdigheter. I dette foredraget vil tre av prosjektlederne fra Oslo kommune gi et innblikk i prosessen og hvordan dette har utspilt seg i praksis.

Elisabeth Hasselstrøm, Merethe Thulin og Annette Aarflot - nasjonal konferanse om lesing
Fra venstre: Elisabeth Hasselstrøm, Merethe B. Thulin og Annette Aarflot

Forskningsprosjektet StøDig er et samarbeid mellom Lesesenteret og Osloskolen. I Oslo består prosjektgruppa av Elisabeth Hasselstrøm, Merethe Bruvik Thulin og Annette Iversen Aarflot, og de vil holde denne presentasjonen. De jobber alle med pedagogisk kompetanseutvikling, og har alle lang fartstid i skolen, hvor bruk av digitale verktøy i lese-, skrive- og språkopplæringa har vært sentralt.

arild michel bakken

Hvordan bruke kunstig intelligens for å skape autentiske skrivesituasjoner?

Forsker Arild Michel Bakken har jobbet med et internasjonalt prosjekt hvor elever kan skrive tekster til hverandre på tvers av språk og land med hjelp av kunstig intelligens (AI). I dette innlegget vil han fortelle om prosjektet og hvordan det kan benyttes i lese- og skriveopplæringa. I tillegg vil lærer Bente Fiskå og rektor Gerd Næss Barka fra Fjelltun skole i Strand kommune fortelle hvordan de har testet ut en variant av prosjektet hvor elevene fikk skrive tekster til og lese tekster fra andre autentiske mottakere.

Arild Michel Bakken

Arild Michel Bakken er førsteamanuensis på Lesesenteret og forsker på bruk av teknologi i lese- og skriveundervisningen.

per henning uppstad, kevin b. unhammer, bente r. walgermo og bjørn arild ersland

Panelsamtale: ChatGPT og skriving

Kan ein temja ein villhest? Kan ChatGPT støtte unge skrivaridentitetar, eller er det berre eit reiskap for støy? I denne panelsamtalen demonstrerer og diskuterer vi om ChatGPT kan ha nytte i skriveopplæringa.

Bilete av ChatGPT sin logo

Panelsamtala vil bli leia av professor i spesialpedagogikk, Per Henning Uppstad. Uppstad forskar på ChatGPT i skriveopplæringa. I panelet vil vi også treffe Kevin Brubeck Unhammer, programmerar og står bak Trigram AS, samt Bente Rigmor Walgermo, førsteamanuensis med motivasjon som spesialfelt, og Bjørn Arild Ersland, forfattar og professor i skrivekunst for barn og unge.

Tirsdag 19. mars:

gunn helen ofstad og inga kjerstin birkedal

Hvordan skape gode overganger fra barnehage til SFO og skole?

Overgangen fra barnehage til SFO og skole er en stor endring i barn liv. Det kan skape mulighet for utvikling, men kan også gi brudd. Gunn H. Ofstad og Inga Kjerstin Birkedal vil i dette innlegget presentere bruk av overgangsobjekter knyttet til literacy som et tiltak som støtter barns overgang fra barnehagen til skolen.

Bilde av foredragsholdere - Gunn Ofstad og Inga K. Birkedal

Innlegget vil holdes av førstelektor Gunn H. Ofstad og universitetslektor Inga Kjerstin ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

camilla lausund fitjar

Håndskrift i begynneropplæringen - mer enn bare motorikk  

I sitt doktorgradsprosjekt har Camilla Fitjar undersøkt hvilke faktorer som påvirker barns evne til å forme bokstaver for hånd i begynneropplæringa. I dette innlegget vil hun fortelle litt om noen av disse faktorene, og hvordan den tidlige skriveopplæringen handler om mer enn bare barnas motorikk.

Camilla Fitjar

Camilla Lausund Fitjar er universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

eivor finset spilling

Handskrift eller tastatur i den første skriveopplæringa?

Ein stor andel elevar har kvart sitt digitale verktøy allereie frå 1. klasse, og norsk skule har ulik praksis rundt den tidlege skriveopplæringa. Kva har det å seie for elevane si skriving om dei først lærer å skrive for hand eller først lærer å skrive på tastatur? I dette innlegget vil førsteamanuensis Eivor Finset Spilling presentere ny forsking på korleis handskrift eller tastaturskriving verkar inn på kor fort førsteklassingar lærer å skrive ei forteljing, og kor lange og gode forteljingar dei skriv.

Eivor Finset Spilling
Eivor Finset Spilling - Foto Høgskulen i Volda / Karl August Swanstrøm

Eivor Finset Spilling er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning ved Høgskulen i Volda. Ho er særleg interessert i språkutvikling, begynnaropplæring og skriving. 

aline alves-wold

Motivasjon i skriveopplæringen - helt konkret

Aline Alves-Wold har forsket på motivasjon for skriving i begynneropplæringa. Gjennom sine to korte innlegg på årets konferanse vil hun først presentere et lettbeint og forståelig perspektiv på motivasjon med eksempler fra hverdagen som er gjenkjennbare, både i og utenfor skolen - så konkret som mulig. I sin andre del vil hun gå litt mer i dybden på skrivemotivasjon fra elevenes perspektiv, på klassetrinn 1. - 4. Studier viser at det er ni faktorer som påvirker elevenes motivasjon for skriving, og her vil Alves-Wold gi konkrete eksempler på undervisningspraksiser som kan fremme motivasjon for skriving.

Portrett: Aline Alves-Wold – Foto: Elisabeth Tønnessen

Aline Alves-Wold er ph.d-stipendiat ved Lesesenteret. 

oddny judith solheim

Utnytt potensialet ved å være to!

Hvordan skape et godt tolærersamarbeid i lese- og skriveopplæringen? Tolærerundervisning gir handlingsrom for tilpasset og variert undervisning og er en utbredt praksis i norske klasserom. Likevel viser forskning at økt lærertetthet og tolærerordningen ofte har liten effekt for elevenes læringsutbytte. I denne presentasjonen vil Oddny Judith Solheim gi et innblikk i forskning på tolærerordning og presentere et sett refleksjonsguider som er utviklet for å støtte lærere i å utvikle gjennomtenkt og intensjonell undervisningspraksis som kan øke sannsynligheten for at tolærersamarbeidet fremmer elevenes læring.  

Portrett: Oddny Judith Solheim - Foto: Elisabeth Tønnessen

Oddny Judith Solheim er professor og ansatt ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

mari lura elvedahl

Inkluderende skrive- og leseopplæring - i en digital skolehverdag

Hvilke didaktiske grunnholdninger bør ligge bak når man skal jobbe med begynneropplæring med og uten tastatur? Mari Lura Elvedahl, også kjent som BokstavMari, presenterer hvilke erfaringer hun har gjort seg som leselærer - og hvilke resultater og gevinster det gir, i en praksisnær økt med fokus på engasjement og kreativitet.

Bilde av foredragsholder - Mari L. Elvedahl

Mari Lura Elvedahl går under navnet BokstavMari, og jobber for å skape en skole man husker med glede. Hun jobber som leselærer ved Sørbø Skole i Sandnes, er forfatter og har kurs over hele landet. Hun vant Gullepleprisen ved NKUL i 2023.

anders myrset

Leseteater - hva er det og hvordan fungerer det?

Leseteater er i utgangspunktet en teaterform som har blitt trukket inn i klasserommet som et verktøy for å undervise lesing, både i første- og andrespråkinnlæring. I denne presentasjonen ser Anders Myrset nærmere på prosessen rundt å bruke leseteater i klasserommet, med noen eksempler fra engelskfaget.

Anders Otterbech Jølbo Myrset

Anders Otterbech Jølbo Myrset er førsteamanuensis i engelskdidaktikk ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

njål foldnes

Kan et dataspill si noe om barns leseferdigheter?

1.700 førsteklasseelever i Oslo kommune spilte et dataspill ti minutter daglig over en periode på fem uker. Med maskinlæring trente forskere algoritmer opp til å forutse hvilke barn som kom til å trenge ekstra oppfølging innen lesing. I dette innlegget vil professor fra Lesesenteret, Njål Foldnes, fortelle mer om hvordan forskere og kommunen jobbet sammen for å fange opp elever med lesevansker tidlig ved hjelp av spillet GraphoGame. Metoden identifiserer 75 prosent av de barna som trenger oppfølging, noe som er lovende og bedre enn tradisjonell kartlegging ved skolestart.

Njål Foldnes

Njål Foldnes er professor i statistikk ved Lesesenteret.

Kristin sunde

"Eg vil heller skriva" - Om rask bokstavinnlæring, lesing, skriving og alt det andre vi skal gjøre

Etter å ha forsket og arbeidet med rask bokstavprogresjon og begynneropplæring på Lesesenteret i flere år har Kristin Sunde dette skoleåret vært kontaktlærer i første klasse igjen. I dette innlegget tar hun dere med inn i klasserommet og deler erfaringer og refleksjoner fra returen til det mangfoldige og herlige klasserommet!

Portrett: Kristin Sunde - Foto: Elisabeth Tønnessen

Kristin Sunde er tidligere doktorgradsstipendiat ved Lesesenteret. Hun jobber i dag som lærer på 1. trinn på Madlamark skole i Stavanger.

Påmelding

Konferansen er utsolgt.

Til deg som har bestilt billett: Du vil motta en ordrebekreftelse så snart du har bestilt din billett. Husk og sjekk søppelposten dersom den ikke dukker opp i mailboksen din. Vær oppmerksom på at dersom du har bestilt med faktura, kan denne også legge seg i søppelposten.

Reise og overnatting

Reise og overnatting må dekkes av hver enkelt deltaker utenom konferanseavgiften. Konferansehotellet, Radisson Blu Atlantic Hotel, ligger sentralt i Stavanger sentrum, kun to minutters gange fra tog- og bussterminalen. Dersom du ønsker å overnatte andre steder enn på konferansehotellet, finnes det flere gode muligheter i sentrum.

Les mer fra Lesesenteret:

NYHET: Kreativ skriving i skolen

Ønsker du å bli en bedre skriver, og samtidig bli en bedre veileder i skriving? Da kan videreutdanningen Kreativ skrivin...

NYHET: Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærers...

Fagbøker fra Nasjonalt lesesenter

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinker...

Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å...

Blogg: Vi må ikke se oss blinde på lesefart

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er obligatorisk for deg som brenne...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar god nytte av fagspesifikke skrivepraksiser.

Nettsted for skolebibliotekarer om informasjonskompetanse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har et nyttig nettsted for skolebibliotekarer.

Vanskar med lesing - om å velja tekstar

Korleis kan du som forelder inspirere barn med konsentrasjonsvanskar eller lesevanskar til å lese bøker?

Lesesiesta - som lesestimuleringstiltak

I tillegg til at elever skal utvikle sin leseferdighet, er målet med Lesesiesta at flere elever skal oppleve leseglede o...

Å lese en fagtekst

En fagtekst, enten den er å finne i ei lærebok, et oppslagsverk, på nettet eller andre steder, er skrevet for å utvikle ...

Konkurranse vekket leselysten

Ime Skole i Mandal hentet inspirasjon fra 71 grader nord, og koblet sammen konkurranse, leseglede, og kunnskap om norske...

5 råd til bruk av modelltekstar

Å bruka modelltekstar, eller eksempeltekstar som det heiter i Kunnskapsløftet, gir mange fordelar i skriveopplæringa. Fø...

Hefte: Lesing er...

Hva er lesing – egentlig? Vi møtes av skrift overalt i samfunnet. Skrift som informerer oss, – som "Go to gate", skrift ...

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Men elevene skal også arbeide med et utv...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

God leseplanlegging

Mange lærere får en aha-opplevelse når de planlegger undervisningen «baklengs». Det er prinsippet bak boka «God leseplan...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.