Hopp til hovedinnhold

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg! – sammen mot mobbing er et læringsmiljø- og antimobbeprogram som startet opp våren 2019 og skal holde på til våren 2021.

Publisert: Endret:

Prosjektleder

51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Støttes av Udir

læringsmiljø- og antimobbeprogram som støttes av Udir

Antall skoler

17 skoler deltar. 16 grunnskoler og en videregående skole

Prosjektledelse

Kari Stamland Gusfre er prosjektleder

En lærer og en elev ser i en bok sammen.
Psykisk helse, skjult mobbing og digital mobbing er viktige temaer i Bry deg! – sammen mot mobbing. Foto: iStock.

Bry deg! bygger på erfaringer fra annet utviklingsarbeid ved Læringsmiljøsenteret, for eksempel Læringsmiljøprosjektet, Respekt og LP-modellen. Arbeidet startet opp våren 2019.

Programmet gjennomføres i løpet av 2 år, der det første halvåret er en ledelsesmodul beregnet på skoleledere, mens de neste 1 ½ årene skal gjennomføres ute i skolene. Organisasjonslæring og utvikling av skolen som en lærende organisasjon, psykisk helse, skjult mobbing og digital mobbing er viktige deler av programmet, som skal inneholde:

 • ledelse av endringsarbeid
 • livsmestring og psykisk helse
 • klasseledelse og autoritative voksne
 • arbeid med standarder, regler og rutiner i skolemiljøet
 • håndtering av problematferd
 • skolekultur
 • utvikling av et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing og krenkelser
 • avdekking, behandling av og oppfølging av mobbesaker

Temaer i Bry deg!

Her finner du oversikt over de forskjellige temaene innenfor læringsmiljø- og antimobbeprogrammet Bry deg!

Livsmestring og psykisk helse vil være gjennomgående temaer i prosjektperioden. Foto: iStock.

Læringsmiljø

 • viktige faktorer i et inkluderende læringsmiljø
 • klasseledelse og autoritative voksne
 • arbeid med standarder, regler og rutiner i skolemiljøet
 • håndtering av problematferd
 • elevinvolvering og sosial kompetanse
 • mobbingens psykologi
 • forebygging, avdekking og stopping av mobbing
 • skjult mobbing og digital mobbing

Implementering av utviklingsarbeid

 • De ulike aktørenes roller i utviklingsarbeid – struktur og organisering
 • Analyse og bruk av resultater på kartleggingsprøver som f.eks. Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen
 • Forberedelse av implementering
 • Støtteapparatets betydning
 • Videreføring og spredning av ny kunnskap og nye arbeidsmåter
 • Lærende nettverk
 • Skolekultur

Livsmestring og psykisk helse vil være gjennomgående temaer i prosjektperioden.

Tidsbruk i Bry deg!

Her finner du en oversikt over forventet tidsbruk for ansatte på deltakerskoler, for skolens arbeidsgruppe og for rektor, PPT og skoleeier.

En mann og en dame står ved en vegg med post-it lapper
Det er viktig at det settes av nok utviklingstid. Foto: iStock.

Tidsbruk for alle ansatte på hver skole som deltar

 • én fagdag hvert semester
 • utviklingstid til mellomarbeid på hver skole – Vi anbefaler minimum to timer hver annen uke.

Mellomarbeidet består av

 • lesing og diskusjon av fagstoff
 • gjennomføring og etterarbeid av kartleggingsverktøyet Spekter
 • utvikle sosiogram og arbeide med tiltak knyttet til disse
 • observere kollegaer, gi tilbakemelding og reflektere
 • gjennomføre og evaluere tiltak rettet mot enkeltelever, klasser eller hele skolen

Tidsbruk for skolens arbeidsgruppe

 • Gruppa får veiledning (1,5 time) tre ganger pr semester. En av øktene foregår via nettet.
 • Gruppa møtes ca. hver annen eller tredje uke for å diskutere framgang, endring eller justering av arbeidet på skolen.

Arbeidsgruppa består av rektor og f.eks. SFO-leder, sosiallærer, en representant for lærere og assistenter, miljøarbeider eller andre det er hensiktsmessig å ha med (4-5 personer). PPT og skoleeier inviteres til å delta ved behov.

Tidsbruk for rektor, skoleeier og PPT

 • Inviteres til to én-dags samlinger: en ved oppstart og en ved avslutning av prosjektperioden.
 • Rektor deltar i skolenes arbeidsgruppe.
 • PPT og skoleeier deltar i skolens arbeidsgruppe etter behov.
 • Deltar på alle fagdager og veiledninger (én fagdag og tre veiledninger pr semester).

Ein skule som «bryr seg»

Fitjar vidaregåande skule scorar jamleg høgt på «Elevundersøkelsen», og dei tilsette er særleg opptekne av å sjå elevane sine. – Likevel er det alltid rom for forbetring, svarar rektor Leif Helge Engelsen på spørsmål om kvifor han meldte skulen sin med på «Bry deg».

Rektor Leif Helge Engelsen er nøgd med at Fitjar vgs er med i "Bry deg".

Publisert fyrste gong 20.09.2019

Med tiltaket «Bry deg» ynskjer Læringsmiljøsenteret å imøtekome behovet for kunnskap om handtering av mobbing ute på skulane. I tillegg skal tiltaket gje skulane meir kunnskap om korleis ein kan etablere trygge og gode læringsmiljø.

Jobbar meir målretta

«Bry deg» er eit nytt tiltak frå Læringsmiljøsenteret som vert tilbydd til skular som ynskjer å jobbe med læringsmiljøet. Tiltaket vert delvis finansiert gjennom midlar iutlyst av Utdanningsdirektoratet. Førebels er det 17 skular som er med i piloten, deriblant Fitjar vidaregåande skule som den einaste vidaregåande skulen. Fitjar vgs scorar jamleg høgt på «Elevundersøkelsen», og dei tilsette ved skulen rapporterer om høg trivsel på jobb.

Rektor Engelsen melder om at det er mange tiltak som allereie har vorte sette i gang  for å utvikle læringsmiljøet ved skulen. Mellom anna legg lærarane stor vekt på å ta elevane med på planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisninga. På den måten får elevane stor innverknad på læringa si.

- Vi er ein utviklingsorientert skule med eit generelt godt læringsmiljø der elevane opplever at dei er velkomne og at dei vaksne ved skulen er opptekne av korleis dei trivst. Men vi kan alltid bli betre, og vi ser nytteverdien av å vere med på eksterne prosjekt som dette. Vi opplever at vi jobbar meir målretta og systematisk for å nå måla våre når vi er med i «Bry deg». Det er også svært motiverande å få inn dyktige, eksterne vegleiarar som kan gje oss fagleg påfyll, seier Engelsen.

Korleis stoppe mobbing?

Denne veka vitja førstelektor Janne Støen og førsteamanuensis Johannes Finne ved Læringsmiljøsenteret skulen for å gå igjennom ståstadsanalysen og implementeringsplanen saman med skulen si arbeidsgruppe, og for å leie ein fagdag for personalet om mobbinga sin psykologi og korleis ein kan stoppe mobbing. På førehand hadde arbeidsgruppa gjennomført ein ståstadsanalyse og identifisert sterke og svake sider i organisasjonen som dei skal arbeide vidare med.I løpet av det neste året skal dei tilsette ved Fitjar vidaregåande skule få trene seg i korleis dei kan avdekke og stoppe mobbing. I tillegg skal skulen setje i gang fleire tiltak for å jobbe med å utvikle læringsmiljøet ved skulen. Eit av desse er å gjennomføre SPEKTER-analysen. Spekter er eit ikkje-anonymt verktøy for lærarar, som nyttast til å avdekke mobbing og kartleggje læringsmiljøet i ein skuleklasse. Under fagdagen denne veka, beslutta Engelsen at SPEKTER skal gjennomførast på vg1 og vg2 på skulen.

- Vi har gjort mykje bra når det kjem til læringsmiljøet ved skulen, men vi trur eit slikt verktøy vil vera eit godt hjelpemiddel i arbeidet vi legg ned på skulen for å avdekke mobbing, og som også kan lette kvardagen for lærarane, seier Engelsen.

 

Tekst og foto: Maria Gilje Strand

Les mer

Medarbeidere i prosjektet

51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832584
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor