Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til risiko, sikkerhet og sårbarhet. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur. Det forventes imidlertid at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming. Denne kan tas når man har fullført grunnmodulen og 40 stp valgfrie emner.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Metodesamling + selvstudie

Neste oppstart

Våren/Høsten 2025

Søknadsfrist

15.12.2024

Pris

45 000,- + semesteravgift Påmelding og betalingsbetingelse

Dette studiet ga meg ny og tidsriktig kompetanse. Med det fulgte også muligheter til å videreutvikle og effektiviserer sikkerhetsarbeid i egen virksomheten.

tidligere student Geir Ingvaldsen

Kursinnhold

Masteroppgaven skal vise at studentene kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid, og derigjennom:

 • Vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering.
 • Anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
 • Formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv.
 • Demonstrere teoretisk overblikk, innsikt i de valgte perspektiver og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstillingen.
 • Skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling.
 • Demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, funn, analyse og konklusjon.

Ved avslutningen av emnet forventes det at kandidaten:

Kunnskap

 • har tilegnet seg så god oversikt over studieprogrammets teoriområder og perspektiver at hun/han kan gjøre et informert valg med tanke på teoriforankring for eget oppgavetema.

Ferdigheter

 • er i stand til å formulere en avgrenset problemstilling for egen undersøkelse og sette denne inn i et større perspektiv.
 • kan demonstrere innsikt i det valgte teorigrunnlaget, og er i stand til å benytte dette i analyse av den konkrete problemstilling.
 • kan skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling.

Generell kompetanse

 • kunne demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, analyse og konklusjon.
 • Kunne presentere skriftlig et betydelig vitenskapelig arbeide.

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven.

Veiledning

Fagstaben vil være behjelpelig med forslag til masteroppgaver, samt veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten må selv aktivt finne frem til og formulere problemstillinger i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.

Kontakt med bedrift, offentlige etater/institusjoner eller lignende skjer primært gjennom personlig henvendelse fra studenten selv, eller i noen tilfeller gjennom veileder. Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning.

Metodesamling: 20. Januar 2025

Hjemmeoppgave 1/1, varighet 8 måneder.

Uttak av masteroppgaven

Uttak av masteroppgave forutsetter at studentene har fullført de obligatoriske 20 studiepoeng og kurs tilsvarende 40 studiepoeng. Studenten utarbeider, i samråd med veileder, endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Oppgaven tas ut formelt ved å fylle ut skjemaet "Registrering av masteroppgave" som leveres til UiS EVU.

Masteroppgaven skal innleveres senest åtte måneder etter uttak.

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det sensor som har det avgjørende ordet. Dekanus oppnevner ekstern sensor, etter forslag fra veileder og eventuelt andre faglærere. Sensur skal foreligge senest 10 uker etter innleveringsfristen.

Masteroppgaven bedømmes etter en skala fra A - F.

Antall studieplasser: 40

Uttak vår og høst 2024

Du kan velge mellom uttak 1. Februar 2024 eller 1. September 2024. Til begge uttakene må denne påmeldingsfristen følges.

For uttak av masteroppgaven er det krav om at studentene har fullført det obligatoriske emnet på 20 studiepoeng (E-MRS500 Risiko, sikkerhet og sårbarhet) og i tillegg valgfrie emner tilsvarende 40 studiepoeng.

Administrative kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Offshore Wind Law E-BSA150

Offshore Wind er et område med rask vekst i Asia, USA og delvis i Europa. Kurset Offshore Wind Law utforsker de viktigst...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...