Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede uønskede handlinger. Undervisningen legger vekt på å gi studentene en forståelse av terrorisme og kriminelle angrep som fenomen, herunder årsaker, former og sikringstiltak.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

15.06.2024

Pris

20 000,- + semesteravgift

Hensikten med kurset er å skape kompetanse om terrorisme og forebyggingstiltak som gjør dere best mulig i stand til å gjøre vurderinger om risikoforhold i egen organisasjon slik at vi sammen kan skape et tryggere samfunn.

Faglærer Sissel Haugdal Jore

Kursinnhold

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede uønskede handlinger. Undervisningen legger vekt på å gi studentene en forståelse av terrorisme og kriminelle angrep som fenomen, herunder årsaker, former og sikringstiltak.

Terror

Du vil bli kjent med ulike strategier for forebygging og bekjempelse av tilsiktede uønskede handlinger, som for eksempel ulike risikostyringsverktøy og regelverk. Kurset gir også innsikt i forhold som påvirker opplevelse av risiko og behovet for beskyttelse.

Kurset passer for ansatte i bedrifter og kommuner som har ansvar for risikostyring og sikkerhet, og ansatte i politiet, forsvaret og PST som ønsker å utvikle karrieren. Kurset er samlingsbasert og nettbasert, og dermed godt egnet for å  kombineres med jobb.

Kurset kan tas for seg selv, eller som del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Ferdigheter

Etter endt kurs vil du:

Kjenne til dagens trusselbilde i forhold til ulike typer tilsiktede uønskede handlinger, og være i stand til å skaffe denne typen informasjon som skal ligge til grunn for sikkerhetsarbeidet.

Ha kunnskap om ulike strategier for forebyggelse av terrorisme og annen kriminalitet, og være i stand til kritisk å kunne drøfte ulike former for forebyggingsstrategier.

Kunne gjøre rede for kjennetegn ved tilsiktede uønskede angrep og hva som skiller denne typen trusler i fra ordinære kriser og ulykker. Etter endt kurs skal studentene være i stand til å drøfte hvordan bedrifter kan utvikle en sikringskultur og et sikringsrisikostyringssystem.

Forstå grunnleggende forskjeller ved ulike typer reguleringsregimer innen sikringsfagfeltet, og hva disse ulike tilnærmingene til risikostyring betyr for det praktiske sikringsarbeidet. Studentene skal videre ha innsyn i den risikoanalysemetodikk som er anbefalt av norske myndigheter i forhold til sikring og evne å se fordeler og ulemper ved bruk av denne metodikken.

Være i stand til å kunne drøfte problemområder i forhold til sikkerhetstiltak slik som økonomi og innskrenkning av demokratiske friheter, og utfordringer ved å identifisere den risikoreduserende virkingen av slike tiltak.

Forelesningsdatoer

Datoer kommer

Samlingene foregår fra kl 09.00-15.00

Undervisningsform

Samlingene består av forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det vil bli både individuelt arbeid og arbeid i grupper hvor studentene kan lære av hverandres erfaringer og tilegnet fagstoff. Det vil bli lagt vekt på å bruke case som er relevante for studentenes arbeidssituasjon og utfordringer. I forbindelse med case-arbeid og gruppediskusjoner vil studentene få trening i muntlig formidling.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Eksamen

1 ukes hjemmeeksamen

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Foreleser

Professor i samfunnssikkerhet og risikostyring
51831830
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Industrial assets, decisions, and Performance E-MTOM400

Improve your core knowledge and understanding on dynamics, challenges, uncertainties and suitable measures to deal with ...

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF) aspects in complex ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning