Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse. Emnet gir en introduksjon til mange problemstillinger og perspektiver i fordypningsemnene i master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Neste oppstart

Våren 2025

Søknadsfrist

17.06.2024

Pris

35 000,- + semesteravgift Påmelding og betalingsbetingelse


Jeg hadde lyst og kjente sterk motivasjon for å ta videreutdanning. Jeg søkte derfor på utdanningstilbud i UIS og fant fort ut at Erfaringsbasert master i Risikostyring og sikkerhetsledelse var noe for meg. Videreutdanningen har gitt meg bredere fagkompetanse og åpner bredt karrieremuligheter.

Tidligere student Hedyeh Malkamy , Rådgiver i Equinor
Risiko, sikkerhet og sårbarhet 2025 er fulltegnet, kurset og venteliste er fulltegnet.

Kursinnhold

Samfunnet, mennesker, institusjoner og infrastruktur utsettes for ulike former for påkjenninger. Emnet Risiko, sikkerhet og sårbarhet tar utgangspunkt i de påkjenninger som samfunnet kan utsettes for og hvordan disse påkjenningene kan håndteres ved hjelp av innebygd robusthet.

Truslene mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte; som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Disse truslene krever at flere organisatoriske og institusjonelle nivåer engasjerer seg i sikkerhetsarbeidet og at det brukes ulike faglige perspektiver. Emnet egner seg derfor godt som en introduksjon til en del sentrale problemstillinger i forhold til risikostyring og samfunnssikkerhet.

Det legges vekt på å gi studentene kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan vi som individer opplever risiko, hvordan vi kan redusere risiko gjennom måten samfunnet organiseres på, hvilke forhold som bidrar til at ulykker skjer og hvordan vi kan unngå uønskede hendelser i organisasjoner og samfunn. Studentene vil få en innføring i hvordan samfunnssikkerhet preger samfunnsplanlegging og hvordan interessekonflikter og dilemmaer påvirker beslutningsprosesser i samfunnet.

Sentrale begreper: risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet.

Følgende temaer vil bli belyst:

 • Rasjonalitet i samfunnsplanlegging (inkl. samspill mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper: dialog og medvirkning).
 • Sårbarhet i infrastrukturer.
 • "Normal Accident"-teori, "High reliability"-teori.
 • Sikkerhetsstyring (inkl. Risiko- og sårbarhetsanalyser og planlegging og gjennomføring av slike).
 • Risikosamfunnet (inkl. risikokilden, opplevd risiko, akseptabel risiko).
 • Sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur.
 • Risikopersepsjon.
 • Kriser og krisehåndtering (inkl. naturskapte- og menneskeskapte kriser, og det norske responssystemet i kriser).
 • Det vil bli lagt vekt på kritisk vurdering av teorier og metoder.

Etter avsluttet emne skal studenten ha:

Kunnskaper om

 • Samfunnssikkerhet, samfunnssikkerhetsdilemma og sårbarhet
 • Ulike typer samfunnskriser, kriser, krisekommunikasjon og media
 • Risikoregulering og risikostyring i komplekse teknologiske systemer
 • Risikosamfunnet (inkl. risikokilden, opplevd risiko, akseptabel risiko)
 • Organisatoriske ulykker, risiko og sikkerhet
 • Sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur
 • Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer
 • Rasjonalitet i samfunnsplanlegging (inkl. samspill mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper)
 • Ulike typer risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beredskap, samordning og håndtering av natur- og menneskeskapte krisesituasjoner i samfunnet
 • Security/sikring, cybersikkerhet og terrorforebygging
 • Ulykkesgranskningsmetodikk
 • Samfunnsvitenskapelig metode og design

Ferdigheter i å

 • Vurdere risiko, sikkerhet og sårbarhet som ledd i det forbyggende arbeidet.
 • Vurdere det sikkerhetsfaglige innholdet i plan- og beslutningsprosesser.
 • Forstå og vurdere ulike typer risiko- og sårbarhetsanalyser som beslutningsgrunnlag.
 • Forstå sammenhengene mellom beredskapsarbeidet og evnen til å håndtere en krise, samt vurdere kvaliteten på krisehåndtering og beredskapsarbeid i egen organisasjon.
 • Bruke teori fra emnet til å analysere relevansen av, og bidra inn i samfunnsdebatten vedrørende samfunnssikkerhet, sikkerhets- og risikostyring og krisehåndtering.

Generell kompetanse

 • I sentrale teorier om risiko, sikkerhet og sårbarhet.
 • Vedrørende samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, på organisasjons- og samfunnsnivå.

Kurset er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, med tre samlinger à tre dager.

Samlinger foregår på dagtid i ukedager.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Undervisning– 3 samlinger á 3 dager:

Datoer kommer

Obligatorisk prosjektoppgave (i grupper) på ca. 8000 ord skal bestås før kandidaten kan gå opp til eksamen. Eksamen er en 6 timers individuell hjemmeeksamen.

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Med forbehold om endringer.

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Offshore Wind Law E-BSA150

Offshore Wind er et område med rask vekst i Asia, USA og delvis i Europa. Kurset Offshore Wind Law utforsker de viktigst...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...