Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse. Emnet gir en introduksjon til mange problemstillinger og perspektiver i fordypningsemnene i master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Neste oppstart

Våren 2024

Søknadsfrist

15.06.2023

Pris

35 000,- + semesteravgift


Jeg hadde lyst og kjente sterk motivasjon for å ta videreutdanning. Jeg søkte derfor på utdanningstilbud i UIS og fant fort ut at Erfaringsbasert master i Risikostyring og sikkerhetsledelse var noe for meg. Videreutdanningen har gitt meg bredere fagkompetanse og åpner bredt karrieremuligheter.

Tidligere student Hedyeh Malkamy , Rådgiver i Equinor
Risiko, sikkerhet og sårbarhet 2024 er fulltegnet, alle f.o.m 17.1.23 kl 13.30 vil bli satt på venteliste.

Kursinnhold

Samfunnet, mennesker, institusjoner og infrastruktur utsettes for ulike former for påkjenninger. Emnet Risiko, sikkerhet og sårbarhet tar utgangspunkt i de påkjenninger som samfunnet kan utsettes for og hvordan disse påkjenningene kan håndteres ved hjelp av innebygd robusthet.

Truslene mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte; som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Disse truslene krever at flere organisatoriske og institusjonelle nivåer engasjerer seg i sikkerhetsarbeidet og at det brukes ulike faglige perspektiver. Emnet egner seg derfor godt som en introduksjon til en del sentrale problemstillinger i forhold til risikostyring og samfunnssikkerhet.

Det legges vekt på å gi studentene kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan vi som individer opplever risiko, hvordan vi kan redusere risiko gjennom måten samfunnet organiseres på, hvilke forhold som bidrar til at ulykker skjer og hvordan vi kan unngå uønskede hendelser i organisasjoner og samfunn. Studentene vil få en innføring i hvordan samfunnssikkerhet preger samfunnsplanlegging og hvordan interessekonflikter og dilemmaer påvirker beslutningsprosesser i samfunnet.

Innhold

Sentrale begreper: risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet.
Følgende temaer vil bli belyst:

Rasjonalitet i samfunnsplanlegging (inkl. samspill mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper: dialog og medvirkning).

Sårbarhet i infrastrukturer.

"Normal Accident"-teori, "High reliability"-teori.

Sikkerhetsstyring (inkl. Risiko- og sårbarhetsanalyser og planlegging og gjennomføring av slike).

Risikosamfunnet (inkl. risikokilden, opplevd risiko, akseptabel risiko).

Sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur.

Risikopersepsjon.

Kriser og krisehåndtering (inkl. naturskapte- og menneskeskapte kriser, og det norske responssystemet i kriser).

Det vil bli lagt vekt på kritisk vurdering av teorier og metoder.

Undervisningsform

Samlingsbaserte forelesninger med 3 samlinger á 3 dager

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Undervisningstidspunkt

Dato kommer

Eksamen

Obligatorisk prosjektoppgave (i grupper) på ca. 8000 ord skal bestås før kandidaten kan gå opp til eksamen. Eksamen er en 6 timers hjemmeeksamen.

Med forbehold om endringer.

Industrial assets, decisions, and Performance E-MTOM400

Improve your core knowledge and understanding on dynamics, challenges, uncertainties and suitable measures to deal with ...

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF) aspects in complex ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning