Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner samt etablering av beredskap. Evaluering og læring for å videreutvikle og oppdatere beredskapen inngår også. Det å forstå sammenhenger mellom de ulike stadiene i planprosessen og i etableringen og utviklingen av beredskap vektlegges spesielt.

Published Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Neste oppstart

Våren 2025

Søknadfrist

15.12.2024

Pris

20 000,- + semesteravgift Påmelding og betalingsbetingelse

Her lærer du å planlegge beredskapen en virksomhet trenger.

Kursinnhold

Beredskap må være dimensjonert og etablert for å kunne håndtere et bredt spekter av utløsende hendelser.

brannmenn

Emnet vil ta opp temaer som hensikten med beredskap, analyser som grunnlag for beredskapsarbeid, aktører og roller i beredskapsarbeid, ulike hendelser som danner grunnlag for beredskap, regelverkskrav i beredskapsarbeid, beredskap som produkt og som prosess, planlegging og læring i beredskapsarbeid, samt avvik og bevissthet i beredskapsarbeid. Selv med det fokus som er på beredskapsplaner og beredskaps-organisasjoner foreligger det i mindre grad systematisk kunnskap om prosessen med utvikling av beredskap i organisasjoner.

I emnet diskuteres utfordringer mellom organisasjoners egen utvikling av beredskap som følge av lovpålagte regler og myndighetskontroll og en fortløpende prosess med å videreutvikle og oppdatere beredskap som følge av endringer i de forutsetninger som beredskapen bygger på. Emnet vektlegger forståelse av sammenhengen mellom risikoanalyser, beredskapsanalyser, ytelseskrav og beredskapsplaner og beredskapsorganisering i ulike virksomheter.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte vil være de kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen som tilegnes ved at studenten:
Får kunnskaper om:

  • Sentrale begreper knyttet til beredskap
  • Grunnleggende kjennetegn og utvikling av beredskapsanalyser og beredskapsplaner
  • Ansvarsforhold og prosesser ved dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap
  • Læring i beredskapsarbeid

Forbedrer sine ferdigheter i:

  • Gjennomføring av beredskapsplanlegging
  • Vurdere kvalitet på beredskapsplanleggingsprosessen og beredskapsplanverket

Utvikle generell kompetanse om:

  • Beredskapsplanlegging og beredskapsplanleggingsprosessen
  • Organisatoriske strukturer og sammenhenger som påvirker beredskapsprosessen i en organisasjon, samt hvordan disse forholdene skaper forutsetninger for kvaliteten på beredskapen

Målgruppe:

Emnet retter seg mot alle som er opptatt av beredskap og beredskapsplanlegging i offentlige og private virksomheter, samt personer som arbeider med beredskapsorganisering og tilsyn av beredskap. Ledere og ansatte som jobber med beredskap i ulike sammenhenger vil ha god nytte av kurset.

Forelesningsdatoer:

Forelesninger – 3 samlinger á 2 dager:

Dato kommer

Eksamen: Dato kommer

Prosjektoppgave

Prosjektarbeid i gruppe skal gi innsikt i og kunnskap om planlegging og dimensjonering av beredskap. I prosjektoppgaven skal det blant annet utarbeides en beredskapsanalyse og tilhørende beredskapsdokumentasjon for en virkelig eller tenkt virksomhet/organisasjon (eller avgrenset del/område av en virksomhet/organisasjon), med utgangspunkt i metoder og prinsipper fra pensumlitteraturen. Arbeidet med prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 3-5 personer og pågår gjennom semesteret. Omfanget er ca. 40 sider, og innlevering er ca. 2 uker før muntlig eksamen. Det gis veiledning under arbeidet med prosjektoppgaven. Tid og sted for veiledning avtales med emneansvarlig/faglærer ved behov.

Eksamen

Vurderingsform (eksamen) i emnet er prosjektoppgave og muntlig eksamen, der prosjektoppgaven teller 60 % av sluttkarakteren og den muntlige eksamen teller 40 % av sluttkarakteren. Både prosjektoppgaven og muntlig eksamen vurderes med graderte karakterer (A-F) og må begge være bestått for å bestå emnet.
Den muntlige eksaminasjonen vil ha varighet på inntil 20 minutter for hver enkelt. Her vil kandidaten få anledning til å forsvare og å utdype ulike sider ved rapporten, og sensorene gis anledning til å stille spørsmål om uklarheter samt forhold knyttet til det teoretiske stoffet som inngår i kurset. Det gis individuelle karakterer på den muntlige eksamen.

Pensum

Pensumlitteraturen er obligatorisk lesning, og består av to hele bøker samt kapittelutdrag fra noen andre bøker. Bøkene Eriksen et al. (2021), Beredskapsanalyse, og Sommer et al. (2020), Beredskapsøving og -læring, må kjøpes i sin helhet, mens kapittelutdragene er tilgjengelig via Canvas.

Litteratur

Eriksen, J., Rake, E. L. & Sommer, M. (2021). Beredskapsanalyse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk – Hele. (311 sider)
Sommer, M., Pollestad, B. & Steinnes, T. (2020). Beredskapsøving og -læring. Bergen: Fagbokforlaget – Hele. (219 sider)
Njå, O., Sommer, M., Rake, E. L. & Braut, G. S. (2020). Samfunnssikkerhet: analyse, styring og evaluering. Oslo: Universitetsforlaget – Kap. 4.2, 4.3, 4.7 (Samfunns-planlegging og forvaltning), 5.4 (Kriseorganisering i Norge og ledelsessystem), 7 (Akseptabel sikkerhet og ytelse av samfunnsfunksjoner), 8.1.4 (Fremtidsrettede hendelsesbaserte analyseverktøy for samfunnssikkerhet), og 12 (Beredskaps-analyse). (66 sider)
Engen, O. A. H., Gould, K. A. P., Kruke, B. I., Lindøe, P. H., Olsen, K. H. & Olsen, O. E. (2021). Perspektiver på samfunnssikkerhet (2. utgave). Oslo: Cappelen Damm Akademisk – Kap. 6 (Planlegging og beslutning), 10 (Kriser og kriseforståelse) og 11 (Beredskap). (71 sider)
Aven, T., Røed, W. & Wiencke, H. S. (2017). Risikoanalyse: prinsipper og metoder, med anvendelser (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget – Kap. 1 (Hva er en risikoanalyse) og 4 (Risikoanalyseprosessen: risikovurdering). (27 sider)

Opptakskrav:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Foreleser

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51833144
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Offshore Wind Law E-BSA150

Offshore Wind er et område med rask vekst i Asia, USA og delvis i Europa. Kurset Offshore Wind Law utforsker de viktigst...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning