Hopp til hovedinnhold

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to spørsmål som har vært reist i media den siste uken - og som Læringsmiljøsenteret er svært opptatt av at skal løftes og diskuteres.

Publisert: Endret:

Ungdom går opp en trapp.
– Ved Læringsmiljøsenteret er vi opptatt av barnets beste, og hvordan vi kan sikre at barn har det trygt og godt på skolen, sier senterleder Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret. Illustrasjonsfoto: GettyImages.

Den siste uken har det vært skrevet i media om ikke-anonyme undersøkelser som brukes for å avdekke mobbing og jobbe med læringsmiljø, deriblant Spekter og Innblikk som er utviklet ved Læringsmiljøsenteret.  Senterleder Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret ønsker debatten velkommen, og synes det er viktig at media setter søkelyset på dette viktige temaet.

– Vi trenger gode debatter om utvikling av metoder og pedagogiske verktøy for å fremme barns sosiale og faglige utvikling i skolen. Ved Læringsmiljøsenteret er vi opptatt av barnets beste, og hvordan vi kan sikre at barn har det trygt og godt på skolen, sier han.

50.000 barn utsatt for mobbing hvert år

Elevundersøkelsen viser at de fleste elever har det fint på skolen, men hvert år rapporterer også 50.000 barn at de blir mobbet. I siste elevundersøkelse forteller over en tredjedel av elevene som har vært utsatt for mobbing at de voksne ikke kjente til mobbingen.

– I motsatt ende av skalaen rapporterte elevene at i de tilfellene de voksne visste om mobbingen, var det sjeldent at de satt inn tiltak som virker. Det skjedde kun i 8 prosent av tilfellene, sier Nordaker.

Han mener det derfor er svært viktig å gjøre gode og grundige diskusjoner om hvordan skolene skal arbeide for å sikre alle elever et trygt og godt læringsmiljø.

Avgjørende å ha nok – og riktig - informasjon

Opplæringslovas kapittel 9 A stadfester at alle ansatte i skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de har en plikt til å gripe inn dersom det er mulig. Loven fastsetter at skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og at de har en plikt til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og godt skolemiljø for alle. 

– Ved å bruke ikke-anonyme undersøkelser gir vi barna en god mulighet til å bli hørt, sier Johannes Finne, førsteamanuensis og mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret.

Han sier at lærere som står i komplekse mobbesaker vet at det er avgjørende å ha nok og riktig informasjon for å sette inn tiltak som vil fungere. Han mener det kan være vanskelig å få den kunnskapen uten å gå systematisk til verks, og at av og til er ikke en vanlig elevsamtale nok for å fange opp det som ikke er kjent for de voksne på skolen.

– Skolen og lærerne trenger derfor effektive og virksomme måter å få kunnskap på. Og de trenger å få informasjon fra elevene om hvordan de opplever sin egen skolehverdag, sier han.

Oppleves som nyttige verktøy

Spekter og Innblikk, som er utviklet ved Læringsmiljøsenteret, er to av metodene som kan brukes som en del av det helhetlige arbeidet. Spekter er en todelt metode som består av en undersøkelse og elevsamtale. Innblikk er et samtaleverktøy som systematiserer samtalen mellom lærer og elev. Det kan gi de voksne mulighet til å få kunnskap de ellers ikke har så lett tilgang til.

Les mer: Om Spekter og hvordan opplysninger behandles

– Ansatte i skolen forteller at Spekter og Innblikk er nyttige verktøy for å fange opp mønstre og sammenhenger som de ellers ikke hadde hatt kunnskap om.

Hva er greit å hente inn av informasjon?

Det er viktig at metodene og verktøyene som brukes oppleves som nyttige, effektive og gode av både lærere og elever.

Les også: Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

– Spørsmålet som dukker opp med jevne mellomrom er hva det er riktig og lov å spørre elevene om. Vil de ta skade av å fortelle hvem de ønsker å være sammen med, hvem som er mest populær eller hvem som mobber? spør Finne og fortsetter:

– Det er klart at noen vil oppleve dette som rart, men vi finner ingen forskning viser at det er skadelig. Det vi derimot vet er hva utenforskap og mobbing gjør med barn og ungdom, både her og nå og i et langsiktig perspektiv. Konsekvensene for den enkelte elev å bli utsatt for mobbing er hjerteskjærende.

Konsekvensene for den enkelte elev å bli utsatt for mobbing er hjerteskjærende.

Johannes Finne , førsteamanuensis og mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret

Slår fast at det er behandlingsgrunnlag

Et annet spørsmål som har vært oppe til diskusjon er om skolene i det hele tatt har lov til å innhente disse opplysningene, altså om det er behandlingsgrunnlag. Nylig har en sak om Spekter vært oppe i Personvernnemda. Nemdas vurdering er at det ikke er «tvil om at skolen, for å oppfylle sine plikter etter opplæringslovas kapittel 9 A, må behandle en rekke personopplysninger, slik departementet også har forutsatt i lovforarbeidene. Alle de opplysningene som etterspørres i spørreskjemaet i Spekter (…), er opplysninger som etter nemndas vurdering er relevante og nødvendige for at kommunen skal oppfylle sin plikt etter loven til å arbeide systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø.” 

– Ved Læringsmiljøsenteret han vi alltid ment at det er grunnlag for å stille elevene spørsmål om hvordan de har det på skolen. Noe annet ville undergrave tilliten til at lærere er profesjonelle og i stand til å gjøre etiske og pedagogiske vurderinger, mener Nordaker.

Han utdyper:

– Det motsatte ville være at lærere ikke får spørre hvordan elevene opplever sin egen hverdag, og dermed må basere sitt arbeid med læringsmiljø på egne observasjoner og tolkninger.

Klargjøring av lovverk vil være til nytte for alle

I debatten i media har også noen kritikere uttalt seg negativt om at foreldre ikke vet om hva barna deres blir spurt om i undersøkelser som Spekter. Nordaker forteller at dette har blitt feil framstilt.

– Samarbeid og involvering av foresatte er alltid viktig i arbeid med trygt og godt læringsmiljø. De foresatte skal derfor være informert om hva Spekter er, og hvorfor det brukes samt hvordan svarene skal brukes i etterkant av gjennomføringen av undersøkelsen, sier han.

Han mener også at debatten viser at vi trenger en klargjøring av regelverket.– Vi er derfor glade for at Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer iblant annet opplæringsloven når det gjelder behandling av personopplysninger, sier Nordaker.

Høringen tar blant annet opp behandling av personopplysninger i ikke-anonyme undersøkelser.

– Læringsmiljøsenteret er opptatt av å bidra til kompetanseutvikling i skoler som vi kan stå inne for både juridisk, etisk og ikke minst pedagogisk. En klargjøring av lovverket vil være til nytte for alle, sier han.

Ansatte omtalt i artikkelen

Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Vil du lese mer?

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverkt...

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi ...

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO....

Læringsmiljøsenteret har fått nytt nettsted

Fredag 30. oktober ble det nye nettstedet lanseret, og det kan bety at det kan være noe informasjon som du som leser ikk...

Store forhåpninger om å gjøre en forskjell for barn og unge

Læringsmiljøsenteret har flere nyansatte denne høsten. Bli kjent med hvem de er, og hvilke forventninger de har til sitt...

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøkonferansen, den andre i rekken, blir holdt 3. - 4. november 2020.

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedago...

Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.