Hopp til hovedinnhold

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to spørsmål som har vært reist i media den siste uken - og som Læringsmiljøsenteret er svært opptatt av at skal løftes og diskuteres.

Publisert: Endret:

Ungdom går opp en trapp.
– Ved Læringsmiljøsenteret er vi opptatt av barnets beste, og hvordan vi kan sikre at barn har det trygt og godt på skolen, sier senterleder Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret. Illustrasjonsfoto: GettyImages.

Den siste uken har det vært skrevet i media om ikke-anonyme undersøkelser som brukes for å avdekke mobbing og jobbe med læringsmiljø, deriblant Spekter og Innblikk som er utviklet ved Læringsmiljøsenteret.  Senterleder Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret ønsker debatten velkommen, og synes det er viktig at media setter søkelyset på dette viktige temaet.

– Vi trenger gode debatter om utvikling av metoder og pedagogiske verktøy for å fremme barns sosiale og faglige utvikling i skolen. Ved Læringsmiljøsenteret er vi opptatt av barnets beste, og hvordan vi kan sikre at barn har det trygt og godt på skolen, sier han.

50.000 barn utsatt for mobbing hvert år

Elevundersøkelsen viser at de fleste elever har det fint på skolen, men hvert år rapporterer også 50.000 barn at de blir mobbet. I siste elevundersøkelse forteller over en tredjedel av elevene som har vært utsatt for mobbing at de voksne ikke kjente til mobbingen.

– I motsatt ende av skalaen rapporterte elevene at i de tilfellene de voksne visste om mobbingen, var det sjeldent at de satt inn tiltak som virker. Det skjedde kun i 8 prosent av tilfellene, sier Nordaker.

Han mener det derfor er svært viktig å gjøre gode og grundige diskusjoner om hvordan skolene skal arbeide for å sikre alle elever et trygt og godt læringsmiljø.

Avgjørende å ha nok – og riktig - informasjon

Opplæringslovas kapittel 9 A stadfester at alle ansatte i skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de har en plikt til å gripe inn dersom det er mulig. Loven fastsetter at skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og at de har en plikt til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og godt skolemiljø for alle. 

– Ved å bruke ikke-anonyme undersøkelser gir vi barna en god mulighet til å bli hørt, sier Johannes Finne, førsteamanuensis og mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret.

Han sier at lærere som står i komplekse mobbesaker vet at det er avgjørende å ha nok og riktig informasjon for å sette inn tiltak som vil fungere. Han mener det kan være vanskelig å få den kunnskapen uten å gå systematisk til verks, og at av og til er ikke en vanlig elevsamtale nok for å fange opp det som ikke er kjent for de voksne på skolen.

– Skolen og lærerne trenger derfor effektive og virksomme måter å få kunnskap på. Og de trenger å få informasjon fra elevene om hvordan de opplever sin egen skolehverdag, sier han.

Oppleves som nyttige verktøy

Spekter og Innblikk, som er utviklet ved Læringsmiljøsenteret, er to av metodene som kan brukes som en del av det helhetlige arbeidet. Spekter er en todelt metode som består av en undersøkelse og elevsamtale. Innblikk er et samtaleverktøy som systematiserer samtalen mellom lærer og elev. Det kan gi de voksne mulighet til å få kunnskap de ellers ikke har så lett tilgang til.

Les mer: Om Spekter og hvordan opplysninger behandles

– Ansatte i skolen forteller at Spekter og Innblikk er nyttige verktøy for å fange opp mønstre og sammenhenger som de ellers ikke hadde hatt kunnskap om.

Hva er greit å hente inn av informasjon?

Det er viktig at metodene og verktøyene som brukes oppleves som nyttige, effektive og gode av både lærere og elever.

Les også: Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

– Spørsmålet som dukker opp med jevne mellomrom er hva det er riktig og lov å spørre elevene om. Vil de ta skade av å fortelle hvem de ønsker å være sammen med, hvem som er mest populær eller hvem som mobber? spør Finne og fortsetter:

– Det er klart at noen vil oppleve dette som rart, men vi finner ingen forskning viser at det er skadelig. Det vi derimot vet er hva utenforskap og mobbing gjør med barn og ungdom, både her og nå og i et langsiktig perspektiv. Konsekvensene for den enkelte elev å bli utsatt for mobbing er hjerteskjærende.

Konsekvensene for den enkelte elev å bli utsatt for mobbing er hjerteskjærende.

Johannes Finne , førsteamanuensis og mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret

Slår fast at det er behandlingsgrunnlag

Et annet spørsmål som har vært oppe til diskusjon er om skolene i det hele tatt har lov til å innhente disse opplysningene, altså om det er behandlingsgrunnlag. Nylig har en sak om Spekter vært oppe i Personvernnemda. Nemdas vurdering er at det ikke er «tvil om at skolen, for å oppfylle sine plikter etter opplæringslovas kapittel 9 A, må behandle en rekke personopplysninger, slik departementet også har forutsatt i lovforarbeidene. Alle de opplysningene som etterspørres i spørreskjemaet i Spekter (…), er opplysninger som etter nemndas vurdering er relevante og nødvendige for at kommunen skal oppfylle sin plikt etter loven til å arbeide systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø.” 

– Ved Læringsmiljøsenteret han vi alltid ment at det er grunnlag for å stille elevene spørsmål om hvordan de har det på skolen. Noe annet ville undergrave tilliten til at lærere er profesjonelle og i stand til å gjøre etiske og pedagogiske vurderinger, mener Nordaker.

Han utdyper:

– Det motsatte ville være at lærere ikke får spørre hvordan elevene opplever sin egen hverdag, og dermed må basere sitt arbeid med læringsmiljø på egne observasjoner og tolkninger.

Klargjøring av lovverk vil være til nytte for alle

I debatten i media har også noen kritikere uttalt seg negativt om at foreldre ikke vet om hva barna deres blir spurt om i undersøkelser som Spekter. Nordaker forteller at dette har blitt feil framstilt.

– Samarbeid og involvering av foresatte er alltid viktig i arbeid med trygt og godt læringsmiljø. De foresatte skal derfor være informert om hva Spekter er, og hvorfor det brukes samt hvordan svarene skal brukes i etterkant av gjennomføringen av undersøkelsen, sier han.

Han mener også at debatten viser at vi trenger en klargjøring av regelverket.– Vi er derfor glade for at Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer iblant annet opplæringsloven når det gjelder behandling av personopplysninger, sier Nordaker.

Høringen tar blant annet opp behandling av personopplysninger i ikke-anonyme undersøkelser.

– Læringsmiljøsenteret er opptatt av å bidra til kompetanseutvikling i skoler som vi kan stå inne for både juridisk, etisk og ikke minst pedagogisk. En klargjøring av lovverket vil være til nytte for alle, sier han.

Ansatte omtalt i artikkelen

Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Vil du lese mer?

Skal forske på foreldra si rolle i digital mobbing

PARTCIPATE-prosjektet er tildelt 6 millionar kroner til forsking på digital mobbing og foreldra si rolle. – Det er svært...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig...

Videoredigerer søkes

Læringsmiljøsenteret har ledig 60 prosent stilling som videoredigerer ved avdelingen i Porsgrunn.

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Læringsmiljøkonferansen, den tredje i rekken, arrangeres i begynnelsen av november 2022.

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...