Hopp til hovedinnhold

Institutt for energiressursar

Institutt for energiressursar er eit sterkt fagmiljø for energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

38

Studentar

140

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, E-blokk (3. etg), Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger 

Mohsen Assadi forklarer potensialet med energi-utdanningene

Om institutt for energiressurser

Institutt for energiressursar, som er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, har eit internasjonalt miljø med vitskaplege tilsette som driv forsking i energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. 

Studieprogram ved instituttet tilbyr kurs i leiting og utvinning av petroleum- og naturressursar. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskaplege tilsette og studentar. 

Instituttet har omfattande forskingsaktivitetar og leier Nasjonalt senter for auka oljeutvinning (IOR), oppretta av Olje- og energidepartementet. 

Kontakt oss

Instituttleiar
51832259
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Instituttleder energiressurser
Kontorsjef
51832188
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TN
Kontorsjef
Studiekoordinator
51831145
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for utdanningsadministrative tjenester
Rådgiver
Studier

Studietilbod

Institutt for energiressursar har eit variert studietilbod på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i petroleumsrelaterte fag.

Studentenes geologilab. Foto: Mari Løvås

Bachelor i geo- og energiressursar 

To utfordringar i samfunnet er energi og miljø. Bachelor i geo- og energiressursar bygger på geologi og teknologi knytt til energiressursar i undergrunnen. Vatn, vind og sol bidrar til energimiksen som kjem til å bestå både av fossil energi og fornybar energi - i overskuelig framtid. Alle desse elementa inngår i studieprogrammet geo- og energiressursar bachelor. 

Master i Petroleum Geosciences Engineering (toårig) 

På dette masterstudiet lærer du meir om korleis geologiske og geofysiske metodar kan brukast for å påvisa ressursar i jordskorpa. Masterprogrammet er for deg som vil vera med på utviklinga innan leite- og produksjonsteknologi. 

Dette studieprogrammet har blitt kåra til beste masterprogram geofag i Studiebarometeret tre år på rad. Les meir i denne saken frå Tekna magasinet. 

Master i petroleumsteknologi (toårig) 

Dette masterprogrammet kvalifiserar deg til ein internasjonal karriere innanfor olje- og gassindustrien. Det passar for deg som er god i realfag og har ei interesse i utvikling og bruk av teknologi. Utvalet av spesialiseringar spenner frå boring og brønn til naturgassteknologi eller reservoarteknologi. 

Master i petroleumsteknologi (5-årig) 

Dette masterprogrammet kvalifiserer deg til ein internasjonal karriere innanfor olje- og gassindustrien. Det høver for deg som er god i realfag og har ei interesse for utvikling og bruk av teknologi. Viss du ønsker å bidra til å utnytte olje- og gassressursar på best mogleg måte, økonomisk og miljømessig, er dette studieprogrammet for deg. Utvalet av spesialiseringar spenner frå boring og brønn til naturgassteknologi eller reservoarteknologi. 

Master i computational engineering (to-årig) 

Dette masterprogrammet vil læra deg korleis du kan oppnå ei forståing av komplekse problemer, der ein ofte ikkje har tilstrekkeleg informasjon, med hjelp av modellar. 

Ph.d. - Petroleumsteknologi 

Ph.d.-programmet i petroleumsteknologi har spesialiseringar innanfor petroleumsgeologi, boring, reservoar og naturgass. 

Forsking

Vi forskar på

Dei viktigaste forskingsområda ved instituttet er energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

"Smart vatn"

"Smart vatn" til bruk for forbetra oljeutvinning er eit forskingsfelt ved UiS.

polymer

Beslutnings- og dataanalyse

Verdi kan berre skapast gjennom våre beslutningar.

Usikkerheit er ein realitet i alle vesentlige beslutningar. Du kan ikkje ta gode beslutningar utan å ta omsyn til usikkerheit. 

Lysdeteksjon og avstandsmåling (LIDAR)

Lysdeteksjon og -avstandsmåling (LIDAR) handlar om planlegging og innsamling av lidardata, samt behandling og tolking av 3D blotningsmodellar.

Light detection and ranging

Proveniensforsking

Proveniensforsking sporer transportruter av sedimenter.

Slike undersøkingar blir gjort av ulike grunnar, til dømes for paleogeografiske, paleogeologiske og tektoniske rekonstruksjonar av basseng, bassengomgivnadar og kontinentale platekonfigurasjonar. Forskinga kan bidra til å rekonstruere både basseng og kjellerevolusjon, til dømes ved å estimere erosjonsraten. Det kan også brukes til arkeometri for å avsløre opprinnelsen til materialer som brukes av tidlige mennesker, og i rettsmedisinske fag. 

Regionale bassengstudier

Bassengskalastudier fokuserer på å forbetre forståelsen av paleogeografisk evolusjon, tektonisk og sedimentær interaksjon, og petroleumssystemer ved å integrere overflate- og undergrunnsdata.

Strukturell geologi

Strukturell geologi er studiet av tektonisk deformasjon.

Vi fokuserer på deformering av øvre skorpe og korleis det påverkar erosjon og sedimentering i sedimentbassenger, danner forkastninger og folder som deler reservoarer, og gjer at materialer slik som salt kan strøyme gjennom. 

Geografisk informasjonsvitskap

Geografisk informasjonsvitskapeleg (GIS) forsking fokuserer på analyse av romlege relasjonar, definerer usikkerhet, og bruker GIS for beslutningstaking.

Geofysikk

Geofysikk bruker målingar av fysiske mengder for å hente og analysere informasjon om jordas og andre planetars geologiske eigenskapar.

Geofysiske metoder brukes i mange fag innanfor vitskap og ingeniørfag. Spesialiserte område inkluderer miljøgeofysikk, leitingsgeofysikk og geofysikk nær overflata. 

Det nasjonale IOR-senteret

Senteret bidrar med forsking som skal auke utvinningsgraden av petroleumsressurser frå mogne og nye felt på norsk sokkel.

Det Nasjonale IOR-senteret (The National IOR Centre of Norway) blei oppretta i 2013 av Olje- og energidepartementet, etter ei nasjonal konkurranse utlyst av Norges Forskningsråd. Senteret skal finne nye løysingar for den norske kontinentalsokkelen ved hjelp av verdsleiande forsking og nært samarbeid med industrien.

Aktuelt frå instituttet

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

Geofag best for femte gang

Studentene har kåret Petroleum Geosciences Engineering ved UiS til det beste masterprogrammet innen geofag.

IOR NORWAY 2021

The 7th IOR NORWAY is arranged 26-28 April 2021. The digital event will be co-organized with the 14th International Symp...

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Geovitenskap

De viktigste forskningsområdene innenfor geovitenskap er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutn...

Regional Basin Studies

Basin scale studies focus on improving the understanding of paleogeographic evolution, tectonic and sedimentary interact...

Ph.d. - program i Petroleumsteknologi

Petroleumsteknologi er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretningen ...

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Heder og ære til petroleumsstudenter

2019: Repsol Norge delte ut priser til studenter som har utmerket seg.

TN-studenter tredje best i Europa

Studenter fra UiS tok tredjeplassen i årets Imperial Barrel Award. En global konkurranse for universiteter innenfor petr...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...