Resilient – forskningsprosjekt knyttet til undervisningsopplegget ROBUST

Resilient har som mål å undersøke hvorvidt, og eventuelt hvordan, undervisningsopplegget ROBUST fremmer trivsel, mental helse og motivasjon blant elevene i ungdomsskolen, gjennom å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling.

Publisert Sist oppdatert
Korte fakta
Forskning og undervisning

Undervisningsopplegget ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient.

Prosjektledelse

Ledes av professorene Mari Rege og Edvin Bru.

Prosjektperiode

Prosjektperioden er på fem år, fra 1. august 2019 til 30. juli 2024.

Finansiering

Tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.​

Informasjonsfilm om Resilient
Om prosjektet

Om forskningsprosjektet Resilient

Resilient er et forskningsprosjekt, og undervisningsopplegget ROBUST er en del av forskningsprosjektet.

Blid jente i ungdomsskolealder.
Gjennom prosjektet vil elevene som deltar lære hva stress er, hvordan det påvirker oss, og hvordan vi kan mestre det på en god måte. Foto: Marie von Krogh.

Resilient har som mål å fremme trivsel, mental helse og motivasjon blant elevene i ungdomsskolen, gjennom å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling. Internasjonal forskning viser at sosial og emosjonell kompetanse er viktig for å ha det bra på skolen, for å mestre skolearbeidet og for å mestre livet. For eksempel er det å kunne samarbeide og samhandle med andre mennesker, prate med dem, lytte til dem, klare å sette seg inn i deres situasjon, og få dem til å føle seg trygge, viktig for å få til et godt læringsmiljø på skolen, men også for å ha gode relasjoner til andre mennesker. Gjennom prosjektet vil elevene som deltar blant annet lære hva stress er, hvordan det påvirker oss, og hvordan vi kan mestre det på en god måte. 

I Resilient skal skolene jobbe systematisk med å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle læring gjennom undervisningsopplegget ROBUST, som vil gi lærerne videreutdanning og læremidler. I utvikling av ROBUST tas det utgangspunkt i læremidler fra internasjonal forskning, men i tett samarbeid med skoleadministrasjon og lærere i Stavanger, Sandnes og Jærskulen. Det tilpasses læremidlene til norske elever og norsk skolehverdag.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere. Representanter fra kommunene og forskningsmiljøene vil delta aktivt i utforming og gjennomføring av prosjektet. Eksperter på sosial og emosjonell læring og forskningsmetoder vil være involvert. Disse kommer fra Universitetet i Stavanger, NUBU, University of Bath og Stanford University. Bærum kommune vil også bidra med erfaringer fra pilotprosjektet.

Forskningsprosjektet ledes av professorene Mari Rege og Edvin Bru. Kjersti Balle Tharaldsen er prosjektleder for undervisningsopplegget ROBUST.

I tråd med ny læreplan

Den nye læreplanen, som tas i bruk fra høsten 2020, har et nytt tverrfaglige tema kalt «Folkehelse og livsmestring». Forskningsprosjektet Resilient tar utgangspunkt i denne delen av læreplanen, og lærerne som er med i prosjektet vil få kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag. Vi håper at det på sikt kan bidra til bedre læringsmiljø og elever som opplever mer mestring, tilhørighet og trivsel i skolehverdagen.

Prosjektperiode på fem år

Prosjektperioden er på fem år, og Resilient har i periden fått tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.​ Rundt 100 lærere i niende klasse og deres elever i Jærskulen, Stavanger og Sandnes kommune deltar i prosjektet.

Forskerne vil teste ROBUST i en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, trivsel, motivasjon og skoleprestasjoner kartlegges i starten av niende klasse (før intervensjonen), ved slutten av niende klasse (etter intervensjonen) og i en ett års oppfølging. Det skal også gjennomføres en omfattende implementerings- og prosessevaluering for å forstå hvordan intervensjonen mottas og virker.

Bygger på pilotprosjekt

Forskningsprosjektet Resilient bygger på erfaringene fra et pilotprosjekt som er gjennomført i Bærum kommune skoleåret 2018-2019. Piloten har vært gjennomført på alle ungdomsskoler i kommunen, og lærerne er kurset i å gi elevene innsikt om følelsesregulering, problemløsning, oppmerksomt nærvær, lærende tankesett, i tillegg til sosial kompetanse og sosialt ansvar. Det samles inn data fra dette prosjektet nå. Resilient vil bygge på dette materialet.

fremdriftsplan

Ny fremdriftsplan som følge av Covid-19

Informasjon til kommuner og skoler som har meldt seg på ROBUST og forskningsprosjektet Resilient.

To jenter i ungdomsskolealder arbeider med en skoleoppgave.
Innføring av undervisningsopplegget ROBUST i skolene flyttes frem til skoleåret 2021/22. Foto: Marie von Krogh.

Prosjektledelsen har, etter å ha vurdert informasjon fra myndighetene og gjennomført samtaler med ressurspersonene i kommunene, vedtatt endringer i fremdriften av prosjektet. Her finner dere begrunnelse for endringene, samt informasjon om hvilke konsekvenser dette gir.

Utsettelse av prosjektet med ett skoleår

Restriksjoner fra myndighetene når det kommer til å hindre koronasmitte innebærer betydelige endringer i skolehverdagen for både elever og skoleansatte. Dette vil etter all sannsynlighet vedvare også for neste skoleår. Undervisningsopplegget ROBUST er et elevaktivt opplegg som krever at elevene i klassen arbeider mye sammen. Det blir krevende å finne praktiske løsninger på dette dersom vi av smittevernhensyn må holde avstand til hverandre på ubestemt tid. Det vil derfor ikke være et gunstig tidspunkt for lærerne å starte på videreutdanningen eller for elever å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST fra august 2020. Med bakgrunn i dette vil forskningsprosjektet Resilient bli utsatt med ett skoleår på grunn av pandemien. Innføringen av undervisningsopplegget ROBUST i skolene flyttes derfor frem til skoleåret 2021/22.

På hvilket trinn skal ROBUST gjennomføres i 2021/2022?

Den opprinnelige planen var å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST for 8. trinn skoleåret 2020/21. Vi ser viktigheten av å holde oss så nært opp til den opprinnelige planen som mulig, og har derfor besluttet å gjennomføre ROBUST på samme elevgruppe som var tenkt i utgangspunktet. Dette innebærer at ROBUST i 2021/2022 vil gjennomføres blant elever på 9.trinn, altså for de elevene som starter på 8.trinn august 2020. Elevene får altså ROBUST ett år senere enn opprinnelig planlagt.

Fordeler med å innføre ROBUST på 9.trinn fremfor å gjennomføre ny rekruttering (nytt 8.trinn)

  • Vi beholder forankring hos lærerne som allerede har sagt ja til å være med.
  • De aller fleste lærerne vil være på plass i god tid før innføring av ROBUST. Dette gjør det lettere å organisere ROBUST-utdanningen for lærerne.
  • Det er praktisk når det gjelder innhenting av samtykke fra foresatte. Dette kan gjennomføres mens elevene går på 8.trinn skoleåret 2020/21, og ikke mens elevene ennå er på barneskolene.
  • Nyere forskning viser at elevene kan oppleve stor grad av skolerelatert stress på 9. trinn. Stressmestringsstrategiene som formidles til elevene via ROBUST vil derfor være svært aktuelle.

Hvilke andre følger får utsettelsen av Resilient for skolene?

Den opprinnelige planen var å tilby ROBUST til sammenligningsgruppen på 10. trinn etter at forskningsperioden er over og alle kan få tilgang til verktøyene. Når Resilient nå utsettes innebærer det at elevene i sammenligningsgruppen er ferdig på ungdomsskolen (og går på videregående) når ROBUST blir tilgjengelig for alle. Tilbudet om ROBUST for denne elevgruppen må derfor dessverre utgå.

NB: Lærerne som tilhører sammenligningsgruppa vil likevel kunne få kjennskap til verktøyene som brukes i undervisningsopplegget ROBUST i 2022. Det endres ikke.

Når planlegges ny oppstart av videreutdanningen for lærere?

Det skal være totalt fem kursdager for lærere som skal delta i ROBUST. En eller to av disse dagene vil bli lagt til mai /juni 2021. Konkrete datoer vil bli avtalt i samarbeid med kommunenes ressurspersoner i god tid før våren 2021.

Informasjon til foresatte

I god tid før oppstart vil alle foreldre få tydelig og konkret informasjon om forskningsprosjektet Resilient og undervisningsopplegget ROBUST fra UiS. Samtykke fra foreldrene vil bli innhentet mens elevene er på 8.tinn skoleåret 2020/21. UiS vil gå i dialog med skolene om dette, og komme tilbake til hvordan det konkret skal gjøres for den enkelte kommune.

Det ligger oppdatert informasjon til foresatte på UiS sine hjemmesider, under en egen meny på prosjektets hjemmeside: www.uis.no/robust

Overlevering av elevlister fra kommunene til UiS

Før overlevering av elevlister fra kommunene til UiS gjennomføres, skal gyldig Dataavtale være godkjent og signert av kommunene og UiS. Utkast til avtale er utarbeidet av UiS og sendt ut til kommunene. Denne vil vi gjerne ha signert fra begge parter så snart det lar seg gjøre. Når Dataavtale er signert av kommunene inngås det individuelle avtaler med hver enkelt kommune om hvordan dataoverleveringen skal foregå.

Vi ser frem til videre samarbeid med alle kommuner, skoler og lærere som har meldt seg på.

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med Hilde Ness Sandvold

Nøkkelinformasjon

Resilient
Forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet Resilient utvikler og tester ut undervisningsopplegget ROBUST.

Støtte

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd

Prosjektledelse
Forskningskoordinator

Hilde Ness Sandvold

Prosjektledere

Edvin Bru fra Læringsmiljøsenteret og Mari Rege fra Handelshøgskolen.

Leder for utvikling av ROBUST

Kjersti Balle Tharaldsen

Samarbeid

Forskere og medarbeidere i forskningsprosjektet

Professor i pedagogisk psykologi
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51831619
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi
51833771
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Paul Nigel Stallard
University of Bath, England
Terje Ogden
Professor II
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831330
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning