Hopp til hovedinnhold

ROBUST – trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremme sosial og emosjonell kompetanse.

Publisert: Endret:
Korte fakta
Forskningsprosjekt

ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient.

Samarbeidspartnere

Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere.

I tråd med ny læreplan

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». Lærere som er med får kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag.

Finansiering

Prosjektperioden er på fem år, og Resilient har i perioden fått tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.​

Logg inn i digitale ressurser

for Jærskulen, Sandnes og Stavanger 2021-23

Hva er ROBUST? Se filmen for å få en liten smakebit.
Bakgrunn

Hvorfor vil vi lage et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen?

Det er økende grad av stressrelaterte plager blant unge. Opplevelsen av stress er knyttet til krav de møter i skolen og i livet ellers.

Gutter i ungdomsskolealder som holder rundt hverandre. Foto: Marie von Krogh
Tiltak kan ha betydelig positive effekter for barn og unges evne til å takle utfordringer i skolen, deres læringsresultater og psykiske helse. Foto: Marie von Krogh

Tiltak for å gjøre ungdom bedre i stand til å takle de utfordringer og krav de vil måtte møte – gjøre dem mer robuste i forhold til livets utfordringer er derfor viktige. Gjennom forskning vet vi at slike tiltak kan ha betydelig positive effekter for barn og unges evne til å takle utfordringer i skolen, deres læringsresultater og psykiske helse.

Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger har utviklet et slikt tiltak. Det heter ROBUST.

ROBUST kurser skoleansatte i å undervise elever i fem hovedtema:

1. Sosiale relasjoner

2. Oppmerksomhetstrening

3. Problemløsning

4. Følelser

5. Lærende tankesett

I undervisningsopplegget er det lagt stor vekt på pedagogiske metoder som tiltaler elever i den aktuelle aldersgruppen og inneholder stor grad av øvelser der elevene deltar aktivt. Undervisningsopplegget tar også i vesentlig grad i bruk visuelle læremidler tilpasset elever i ungdomsskolen.

Hva lurer du på?

Vanlige spørsmål og svar

Skoleåret 2021/2022 vil skoler i Sandnes kommune, Stavanger kommune og Jærskulen delta i ROBUST. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om prosjektet.

Foto: Marie von Krogh

Hva er ROBUST?

Robust er et undervisningsopplegg som har som mål å fremme sosial og emosjonell kompetanse og øke motivasjonen for skolearbeid blant elever i ungdomsskolen.

Målet med ROBUST er å styrke ungdomsskoleelevers kunnskap, ferdigheter og holdninger for å håndtere utfordringer i og utenfor skolen. Dette gjøres ved å styrke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, og deres forståelse for hva som motiverer for skolearbeid. Slike tiltak kan ha positive effekter på læringsmiljøet, ungdommenes læringsresultater, psykiske helse og mestring av skolerelaterte utfordringer. Elevene blir mer robuste i møte med livets utfordringer.

ROBUST består av et undervisningsopplegg for elever og en videreutdanning for lærere.

Hvem står bak ROBUST?

ROBUST er utviklet i et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Undervisningsopplegget har blitt pilotert i ungdomsskoler i Bærum kommune.

Undervisningsopplegget er en del av forskningsprosjektet Resilient, og skal evalueres grundig i ungdomsskoler i Stavanger, Sandnes og Jærskulen.

Er ROBUST en del av et forskningsprosjekt?

ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient. Undervisningsopplegget kalles ROBUST, mens forskningsprosjektet har navnet Resilient. Forskerne vil teste ROBUST i en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, trivsel, motivasjon og skoleprestasjoner kartlegges i starten av åttende klasse (før intervensjonen), ved slutten av åttende klasse (etter intervensjonen) og i en ett års oppfølging.

I skoleåret 2021/2022 gjennomføres også en implementerings- og prosessevaluering for å forstå hvordan intervensjonen mottas og virker i skolen.

Hvilken nytte har elevene og skolene av å være med på ROBUST?

Målet med denne opplæringen er å styrke ungdomsskoleelevers evne til å mestre de utfordringer de står overfor gjennom å øke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Målet er også å påvirke deres motivasjon for skolearbeidet. Dette vil kunne føre til at elever mestrer skolerelatert stress bedre, samt stress de møter i livet ellers.

Hvordan foregår undervisningen i ROBUST?

Klassene som trekkes til å delta i intervensjonsgruppen i 9.klasse, vil motta et undervisningsopplegg som består av totalt 25 skoletimer. Innholdet i ROBUST -temaene er basert på veldokumenterte og anerkjente metoder for å fremme sosial og emosjonell læring. Alle elevene i klassen vil motta det samme undervisningsopplegget.

Hvorfor prioriteres det å arbeide med det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring?

Livsmestring, folkehelse og medborgerskap har til hensikt å styrke sosial og emosjonell mestring hos unge, noe som er av betydning for deres opplevde deltakelse og påvirkning på eget liv. Høsten 2017 vedtok regjeringen at det tverrfaglige området er en del av den overordnede delen av læreplanen.

ROBUST tar utgangspunkt i denne delen av læreplanen, og lærerne som er med i prosjektet vil få kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag. Vi håper at det på sikt kan bidra til bedre læringsmiljø og elever som opplever mer mestring, tilhørighet og trivsel i skolehverdagen.

Hvordan er ROBUST knyttet til læreplanene?

ROBUST-undervisningen kan knyttes både til overordnet del av læreplanen og beskrivelsene av det tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring i fagplanene. 

Noen eksempler:

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet…» (Formålparagrafen §1,1)

«Utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål og problemstillinger som gjelder identitet… og psykisk helse» (Om faget KRLE, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Gi elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne tanker, følelser og erfaringer» (Om faget Norsk, Tverrfaglig tema, Folkehelse og livsmestring)

«Elevene skal bli bevisste på egen identitet og sin egen identitetsutvikling og forstå individet som en del av ulike felleskap» (Om faget Samfunnsfag, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse» (Om faget Naturfag, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Håndtere medgang motgang og utfordringer» (Om faget Utdanningsvalg, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematiskere makt og utenforskap» (Om faget KRLE, Tverrfaglig tema, Demokrati og medborgerskap)

Hva innebærer det for lærerne å være med i dette prosjektet?

Lærerne som deltar i prosjektet må ta videreutdanningen og gjennomføre de 25 timene med ROBUST-undervisning for klassen, dersom klassen blir trukket til tiltaksgruppen. Obligatorisk del av utdanningen består av totalt fem kursdager i regi av Universitetet i Stavanger, i tillegg til forberedelse til ROBUST-undervisningen. Her undervises det i de fire kompetanseområdene som ROBUST består av.

De lærerne som ønsker å utvide sin kompetanse ytterligere, vil få en mulighet for det. De kan følge et utvidet undervisningsopplegg som vil gi 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. Det innebærer å lese litteratur knyttet til temaene i ROBUST, samt utarbeide skriftlige refleksjoner knyttet til undervisningen. Dette er helt frivillig, og kun for dem som selv ønsker det.

Hvor kan vi få tak i mer informasjon?

Informasjon vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, og informasjonsskriv vil bli sendt ut til skoler. 

Administrativt ansvarlig Hilde Ness Sandvold kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Fremdriftsplan

Ny fremdriftsplan for ROBUST som følge av Covid-19

Informasjon til kommuner og skoler som har meldt seg på ROBUST og forskningsprosjektet Resilient.

To jenter i ungdomsskolealder arbeider med en skoleoppgave.
Innføring av undervisningsopplegget ROBUST i skolene flyttes frem til skoleåret 2021/22. Foto: Marie von Krogh.

Prosjektledelsen har, etter å ha vurdert informasjon fra myndighetene og gjennomført samtaler med ressurspersonene i kommunene, vedtatt endringer i fremdriften av prosjektet. Her finner dere begrunnelse for endringene, samt informasjon om hvilke konsekvenser dette gir.

Utsettelse av prosjektet med ett skoleår

Restriksjoner fra myndighetene når det kommer til å hindre koronasmitte innebærer betydelige endringer i skolehverdagen for både elever og skoleansatte. Dette vil etter all sannsynlighet vedvare også for neste skoleår. Undervisningsopplegget ROBUST er et elevaktivt opplegg som krever at elevene i klassen arbeider mye sammen. Det blir krevende å finne praktiske løsninger på dette dersom vi av smittevernhensyn må holde avstand til hverandre på ubestemt tid. Det vil derfor ikke være et gunstig tidspunkt for lærerne å starte på videreutdanningen eller for elever å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST fra august 2020. Med bakgrunn i dette vil forskningsprosjektet Resilient bli utsatt med ett skoleår på grunn av pandemien. Innføringen av undervisningsopplegget ROBUST i skolene flyttes derfor frem til skoleåret 2021/22.

På hvilket trinn skal ROBUST gjennomføres i 2021/2022?

Den opprinnelige planen var å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST for 8. trinn skoleåret 2020/21. Vi ser viktigheten av å holde oss så nært opp til den opprinnelige planen som mulig, og har derfor besluttet å gjennomføre ROBUST på samme elevgruppe som var tenkt i utgangspunktet. Dette innebærer at ROBUST i 2021/2022 vil gjennomføres blant elever på 9.trinn, altså for de elevene som starter på 8.trinn august 2020. Elevene får altså ROBUST ett år senere enn opprinnelig planlagt.

Fordeler med å innføre ROBUST på 9.trinn fremfor å gjennomføre ny rekruttering (nytt 8.trinn)

  • Vi beholder forankring hos lærerne som allerede har sagt ja til å være med.
  • De aller fleste lærerne vil være på plass i god tid før innføring av ROBUST. Dette gjør det lettere å organisere ROBUST-utdanningen for lærerne.
  • Det er praktisk når det gjelder innhenting av samtykke fra foresatte. Dette kan gjennomføres mens elevene går på 8.trinn skoleåret 2020/21, og ikke mens elevene ennå er på barneskolene.
  • Nyere forskning viser at elevene kan oppleve stor grad av skolerelatert stress på 9. trinn. Stressmestringsstrategiene som formidles til elevene via ROBUST vil derfor være svært aktuelle.

Hvilke andre følger får utsettelsen av Resilient for skolene?

Den opprinnelige planen var å tilby ROBUST til sammenligningsgruppen på 10. trinn etter at forskningsperioden er over og alle kan få tilgang til verktøyene. Når Resilient nå utsettes innebærer det at elevene i sammenligningsgruppen er ferdig på ungdomsskolen (og går på videregående) når ROBUST blir tilgjengelig for alle. Tilbudet om ROBUST for denne elevgruppen må derfor dessverre utgå.

NB: Lærerne som tilhører sammenligningsgruppa vil likevel kunne få kjennskap til verktøyene som brukes i undervisningsopplegget ROBUST i 2022. Det endres ikke.

Når planlegges ny oppstart av videreutdanningen for lærere?

Det skal være totalt fem kursdager for lærere som skal delta i ROBUST. En eller to av disse dagene vil bli lagt til mai /juni 2021. Konkrete datoer vil bli avtalt i samarbeid med kommunenes ressurspersoner i god tid før våren 2021.

Informasjon til foresatte

I god tid før oppstart vil alle foreldre få tydelig og konkret informasjon om forskningsprosjektet Resilient og undervisningsopplegget ROBUST fra UiS. Samtykke fra foreldrene vil bli innhentet mens elevene er på 8.tinn skoleåret 2020/21. UiS vil gå i dialog med skolene om dette, og komme tilbake til hvordan det konkret skal gjøres for den enkelte kommune.

Det ligger oppdatert informasjon til foresatte på UiS sine hjemmesider, under en egen meny på prosjektets hjemmeside: www.uis.no/robust

Overlevering av elevlister fra kommunene til UiS

Før overlevering av elevlister fra kommunene til UiS gjennomføres, skal gyldig Dataavtale være godkjent og signert av kommunene og UiS. Utkast til avtale er utarbeidet av UiS og sendt ut til kommunene. Denne vil vi gjerne ha signert fra begge parter så snart det lar seg gjøre. Når Dataavtale er signert av kommunene inngås det individuelle avtaler med hver enkelt kommune om hvordan dataoverleveringen skal foregå.

Vi ser frem til videre samarbeid med alle kommuner, skoler og lærere som har meldt seg på.

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med Hilde Ness Sandvold

Informasjon til foresatte

Er du foresatt til en elev på en skole som skal delta i ROBUST?

Skoler i Sandnes, Stavanger, Time, Gjesdal og Klepp skal benytte undervisningsopplegget ROBUST skoleåret 2021/2022 på 9.trinn. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Smilende tenåringsgutt. Foto: Marie von Krogh
ROBUST inngår i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring», som er direkte koblet opp til de nye læreplanene. Foto: Marie von Krogh

Hva er ROBUST?

ROBUST er et undervisningsopplegg som skal stimulere ungdomsskoleelevers motivasjon, kunnskap og ferdigheter for å håndtere utfordringer i og utenfor skolen. En styrking av elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse kan ha positive effekter på læringsmiljøet, ungdommenes læringsresultater, psykisk helse og mestring av skolerelaterte utfordringer. ROBUST inngår i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring», som er direkte koblet opp til de nye læreplanene. 

Hva består ROBUST av?

ROBUST består av et undervisningsopplegg for elever og videreutdanning for lærere. Innholdet i ROBUST er basert på veldokumenterte og anerkjente metoder for å fremme sosial og emosjonell læring.

Hvordan foregår undervisningen i ROBUST?

Undervisningsopplegget består av totalt 25 skoletimer i løpet av 9. trinn. Det vil være en skoletime ROBUST-undervisning i uken, av en lærer som har tatt videreutdanningen. Disse timene vil bli integrert i ulike fag og elevene vil ikke få en lenger skoledag av dette.

Hva er forskningsprosjektet tilknyttet ROBUST?

Forskningsprosjektet Resilient skal finne ut om undervisningsopplegget ROBUST påvirker ungdomsskoleelevers ferdigheter og holdninger for å håndtere utfordringer. ROBUST vil bli testet i en randomisert kontrollert studie (RCT). Det innebærer at klassene blir tilfeldig delt inn i to grupper: en tiltaksgruppe (som benytter ROBUST) og en sammenligningsgruppe (som fortsetter som før dette skoleåret). Sammenligning av de to gruppene vil vise om ROBUST har hatt en effekt på ungdomsskoleelevers sosiale og emosjonelle kompetanse.

Hva innebærer det for elevene å være med i forskningsprosjektet?

Elever som har samtykke fra foresatte deltar i forskningsprosjektet. Dette innebærer å svare på tre spørreundersøkelser relatert til trivsel og motivasjon (i begynnelsen og slutten av 9. trinn, og ett år senere). Spørreundersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden og tar ca. 45 minutter. 

Personvern og dine rettigheter:

Personvernombudet ved NSD, som vurderer om forskningsprosjekter følger regelverket for personvern, har godkjent forskningsprosjektet. Alle data vil kun benyttes til forskningsformål, og all informasjon som gjør det er mulig å kjenne igjen ditt barn i datasettet vil bli erstattet med koder. Alle personopplysninger anonymiseres i 2023, og da vil det ikke lenger være mulig å knytte informasjon til enkeltindivider. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Så lenge ditt barn kan identifiseres i datamaterialet vil alle opplysninger om ditt barn da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser dersom du trekker samtykket tilbake.

Hvem står bak undervisningsopplegget ROBUST og forskningsprosjektet Resilient?

ROBUST er utviklet av Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen er prosjektleder for ROBUST, og Professor Edvin Bru og Professor Mari Rege for Resilient. Prosjektet har fått støtte av Norges Forskingsråd.

Mer informasjon?

Sjekk www.uis.no/robust eller kontakt Hilde Ness Sandvold på e-post: hilde.sandvold@uis.no

Pilotprosjekt

Prosjektet er prøvd ut i Bærum

Skoleåret 2018/2019 ble ROBUST utprøvd på 8. trinn i ungdomsskoler i Bærum kommune.

To gutter sitter ved en skolepult og jobber med oppgaver. Foto: Marie von Krogh
Undervisningsopplegget for elevene bestod av totalt 20 skoletimer med temaer innen lærende tankesett, problemløsning, sosial kompetanse, følelsesregulering og oppmerksomt nærvær. Foto: Marie von Krogh

Først publisert: 09.10.2019

I løpet av skoleåret 2018/2019 ble det gjennomført et pilotprosjekt i 8. klassetrinn i Bærum kommune. Lærerne ble gjennom året kurset i undervisningsopplegget ROBUST. Formålet med kursingen var lærere var å gi lærere kompetanse og verktøy for å støtte opp under elevenes sosiale og emosjonelle utvikling. Kurset bestod av 5 kursdager, og lærerne fikk en digital kursmanual med detaljert beskrivelse av tiltaket. I tillegg fikk de læremidler utviklet for de ulike temaene og veiledning underveis.

Undervisningsopplegget for elevene bestod av totalt 20 skoletimer med temaer innen lærende tankesett, problemløsning, sosial kompetanse, følelsesregulering og oppmerksomt nærvær.

Utprøvingen i Bærum kommune vil bli gjenstand for nøye forskningsmessig evaluering. Dette gjøres gjennom å gå gjennom data som ble samlet inn gjennom spørreskjema og kvalitative intervjudata. Formålet er å undersøke effekten av ROBUST på elevenes stressnivå, psykiske helse, faglige prestasjoner og sosiale relasjoner, samt deres opplevde nytteverdi og evaluering av tiltakskomponentene i ROBUST.

Ledere og medarbeidere i prosjektet

51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51833721
Handelshøgskolen ved UiSAvdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor
51831619
Handelshøgskolen ved UiSFakultetsadministrasjonen HH-UIS
Seniorrådgiver
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51832584
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Terje Ogden
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Professor II
University of Bath, England
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor II
51831410
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832964
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Seniorrådgiver

Aktuelt

– Viktig at ungdommene ikke bare googler

Lærerne Lisa Mari Staddeland og Odd Tjelta har vært med på utviklingen av ROBUST

Livsmestring inn i skolen - hva nå?

Kronikk skrevet av Kjersti B. Tharaldsen og Edvin Bru

Kommune viderefører undervisningspilot fra UiS

Gir elevene mer trivsel, motivasjon og klassesamhold

Hva skal til for å redusere stress hos ungdomsskoleelever?

Doktorgradsprosjekt undersøker hva som skal til

20 millioner til forskning om livsmestring

Forskningsprosjektet «Resilient» har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen.

Forskningsprosjekter ved Læringsmiljøsenteret

VITE

Videobased Improvement for TEachers

Agderprosjektet

En god start for alle

CIESL

Klasseleiing - teori til praksis

Pålogging til digitale ressurser