ROBUST – trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremme sosial og emosjonell kompetanse.

Publisert Sist oppdatert
Korte fakta
Forskningsprosjekt

ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient.

Samarbeidspartnere

Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere.

I tråd med ny læreplan

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». Lærere som er med får kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag.

Finansiering

Prosjektperioden er på fem år, og Resilient har i perioden fått tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.​

Logg inn i digitale ressurser

Logg inn i digitale ressurser

for Jærskulen, Sandnes og Stavanger 2021-23

Hva er ROBUST? Se filmen for å få en liten smakebit.
Bakgrunn

Hvorfor har vi laget et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen?

Det er økende grad av stressrelaterte plager blant unge. Opplevelsen av stress er knyttet til krav de møter i skolen og i livet ellers.

Fire gutter i barneskolealder med armene rundt hverandre
Tiltak kan ha betydelig positive effekter for barn og unges evne til å takle utfordringer i skolen, deres læringsresultater og psykiske helse. Foto: Marie von Krogh

Tiltak for å gjøre ungdom bedre i stand til å takle de utfordringer og krav de vil måtte møte – gjøre dem mer robuste i forhold til livets utfordringer er derfor viktige. Gjennom forskning vet vi at slike tiltak kan ha betydelig positive effekter for barn og unges evne til å takle utfordringer i skolen, deres læringsresultater og psykiske helse.

Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger har utviklet et slikt tiltak. Det heter ROBUST.

ROBUST kurser skoleansatte i å undervise elever i fem hovedtema:

1. Sosiale relasjoner
2. Oppmerksomhetstrening
3. Problemløsning
4. Følelser
5. Lærende tankesett

I undervisningsopplegget er det lagt stor vekt på pedagogiske metoder som tiltaler elever i den aktuelle aldersgruppen og inneholder stor grad av øvelser der elevene deltar aktivt. Undervisningsopplegget tar også i vesentlig grad i bruk visuelle læremidler tilpasset elever i ungdomsskolen.

Hva lurer du på?

Vanlige spørsmål og svar

Skoleåret 2021/2022 vil skoler i Sandnes kommune, Stavanger kommune og Jærskulen delta i ROBUST. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om prosjektet.

Gutt og jente i samtale i klasserommet. Gutten ler godt.
Foto: Marie von Krogh

Hva er ROBUST?

Robust er et undervisningsopplegg som har som mål å fremme sosial og emosjonell kompetanse og øke motivasjonen for skolearbeid blant elever i ungdomsskolen.

Målet med ROBUST er å styrke ungdomsskoleelevers kunnskap, ferdigheter og holdninger for å håndtere utfordringer i og utenfor skolen. Dette gjøres ved å styrke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, og deres forståelse for hva som motiverer for skolearbeid. Slike tiltak kan ha positive effekter på læringsmiljøet, ungdommenes læringsresultater, psykiske helse og mestring av skolerelaterte utfordringer. Elevene blir mer robuste i møte med livets utfordringer.

ROBUST består av et undervisningsopplegg for elever og en videreutdanning for lærere.

Hvem står bak ROBUST?

ROBUST er utviklet i et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Undervisningsopplegget har blitt pilotert i ungdomsskoler i Bærum kommune.

Undervisningsopplegget er en del av forskningsprosjektet Resilient, og skal evalueres grundig i ungdomsskoler i Stavanger, Sandnes og Jærskulen.

Er ROBUST en del av et forskningsprosjekt?

ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient. Undervisningsopplegget kalles ROBUST, mens forskningsprosjektet har navnet Resilient. Forskerne vil teste ROBUST i en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, trivsel, motivasjon og skoleprestasjoner kartlegges i starten av åttende klasse (før intervensjonen), ved slutten av åttende klasse (etter intervensjonen) og i en ett års oppfølging.

I skoleåret 2021/2022 gjennomføres også en implementerings- og prosessevaluering for å forstå hvordan intervensjonen mottas og virker i skolen.

Hvilken nytte har elevene og skolene av å være med på ROBUST?

Målet med denne opplæringen er å styrke ungdomsskoleelevers evne til å mestre de utfordringer de står overfor gjennom å øke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Målet er også å påvirke deres motivasjon for skolearbeidet. Dette vil kunne føre til at elever mestrer skolerelatert stress bedre, samt stress de møter i livet ellers.

Hvordan foregår undervisningen i ROBUST?

Klassene som trekkes til å delta i intervensjonsgruppen i 9.klasse, vil motta et undervisningsopplegg som består av totalt 25 skoletimer. Innholdet i ROBUST -temaene er basert på veldokumenterte og anerkjente metoder for å fremme sosial og emosjonell læring. Alle elevene i klassen vil motta det samme undervisningsopplegget.

Hvorfor prioriteres det å arbeide med det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring?

Livsmestring, folkehelse og medborgerskap har til hensikt å styrke sosial og emosjonell mestring hos unge, noe som er av betydning for deres opplevde deltakelse og påvirkning på eget liv. Høsten 2017 vedtok regjeringen at det tverrfaglige området er en del av den overordnede delen av læreplanen.

ROBUST tar utgangspunkt i denne delen av læreplanen, og lærerne som er med i prosjektet vil få kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag. Vi håper at det på sikt kan bidra til bedre læringsmiljø og elever som opplever mer mestring, tilhørighet og trivsel i skolehverdagen.

Hvordan er ROBUST knyttet til læreplanene?

ROBUST-undervisningen kan knyttes både til overordnet del av læreplanen og beskrivelsene av det tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring i fagplanene. 

Noen eksempler:

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet…» (Formålparagrafen §1,1)

«Utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål og problemstillinger som gjelder identitet… og psykisk helse» (Om faget KRLE, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Gi elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne tanker, følelser og erfaringer» (Om faget Norsk, Tverrfaglig tema, Folkehelse og livsmestring)

«Elevene skal bli bevisste på egen identitet og sin egen identitetsutvikling og forstå individet som en del av ulike felleskap» (Om faget Samfunnsfag, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse» (Om faget Naturfag, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Håndtere medgang motgang og utfordringer» (Om faget Utdanningsvalg, Tverrfaglig tema; Folkehelse og Livsmestring)

«Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematiskere makt og utenforskap» (Om faget KRLE, Tverrfaglig tema, Demokrati og medborgerskap)

Hva innebærer det for lærerne å være med i dette prosjektet?

Lærerne som deltar i prosjektet må ta videreutdanningen og gjennomføre de 25 timene med ROBUST-undervisning for klassen, dersom klassen blir trukket til tiltaksgruppen. Obligatorisk del av utdanningen består av totalt fem kursdager i regi av Universitetet i Stavanger, i tillegg til forberedelse til ROBUST-undervisningen. Her undervises det i de fire kompetanseområdene som ROBUST består av.

De lærerne som ønsker å utvide sin kompetanse ytterligere, vil få en mulighet for det. De kan følge et utvidet undervisningsopplegg som vil gi 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. Det innebærer å lese litteratur knyttet til temaene i ROBUST, samt utarbeide skriftlige refleksjoner knyttet til undervisningen. Dette er helt frivillig, og kun for dem som selv ønsker det.

Hvor kan vi få tak i mer informasjon?

Informasjon vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, og informasjonsskriv vil bli sendt ut til skoler. 

Administrativt ansvarlig Hilde Ness Sandvold kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Informasjon til foresatte

Er du foresatt til en elev på en skole som skal delta i ROBUST?

Skoler i Sandnes, Stavanger, Time, Gjesdal og Klepp skal benytte undervisningsopplegget ROBUST skoleåret 2021/2022 på 9.trinn. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Smilende tenåringsgutt. Foto: Marie von Krogh
ROBUST inngår i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring», som er direkte koblet opp til de nye læreplanene. Foto: Marie von Krogh

Hva er ROBUST?

ROBUST er et undervisningsopplegg som skal stimulere ungdomsskoleelevers motivasjon, kunnskap og ferdigheter for å håndtere utfordringer i og utenfor skolen. En styrking av elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse kan ha positive effekter på læringsmiljøet, ungdommenes læringsresultater, psykisk helse og mestring av skolerelaterte utfordringer. ROBUST inngår i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring», som er direkte koblet opp til de nye læreplanene. 

Hva består ROBUST av?

ROBUST består av et undervisningsopplegg for elever og videreutdanning for lærere. Innholdet i ROBUST er basert på veldokumenterte og anerkjente metoder for å fremme sosial og emosjonell læring.

Hvordan foregår undervisningen i ROBUST?

Undervisningsopplegget består av totalt 25 skoletimer i løpet av 9. trinn. Det vil være en skoletime ROBUST-undervisning i uken, av en lærer som har tatt videreutdanningen. Disse timene vil bli integrert i ulike fag og elevene vil ikke få en lenger skoledag av dette.

Hva er forskningsprosjektet tilknyttet ROBUST?

Forskningsprosjektet Resilient skal finne ut om undervisningsopplegget ROBUST påvirker ungdomsskoleelevers ferdigheter og holdninger for å håndtere utfordringer. ROBUST vil bli testet i en randomisert kontrollert studie (RCT). Det innebærer at klassene blir tilfeldig delt inn i to grupper: en tiltaksgruppe (som benytter ROBUST) og en sammenligningsgruppe (som fortsetter som før dette skoleåret). Sammenligning av de to gruppene vil vise om ROBUST har hatt en effekt på ungdomsskoleelevers sosiale og emosjonelle kompetanse.

Hva innebærer det for elevene å være med i forskningsprosjektet?

Elever som har samtykke fra foresatte deltar i forskningsprosjektet. Dette innebærer å svare på tre spørreundersøkelser relatert til trivsel og motivasjon (i begynnelsen og slutten av 9. trinn, og ett år senere). Spørreundersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden og tar ca. 45 minutter. 

Personvern og dine rettigheter:

Personvernombudet ved NSD, som vurderer om forskningsprosjekter følger regelverket for personvern, har godkjent forskningsprosjektet. Alle data vil kun benyttes til forskningsformål, og all informasjon som gjør det er mulig å kjenne igjen ditt barn i datasettet vil bli erstattet med koder. Alle personopplysninger anonymiseres i 2023, og da vil det ikke lenger være mulig å knytte informasjon til enkeltindivider. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Så lenge ditt barn kan identifiseres i datamaterialet vil alle opplysninger om ditt barn da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser dersom du trekker samtykket tilbake.

Hvem står bak undervisningsopplegget ROBUST og forskningsprosjektet Resilient?

ROBUST er utviklet av Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen er prosjektleder for ROBUST, og Professor Edvin Bru og Professor Mari Rege for Resilient. Prosjektet har fått støtte av Norges Forskingsråd.

Mer informasjon?

Sjekk www.uis.no/robust eller kontakt Hilde Ness Sandvold på e-post: hilde.sandvold@uis.no

Pilotprosjekt

Prosjektet er prøvd ut i Bærum

Skoleåret 2018/2019 ble ROBUST utprøvd på 8. trinn i ungdomsskoler i Bærum kommune.

To gutter sitter ved en skolepult og jobber med oppgaver. Foto: Marie von Krogh
Undervisningsopplegget for elevene bestod av totalt 20 skoletimer med temaer innen lærende tankesett, problemløsning, sosial kompetanse, følelsesregulering og oppmerksomt nærvær. Foto: Marie von Krogh

Først publisert: 09.10.2019

I løpet av skoleåret 2018/2019 ble det gjennomført et pilotprosjekt i 8. klassetrinn i Bærum kommune. Lærerne ble gjennom året kurset i undervisningsopplegget ROBUST. Formålet med kursingen var lærere var å gi lærere kompetanse og verktøy for å støtte opp under elevenes sosiale og emosjonelle utvikling. Kurset bestod av 5 kursdager, og lærerne fikk en digital kursmanual med detaljert beskrivelse av tiltaket. I tillegg fikk de læremidler utviklet for de ulike temaene og veiledning underveis.

Undervisningsopplegget for elevene bestod av totalt 20 skoletimer med temaer innen lærende tankesett, problemløsning, sosial kompetanse, følelsesregulering og oppmerksomt nærvær.

Utprøvingen i Bærum kommune vil bli gjenstand for nøye forskningsmessig evaluering. Dette gjøres gjennom å gå gjennom data som ble samlet inn gjennom spørreskjema og kvalitative intervjudata. Formålet er å undersøke effekten av ROBUST på elevenes stressnivå, psykiske helse, faglige prestasjoner og sosiale relasjoner, samt deres opplevde nytteverdi og evaluering av tiltakskomponentene i ROBUST.

Ledere og medarbeidere i prosjektet

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i pedagogisk psykologi
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Seniorrådgiver
51831619
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Terje Ogden
Professor II
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Trond Rekstad
Prosjektmedarbeider
97589186
Utviklingsleder i Jærskulen
Professor II i psykisk helse
University of Bath, England
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Seniorrådgiver
51832898
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Aktuelt

Forskningsprosjekter ved Læringsmiljøsenteret