Tekstnær lesing: Lesing av komplekse tekstar

Close Reading, eller "Tekstnær lesing" på norsk, er ei grundig utforsking av ein kompleks tekst. Gjennom å arbeide med tekstavhengige spørsmål og samtale om dei, skal eleven lese ein kort tekst fleire gonger og på ein sjølvstendig måte kome fram til ei djup forståing av innhaldet, lære av teksten og få erfaringar med korleis ein skal handtere krevjande tekstar.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Lesesenteret har utvikla eit instruksjonshefte i Tekstnær lesing i samarbeid med lærarar ved Lundeneset vidaregåande skule, som del av eit desentralisert kompetanseutviklingsprosjekt (DEKOMP) i 2021/22. Hausten 2022 gjennomførte forskarar ved Lesesenteret og lærarar ved Lundeneset også eit forskingsprosjekt for å få meir kunnskap om korleis Tekstnær lesing passar i ei norsk skulekontekst. Resultata frå prosjektet vil bli presentert på disse sidene når dei er klare.

På disse sidene finn du informasjon om Tekstnær lesing. Du finn også lenke til instruksjonsheftet nederst på sida. Tekstnær lesing kan brukast på alle skuletrinn og i alle fag. Dette heftet er utvikla med særskilt tanke på bruk i den vidaregående skulen. Gå rett til instruksjonsheftet.

Tegning av en bok med et forstørrelsesglass oppå
Tekstane elevane les skal vere så vanskelege at dei ikkje vil greie å forstå heile bodskapen ved fyrste gjennomlesing. Heile formålet med Tekstnær lesing er at lesaren skal lære å ta i bruk strategiar for å jobbe med teksten som ein sjølvstendig lesar, samtidig med at han lærer av teksten. (Ill: Tim Levang)

Tekstnær lesing kan vere eit av svara på utfordringar i tida. Ved Tekstnær lesing krevst det konsentrasjon og nøyaktig lesing, elevane må vere aktive og arbeide sjølvstendig og elevane får utfordringar. Tekstnær lesing passar i alle fag, på alle trinn og på alle nivå, det er valet av tekst som avgjer vanskegraden.

Tekstnær lesing kallast også for "Close Reading", og er ein godt implementert praksis i leseundervisninga på alle nivå i amerikansk og engelsk utdanning. Det er fleire måtar å gjennomføre Tekstnær lesing på, men vi har valt praksisen til dei amerikanske forskarane Fisher og Frey fordi vi veit at han gir resultat. Med utgangspunkt i denne har vi ved Lesesenteret tilpassa Tekstnær lesing til ein norsk klasseromskontekst, og i samarbeid med lærarar ved Lundeneset vidaregåande skule har Lesesenteret har utvikla eit instruksjonshefte.

På desse sidene finn du informasjon om Tekstnær lesing. Du finn også lenke til instruksjonsheftet nedst på sida. Tekstnær lesing kan brukast på alle skuletrinn og i alle fag. Dette heftet er utvikla med særskilt tanke på bruk i den vidaregåande skulen. Gå rett til instruksjonsheftet.

Dei fem elementa i Tekstnær lesing er:

  • Korte, komplekse tekstar som er så vanskelege at elevane ikkje vil greie å forstå heile bodskapen ved fyrste gjennomlesing og så gode og relevante at det er verdt å bruke tid på dei.
  • Gjenteken lesing for å greie å svare på tekstavhengige spørsmål, finne argument til samtalane og trenge djupt inn i teksten.
  • Annotasjon som betyr at elevane skal notere direkte i teksten medan dei les
  • Tekstavhengige spørsmål som er utforma på ein slik måte at eleven skal lese og forstå teksten for å kunne svare på dei. Figur 1 viser progresjonen i tekstavhengige spørsmål.
  • Diskusjon av og samtalar om teksten i fleire omgangar.
Modell av progresjon i tekstavhengige spørsmål til bruk i close reading
Modell av progresjonen i tekstavhengige spørsmål.

Endra lærarrolle

Lærarrolla blir noko endra når ein praktiserer Tekstnær lesing. Førebuinga er svært viktig: Heile opplegget avheng av teksten ein vel og utforminga av dei tekstavhengige spørsmåla. Vidare må læraren avstå frå å hjelpe og støtte elevane for mykje inn i lesinga ved å fortelje og forklare tekstane og på den måten fjerne all motstand eller ta bort hensikta med å lese teksten. Elevane må sjølv få erfare korleis dei kan meistre desse komplekse tekstane og øve seg på strategiar og lesemåtar dei har bruk for seinare i livet.

Tekstnær lesing er ein metode i arbeidet med leseforståing og djupnelæring

I læreplanverket LK20 har djupnelæring fått ein sentral plass. I dette ligg det mellom anna at elevar må få tid til å arbeide med lærestoffet og gå grundig inn i det. I så måte kan det å jobbe med komplekse tekstar gjennom Tekstnær lesing vere ein måte å arbeide med leseforståing og djupnelæring.

Eit mangfald av undervisningsmetodar med formål å styrke leseforståinga til elevar blir praktiserte i norske klasserom. Mange av desse er erfaringsbaserte, men få er empirisk testa. Vi har valt å byggje på Fisher og Frey sin versjon av Tekstnær lesing. Den har vist dokumentert effekt gjennom blant anna styrkt leseforståing. Særleg verd å nemne er at dei svakaste lesarane ser ut til å ha mest nytte av denne måten å jobbe med tekst på.

Vil du lære meir om Tekstnær lesing, kan du laste ned instruksjonsheftet under.

Forskningsprosjekt

Hausten 2022 gjennomførte forskarar ved Lesesenteret og lærarar ved Lundeneset vidaregåande skole også eit forskingsprosjekt for å få meir kunnskap om korleis Tekstnær lesing passar i ei norsk skulekontekst. Resultata frå prosjektet vil bli presentert på disse sidene når dei er klare.

Meir informasjon:

Instruksjonshefte

I heftet får du ein kort introduksjon til Tekstnær lesing, og informasjon om og døme på korleis du sjølv kan ta metoden i bruk i klasserommet. Vi vil takke Lundeneset for eit uunnverleg samarbeid med å utvikle Tekstnær lesing til ein norsk skulekontekst!

Last ned instruksjonsheftet om Tekstnær lesing her.

Utvalde tekstar frå Fisher og Frey:

Fisher, D., & Frey, N. (2014a). Close Reading as an Intervention for Struggling Middle School Readers. Journal of Adolescent & Adult Literacy 57 (5) (s. 367-376) https://doi.org/10.1002/jaal.266

Fisher, D., & Frey, N. (2014b). Student and Teacher Perspectives on a Close Reading Protocol. Literacy Research and Instruction, 53 (1), 25–49. https://doi.org/10.1080/19388071.2013.818175

Fisher, D., Frey, N., Anderson, H., & Thayre, M. (2015). Text-dependent questions, grades 6-12: Pathways to close and critical Reading. Corwin.

Meir informasjon:

Instruksjonshefte

I hefte får du ein kort introduksjon til Tekstnær lesing-metodikken, og informasjon om og døme på korleis du sjølv kan ta metoden i bruk i klasserommet. Vi vil takke Lundeneset for eit uunnverleg samarbeid med å utvikle Tekstnær lesing til ein norsk skulekontekst!

Ekstern tilknyttet UiS
51833142
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
National Reading Center, University of Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i lesevitenskap
51831157
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Finn flere ressurser fra Lesesenteret:

Kan du åpne opp for mer dialog i undervisningen?

«Hvis vi planlegger for mye, kan det gå ut over spontaniteten,» sa en lærer etter å ha gjennomført åpne samtaler i nor...

Dei gode skriveverktøya for elevane finns, men blir for lite brukt

Ny forsking viser at det finns mange gode lese- og skriveverktøy tilgjengeleg, men at dei blir for lite brukt i norsk sk...

Elevane lot seg engasjera av Jon Fosse sin vanskelege roman

Jon Fosse er kjend for å vera ein av vår tids største nolevande forfattarar. Men han er òg kjend for å skriva komplekse ...

Lærere forteller om hvordan eksamen påvirker norskundervisningen

Hvor mye påvirker eksamen norskundervisningen på ungdomsskolen og i videregående? Og bør eksamensutviklere ta hensyn til...

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike undervisningsopplegg i en førsteklasse...

Fagbøker fra Nasjonalt lesesenter

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...

Norsklærere får større faglig trygghet med videreutdanning fra Lesesenteret

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet og i videregående s...

Blogg: Slik kan du bruke dataspill i skolen

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Lydbok som redskap for læring

Lydbøker kan være et nødvendig og verdifullt supplement til den tradisjonelle læreboka for elever som strever med lesing...

Hvordan påvirkes ungdom av media- og nettbruk?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken. Arti...

Kan høgtlesing gi motivasjon til nynorsk?

Kven har vel ikkje minne frå eigne skuledagar då læraren las spennande forteljingar høgt i klasserommet? Artikkelen refl...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Bok i bruk: Hvordan lese effektivt? (Det onde)

Lektor Kristine Skjæveland tar i dette undervisningsopplegget utgangspunkt i boken Det onde av Arne Berggren for å se næ...

Video: Tenkeskriving på yrkesfag

I mange av yrkesfagene forekommer det lite skriving. Filmen ”Tenkeskriving på yrkesfag” viser hvordan en kan bruke tenke...

Video: Fagskriving og respons i sosiologi

Å kunne et fag er å kunne uttrykke seg på fagets premisser, med fagets begreper og fagets egen uttrykksmåte. I filmen «F...

Drama-metodikk som arbeidsform

Einar Øklands epistel fra 1979, "Ny vurdering av bilbeltet," blir her lest og utforsket av en Vg3-klasse ved Sandnes vid...

Slik jobber du med videoretting

Se hvordan man ved hjelp av video kan gi tilbakemelding på prøver til elevene.

Video: Lesing er å skape engasjement

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I filmen ser me n...

Video: Lesing er å utvikle språket

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...