Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

IGIS utdannar grunnskolelærere og tilbyr idrettsstudiar, samt masterutdanning i spesialpedagogikk. Instituttet har også eit rikt tilbod innan etter- og vidareutdanning.

Published Endret
Fakta
Studentar

1000

Tilsette

86

Stipendiatar

9

Finn oss

Vi held til i Hulda Garborgs hus

Norge trenger mange dyktige lærere i årene som kommer. Vebjørn er på god vei til å bli en av dem!
Hushjørne med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen
IGIS held til i Hulda Garborgshus på campus Ullandhaug.

Ved Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) arbeider vi med undervisning, forsking og formidling innanfor lærarutdanning, spesialpedagogikk og idrett.

Instituttet har fleire studieprogram som dekkjer både master- og bachelornivå, samt etter- og vidareutdanning.

Vi har eit omfattande forskings- og utviklingsarbeid knytt til utdanningsområda våre, der kjerneområda er pedagogikk, fagdidaktikk, spesialpedagogikk og idrettsvitskap. Gjennom kunnskap, kompetanse og praksiserfaringar ønsker vi å ruste studentane våre best mogleg til å møte arbeidslivet.

Vi samarbeider tett med praksisfeltet og arbeidslivet gjennom ulike partnarskapsavtalar, og er ein stor regional aktør i vidareutdanning og i kompetanseutvikling i skulen. Dette skjer mellom anna gjennom DEKOM-arbeidet (desentralisert ordning for lokal kompetanseutvikling).

Instituttet sine forskarar samarbeider med andre miljø ved UiS, har sentrale roller i norske nettverk og har eit internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid med institusjonar i ei rekke land.

Dette kan du studere ved IGIS

Instituttet tilbyr masterutdanning innanfor grunnskole, spesialpedagogikk og idrett. I tillegg kan du ta bachelor i idrett (med spesialisering i personleg trenar eller friluftsliv) og årseining i kunst og handverk, idrett og drama.

Elev og lærer

Vi utdannar grunnskulelærarar for trinn 1-7 og trinn 5-10, og har ansvar for mastergrad i spesialpedagogikk. Som valfag tilbyr vi kjernefaga norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag, i tillegg til drama, kroppsøving, mat og helse, kunst og handverk, KRLE og digital didaktikk på barnetrinnet.

Vi tilbyr også utdanning innan fagområdet idrett, der du lærer meir om folkehelse, friluftsliv og kroppsøving. Idrettsvitenskap kan du ta som bachelorgrad, mastergrad og årsstudium.

 I tillegg kjem årsstudium i drama og kunst og handverk.

Sjå alle studietilboda ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Gode grunnar til å bli lærar

Det pedagogiske fagområdet har relevans for arbeid med utdanning, kompetanse- og kunnskapsutvikling innan mange sektorar i samfunnet.

  • Du får ei allsidig utdanning som gjer deg til ein attraktiv jobbsøkar. Ute i skulen ventar ein variert arbeidsdag, i ein trygg jobb med god startløn.
  • Du får eit givande yrke, der du får vere med på  å ta vare på det som skal vere dei kloke hovuda i framtida. Som lærar tar du del i eit viktig samfunnsoppdrag! 
  • Som lærer i grunnskolen vil du få mange og varierte oppgåver der du får brukt mange sider av deg sjølv. Læraryrket er spanande og krevjande, men aldri kjedeleg!
  • Ikkje bare fører masterutdanninga til at startløna for lærarar aukar, men du kan også få sletta deler av studielånet ditt.

Forsking ved IGIS

Lærarutdanningane ved Universitetet i Stavanger skal vere forskingsbaserte og av høg kvalitet. Mange tilsette frå fleire fagområde deltek i forsking om læraren si kunnskap om undervisning og om korleis læring skjer. Vi satsar på profesjonsretta forsking, der vi jobbar med å styrke og stimulere til auka lærarutdanningsrelevant og praksisnær forsking.

Bok oppslått i dunkel belysning med briller og nettbrett ved siden av

Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i strategiske programområde, som går inn som del av den samla forskingsportefølja ved fakultetet, i likskap med programområda ved dei andre institutta og på forskingssentra og ph.d.-programma i utdanningsvitskap og lesevitskap.

Dei to programområda ved instituttet er:

UiS-forskarar har lange tradisjonar for å forske på lærarar sin profesjonskunnskap og undervisningskunnskapen deira. No fokuserer dei på undervisning med mål om å bidra til å utvikle undervisningspraksis, til beste for både lærarar og elevar. I programområdet utforskar dei mellom anna korleis Lesson Study kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i skule og utdanning. Dei rettar også merksemda mot korleis syklusar med øving og utprøving kan bidra til å betre førebu grunnskulelærarstudentar på praksisstudiet ute i skulen.

Korleis forstår, erfarer og praktiserar elever, lærarar, skuleeigarar og forskarar demokrati og medborgarskap? Og korleis blir det arbeida med det tverrfaglege temaet “demokrati og medborgarskap”, både innan og på tvers av fag i grunnskulen, vidaregåande og i lærarutdanninga? Programområdet rommar også refleksjonar rundt, og arbeid med, lokale, nasjonale og globale politiske føringar og dokument, og kritiske perspektiv på kva demokrati og medborgarskap inneber.

Forsking innan idrett og kroppsøving

Fagmiljøet i Idrett/idrettsvitenskap er ei lita faggruppe med eit bredt nedslagsfelt, som bidrar aktivt i fleire sentrale fagområde. Faggruppa bidrar til forsking knytt til toppidrett, der problemstillingane er kopla til følgjande tema: Fysisk prestasjonsevne, treningsbelastning, bevegelsesanalyse og biomekanikk, prestasjonspsykologi og coaching. 

Innan friluftsliv arbeider vi med friluftslivet sine verdiar og rolle i det norske samfunnet, og vi har tatt friluftslivrettleiing inn i utdanning. Forskinga fokuserer på kroppsøvingslæraren si profesjonsutvikling, kroppsøvingsdidaktikk og læringsiljø i kroppsøving. Hovedfokus i mastergraden er retta mot sentrale faktorar knyttet til læring av og prestasjonsutvikling i idrettslege aktivitetar, og masterstudentar vert kopla på forskingsprosjekt ved instituttet. I tillegg forskar vi på fysisk aktivitet og helse, både i og utanfor skulen. I eit samarbeid med Stavanger kommune blir det også gjennomført ei offentleg doktorgrad om fysisk aktiv undervisning.

Forsking innan matematikk

Instituttet har også eit aktivt miljø som forskar på matematikkundervisning og utvikling av matematikklærarar. Dei har også vore sterkt involvert i forsking knytta til Lesson Study gjennom Teachers as Students-prosjektet (korleis lærarstudentar utviklar kunnskap, dugleik og kompetanse som dei treng som framtidige lærarar), og i samarbeid University of Malawi driv UiS eit prosjekt for å utvikle kvaliteten og kapasiteten ved matematikklærerutdanninga i Malawi.

Andre viktige stikkord for forsking ved instituttet er inkluderande pedagogikk og praksis, klasseromsforsking (elevar sine læringsprosessar i klasserommet), litteraturdidaktikk, lesevitskap, norskdidaktikk, norsk som andrespråk, lærarar sin profesjonskunnskap, Lesson Study som arbeidsmetode, rettleiing, berekraftig utvikling og utdanning, livslang læring, digital kompetanse, digital didaktikk og historie (oljehistorie, migrasjonshistorie).

Programområder for forskning

Arenaer vi samarbeider på

Kontakt

Instituttleder
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Kontorsjef
51833085
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS

Du er kanskje også interessert i:

Kurs i meta-analyse

KSU holder kurs i meta-analyse for doktorgradsstudenter 8.-10. mai.

Sola-seminaret: For deg som er nyutdannet lærer eller barnehagelærer

Sola-seminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og s...

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter o...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Marie Smith-Solbakken får pris for formidling om Kielland-ulykken

Professoren og oljehistorikeren har over tid vist stort engasjement og er blitt en profil i offentligheten. Hun har vært...

Pilotprosjekt resulterte i formidlingsopplegg

I samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken har DDV utviklet et formidlingsopplegg til dataspillene "Embr...

Europacupmester i håndball skriver master om garderobe-kultur

Sammen med håndballaget Nærbø vant UiS-student Lars Sigve Hamre Europacupen i helgen. Mot slutten av juni leverer han ma...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

KSU inviterer til seminar med Dr. Yasemin Allsop, University College London

Seminaret arrangeres 5. april i Didaktisk digitalt verksted, Hagbard Lines Hus, og er for ansatte og studenter ved UiS.

- Lærerstudenter er som oftest veldig sosiale mennesker

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...

Bli lærer i mat og helse

Underviser du i mat og helse uten å ha den formelle kompetansen? Nå får du muligheten til å lære å lede læringsarbeidet ...

UiS-professor sentral i ny TV-dokumentar

Forskingsarbeidet til Marie Smith-Solbakken med fleire andre knytt til UiS står sentralt i den nye dokumentarserien "Kat...

Verdens første (?) data- og spillveileder for lærere

Har du lyst til å bruke data- og videospill i undervisning, men er usikker på hvilke spill som egner seg? Og kanskje hvi...

Universitetet i Stavanger søker skoler til partnerskap

Lærerutdanningen skjer på to arenaer, der universitetet er den ene, og skolen er den andre. For å sikre best mulig kvali...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Trosset korona

Dro til UiS på utveksling.

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for in...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...

Fagside for pedagogiske fag

Dette er biblioteket si fagside for studier knytt til institutt for barnehagelærarutdanning, institutt for grunnskulelær...

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og ...

Disputerer om barns tidlige lese- og skriveutvikling

Sammenhengen mellom barns språkferdigheter og tidlig lese- og skriveutvikling er tema når Bjarte Furnes disputerer for P...

Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærer...

Idrettsstudenter får nye valgmuligheter

Vil du hjelpe andre med å få mer ut av treningen, eller vil du vise frem friluftslivets gleder?

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i b...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Slik kan elever få mer fysisk aktivitet i teoretiske fag

Barna skal gjennom mye teori i mange fag. Derfor blir ikke fysisk aktivitet prioritert i skolen, viser ny forskning.

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 27. november 202...

Eva Leibinger

Principal investigator Eva Leibinger is associate professor at the Department of Education and Sports Science, Faculty o...

Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ...

Elevar trivst betre om dei ikkje sit framfor pulten heile dagen

Både lærarar og elevar rapporterer om betre fysisk og psykisk helse, ifølge forsking.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og vi...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.

Kvinner løper raskere før eggløsning

De ulike fasene i menssyklusen har mye å si for kvinners løpsprestasjon. Resultatene fra studien viser at det er signifi...

Storevarden ny universitetsskole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole, men kan nå også titulere seg universitetsskole. En entusia...

Aktive elever lærer bedre

Skoleungdom som får røre seg mer, lærer bedre. Mer fysisk aktivitet betyr bedre læringsmiljø; det slår til og med ut på ...

Gjør Ibsen på engelsk

Studentene ved Drama and Intercultural communication har den siste tiden jobbet med bearbeidelser av nasjonalskattene in...